Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2020/QĐ-UBND BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2015/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU PHẦN MỀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/2020/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYT ĐỊNH SỐ 10/2015/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NNG BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP XUẤT KHU PHẦN MỀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết s 270/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành ph Đà Nng Quy định chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành ph Đà Nng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 300/TTr-STTTT ngày 10 tháng 4 năm 2020 về việc đề nghị bãi bỏ Quyết định s 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nng ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xut khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Đà Nng ban hành Quy đnh một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm trên địa bàn thành phố Đà Nng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Tổ chức, doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định tại Quyết định s 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện xử lý hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng; Tổ chức, doanh nghiệp đang được hỗ trợ theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2015 của y ban nhân dân thành phố Đà Nng trước ngày Quyết đnh này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hỗ trợ đến hết thời hạn hỗ trợ còn lại.

Điu 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành ph Đà Nng, Giám đc các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công Thương; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển thành ph Đà Nng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Cục kiểm tra v
ăn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Vụ Pháp chế – Bộ TT&TT;
– TT. Th
ành ủy, TT. HĐND thành phố;
– CT, các Phó CT UBND thành ph
;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội thành ph
;
– 
Ủy ban MTTQVN thành phố;
– Các sở, ban, ngành, đo
àn thể;
– UBND các quận, huyện, phường, xã;
– Báo Đà N
ng, Đài PT-TH Đà Nng;
– Cổng thông tin điện tử th
ành phố;
– Lưu: VT, STTTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Huỳnh Đức Thơ

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788