Quyết định 1423/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 1423/QĐ-UBND VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NI B GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA H KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1423/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NI B GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA H KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂDÂN THÀNH PH HÀ NỘI

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một ca, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một s quy định của Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ v thực hiện cơ chế một cửa, mội cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s 07/TTr-KH&ĐT ngày 28/02/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 21 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vc thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bí th
ư Thành y, các PBT Thành ủy;
– Chủ tịch, các PCT HĐND Thành ph
;
– Chủ tịch, các PCT 
UBND Thành phố;
– V
P UBTP: CVP, PVP L.T.Lực;
các phòng: TKBT, KSTTHC, HCTC, THCB;
– Lưu: VT, KSTTHC
.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chung

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788