Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 16/2020/QĐ-UBND BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/2020/QĐ-UBND

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 26/TTr-SCT ngày 30 tháng 7 năm 2020 về dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Công Thương, Y tế, Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Khánh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Chủ động phối hợp với nhau bằng nhiều hình thức để đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ.

2. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

3. Việc trao đổi thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được tiến hành thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.

4. Trong công tác thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; đảm bảo không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung và thời gian tiến hành giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, kịp thời và không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra, thanh tra.

5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chủ động tổ chức lực lượng thực hiện và xử lý từng vụ việc, căn cứ vào nguồn thông tin, công tác thanh tra, kiểm tra của từng cơ quan, cơ quan. Trong trường hợp cần phối hợp phải do người đứng đầu cơ quan đó yêu cầu bằng văn bản.

Chương II

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp cung cấp thông tin về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa phương, phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Kết quả xác nhận, tiếp nhận hồ sơ hành chính liên quan; thông tin về dấu hiệu vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (nếu có).

2. Phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi thông qua văn bản.

2. Thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để trao đổi hoặc trực tiếp gặp gỡ để trao đổi.

3. Cử cán bộ tham gia các hoạt động phối hợp giữa các bên.

4. Tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát.

5. Tổ chức đoàn thanh tra chuyên ngành và kiểm tra, giám sát liên ngành đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật.

Chương III

TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo các quy định của pháp luật có liên quan; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các cơ quan, địa phương liên quan để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp.

a) Khi ban hành văn bản xác nhận đăng ký; đăng ký sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp, Sở Công Thương gửi văn bản xác nhận cho doanh nghiệp, Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở.

b) Khi nhận được hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo và đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Điều 27 Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương có văn bản thông báo gửi các cơ quan liên quan; Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi doanh nghiệp tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở để phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát.

3. Khi tiếp nhận đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở Công Thương hoặc các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh đối với vụ việc liên quan đến hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp thuộc thẩm quyền quản lý của nhiều cơ quan hoặc có tính chất nghiêm trọng. Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành là Lãnh đạo Sở Công Thương, thành viên là đại diện của các cơ quan có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện.

a) Chủ trì triển khai công tác kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành thống nhất việc xử lý kết quả kiểm tra, kết thúc kiểm tra có biên bản và kết luận hành vi vi phạm, mức độ xử lý trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; dự thảo báo cáo trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

5. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ giám sát liên ngành giám sát về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Tổ trưởng Tổ giám sát là Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Công Thương, thành viên là đại diện của các cơ quan có liên quan, đại diện Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, trong quá trình giám sát, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

6. Thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, giám sát và xử lý về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

7. Cung cấp hồ sơ, tài liệu về các doanh nghiệp bán hàng đa cấp để tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thực hiện điều tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của từng cơ quan.

8. Lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

9. Hàng năm, tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm tra, giám sát về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

10. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 6. Trách nhiệm của Cục Quản lý thị trường

1. Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, người tham gia bán hàng đa cấp có nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Nếu phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

2. Phối hợp với các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo vụ việc đối với hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp. Qua quá trình kiểm tra, đề xuất giải pháp đối với các hành vi chưa được quy định hoặc chưa phù hợp trong văn bản pháp luật cho các cơ quan có thẩm quyền.

4. Cung cấp thông tin về dấu hiệu vi phạm, kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp khi có đề nghị của các cơ quan chức năng để cùng phối hợp quản lý; chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương để theo dõi, nắm bắt tình hình và thường xuyên giám sát hoạt động của các đối tượng bán hàng đa cấp, có kế hoạch kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm.

5. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

6. Chuyển giao hoặc tiếp nhận, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh chuyển giao theo quy định về xử lý vi phạm hành chính.

7. Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh hàng hóa theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chủ động, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm của nhân dân; tiếp nhận thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do các cơ quan liên quan, địa phương cung cấp.

3. Phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp để kịp thời nắm tình hình và xử lý các vụ việc phát sinh, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn; xác minh đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Cục Thuế

1. Thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do các cơ quan liên quan cung cấp.

2. Cung cấp thông tin kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi có đề nghị của các cơ quan chức năng và công khai thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan.

4. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quảng cáo, hội nghị, hội thảo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

5. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Ngoại vụ

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để phối hợp kiểm tra, giám sát việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn.

2. Quản lý, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền việc tổ chức các hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

5. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quảng cáo, hội nghị, hội thảo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

5. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, quảng cáo, hội nghị, hội thảo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

3. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

4. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, xác minh hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; phối hợp thống nhất kết quả xử lý sau thanh tra, kiểm tra, xác minh theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông

1. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

2. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan kiểm tra,giám sát việc duy trì vận hành và cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đáp ứng quy định tại Điều 45 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ; việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp đáp ứng quy định tại Điều 44 Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan kết quả kiểm tra xử lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp; đồng thời, cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp để kịp thời cảnh báo cho người dân.

4. Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thông tin và quảng cáo trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

5. Thực hiện kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về thông tin và quảng cáo trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

6. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền. Gửi các cơ quan, cơ quan có liên quan để rà soát việc trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung thanh tra, kiểm tra.

Điều 14. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp cung cấp thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền (Sở quản lý chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện) về việc xử lý doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Điều 15. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

2. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

3. Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp do Sở Công Thương và các cơ quan liên quan cung cấp, tiến hành công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu công tác quản lý với cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

4. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

a) Chủ động nắm tình hình, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; giám sát việc tổ chức các hội nghị, hội thảo đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn quản lý. Trường hợp phát hiện các biến tướng về bán hàng đa cấp, kịp thời thông báo và cung cấp thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

b) Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp trên địa bàn (bao gồm cá nhân hoạt động thương mại cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác thường xuyên đến địa bàn quản lý hoạt động thương mại); chủ động kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của tổ chức bán hàng đa cấp trên địa bàn, trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp huyện, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xử lý.

c) Lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật thuộc phạm vi địa bàn quản lý; báo cáo cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

d) Thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân cung cấp, phản ánh thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo bán hàng hóa kém chất lượng, huy động tài chính trái pháp luật đến cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời xử lý.

Điều 16. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

1. Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan, địa phương trong tiếp nhận và xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về hoạt động bán hàng đa cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 17. Các sở, ban, ngành khác có liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cơ quan liên quan tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

2. Có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực của mình khi được đề nghị.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ báo cáo

1. Sau mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, cơ quan chủ trì có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương kết quả thanh tra, kiểm tra.

2. Ngoài các báo cáo đột xuất (nếu có), định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm các cơ quan gửi báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh gửi về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ công Thương theo quy định.

Điều 19. Điều khoản thi hành

1. Giao Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy chế này; tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo, đề xuất các biện pháp giải quyết và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788