Quyết định 1774/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 1774/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020 CỦA ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2019 – 2025”

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1774/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020 CỦA ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2019 – 2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 49/TTr-SKHCN ngày 08/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 của Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 – 2025”.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– CT, PCT Nguyễn Phi Long;
– Thành Viên BCĐ;
– UBND các huyện, TX, TP;
– Trường Đại học Quy Nhơn;
– PVP QT;
– Lưu: VT, K16.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Phi Long

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020 CỦA ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2019 – 2025”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-UBND ngày 12 / 05 /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

– Đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 3043/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh.

– Kết nối hiệu quả nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức các hoạt động khuyến khích tôn vinh tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp, các dự án khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức các hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế. Xây dựng văn hóa khởi nghiệp, tinh thần khởi nghiệp sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân.

2. Yêu cầu:

– Các hoạt động tổ chức phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức truyền thông, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh.

– Quan tâm, chú trọng hỗ trợ thiết thực cho đối tượng thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ và sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

  1. Thành lập, xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bình Định

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; thành viên Ban Chỉ đạo khởi nghiệp tỉnh; các Sở, ban, ngành liên quan.

– Nội dung: Đề xuất UBND quyết định thành lập Hội đồng tư vấn và Đầu tư khởi nghiệp tỉnh với sự tham gia của đại diện một số quan cơ quan quản lý, doanh nhân gốc Bình Định trong và ngoài tỉnh, có uy tín, thành công, có tinh thần hỗ trợ và đầu tư cho thế hệ trẻ; các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín, chuyên môn cao và đã có các hoạt động hợp tác, kết nối hiệu quả. Số lượng khoảng 10 thành viên.

– Thời gian thực hiện: Quý II/2020.

2. Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nội vụ, các sở ban ngành có liên quan.

– Nội dung: xây dựng, hoàn thiện Đề án thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

– Thời gian thực hiện: Quý II/2020

3. Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2020

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; Trường Đại học Quy Nhơn; UBND các huyện, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn.

– Nội dung: Xây dựng Quy chế, tổ chức truyền thông về Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ V năm 2020; thành lập Hội đồng chấm thi, công nhận các dự án khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh trao giải thưởng cho những dự án xuất sắc; đề xuất chính sách hỗ trợ ươm tạo cho các dự án được Hội đồng lựa chọn.

– Thời gian thực hiện: Quý III – IV/2020.

4. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2020

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

– Nội dung: Tổ chức chuỗi sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định lần thứ 2 năm 2020, với các hoạt động chính: tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và các tỉnh vùng Nam Trung bộ – Tây Nguyên, gian hàng giới thiệu của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2020; Hội thảo chuyên đề “Đánh giá thực trạng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 – 2020”.

– Thành phần tham gia: Lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh, các chuyên gia trong nước và quốc tế, các dự án dự thi Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo năm 2020, các gian hàng trưng bày, học sinh, sinh viên, thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhân nhóm cá nhân khởi nghiệp và các tổ chức đơn vị liên quan.

– Thời gian thực hiện: Tháng 11/2020.

5. Tổ chức các hoạt động truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Các Sở, ban, ngành, Hội, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

– Nội dung:

+ Duy trì, nâng cấp trang thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh tại địa chỉ https://bihub.vn/.

+ Tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định; Các Sở, ban, ngành; Hội, Đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Trường Đại học, Cao đẳng trên cơ sở lồng ghép vào hoạt động của ngành. Chi tiết nội dung: (1) Tuyên truyền, phổ biến Đề án, Kế hoạch và các nội dung liên quan về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định trên website, tạp chí, tờ tin của các ngành, địa phương, đơn vị liên quan; (2) Phổ biến, tuyên truyền các điển hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công của tỉnh và cả nước.

– Thời gian thực hiện: Cả năm

6.Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp có uy tín; chuyên gia cố vấn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

– Nội dung:

+ Đào tạo chuyên sâu về truyền thông, tổ chức sự kiện cho cán bộ chuyên trách khởi nghiệp (1 đợt, 1-2 người/đợt).

+ Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các chương trình đào tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan trung ương, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tổ chức (1 đợt, 5-10 người/đợt).

– Thời gian thực hiện: Cả năm

7. Tổ chức tập huấn, đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các đối tượng trong toàn tỉnh và các dự án khởi nghiệp

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan phối hợp thực hiện: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, Hôi Doanh nhân Đất Võ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Quang Trung, Cao đẳng Bình Định…

– Nội dung:

+ Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết hợp với chia sẻ kinh nghiệm về con đường khởi nghiệp của các starup cho học sinh, sinh viên tại các trường THPT, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục dạy nghề, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh (2 lớp, 50-70 người/lớp).

+ Tổ chức các khóa học cho cộng đồng khởi nghiệp về văn hóa khởi nghiệp, khởi nghiệp tinh gọn, mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ (1 lớp, 30-50 người/lớp).

+ Tổ chức tập huấn cho các thí sinh tham gia Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Bình Định năm 2020.

– Thời gian thực hiện: Cả năm

8. Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam – Techfest năm 2020

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

– Đơn vị tổ chức: Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Thành phần tham gia: Ban Chỉ đạo, Hội đồng tư vấn và đầu tư khởi nghiệp; Tổ giúp việc; một số dự án khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Quý IV/2020.9.

Tham gia các hoạt động kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Nội dung: Hỗ trợ và phối hợp tổ chức với các đơn vị: Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Định, Công ty cổ phần Trung tâm khởi nghiệp ươm tạo Sông Hàn (Đà Nẵng), Trung tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – SIHUB… gia tăng kết nối cộng đồng; đồng thời, xây dựng và củng cố hệ thống các câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tỉnh.

– Thời gian thực hiện: cả năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đơn vị chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

– Tổng dự toán kinh phí thực hiện: 917.000.000 đồng (Chín trăm mười bảy triệu đồng).

– Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng từ nguồn sự kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đã giao dự toán cho Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh.

2. Các cơ quan, đơn vị tham gia phối hợp được sử dụng từ nguồn kinh phí tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh đã giao từ đầu năm cho các đơn vị và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định hiện hành để thực hiện Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đề án “Hỗ trợ khởi Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định giai đoạn 2019 – 2025”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại Mục II của Kế hoạch này; căn cứ dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ được UBND tỉnh giao, thành lập Hội đồng thực hiện thẩm định nội dung, kinh phí trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định dự toán và hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí nhân sự, kinh phí và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2020 của Đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bình Định, giai đoạn 2019 – 2025”, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Hội, Đoàn thể của tỉnh và địa phương có liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai Kế hoạch này, nếu có vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788