Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 20/2020/QĐ-UBND PHÂN CẤP CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 20/2020/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP CẤP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ KARAOKE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c khoản 2 Điều 9 Nghị định s 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

1. Phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc thực hiện cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

2. Việc cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke phải tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 2. Hilực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hin

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ V
ăn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Cục Kiểm tra văn bản 
QPPL-B Tư pháp;
– Vụ Pháp chế – Bộ VHTTDL;
– TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND t
nh;
– Chủ tịch, c
ác PCT UBND tỉnh;
– 
Đoàn ĐBQH tỉnh;
– Như Điều 3;
– UBMTT
QVN tỉnh;
– Các đoàn thể cấp tỉnh;
– Website Chính phủ;
– S
 Tư pháp;
– 
Đài PT-TH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng;
– C
ng Thông tin điện tử tỉnh;
– Chi cục V
ăn thư – Lưu trữ;
– Trung tâm Công báo – Tin học;
– Lưu: VT, 
VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

 

0763 387 788