Quyết định 2171/QĐ-BGDĐT

QUYẾT ĐỊNH 2171/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2171/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN CÔNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020, được sửa đổi tại Quyết định số 2015/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra coi thi Kỳ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh phân công một số đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 tại một số sở giáo dục và đào tạo tại Quyết định số 2035/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (có Danh sách đơn vị và số lượng cán bộ, giảng viên kèm theo).

Điều 2. Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cán bộ, giảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo như sau:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

– Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

– Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi;

– Đã tham dự tập huấn và nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ kiểm tra thi (được đánh giá đạt yêu cầu). Hiệu trưởng nhà trường tổ chức tập huấn và kiểm tra phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội.

– Người được cử làm trưởng đoàn, phó trưởng đoàn là Lãnh đạo trường.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh sách gửi về Bộ GDĐT.

Danh sách cán bộ, giảng viên (theo mẫu) gửi về Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05/8/2020, file doc gửi về địa chỉ nlhuong.thanhtra@moet.gov.vn hoặc nbngan@moet.gov.vn.

b) Thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi theo quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

Điều 3: Sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo đến làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi tại Hội đồng thi của sở giáo dục và đào tạo, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học trong danh sách nêu tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

– Như Điều 5;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Thứ trưởng;
– Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia;
– Thanh tra Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT, Thanh tra Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Ngọc Thưởng

 

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH

PHÂN CÔNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC COI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Danh sách cơ sở giáo dục đại học thôi không tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

STT

Cơ sở giáo dục đại học

Sở giáo dục và đào tạo

1

Trường ĐH TDTT Đà NẵngQuảng Nam

2

Trường ĐH Đông Á Đà NẵngQuảng Ngãi

3

Trường ĐH Kỹ thuật Y Dược Đà NẵngGia Lai

II. Danh sách cơ sở giáo dục đại học điều chỉnh phân công làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

STT

Cơ sở giáo dục đại học

Sở giáo dục và đào tạo

Trưởng đoàn

Phó trưởng đoàn

Thành viên

Dự phòng

Tổng số

1

ĐH Đà Nẵng – Trưởng đoàn1

Đà Nng

1

1

74

4

80

Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng – Trưởng đoàn
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng
Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
Trường ĐH Duy Tân

1

15

4

20

2

Đại học Huế – Trưởng đoàn

Quảng Nam

1

17

2

20

Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế

1

45

3

49

Trường ĐH Kinh tế – ĐH Huế

25

5

30

Trường ĐH Luật – ĐH Huế

10

5

15

Trường ĐH Quảng Nam

1

35

4

40

3

Trường ĐH Tài chính Kế toán – Trưởng đoàn

Quảng Ngãi

1

54

5

60

Trường ĐH Phạm Văn Đồng

1

44

5

50

4

Trường ĐH Quy Nhơn – Trưởng đoàn

Bình Định

1

1

115

5

122

Trường ĐH Quang Trung

1

17

2

20

5

Trường Sĩ quan Thông tin – Trưởng đoàn

Phú Yên

1

26

3

30

Trường Sĩ quan Không quân

1

13

1

15

Trường ĐH Khánh Hòa

1

33

4

38

6

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Gia Lai

1

1

68

5

75

Trường Đại học Ngoại ngữ tin học Thành phố Hồ Chí Minh

1

37

2

40

7

Học viện Hải quân – Trưởng đoàn

Kon Tum

1

26

3

30

Trường Sĩ quan Không quân

1

12

2

15

8

Trường Đại học Tây Nguyên

Đăk Lăk

1

1

125

6

133

9

Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh – Trưởng đoàn

Tiền Giang

1

1

62

3

67

Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh

1

34

3

38

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Trả lời

Contact Me on Zalo

0763 387 788