Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2020/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 22/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 ĐIỀU 3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2016/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2019/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 7 NĂM 2019 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1568/TTr-SLĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 4 Điều 3 như sau:

đ) Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Tây Ninh.’’

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 6 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Vụ Pháp chế – Bộ LĐTBXH;
– Vụ Pháp chế – Bộ Nội vụ;
– Cục Kiểm tra VB QPPL – Bộ Tư pháp;
– TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Như Điều 2;
– Sở Tư pháp;
– 
Trung tâm CB-TH, P. NCPC;
– Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND&UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tân

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788