Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 26/2020/QĐ-UBND SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 8 ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2017/QĐ-UBND , NGÀY 31/8/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 26/2020/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 29 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 8 ĐIỀU 7 QUY ĐỊNH MỨC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO, TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ NHUẬN BÚT LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2017/QĐ-UBND , NGÀY 31/8/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút;

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí xuất bản;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tại Công văn số 364/PTTH-TCHC ngày 01 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 7 Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND , ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

Khoản 8, Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“8. Cán bộ, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo; cán bộ, viên chức, người lao động thuộc khối kỹ thuật, hành chính chuyên môn thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện không áp dụng trừ định mức nhuận bút thì được hưởng tổng số thù lao khối quản lý và các bộ phận liên quan tối đa không quá 70% tổng số nhuận bút phải trả trong năm, thù lao cụ thể cho từng bộ phận do Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh cấp huyện quyết định. Thù lao được chi trả trong quỹ nhuận bút”.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh các huyện, thị, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 7 năm 2020. /.

 

 

Nơi nhận:
– Chính phủ;
– Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Vụ Pháp chế – Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
– TT: TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Sở Tư pháp;
– Như Điều 2;
– Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
– Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.
Tuananh.2020.QĐ-20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Văn Thắng

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788