Quyết định 509/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH 509/QĐ-TTg THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 1555/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập, vị trí, chức năng của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An (sau đây gọi chung là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, trụ sở chính đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; tổ chức thực hiện việc chuyển giao cụ thể theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm xây dựng phương án, lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần khi đáp ứng các tiêu chí, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND tỉnh Nghệ An;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí Thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL tỉnh Nghệ An;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: KTTH, ĐMDN, KGVX, PL;
– Lưu: VT, TCCV (3b).BCQ

THỦ TƯỚNG

 

Nguyễn Xuân Phúc

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788