Quyết định 562/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 562/QĐ-UBND HÔNG QUA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN VÀ CÔ ĐỠ THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 562/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

THÔNG QUA CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN, BẢN VÀ CÔ ĐỠ THÔN, BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Đối tượng áp dụng:

Đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên; nguồn kinh phí thực hiện.

3.1. Số lượng

a) Đối với nhân viên y tế thôn bản: Các thôn, bản đáp ứng các tiêu chí sau thì được bố trí 01 nhân viên y tế thôn, bản:

– Là thôn, bản vùng dân tộc thiểu s và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới.

– Các thôn, bản xa trung tâm xã ≥ 3 km.

b) Cô đỡ thôn bản: Đối với các thôn, bản vùng sâu, vùng xa có người dân tộc thiểu số sinh sống (Thái, Mông, Phù lá, Si La, Cống); có diện tích rộng, giao thông khó khăn, khả năng tiếp cận của người dân với cơ sở khám, chữa bệnh hạn chế mà nhân viên y tế thôn bản là nam giới thì bố trí thêm 01 cô đỡ thôn bản.

2. Chế độ phụ cấp:

– Nhân viên y tế thôn, bản hằng tháng được hỗ trợ mức 0,5 so với mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Cô đỡ thôn, bản hằng tháng được hỗ trợ mức 0,3 so với mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

4. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Từ nguồn ngân sách cân đối của tỉnh.

b) Hằng năm UBND tỉnh căn cứ vào số lượng nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên để bố trí kinh phí hỗ trợ theo chế độ quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận, làm cơ sở triển khai quy trình xây dựng Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Qúy

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thẻ bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788