Quyết định 863/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 863/QĐ-UBND BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 863/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 10 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Phan Thiên Định

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2020 – 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Triển khai thống nhất các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống các rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

b) Đảm bảo tính chủ động, kịp thời và hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan.

b) Đáp ứng kịp thời yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho bộ phận pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

c) Giải quyết kịp thời các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác (nếu có) phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Xác định trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành trong việc hỗ trợ pháp lý kịp thời cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

đ) Giúp doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức và tuân thủ pháp luật để sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh có hiệu quả.

II. ĐỐI TƯỢNG

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức và lĩnh vực hoạt động.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có)

a) Xây dựng, duy trì, rà soát và cập nhật cơ sở dữ liệu pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

– Nội dung thực hiện: Thực hiện rà soát và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp lên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Biên soạn sách, tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ

– Nội dung thực hiện: Xây dựng và phát hành tập tài liệu, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hướng dẫn nghiệp vụ.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

c) Xây dựng các tình huống pháp lý để doanh nghiệp nghiên cứu, tham khảo để áp dụng trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp

– Nội dung thực hiện: Đặt bài tình huống pháp lý với các chuyên gia pháp luật.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Chủ thể phối hợp: Các chuyên gia pháp luật.

2. Cập nhật dữ liệu về Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân; Phán quyết của Trọng tài thương mại; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp

– Nội dung thực hiện: Cập nhật và đăng tải các Bản án, Quyết định của Tòa án nhân dân; Phán quyết, Quyết định của Trọng tài thương mại; Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

– Cơ quan chủ trì: Cổng thông tin điện tử tỉnh.

– Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bao gồm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật

– Nội dung thực hiện: Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, tổ chức hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho mạng lưới tư vấn viên pháp luật.

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Hoạt động tư vấn pháp luật, bao gồm đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và nguồn lực theo quy định của pháp luật

– Nội dung thực hiện: Giải đáp các vướng mắc về pháp luật mà doanh nghiệp có yêu cầu; đề nghị, kiến nghị,…

– Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

– Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan khác có liên quan.

– Thời gian thực hiện: Hàng năm (nếu có).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024 được bố trí từ nguồn ngân sách của tỉnh trong dự toán chi thường xuyên hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, huy động sự đóng góp, tài trợ, hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình này; theo dõi và giám sát việc triển khai Chương trình này.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Mục III của Chương trình này.

c) Hàng năm, lập dự toán ngân sách gửi Sở tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Thực hiện tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Sở Tài chính

a) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung tại Chương trình này.

b) Hàng năm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo nội dung trong Chương trình này.

3. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Chương trình này.

b) Báo cáo kết quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa liên quan đến lĩnh vực quản lý về Sở Tư pháp khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp./.

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788