Quyết định 912/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH 912/QĐ-BGTVT PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM. 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 912/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2020 CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3245/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện từ hàng hải Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2530/QĐ-BGTVT ngà22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019-2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;

Xét đề nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam tại Công văn số 677/VISHIPEL-KHĐT ngày 05/03/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020, Công văn số 1059/VISHIPEL-KHĐT ngày 09/04/2020 và Công văn số 1393/VISHIPEL-KHĐT ngày 08/5/2020 về việc thuyết minh bổ sung về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam như sau:

1. Mục tiêu và nhiệm vụ

Mục tiêu trọng tâm là đảm bảo tốt hoạt động cung cấp dịch vụ Thông tin duyên hải (TTDH) đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế; đồng thời nỗ lực duy trì các hoạt động kinh doanh đang có xu hướng suy giảm, mở rộng lĩnh vực kinh doanh khác. Cụ thể:

– Đảm bảo cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải đúng khối lượng, chất lượng theo đặt hàng của Nhà nước;

– Phát triển kinh doanh theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu;

– Nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp trên cơ sở thực thi hiệu quả văn hóa doanh nghiệp trở thành nguyên tắc xuyên suốt trong hoạt động của Công ty.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

a) Tổng doanh thu: 355 tỷ đồng.

Trong đó:

– Doanh thu từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thông tin duyên hải: 209,971 tỷ đồng;

– Doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác: 145,029 tỷ đồng.

b) Lợi nhuận trước thuế: 31,1 tỷ đồng.

Trong đó:

– Lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công Thông tin duyên hải: 18 tỷ đồng;

– Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác: 13,1 tỷ đồng.

c) Nộp ngân sách: 25 tỷ đồng.

d) Kế hoạch vốn đầu tư, mua sắm tài sản cố định:

– Tổng mức đầu tư: Tối đa không quá 36 tỷ đồng.

– Nguồn vốn đầu tư: Từ quỹ đầu tư phát triển, vốn chủ sở hữu hiện có của Công ty và nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

đ) Kế hoạch cung cấp Dịch vụ sự nghiệp công TTDH năm 2020

Căn cứ Hp đồng số 01/2020/HĐKT-TTDH ngày 31/12/2019 về việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước 2020, các chỉ tiêu kế hoạch cung cp dịch vụ như sau:

– Dịch vụ sự nghiệp công Thông tin duyên hải năm 2020

+ Cung cấp thông tin cấp cứu, cứu nạn hàng hải theo hệ thống thông tin cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu (GMDSS): Trực canh thu nhận, xử lý và truyền phát thông tin cấp cứu, khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, bao gồm dịch vụ trực canh cấp cứu Inmarsat, dịch vụ trực canh cấp cứu Cospas-Sarsat, dịch vụ trực canh cấp cứu DSC, dịch vụ trực canh cấp cứu RTP.

+ Cung cấp thông tin an toàn hàng hải theo GMDSS, bao gồm dịch vụ phát MSI EGC, dịch vụ phát MSI NAVTEXdịch vụ phát MSI RTP;

+ Kết nối thông tin ngành hàng hải;

+ Tiếp nhận, xử lý và phân phối dữ liệu báo động Cospas – Sarsat từ Trung tâm điều hành thông tin vệ tinh Cospas – Sarsat của Việt Nam (VNMCC) tới các điểm phối hợp tìm kiếm cứu nạn (SPOC) của Lào và Campuchia;

+ Quản lý, vận hành, bảo dưỡng đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) để cung cấp dịch vụ thông tin LRIT.

– Khối lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm 2020:

Khối lượng cung cấp dịch vụ là 366 ngày 24 giờ = 8.784 giờ hoạt động của Hệ thống TTDH Việt Nam, bao gồm 33 Đài: 02 Đài TTDH loại I; 03 Đài TTDH loại II; 08 Đài TTDH loại III; 16 Đài TTDH loại IV; 01 Đài trung tâm Xử lý thông tin hàng hải Hà Nội; 01 Đài thông tin vệ tinh mặt đất Inmarsat Hải Phòng; 01 Đài thông tin vệ tinh Cospas-Sarsat (LUT/VNMCC); 01 Đài thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT).

– Chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải năm 2020:

Chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng các tiêu chí chất lượng theo quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BGTVT ngày 29/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải.

3. Yêu cầu

– Tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

– Triển khai nghiên cứu áp dụng chi tiết Định mức kinh tế kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng hệ thống thông tin duyên hải ban hành tại Thông tư số 51/2019/TT-BGTVT ngày 24/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải;

– Vận hành liên tục và ổn định hệ thống Thông tin duyên hải: thực hiện bảo dưỡng thường xuyên, xây dựng cấu hình dự phòng đảm bảo duy trì hệ thống hoạt động 24/7;

– Tăng cường giải pháp an toàn an ninh mạng, hệ thống kết nối dự phòng, bảo đảm sự thông suốt trong quá trình cung cấp dịch vụ thông tin.

– Áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đối với hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ thông tin duyên hải, bảo đảm yêu cầu ngày càng cao của cơ quan quản lý nhà nước, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế;

– Nâng cao trình độ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, giám sát nội bộ bằng cơ chế quản lý theo hướng tích cực cập nhật áp dụng công nghệ mới;

– Lựa chọn lĩnh vực trọng tâm trong triển khai dịch vụ kinh doanh mới, phù hợp với địa bàn hoạt động; Tiến hành xây dựng lộ trình kinh doanh và kế hoạch thực hiện chi tiết ngay từ khi bắt đầu;

– Tiếp tục đẩy mạnh và ưu tiên đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với yêu cầu thực tế, nâng cao tính thực tiễn của các đề tài, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học;

– Thực thi hiệu quả các nội dung cơ bản của Sổ tay Văn hóa doanh nghiệp VISHIPEL;

– Giữ vững uy tín, phát huy vai trò của VISHIPEL và Hệ thống thông tin duyên hải trong các hoạt động hợp tác; phát triển văn hóa doanh nghiệp trở thành giá trị cốt lõi của Công ty;

– Thực hiện triệt để thực hành chống lãng phí, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Điều 2. Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật; sử dụng và quản lý nguồn vốn nhà nước bảo đảm hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

2. Rà soát lại toàn bộ danh mục dự kiến đầu tư, mua sắm trong năm 2020, chỉ quyết định đầu tư, mua sắm các hạng mục cần thiết, ưu tiên hạng mục đầu tư phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải, phù hợp với khả năng triển khai thực hiện và nguồn vốn hiện có (quỹ đầu tư phát triển, vốn chủ sở hữu) của Công ty; bảo đảm việc đầu tư hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phòng, chống đầu tư dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của nhà nước và doanh nghiệp.

Các hạng mục đầu tư, mua sắm phải triển khai thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần bổ sung danh mục đầu tư, mua sắm thuộc thẩm quyền Bộ Giao thông vận tải quyết định ngoài danh mục Công ty đã báo cáo, yêu cầu Công ty báo cáo Bộ Giao thông vận tải trước khi triển khai thực hiện.

3. Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện và đánh giá kết quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 và công khai thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

4. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty về Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

5. Chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu đã báo cáo tại các văn bản số 677/VISHIPEL-KHĐT ngày 05/03/2020 về phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 và số 1059/VISHIPEL-KHĐT ngày 09/04/2020 về việc thuyết minh bổ sung về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và việc triển khai thực hiện giám sát, đánh giá kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định năm 2020 của Công ty và báo cáo theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các Vụ: Tổ chức cán bộ, Tài chính, Kế hoạch đầu tư; Cục Hàng hải Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ được phân công giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Quản lý doanh nghiệp, Tài chính, Kế hoạch đầu tư; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Công ty, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên của Công ty TNHH một thành viên Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 5;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Kế hoạch đầu tư;
– Các Vụ: Tài chính, Kế hoạch đầu tư;
– Trung tâm Công nghệ thông tin
(để đăng tải trên cổng TTĐT của Bộ;
– Cục Hàng hải Việt Nam;
– Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử HHVN;
– Lưu VT, QLDN (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Công

 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788