Quyết định 983/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 983/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2021-2026.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 983/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2021-2026

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 ngày 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 429/STP-XDVB ngày 31 tháng 3 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đắc Tài

 CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2021-2026
(Kèm theo Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

– Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; giúp nâng cao hiểu biết, tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

– Khắc phục cơ bản tình trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn trong việc tiếp cận, tìm hiểu các thông tin pháp luật có liên quan.

– Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho người quản lý và cán bộ pháp chế của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nguồn lực hiện có và nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. Các hoạt động của Chương trình

1. Hoạt động cung cấp thông tin

a) Phổ biến các thông tin pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

– Nội dung thực hiện: Xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương, trên báo, đài để đăng tải, phổ biến các thông tin mới về pháp luật trong nước, pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và các văn bản, chính sách có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý.

– Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Báo Khánh Hòa; Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

– Thời gian thực hiện:

+ Xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Trang thông tin điện tử: Hoàn thành trong Quý II năm 2020.

+ Thực hiện đăng tải, phổ biến thường xuyên khi có thông tin.

b) Duy trì, cập nhật văn bản pháp luật của tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Công báo của tỉnh

– Sở Tư pháp chịu trách nhiệm cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

– Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc gửi văn bản đăng Công báo tỉnh; Trung tâm Công báo tỉnh chịu trách nhiệm đăng các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các văn bản khác trên Công báo tỉnh theo đúng quy định.

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa được khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và Công báo tỉnh theo quy định.

– Thời gian thực hiện: Cập nhập thường xuyên theo quy định.

c) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

– Nội dung thực hiện: Cập nhật và đăng tải các thông tin thuộc cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, gồm: Các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan; các văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi địa phương quản lý; các văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng chuyên mục về cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cập nhật các thông tin thuộc phạm vi quản lý vào chuyên mục. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gửi các thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cho Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông tin cập nhật trên chuyên mục.

+ Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cập nhật các thông tin thuộc cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý vào chuyên mục về cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông tin.

+ Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện hệ thống hóa và báo cáo về cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.

+ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được khai thác và sử dụng miễn phí cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý trên địa bàn tỉnh.

– Thời gian thực hiện:

+ Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng chuyên mục hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cập nhật các thông tin: Hoàn thành trong Quý III năm 2020.

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cập nhật, đăng tải thường xuyên khi có thông tin.

2. Hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật

– Các sở, ban, ngành: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; Văn phòng đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa (gọi tắt là VCCI Khánh Hòa); Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh; tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên ngành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

– Sở Tư pháp phối hợp theo đề nghị của cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mạng lưới tư vấn viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

– Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ động phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (thông qua Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng), Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan để tổ chức thực hiện phổ biến pháp luật trong doanh nghiệp về những quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động, văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Thời gian thực hiện: Thực hiện theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị.

3. Hoạt động tư vấn pháp luật

– Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, VCCI Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong là cơ quan đầu mối tiếp nhận các vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật. Các cơ quan đầu mối có trách nhiệm chuyển yêu cầu đến cơ quan quản lý nhà nước để trả lời cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Có trách nhiệm trả lời đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn do mình quản lý trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp vướng mắc phức tạp thì có thể trả lời trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu; đồng thời, gửi văn bản trả lời cho các cơ quan đầu mối để theo dõi. Nếu các yêu cầu được gửi trực tiếp đến cơ quan, đơn vị thì cơ quan, đơn vị đó có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời theo đúng thời hạn trên.

+ Văn bản trả lời phải được cập nhật vào cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành.

+ Việc trả lời nêu trên của cơ quan, đơn vị, địa phương không áp dụng đối với các yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa về vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

– Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tham gia tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc giới thiệu luật sư, cử tư vấn viên tham gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khi doanh nghiệp có nhu cầu.

– Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

III. Kinh phí thực hiện Chương trình

Kinh phí đảm bảo thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được thực hiện theo quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

IV. Tổ chức thực hiện

1.Sở Tư pháp

– Là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; xây dựng hoặc đề xuất điều chỉnh, bổ sung Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trên cơ sở nguồn lực của cơ quan, tổ chức và nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chương trình này; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu xử lý các vướng mắc, khó khăn; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

2. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

– Căn cứ vào Chương trình này và chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Công bố công khai kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, đơn vị, địa phương trên Trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử tỉnh.

– Bố trí cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp (khi có yêu cầu của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh).

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Khánh Hòa, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, VCCI Khánh Hòa, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp định kỳ 02 lần trong năm để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, nhu cầu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng trên địa bàn tỉnh trong từng ngành, lĩnh vực.

4. Sở Tài chính

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật.

5. Tòa án nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Khánh Hòa, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, VCCI Khánh Hòa, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

Trên cơ sở Chương trình này và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

6. Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Có trách nhiệm thực hiện quy định tại khoản 7 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên đây là Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2026. Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình này, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý./.

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đầu tư nước ngoài 

Thẻ bài viết

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788