Quyết định số 1422/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1422/QĐ-UBND PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2020”

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1422/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2020”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định s 844/QĐ-TTg ca Thủ tưng Chính phủ ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018  2023”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình s 25/TTr-SKHCN ngày 06 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020”.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ KHCN;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các đoàn thể tỉnh;
– Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
– Hội doanh nhân trẻ tỉnh;
– Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai;
– Chánh, các PVP UBND tỉnh;
– Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hòa Hiệp

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2020
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Thực hiện hiệu quả kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2023” bảo đảm đúng mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

– Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

– Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong việc xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

– Các nội dung đề ra phải bảo đảm tính khả thi để được thực hiện đúng tiến độ hiệu quả, thiết thực.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các doanh nghiệp sử dụng 100% nguồn vốn trong nước có dự án hoặc mong muốn thực hiện đổi mới sáng tạo và tăng năng suất, chất lượng;

Các trường học, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ có khả năng ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THỰC HIỆN.

  1. Hỗ trợ hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo

Dự án 1: Hỗ trợ hạ tầng cơ sở vật chất cho hệ sinh thái khởi nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp

+ Mục tiêu: Xây dựng khu tập trung thực hiện dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm văn phòng, phòng họp, hội trường, v.v…

+ Nội dung và kế hoạch thực hiện:

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

1

Xây dựng dự án khu tập trung thực hiện dịch vụ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các tổ chức có chức năng đăng ký hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp

Quý II ÷ Quý IV

2

Thành lập hội đồng thẩm định và tiến hành thẩm định dự án

3

Hỗ trợ dự án theo mức hỗ trợ do hội đồng thẩm định quyết định, mức tối đa không quá 500 triệu đồng/ 1 dự án.

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Tỉnh đoàn

Dự án 2: Hỗ trợ hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đồng Nai

+ Mục tiêu: Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai để tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp có tiềm năng để phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ ít nhất 06 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các hoạt động tư vấn, kết nối, ươm tạo… Hình thành ít nhất 01 vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

+ Nội dung và kế hoạch thực hiện:

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

I

Hỗ trợ ít nhất 06 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạoƯu tiên hỗ trợ 06 dự án đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2019Quý II ÷ Quý IV

1.1

Tiếp nhận dự án

1.2

Thành lập hội thẩm định dự án

1.3

Hỗ trợ dự án theo mức hỗ trợ do hội đồng quyết định, mức tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án

II

Hình thành vườn ươm hỗ trợ khởi nghiệpCác trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có hoạt động khởi nghiệpQuý II ÷ Quý IV

2.1

Tiếp nhận dự án thành lập vườn ươm

2.2

Thành lập hội thẩm định dự án

2.3

Hỗ trợ dự án theo mức hỗ trợ do hội đồng quyết định, mức tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án

III

Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai– Các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp

– Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu

Quý II ÷ Quý IV

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Dự án 3: Đào tạo cộng đồng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

+ Mục tiêu: Nâng cao năng lực về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho cán bộ làm công tác quản lý; cán bộ làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp

+ Nội dung và kế hoạch thực hiện:

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

1

Đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho các cán bộ, giảng viên làm công tác xây dựng chính sách; Đào tạo về năng lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; học tập kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tếCán bộ của các Sở, ban, ngành; giảng viên các trường đại học, cao đẳng làm công tác quản lý có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp

Quý II

2

Đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên một số trường đại học, cao đẳng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnhGiảng viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh có hoạt động khởi nghiệp (04 trường đại học, 03 trường cao đẳng)

Quý III

3

Đào tạo bồi dưỡng kiến thức về đổi mới sáng tạo gắn với việc thiết kế và dạy học theo chủ đề STEM cho các giáo viên trên địa bàn tỉnhGiáo viên khối trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh

Quý IV

4

Tổ chức tập huấn về bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo– Doanh nghiệp khởi nghiệp

– Các tổ chức, cá nhu cầu khởi nghiệp

Quý III

5

Tổ chức tập huấn về chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, nâng cao năng suất chất lượng, các mô hình và công cụ quản lý tiên tiến– Doanh nghiệp khởi nghiệp

– Các tổ chức, cá nhu cầu khởi nghiệp

Quý IV

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

2. Hỗ trợ thúc đẩy thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Dự án 1: Duy trì hoạt động cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh

+ Mục tiêu: Duy trì cung cấp thông tin, chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư, sản phẩm, đối tác, khách hàng, mô hình kinh doanh mới, tin tức, sự kiện; tổ chức cá nhân hỗ trợ; tin tức sự kiện trong nước và quốc tế về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,…

+ Kế hoạch thực hiện: thường xuyên

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông

Dự án 2: Tổ chức các sự kiện kết nối cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa khởi nghiệp

+ Mục tiêu: gắn kết các cộng đồng khởi nghiệp, các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, tham gia và đầu tư của xã hội kể cả của nước ngoài.

+ Nội dung và kế hoạch thực hiện:

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

1

Xây dựng các chuyên đề, phóng sự về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tuyên truyền các tấm gương điển hình về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên sóng phát thanh – Truyền hình Đồng NaiCác doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công tiêu biểu

Quý I ÷ Quý IV

2

Tổ chức hội nghị Demo day nhằm kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học– Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Dự án nghiên cứu khoa học

Quý IV

3

Tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai (Techfest Đồng Nai)– Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Các tổ chức, cá nhu cầu khởi nghiệp

Quý III

4

Tổ chức Hội nghị phân tích xu hướng và giới thiệu công nghệ (công nghệ trí tuệ nhân tạo, Thực tế ảo, Năng lượng thông minh, In 3D…)– Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ

– Các tổ chức, cá nhu cầu khởi nghiệp

Quý III, Quý IV

5

Tổ chức Cuộc thi STEM Robotic và ngày hội STEM– Học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh

Quý III

6

Tổ chức chợ phiên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo– Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Các tổ chức, cá nhu cầu khởi nghiệp

Quý III, Quý IV

7

Tham gia sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam – TechFest Việt Nam năm 2020 và TechFest vùng Đông Nam Bộ– Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải cuộc thi trong tỉnh

– Các cán bộ làm công tác quản lý, chính sách về hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp

Quý IV

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai

3. Thúc đẩy hình thành doanh nghiệp khoa học công nghiệp và phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Dự án 1: Xây dựng sàn giao dịch khoa học và công nghệ

+ Mục tiêu: xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về công nghệ; tạo giải pháp triển khai thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ, thúc đẩy các giao dịch công nghệ; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ; tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ; tạo môi trường hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

+ Nội dung và kế hoạch thực hiện:

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

1

Thu nhập nguồn cung công nghệ– Các tổ chức, cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ

Quý II ÷ Quý III

2

Tìm kiếm đối tác có nhu cầu công nghệ

3

Tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ

4

Tư vấn định giá công nghệ, đăng ký sở hữu trí tuệ

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Dự án 2: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ươm tạo khoa học và công nghệ

+ Mục tiêu: Hỗ trợ và phát triển ít nhất 02 dự án ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

+ Nội dung và kế hoạch thực hiện:

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

1

Tiếp nhận dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp ươm tạo khoa học và công nghệCác ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ưu tiên các ý tưởng, dự án đã đoạt giải cao tại các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo)

Quý I ÷ Quý IV

2

Thành lập hội thẩm định dự án

3

Hỗ trợ dự án theo mức hỗ trợ do hội đồng quyết định, mức tối đa không quá 300 triệu đồng/dự án

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

+ Mục tiêu: Hỗ trợ và phát triển ít nhất 01 doanh nghiệp khoa học và công nghệ

+ Nội dung và kế hoạch thực hiện:

STT

Nội dung

Đối tượng

Thời gian

1

Tiếp nhận dự án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ– Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

– Các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quý II ÷ Quý IV

2

Thành lập hội thẩm định dự án

3

Hỗ trợ dự án theo mức hỗ trợ do hội đồng quyết định, mức tối đa không quá 400 triệu đồng/dự án

– Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ

– Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

– Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

– Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các quỹ đầu tư

VI. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

– Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

– Định kỳ báo cáo UBND tỉnh để xem xét chỉ đạo điều chỉnh nội dung Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn

– Lập, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo chế độ, định mức, tiêu chuẩn hiện hành.

2. Sở Tài Chính

– Sở Tài chính căn cứ vào dự toán kinh phí do Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu theo thẩm quyền quy định.

– Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định

3. Các Sở, ban, ngành: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao.

4. Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan định kỳ thực hiện và phát sóng các chuyên mục về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào trong sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình

– Lập hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình (theo biểu mẫu của Sở Khoa học và Công nghệ).

– Cam kết, chịu trách nhiệm trực tiếp việc triển khai Chương trình đúng tiến độ và nội dung đã đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ.

– Báo cáo tiến độ, kết quả nội dung thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ 1 quý/lần và báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu (nếu có).

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Sở Khoa học và Công nghệ về mục tiêu, tiến độ, nội dung, tài chính theo hợp đồng đã ký.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng và nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai, phối hợp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đầu tư nước ngoài a

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788