Thành lập nhóm trẻ Quận 3

Hiện nay do nhu cầu, trường mầm non tư nhân xuất hiện nhiều hơn, trường học độc lập, các nhóm trẻ em, nhóm trẻ em và mẫu giáo là các cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ cấu tổ chức. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo lãnh chi phí hoạt động ngoài ngân sách nhà nước. Vậy quy định về tổ chức và hoạt động của các trường mầm non là gì?

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Mở nhóm trẻ gia đình cần những gì
Mở nhóm trẻ gia đình cần những gì

Mục lục

Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư 13/2015/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của chính phủ ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư nhân

Cơ cấu tổ chức của trường mầm non tư nhân

Căn cứ điều 6 thông tư số 13/2015/TT – BGDDT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của chính phủ ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư nhân, cung cấp cơ cấu tổ chức của trường tư thục và nhà trẻ. Hoàn thành như sau:

Trường tư thục và mẫu giáo có cơ cấu tổ chức đáp ứng yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định tại điều lệ mầm non và phù hợp với điều kiện và quy mô của trường, bao gồm::

 • Hội đồng quản trị
 • Bảng điều khiển;
 • Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng;
 • Nhóm chuyên nghiệp;
 • Đội văn phòng;
 • Tổ chức tổ chức quần chúng;
 • Nhóm và lớp.

>>Thành lập nhóm trẻ Quận Thanh Xuân<<

Thứ nhất, hội đồng quản trị (Điều 8 thông tư 13/2015/TT – BGDĐT)

 • Theo đó, hội đồng quản trị được thành lập khi một trường tư thục hoặc trường mẫu giáo có hai thành viên góp vốn – là cơ quan quản lý và là tổ chức đại diện duy nhất cho sở hữu nhà trường hoặc trường học.
 • Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng thành viên và có quyền quyết định các vấn đề tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản, kế hoạch và chỉ đạo đầu tư. Đầu tư phát triển của trường học và mẫu giáo theo quy định của pháp luật.

Số thành viên:

 • Hội đồng quản trị có từ 2 đến 11 thành viên do đại hội đồng thành viên góp vốn và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị là 5 năm.

Người tham gia:

 • Là người đã góp vốn xây dựng trường, mẫu giáo hoặc đại diện tổ chức, cá nhân có số vốn góp theo quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

Hội đồng quản trị:

 • Trong thời gian đầu tiên, hội đồng quản trị được đề cử bởi tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường hoặc mẫu giáo. Từ nhiệm kỳ thứ hai, việc thành lập hội đồng quản trị được thực hiện bởi phiếu kín tại đại hội góp vốn.
 • Các hội đồng quản trị thường xuyên họp thường xuyên mỗi ba tháng và các cuộc họp đặc biệt được chủ tịch hội đồng quản trị triệu tập theo yêu cầu của ít nhất một phần ba số thành viên hội đồng quản trị.
 • Một cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành khi có 3/4 tổng số thành viên tham dự phiên họp. Từ ngày hẹn của cuộc họp đầu tiên. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên hội đồng quản trị tham dự cuộc họp và thành viên hội đồng quản trị có quyền biểu quyết bình đẳng.

Các bước xin phép hoạt động giáo dục cho nhóm trẻ

Nội dung họp:

 • Phải được ghi vào biên bản và được phê duyệt tại phiên họp, do chủ tịch hội đồng quản trị ký và thư ký họp. Nghị quyết của hội đồng quản trị được thông qua bằng cách bỏ phiếu kín hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp và chỉ có hiệu lực khi nhiều thành viên hội đồng quản trị đồng ý. Trường hợp số phiếu biểu quyết và không bình đẳng thì quyết định cuối cùng thuộc về bên có ý kiến của chủ tịch hội đồng quản trị.

Thứ hai, ban giám sát (Điều 12 thông tư 13/2015/TT – BGDĐT)

Thành phần:

 • Ban kiểm soát của trường, nhà trường tư nhân do hội đồng quản trị thành lập, với số lượng 3 đến 5 thành viên, bao gồm cả đại diện góp vốn, giáo viên, đại diện của cha mẹ. Ban giám sát phải có các thành viên giám định kế toán. Trưởng ban giám sát trực tiếp do hội đồng quản trị bầu trực tiếp.
 • Thành viên của ban giám sát không phải là thành viên của hội đồng quản trị, bên giao thầu, kế toán trưởng và không có mối quan hệ giữa cha, mẹ, vợ, chồng sinh học, anh chị em với thành viên hội. Hội đồng quản trị, hiệu trưởng, kế toán trưởng của trường và mẫu giáo.
 • Từ ban giám sát theo thuật ngữ của hội đồng quản trị.

>>Thành lập nhóm trẻ Quận Tây Hồ<<

Nhiệm vụ của ban giám sát:

 • Ban giám sát có nhiệm vụ chính: kiểm tra và giám sát các hoạt động của trường, mẫu giáo, hội đồng quản trị, hội đồng quản trị, các đơn vị và các đơn vị khác trong trường, mẫu giáo;
 • Hơn nữa, ban giám sát cũng có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tất cả các hoạt động tài chính của trường và mẫu giáo và thực hiện chế độ tài chính công;
 • Ban giám sát phải định kỳ thông báo cho hội đồng quản trị kết quả thực hiện và nội dung báo cáo, kết luận, kiến nghị của ban kiểm soát trước chính thức phê duyệt đại hội góp vốn.
 • Ban kiểm soát báo cáo đại hội đồng thành viên góp vốn kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà trường tại các cuộc họp của đại hội đồng thành viên;
 • Bên cạnh đó, ban giám sát cũng thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định về tổ chức và hoạt động của trường, nhà trẻ.

Thứ ba, hiệu trưởng Điều 13 thông tư 13/2015/TT – BGDĐT

 • Hiệu trưởng trường tư thục hoặc trường mẫu giáo phải là người có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điều lệ mầm non.
 • Khi được đề cử, hiệu trưởng không được già hơn 65 tuổi và không phải là công chức, công chức thuộc chính phủ biên chế.
 • Hiệu trưởng có vai trò quan trọng, là người trực tiếp quản lý và hoạt động nhà trường ; hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan quản lý giáo dục và hội đồng quản trị, bảo đảm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và hoạt động của trường, mẫu giáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
 • Theo luật, nhiệm kỳ của văn phòng hiệu trưởng là 5 năm.
 • Hiệu trưởng được đề cử và bầu bởi hội đồng quản trị về nguyên tắc bỏ phiếu kín với nhiều hơn 50% phiếu ủng hộ và được đại hội đồng thành viên góp vốn quyết định và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng:

 • Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết của hội đồng quản trị;
 • Bên cạnh đó, hiệu trưởng cũng chịu trách nhiệm tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực, chăm sóc, giáo dục và các hoạt động khác của trường và mẫu giáo theo quy định. Đảm bảo chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật và kế hoạch được hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện mục tiêu phát triển của trường, nhà trẻ;
 • Hiệu trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch thăm dò cơ cấu tổ chức, cán bộ, nhân sự của trường, mẫu giáo và trình hội đồng quản trị phê duyệt ; là chủ tịch hội đồng tuyển dụng giáo viên, người lao động theo quy định của pháp luật. 
 • Nhiệm vụ dự toán ngân sách hàng năm, quyết toán và trình hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch tài chính theo quy định của trường, mẫu giáo, hiệu trưởng có trách nhiệm báo cáo định kỳ với hội đồng quản trị và các cấp nhà trẻ;

 • Ngoài ra, chính quyền cũng là người quản lý trật tự, an ninh và bảo vệ môi trường trong các trường học và mẫu giáo.
 • Mặc dù hiệu trưởng có quyền tham dự các cuộc họp của hội đồng quản trị, nhưng không có quyền biểu quyết ; có trách nhiệm báo cáo đại hội đồng thành viên về các hoạt động chăm sóc và giáo dục chính của cơ quan chủ quản.
 • Các nhà quản lý giáo dục trực tiếp xem xét và xử lý.
 • Một người chỉ có thể hành động như hiệu trưởng của một trường tư thục cùng một lúc
Thành lập nhóm trẻ
Thành lập nhóm trẻ

Hoạt động của nhà trường tư nhân:

 • Trường học độc lập, mẫu giáo, nhóm trẻ em và mẫu giáo có trách nhiệm thực hiện chương trình giáo dục mầm non do bộ giáo dục và đào tạo ban hành theo quy định của pháp luật.
 • Trường mầm non tư nhân có một hệ thống hồ sơ, sách, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong trường, nhà trẻ, nhóm trẻ em và các lớp mẫu giáo tư nhân. Theo quy định của điều lệ mầm non.
 • Hoạt động của trường mầm non tư nhân phải được hoạt động theo điều lệ của trường mầm non và các quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục và đào tạo theo quy định chung của bộ giáo dục và đào tạo.
 • Ngoài ra, các trường độc lập độc lập, nhà trẻ, nhóm và mẫu giáo có quyền và nghĩa vụ do điều lệ nhà trường quy định và pháp luật và phải chịu trách nhiệm về quy định của mình.

 • Kế hoạch phát triển, tổ chức hoạt động giáo dục, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, huy động, sử dụng và quản lý nguồn lực để thực hiện các mục tiêu giáo dục mầm non.
 • Đất nước chăm sóc nguyên nhân giáo dục và đáp ứng các yêu cầu xã hội.
 • Các hoạt động của trường mầm non tư nhân phải được thực hiện đúng cách và nghiêm túc, bởi vì những hoạt động này có tác động trực tiếp đến sự phát triển và mua lại trẻ em.
 • Việc thực hiện các hoạt động giáo dục về chương trình, thú vui và giải trí của trường mầm non tư nhân cũng là cơ sở để đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo của trường mầm non tư nhân.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788