Thông báo 252/TB-VPCP

THÔNG BÁO 252/TB-VPCP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 252/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh báo cáo; phát biểu của Bộ Trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của đại diện các Bộ, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo đã nỗ lực, chủ động triển khai các hoạt động bảo đảm theo đúng Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo trong điều kiện bị tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19.

2. Năm nay là năm tổng kết các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2020, trong khi tình hình dịch COVID-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, nước ta vẫn còn bị ảnh hưởng. Do vậy, các thành viên Ban Chỉ đạo cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau đây:

a) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

– Tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện thêm Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2020.

– Khẩn trương xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, trình Thủ tướng Chính phủ.

– Đồng ý tổ chức thực hiện 01 hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trước kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2020 (không tổ chức 03 hội nghị vùng). Hội nghị tập trung vào tổng kết hoạt động của Chương trình, việc tổ chức thực hiện các chính sách giảm nghèo, định hướng giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

– Trình ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ động xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức thẩm định; tổng hợp đề xuất của các Bộ, xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021­2025, báo cáo Chính phủ.

– Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở kiến nghị của Kiểm toàn Nhà nước.

c) Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị, thực hiện Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo vào tháng 10 năm 2020.

d) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị kỹ và tổ chức hiệu quả Chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo năm 2020 và giai đoạn 2016-2020.

đ) Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động giám sát, đôn đốc các địa phương theo địa bàn được phân công vừa tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các hoạt động của Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, vừa thực hiện việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện giai đoạn vừa qua, đồng thời đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 gắn với thực tiễn của địa phương mình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng Chính phủ (để bc/);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để bc/);
– Các Bộ: KHĐT, Tài chính, Thông tin và Truyền thông;
– Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam;
– Các thành viên Ban Chỉ đạo TW CTMTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
– Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương;
– Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Văn phòng quốc gia Giảm nghèo bền vững (Bộ LĐTXBH);
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, TKBT;
– Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Thành

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788