THÔNG TƯ 65/2013/TT-BCA

THÔNG TƯ 65/2013/TT-BCA HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH 44/2012/QĐ-TTG QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY DO BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BAN HÀNH

BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 65/2013/TT-BCA

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15/10/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát qun lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một s điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy gồm: Tổ chức hoạt động cứu nạn, cứu hộ; cơ chế phối hợp trong cứu nạn, cứu hộ và phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

 1. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy;
 2. Công an các đơn vị, địa phương;
 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Cứu nạn là hoạt động cứu người bị nạn thoát khỏi nguy hiểm do sự cố, tai nạn hoặc các rủi ro khác đang đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của họ, bao gồm cả biện pháp tư vấn, biện pháp y tế ban đầu, các biện pháp khác.
 2. Cứu hộ là hoạt động cứu phương tiện, tài sản thoát khỏi nguy hiểm hoặc hoạt động cứu trợ (bao gồm cả việc kéo, đẩy) phương tiện đang bị nguy hiểm, được thực hiện thông qua giao kết hợp đồng hoặc thỏa thuận cứu hộ giữa tổ chức, cá nhân thực hiện việc cứu hộ với tổ chức, cá nhân đề nghị cứu hộ.
 3. Cứu hộ khẩn cấp là hoạt động cứu hộ trong các sự cố, tai nạn hoặc rủi ro khác đòi hỏi phải được tiến hành ngay lập tức, không cần qua giao kết hợp đồng hoặc thỏa thuận.
 4. Thảm họa là sự cố, tai nạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản, gây tác động xấu và để lại hậu quả lâu dài đối với đời sống xã hội và môi trường trên phạm vi rộng lớn.

Điều 4. Biểu mẫu và danh mục trang bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy

 1. Ban hành kèm theo Thông tư này biểu mẫu sử dụng trong công tác cứu nạn, cứu hộ và danh mục trang bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.
 2. Danh mục trang bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ ban hành kèm theo Thông tư này là cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

MỤC 1. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 5. Cơ chế thông tin cứu nạn, cứu hộ

Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành, chính quyền địa phương, cơ quan Công an nơi xảy ra sự cố, tai nạn khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn cần cứu nạn, cứu hộ thì phải tiếp nhận và xử lý thông tin cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ qua số điện thoại 114. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý các thông tin sự cố, tai nạn và các yêu cầu về cứu nạn, cứu hộ.

Điều 6. Hồ sơ theo dõi và báo cáo hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ và tính chất, đặc điểm của cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa phương mình đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chính quyền địa phương ban hành quy định về hồ sơ theo dõi, báo cáo hoạt động cứu nạn, cứu hộ.

 1. Hồ sơ theo dõi hoạt động cứu nạn, cứu hộ gồm các tài liệu sau:
 2. a) Quy định, nội quy, quy trình cứu nạn, cứu hộ;
 3. b) Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác cứu nạn, cứu hộ;
 4. c) Phương án cứu nạn, cứu hộ đã được phê duyệt;
 5. d) Văn bản đề xuất, kiến nghị về công tác cứu nạn, cứu hộ; các quyết định liên quan đến xử lý vi phạm về cứu nạn, cứu hộ (nếu có);

đ) Sổ theo dõi về công tác tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ và phương tiện cứu nạn, cứu hộ;

 1. e) Báo cáo về các sự cố, tai nạn (đã xảy ra); hồ sơ vụ cứu nạn, cứu hộ (nếu có);
 2. g) Các báo cáo về hoạt động cứu nạn, cứu hộ hoặc các báo cáo sơ kết, tổng kết theo các chuyên đề do cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ yêu cầu phải được bổ sung hồ sơ theo dõi 06 tháng, hàng năm.
 3. Báo cáo về cứu nạn, cứu hộ gồm:
 4. a) Báo cáo về vụ cứu nạn, cứu hộ;
 5. b) Báo cáo về hoạt động cứu nạn, cứu hộ 06 tháng, một năm;
 6. c) Báo cáo sơ kết, tổng kết theo chuyên đề.

Điều 7. Nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển báo, biển chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ và tính chất, đặc điểm của cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa phương mình đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chính quyền địa phương ban hành quy định về nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ và khi ban hành phải đảm bảo các nội dung cơ bản sau:

 1. a) Nội quy về công tác cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn gồm các quy định những hành vi bị cấm và những việc phải làm khi xảy ra sự cố, tai nạn; việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ cứu nạn, cứu hộ;
 2. b) Sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn bao gồm hệ thống đường nội bộ, lối thoát nạn, hướng thoát nạn, hầm trú ẩn khi cần thiết;
 3. c) Nội quy, sơ đồ chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ phải được phổ biến cho mọi người ở nơi đó biết và phải được niêm yết ở những nơi dễ thấy để biết và chấp hành.
 4. Biển báo, biển chỉ dẫn trong công tác cứu nạn, cứu hộ gồm: biển báo khu vực hoặc vị trí nguy hiểm dễ xảy ra sự cố, tai nạn và biển chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ. Biển chỉ dẫn về cứu nạn, cứu hộ là biển chỉ hướng thoát nạn ra nơi an toàn; biển chỉ dẫn khu vực tổ chức công tác cứu nạn, cứu hộ chỉ dành cho lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ.
 5. Quy định về biển báo, biển chỉ dẫn cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành. Các biển báo, biển chỉ dẫn cứu nạn, cứu hộ do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức in và phát hành.

Điều 8. Kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành

 1. Hàng năm, lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công tác cứu nạn, cứu hộ và tính chất, đặc điểm của cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa phương mình đề xuất người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.
 2. Kế hoạch thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ gồm các nội dung cơ bản sau:
 3. a) Chuẩn bị về lực lượng làm công tác cứu nạn, cứu hộ;
 4. b) Chuẩn bị về phương tiện cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tình hình đặc điểm của cơ quan, tổ chức và địa phương;
 5. c) Phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp để tổ chức ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra;
 6. d) Kinh phí bảo đảm cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ;

đ) Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.

Điều 9. Công tác tham mưu cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở trung ương nghiên cứu đề xuất xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về công tác cứu nạn, cứu hộ báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện.
 2. Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu đề xuất xây dựng quy hoạch, kế hoạch của địa phương về công tác cứu nạn, cứu hộ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

Điều 10. Xây dựng và tổ chức thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

 1. Phương án cứu nạn, cứu hộ được xây dựng theo Mẫu số 01 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Thẩm quyền phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ:
 3. a) Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp tỉnh phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ sử dụng lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi địa bàn quản lý; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện của các lực lượng Công an khác thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Giám đốc Công an cấp tỉnh phê duyệt; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.
 4. b) Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ sử dụng lực lượng, phương tiện của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc phạm vi địa bàn quản lý; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện của các lực lượng Công an khác, của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc cấp huyện quản lý thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.
 5. c) Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ có sử dụng lực lượng, phương tiện của các phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện của các lực lượng Công an khác, của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc cấp tỉnh quản lý thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
 6. d) Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động lực lượng và phương tiện của Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; trường hợp có huy động lực lượng, phương tiện của lực lượng Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì phương án cứu nạn, cứu hộ do Bộ trưởng Bộ Công an hoặc người được ủy quyền phê duyệt; trường hợp đặc biệt có huy động lực lượng, phương tiện của các Bộ, ngành thì Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phê duyệt.
 7. Phương án cứu nạn, cứu hộ phải được tổ chức thực tập theo các tình huống điển hình, có tính đặc thù theo từng đơn vị, cơ sở và địa phương.

Điều 11. Lực lượng thường trực sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ

 1. Trực chỉ huy cấp Sở, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải nắm vững quân số, số lượng phương tiện cứu nạn, cứu hộ hiện có của đơn vị; quy trình cứu nạn cứu hộ một vụ sự cố, tai nạn; các phương pháp, biện pháp khi triển khai cứu nạn, cứu hộ đối với những tình huống cứu nạn, cứu hộ cơ bản; phương án huy động lực lượng phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ; quy chế phối hợp giữa các lực lượng khi tiến hành cứu nạn, cứu hộ; vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng khi tham gia cứu nạn, cứu hộ; chế độ thông tin báo cáo khi xảy ra vụ việc cần cứu nạn, cứu hộ (báo cáo với lãnh đạo cấp trên ở địa phương và Cục nghiệp vụ).
 2. Trực chỉ huy Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải nắm vững các nội dung nêu ở Khoản 1 Điều này; nội dung Điều lệnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; quy trình tổ chức thực hiện vụ cứu nạn, cứu hộ; biết rõ tính năng, tác dụng của các loại phương tiện cứu nạn, cứu hộ, trang thiết bị an toàn cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị và việc triển khai các đội hình chiến đấu; tình hình đường giao thông và danh sách các cơ sở có phương tiện cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện có thể huy động phục vụ cứu nạn, cứu hộ trong địa bàn phạm vi bảo vệ.
 3. Trực ban cứu nạn, cứu hộ phải có mặt thường trực tại phòng trực ban chiến đấu, biết sử dụng thành thạo các phương tiện thông tin liên lạc của đơn vị, nắm vững quy trình nhận và xử lý thông tin báo sự cố, tai nạn và vụ việc liên quan khác; tra cứu danh bạ điện thoại, liên lạc nhanh nhất với các đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp; lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và chuyên ngành.
 4. Tiểu đội trưởng và chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ bố trí trực theo xe, tàu, xuồng cứu nạn, cứu hộ phải nắm được nhiệm vụ của mình và của tiểu đội trong ca trực; nắm vững tính năng, tác dụng và sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ của tiểu đội; biết phối hợp, hỗ trợ tốt với các vị trí được phân công trong cùng đội hình chiến đấu và với các tiểu đội khác. Lái xe, lái tàu, lái xuồng cứu nạn, cứu hộ phải sử dụng thành thạo xe, tàu, xuồng do mình phụ trách. Chỉ huy, chiến sĩ, lái xe trực theo phương tiện chuyên dùng phục vụ cứu nạn, cứu hộ cũng phải nắm vững nhiệm vụ của mình theo yêu cầu nêu trên và sử dụng thành thạo phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ được giao.

Điều 12. Trang bị, phương tiện thường trực sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ

 1. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới (trừ máy bay cứu nạn, cứu hộ) và phương tiện cứu nạn, cứu hộ thông dụng, thiết bị, dụng cụ kèm theo khi đưa vào thường trực cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 2. a) Xe, tàu, xuồng cứu nạn, cứu hộ và xe chuyên dùng phục vụ cứu nạn, cứu hộ phải được kiểm định, có giấy phép lưu hành còn hiệu lực và phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ.
 3. b) Động cơ của phương tiện phải nổ được ngay sau khi đề khởi động không quá 03 lần; động cơ phải chạy đều ở các tốc độ khác nhau, máy chạy không có tiếng kêu bất thường. Đồng hồ báo áp lực dầu, nhiệt độ nước, tốc độ vòng quay, áp lực hơi hoạt động bình thường. Các ống dẫn xăng, dầu, nước không bị hả, rò rỉ, dầu bôi trơn đúng mức quy định, máy không nóng quá 90°C; xăng, dầu (nhiên liệu) luôn đảm bảo 80% dung tích thùng chứa trở lên.
 4. Đối với xe chuyên dùng phục vụ cứu nạn, cứu hộ các tính năng tác dụng theo thiết kế chế tạo và bố trí các trang thiết bị để phục vụ cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo hoạt động và đủ số lượng trang bị theo quy định.
 5. Đối với các phương tiện cứu nạn, cứu hộ và thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ khác như đệm, thang dây và ống cứu người, công cụ hỗ trợ và dụng cụ phá dỡ thô sơ, máy nạp khí cho mặt nạ phòng độc, bàn, lều chỉ huy cứu nạn, cứu hộ phải đảm bảo chất lượng sử dụng tốt và bố trí phù hợp theo phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới để kịp thời mang đi cứu nạn, cứu hộ.

Điều 13. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hàng năm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huấn luyện về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ ít nhất một lần.

Điều 14. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng phòng cháy, chữa cháy khác

 1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ gồm:
 2. a) Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;
 3. b) Người chỉ huy phương tiện thủy, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm;
 4. c) Người làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện cứu nạn, cứu hộ;
 5. d) Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.
 6. Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ:
 7. a) Thời gian huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ lần đầu từ 32 đến 48 giờ;
 8. b) Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tối thiểu là 16 giờ.
 9. Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo các chuyên đề cơ bản sau:
 10. a) Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật cứu người bị nạn trong sự cố cháy, nổ;
 11. b) Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật cứu người bị nạn trên sông, suối, hồ, ao, giếng nước, hố sâu có nước, khu du lịch, vui chơi giải trí, bãi tắm;
 12. c) Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật cứu người bị nạn trong các sự cố sạt lở đất đá, sập đổ nhà, công trình;
 13. d) Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật cứu người bị mắc kẹt trong các phương tiện khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông;
 14. e) Phương pháp, biện pháp, kỹ thuật, chiến thuật cứu người bị mắc kẹt trong nhà, trong thang máy, trên cao, dưới hầm, hố sâu, trong hang, trong công trình ngầm.
 15. Cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ”:
 16. a) Đối tượng tham gia huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ, sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu thì được cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ” theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
 17. b) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ do Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Phôi “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ” do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức in và phát hành.
 18. c) Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có giá trị sử dụng trong thời gian 5 năm, kể từ ngày cấp.
 19. Giao Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn tài liệu, giáo trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ phù hợp cho từng đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
 20. Hàng năm, các đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ quy định tại Khoản 1 Điều này phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huấn luyện về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ ít nhất 1 lần. Danh sách sẽ được bổ sung vào sổ theo dõi quy định tại Điểm đ, Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

Điều 15. Tuyên truyền hoạt động cứu nạn, cứu hộ

 1. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm tổ chức nắm tình hình, nghiên cứu thực tế tình hình sự cố, tai nạn và những vấn đề có liên quan để hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền về cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ.
 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chính quyền địa phương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên và quần chúng nhân dân.

Điều 16. Thành lập đội cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp

Khi có yêu cầu thành lập Đội Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị mình báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét quyết định về quy mô, số lượng Đội trước khi quyết định thành lập Đội Cảnh sát cứu nạn, cứu hộ.

Điều 17. Chế độ, chính sách cho người tham gia cứu nạn, cứu hộ

Người trực tiếp cứu nạn, cứu hộ; người tham gia cứu nạn, cứu hộ mà bị chết, bị thương, bị tổn hại sức khoẻ, bị thiệt hại về tài sản thì được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.

MỤC 2. CƠ CHẾ PHỐI HỢP CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 18. Phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ

 1. Trách nhiệm phối hợp xử lý sự cố, tai nạn của các lực lượng trong Công an nhân dân:
 2. a) Lực lượng Cảnh sát bảo vệ khi nhận được yêu cầu tham gia phối hợp xử lý sự cố, tai nạn thì triển khai ngay lực lượng, phương tiện đến hiện trường để bảo vệ khu vực tổ chức cứu nạn, cứu hộ và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.
 3. b) Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt; lực lượng Cảnh sát đường thủy khi nhận được tin báo sự cố, tai nạn đối với các phương tiện giao thông thì khẩn trương triển khai ngay lực lượng, phương tiện đến hiện trường thực hiện các nhiệm vụ theo quy định. Trường hợp xảy ra các tình huống sự cố, tai nạn thuộc tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy thì báo ngay cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy đến để xử lý và tham gia thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.
 4. c) Các lực lượng Công an khác khi được tin báo sự cố, tai nạn xảy ra trên địa bàn quản lý của mình thì khẩn trương đến hiện trường để triển khai cứu nạn, cứu hộ đồng thời báo ngay cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biết để kịp thời xử lý và thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.
 5. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ của các Bộ, ngành; lực lượng dân phòng; lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở khi nhận được tin báo hoặc yêu cầu tham gia xử lý sự cố, tai nạn phải triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của người chỉ huy cứu nạn, cứu hộ.
 6. Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi đến hiện trường sự cố, tai nạn có người bị nạn cần phải can thiệp bằng các biện pháp y tế mới đưa được người bị nạn ra nơi an toàn phải báo cho cơ quan y tế gần nhất có đủ chức năng để tiến hành xử lý theo quy định của ngành y tế.

MỤC 3. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 19. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ

 1. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy gồm phương tiện cơ giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, công cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc cứu nạn, cứu hộ được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới của lực lượng phòng cháy và chữa cháy gồm xe, tàu, máy bay cứu nạn, cứu hộ.
 3. Xe cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy gồm xe được trang bị các thiết bị chuyên dụng để cứu nạn, cứu hộ, xe chở lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, xe thang, xe công trình và các phương tiện giao thông cơ giới khác sử dụng vào mục đích cứu nạn, cứu hộ và phục vụ cứu nạn, cứu hộ.
 4. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho cứu nạn, cứu hộ; phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.
 5. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ sản xuất mới trong nước hoặc nhập khẩu phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Quản lý và sử dụng phương tiện cứu nạn, cứu hộ

 1. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy phải được quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định để bảo đảm sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ.

Đối với phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới, ngoài việc sử dụng vào công tác cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy; luyện tập, thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy chỉ được sử dụng vào các trường hợp sau:

 1. a) Tham gia công tác bảo đảm an ninh chính trị;
 2. b) Tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;
 3. c) Chống thiên tai và khắc phục hậu quả thiên tai.
 4. Bộ trưởng Bộ Công an hoặc người được ủy quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của mình có quyền điều động phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới sử dụng vào mục đích được quy định tại Khoản 1 Điều này.
 5. Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi quản lý của mình có quyền điều động phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới sử dụng vào mục đích quy định tại các điểm b, c Khoản 1 Điều này.
 6. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi quản lý của mình có quyền điều động phương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ giới sử dụng vào mục đích quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

 1. Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Thông tư này.
 2. Các Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội tổ chức thực hiện Thông tư này.
 3. Đề nghị Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi, chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Bộ Công an trong việc quản lý, kiểm tra hoạt động cứu nạn, cứu hộ của các lực lượng phòng cháy, chữa cháy khác thuộc cơ quan, tổ chức do Bộ, ngành, địa phương mình quản lý.
 4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Công an (qua Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội) để kịp thời hướng dẫn.
 

Nơi nhận:
– Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực trung ương;
– Công báo;
– Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
– Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Các Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy;
– Công báo nội bộ;
– Lưu: VT, C61, V19.

BỘ TRƯỞNG

 

Đại tướng Trần Đại Quang

PHỤ LỤC I

MẪU PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an)

Mẫu 01

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

(1)Loại:
(2)

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

(3)………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:……………………………………………………

………, ngày ……. tháng ……. năm……….

(1)Loại:
(2)

PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

 

(3)………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:……………………………………………………………………………………

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:……………………………………………………

…..ngày…./…/……
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN
(4)…………………
(Ký tên, đóng dấu)
…..ngày…./…/……
CƠ QUAN, TỔ CHỨC
CÁ NHÂN XÂY DỰNG
PHƯƠNG ÁN
(5)…………………….
(Ghi rõ họ tên)
 1. ĐẶC ĐIỂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ
 2. Vị trí địa lý:(6)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Giao thông bên trong và bên ngoài:(7)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

III. Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ:(8)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ:(9)
 2. Lực lượng:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Phương tiện cứu nạn, cứu hộ:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, TAI NẠN PHỨC TẠP NHẤT
 2. Giả định tình huống sự cố, tai nạn:(10)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. II. Tính toán lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn, cứu hộ:(11)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

III. Kế hoạch huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ:(12)

Số thứ tựĐơn vị huy độngĐiện thoạiSố người huy độngSố lượng, chủng loại phương tiện huy độngGhi chú
 1. Nhiệm vụ của các lực lượng:
 2. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chỗ:(13)
 3. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (14)
 4. Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác: (15)
 5. Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện để xử lý tình huống sự cố, tai nạn phc tạp nhất(16)

 

 1. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SỰ CỐ, TAI NẠN CỤ THỂ(17)
Số thứ tựGiả định tình huống và kết quả tính toán lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộKế hoạch huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộNhiệm vụ của các lực lượng
Lực lượng tại chỗLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCHCác lực lượng khác
 1. B SUNG, CHNH LÝ PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ (18)
Số thứ tựNgày, tháng, nămNội dung bổ sung, chỉnh lýChữ ký của người có trách nhiệm xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ

Đ. THEO DÕI TÌNH HÌNH HỌC, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ (19)

Ngày, tháng, nămNội dung, hình thức học, thực tậpTình huống sự cố tai nạnLực lượng, phương tiện tham giaNhận xét, đánh giá kết quả
 1. CÁC SƠ Đ TÌNH HUNG SỰ CỐ, TAI NẠN ĐÃ LẬP VÀ THỰC TẬP(20)

 

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ

(1) – Độ mật: Đóng dấu “Mật”, “Tuyệt mật”, “Tối mật” theo quy định.

(2) – Loại: Ghi “I”, “II”, “III”.

(3) – Ghi tên của cơ quan, tổ chức, cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt theo văn bản giao dịch hành chính.

(4) – Chức danh người phê duyệt phương án cứu nạn, cứu hộ.

(5) – Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

(6) – Vị trí địa lý: Ghi rõ các công trình, đường phố, sông, hồ… tiếp giáp.

(7) – Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường, những tác động ảnh hưởng đến việc lưu thông, khoảng cách đến đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn sở tại; đặc điểm giao thông nội bộ.

(8) – Tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan, số người thường xuyên có mặt..; dự báo, đánh giá các khả năng thiệt hại, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản khi sự cố, tai nạn xảy ra.

(9) – Lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ tại chỗ: Ghi rõ số đội viên cứu nạn, cứu hộ trong và ngoài giờ làm việc, người phụ trách; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện cứu nạn, cứu hộ (chỉ thống kê phương tiện cứu nạn, cứu hộ đảm bảo chất lượng theo quy định); lực lượng, phương tiện tại chỗ có thể huy động bổ sung.

(10) – Giả định tình huống sự cố, tai nạn: giả định tình huống sự cố, tai nạn có thể xảy ra làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc cứu nạn, cứu hộ mà cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy ra sự cố, tai nạn, nguyên nhân; tình trạng sau khi xảy ra; dự kiến diễn biến tiếp theo và những ảnh hưởng tác động tới việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ như: tình trạng công trình, nhà, cấu kiện xây dựng, hệ thống đường hầm…; dự kiến và xác định vị trí và số lượng người bị nạn.

(11) – Dự kiến lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ: Trên cơ sở dự kiến tình huống sự cố tai nạn, số lượng người bị nạn và tình trạng của họ để đưa ra yêu cầu về lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu nạn, cứu hộ…

(12) – Kế hoạch huy động lc Iượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ: Căn cứ vào yêu cầu ở mục (13) và đối chiếu với thực trạng lực lượng, phương tiện hiện có để ghi vào bảng huy động lực lượng phương tiện cứu nạn, cứu hộ.

(13) – Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng tại chỗ: Ghi rõ nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận trong việc xử lý cứu nạn, cứu hộ ban đầu như: sơ cấp cứu người bị nạn, cứu tài sản, đón tiếp các lực lượng được huy động đến, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp thời gian kéo dài, bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả.

(14) – Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ nhiệm vụ của các tiểu đội, đơn vị trong việc nhận tin, điều động lực lượng phương tiện đến hiện trường, tổ chức trinh sát nắm tình hình, chỉ huy cứu nạn, cứu hộ, tham mưu tác chiến, bố trí lực lượng phương tiện để cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao nhất.

(15) – Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng khác: Ghi rõ nhiệm vụ của các lực lượng khác như: Công an, quân đội, y tế, cấp nước…

(16) – Sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đ xử lý tình huống sự cố, tai nạn phức tạp nhất:

Vẽ mặt bằng tổng thể khu vực xảy ra sự cố, tai nạn (riêng với nhà cao tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ… giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông bên trong và bên ngoài (nếu có); kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí người bị nạn; bố trí lực lượng, phương tiện để cứu nạn, cứu hộ; vị trí ban chỉ huy… các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ thống nhất theo quy định.

(17) – Phương án xử lý một số tình huống sự cố, tai nạn cụ th: Giả định tình huống sự cố, tai nạn đối với từng hạng mục, công trình có tính chất, đặc điểm có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ và việc tổ chức chữa cháy khác nhau; cách ghi nội dung từng tình huống cháy cụ thể tương tự như cách ghi của tình huống cháy lớn phức tạp nhất.

(18) – Bổ sung, chỉnh lý phương án cứu nạn, cứu hộ: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức cứu nạn, cứu hộ nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại.

(19) – Các sơ đồ tình huống sự cố, tai nạn đã lập và thực tập: Các tình huống cứu nạn, cứu hộ đã thực tập đều phải vẽ sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện và kẹp vào phương án cứu nạn, cứu hộ này.

Mẫu 02A

GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Dành cho Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ)

Mặt trước:

Mặt sau

BỘ CÔNG AN
CỤC CẢNH SÁT PCCC&CNCH

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

CỤC CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:………………………………………………………. Năm sinh:………………………..

Nơi làm việc/thường trú:…………………………………………………………………………..

Đã được huấn luyện nghiệp vụ CNCH………………… ngày, từ…./………./………………..

đến…………/……………/……………….

 

…, ngày…….tháng….năm……
Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH
(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước

Mẫu 02B

GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Dành cho Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy)

Mặt trước:

Mặt sau

BỘ CÔNG AN
………………………
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

SỞ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY …………………………

CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:………………………………………………………. Năm sinh:………………………..

Nơi làm việc/thường trú:…………………………………………………………………………..

Đã được huấn luyện nghiệp vụ CNCH………………… ngày, từ…./………./………………..

đến…………/……………/……………….

 

…, ngày…….tháng….năm……
Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC………
(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước

Mẫu 02C

GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ

(Dành cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Mặt trước:

Mặt sau

BỘ CÔNG AN
…………………….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

CHỨNG NHẬN:

Ông/bà:………………………………………………………. Năm sinh:………………………..

Nơi làm việc/thường trú:…………………………………………………………………………..

Đã được huấn luyện nghiệp vụ CNCH………………… ngày, từ…./………./………………..

đến…………/……………/……………….

 

…, ngày…….tháng….năm……
Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH
(Ký tên, đóng dấu)

Có giá trị sử dụng trên cả nước

PHỤ LỤC II

DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an)

BẢNG 1

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG DÂN PHÒNG

STTDANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆNGHI CHÚ
ITrang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân
1Quần áo cứu nạn, cứu hộ
2Giầy cứu nạn, cứu hộ
3Khẩu trang cứu nạn, cứu hộ
4Găng tay cứu nạn, cứu hộ
5Mặt nạ lọc độc
IITrang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho đội dân phòng
1Đèn chiếu sáng cá nhân cầm tay
2Phao cứu sinh các loại
3Áo phao
4Dây cứu nạn, cứu hộ
5Mặt nạ phòng độc cách ly
6Thiết bị thông tin cá nhân
7Rìu phá dỡ đa năng
8Xà beng
9Búa tạ
10Búa to
11Búa nhỏ
12Cuốc chim có tay cầm
13Bộ dao cắt
14Cưa tay
15Kìm cộng lực
16Thang dây
17Đai cứu người
18Cáng cứu thương
19Bộ đồ cứu thương tiêu chuẩn

BẢNG 2

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CƠ SỞ

 

STTDANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆNGHI CHÚ
ITrang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân
1Quần áo cứu nạn, cứu hộ
2Giầy cứu nạn, cứu hộ
3Ủng cứu nạn, cứu hộ
4Mũ cứu hộ
5Khẩu trang cứu nạn, cứu hộ
6Găng tay cứu nạn, cứu hộ
7Thắt lưng cứu nạn, cứu hộ
8Kính mắt cứu nạn, cứu hộ
9Mặt nạ lọc độc
IITrang thiết bị, phương tiện cứu nạn cứu hộ cho đội Phòng cháy và chữa cháy cơ s
1Bộ thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ trên cao (dây, khóa, móc, cáng cứu hộ,….).
2Bộ thiết bị cá nhân phục vụ cứu nạn, cứu hộ trong khu vực không gian hạn chế như: hang, hầm, hố sâu, ống khói, cống,… (dây, khóa, móc, đai cứu hộ,….).
3Bộ thiết bị cứu nạn, cứu hộ thủy lực
4Đèn chiếu sáng cá nhân cầm tay
5Phao cứu sinh các loại
6Áo phao
7Dây cứu nạn, cứu hộ
8Mặt nạ phòng độc cách ly
9Thiết bị thông tin cá nhân
10Rìu phá dỡ đa năng
11Xà beng
12Búa tạ
13Búa to
14Búa nhỏ
15Cuốc chim có tay cầm
16Bộ dao cắt
17Cưa tay
18Kìm cộng lực
19Thang dây
20Đai cứu người
21Cáng cứu thương
22Bộ đồ cứu thương tiêu chuẩn

BẢNG 3

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHUYÊN NGÀNH

STTDANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆNGHI CHÚ
ITrang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cá nhân
1Quần áo cứu nạn, cứu hộ
2Giầy cứu nạn, cứu hộ
3Ủng cứu nạn, cứu hộ
4Mũ cứu nạn, cứu hộ
5Khẩu trang cứu nạn, cứu hộ
6Găng tay cứu nạn, cứu hộ
7Thắt lưng cứu nạn, cứu hộ
8Kính mắt cứu nạn, cứu hộ
9Mặt nạ lọc độc
IITrang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho đội Phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành
APhương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ gii
1Xe cứu nạn, cứu hộ chuyên ngành
2Xe cứu thương
3Xe máy xúc, máy đào đa năng
4Máy ủi, máy gạt đa năng
5Xuồng cứu nạn, cứu hộ
6Xe chuyên dùng hút khói
7Xe cẩu 20 – 25 tấn
8Xe nâng 5 – 10 tấn
9Thiết bị chiếu sáng di động chuyên dụng
10Thiết bị tời, cẩu di động chuyên dụng cứu nạn, cứu hộ các loại
11Quạt hút khói
12Quạt thổi khói
13Máy khoan, đục bê tông
14Máy cắt bê tông
15Máy cắt kim loại
16Máy định vị
17Máy hàn cắt chuyên dụng các loại
18Máy cưa gỗ
19Máy phát điện di động 5-10KW
20Máy cắt kim loại sử dụng khí gas
21Máy bắn đinh
BPhương tiện cứu nạn, cứu hộ khác
1Bộ thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ trên cao (dây, khóa, móc, cáng cứu hộ,….).
2Bộ thiết bị cá nhân phục vụ cứu nạn, cứu hộ trong khu vực không gian hạn chế như: hang, hầm, hố sâu, ống khói, cống,… (dây, khóa, móc, đai cứu hộ,….).
3Bộ thiết bị cứu nạn, cứu hộ thủy lực (máy bơm thủy lực, thiết bị kích, thiết bị banh, thiết bị cắt…)
4Túi nâng vật nặng vận hành bằng khí nén
5Đèn chiếu sáng cá nhân cầm tay
6Phao cứu sinh các loại
7Áo phao
8Dây cứu nạn, cứu hộ
9Mặt nạ phòng độc cách ly
10Thiết bị thông tin cá nhân
11Rìu phá dỡ đa năng
12Xà beng
13Búa tạ
14Búa to
15Búa nhỏ
16Cuốc chim có tay cầm
17Bộ dao cắt
18Cưa tay
19Kìm cộng lực
20Thang dây
21Đai cứu nạn, cứu hộ
22Cáng cứu thương
23Bộ đồ cứu thương tiêu chuẩn

BẢNG 4A

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỨU NẠN, CỨU HỘ CÁ NHÂN CHO CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

STTDANH MỤC TRANG THIẾT BGHI CHÚ
1Quần áo luyện tập thể lực phục vụ cứu nạn, cứu hộ
2Quần áo cứu nạn, cứu hộ
3Giầy cứu nạn, cứu hộ
4Ủng cứu nạn, cứu hộ
5Mũ cứu nạn, cứu hộ
6Khẩu trang cứu nạn, cứu hộ
7Găng tay cứu nạn, cứu hộ
8Thắt lưng cứu nạn, cứu hộ
9Kính mắt cứu nạn, cứu hộ
10Bộ đàm cầm tay VHF/UHF

BẢNG 4B

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO ĐƠN VỊ CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

STTDANH MỤC TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆNGHI CHÚ
 Phần 1: Phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ
1Máy đo độ phóng xạ
2Máy đo chất độc
3Đồng hồ đo nhiệt độ cảm biến hiển thị số
4Thiết bị phân tích khí độc (CO, SO2, NO2, NO, Ozon)
5Máy phân tích khí đa năng cầm tay
6Thiết bị đo nhiệt độ từ xa
7Thiết bị đo nồng độ bụi
8Thiết bị đánh dấu hóa chất
9Ống nhòm
10Camera dò tìm người bị nạn cảm biến nhiệt
11La bàn
12Thiết bị phóng dây, phao cứu sinh tự bơm + bình khí
13Đèn pin chịu nước
14Bộ dây nổi
15Phao quây dầu tràn
16Phao tròn cứu sinh
17Áo phao dùng cho Cảnh sát PCCC&CNCH
18Bộ thả neo đánh dấu
19Thiết bị báo hiệu vùng cấm (trên mặt nước)
20Ống thở để lặn
21Máy quay phim chuyên dụng
22Máy quay phim kiểu cầm tay du lịch
23Máy ảnh
24Máy ghi âm + Micro
25Máy ảnh chuyên dụng (bao gồm cả ống Tele)
26Máy in ảnh
Phần 2: Phương tiện cứu nạn, cứu hộ
APhương tiện cứu nạn, cứu hộ cơ gii 
1Xe chỉ huy cứu nạn, cứu hộ
2Xe cứu nạn, cứu hộ
3Xe thông tin chỉ huy
4Xe cứu thương
5Xe thang 52m
6Xe thang 32m
7Xe chở quân
8Xe cứu hộ đường hầm
9Xe chuyên dụng cứu nạn, cứu hộ với các trang thiết bị có thể hoạt động trong môi trường nhiễm NBC (Hạt nhân – Sinh học – Hóa học)
10Xe chở và nạp bình khí thở; xe xử lý sự cố hóa chất
11Xe cẩu 50-100 tấn
12Xe nâng 10-20 tấn
BTrang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân
1Quần áo cách nhiệt
2Găng tay cách điện
3Ủng cách điện
4Mặt nạ phòng độc cách ly
5Quần áo cứu nạn, cứu hộ
6Ủng cứu nạn, cứu hộ
7Giày cứu nạn, cứu hộ
8Găng tay cứu nạn, cứu hộ
9Khẩu trang cứu nạn, cứu hộ
10Mũ cứu nạn, cứu hộ
11Thắt lưng cứu nạn, cứu hộ
12Kính mắt chuyên dụng
13Quần áo bảo hộ lao động
14Kính mắt cứu nạn, cứu hộ
CPhương tiện cứu người
1Đệm cứu người
2Ống tụt cứu người
3Cáng cứu thương
4Cáng cứu nạn, cứu hộ
5Túi cứu thương
6Thiết bị cảm biến âm thanh tìm kiếm người bị nạn
7Thiết bị cảm biến sử dụng sóng Radio tìm kiếm người bị nạn
8Camera dò tìm người bị nạn
9Đai cứu nạn, cứu hộ
10Bộ phương tiện, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ trên cao (dây, khóa móc, thang, cột chống, băng ca,…)
11Trang thiết bị cá nhân phục vụ cứu nạn, cứu hộ dưới nước (quần áo, mũ, giày, găng tay, đèn pin, dao,…)
12Bộ phương tiện, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ trong không gian hạn chế (dây, khóa móc, kiềng chống 3 chân, ròng rọc,…)
13Bộ thiết bị lặn
14Bộ phương tiện, thiết bị phục vụ cứu nạn, cứu hộ sự cố hóa chất, phóng xạ (trang phục chống độc, chống phóng xạ; thiết bị xử lý hóa chất, phóng xạ,..)
15Hệ thống đèn chiếu sáng di động (có máy phát điện)
16Thiết bị kiểm tra nhịp tim, mạch, huyết áp
DThiết bị, công cụ phá rỡ
1Cưa máy
2Máy cắt kim loại
3Máy khoan phá bê tông
4Máy hút khói
5Quạt thổi khói
6Máy cắt bê tông
7Máy ủi, máy gạt đa năng
8Máy xúc, máy đào đa năng
9Máy bắn đinh
10Máy khoan, cắt dưới nước
11Máy hàn, cắt chuyên dụng
EThiết bị, dụng cụ thông tin liên lạc, chỉ huy cứu nạn, cứu hộ
IThiết bị thông tin liên lạc 
1Hệ thống thông tin chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (bao gồm hệ thống máy chủ, máy trạm; thiết bị phục vụ ghi âm, tiếp nhận thông tin báo cứu nạn, cứu hộ; hệ thống bản đồ số chuyên ngành PCCC&CNCH; thiết bị kết nối mạng; hệ thống đường truyền dữ liệu; thiết bị bảo mật; thiết bị định vị GPS; các phần mềm chuyên dụng và các thiết bị khác có liên quan).
2Bộ đàm cầm tay VHF/UHF
3Bộ đàm công suất lớn di động VHF/UHF
4Loa pin
5Đèn pin chuyên dụng chịu nước
6Điện thoại cố định
7Bộ đàm công suất lớn cố định VHF/UHF
8Bộ chuyển tiếp sóng
9Thiết bị liên kết đa mạng
10Cột ăng ten
11Máy phát điện dự phòng 5 KVA
IIDụng cụ liên lạc, chỉ huy
1Bàn chỉ huy
2Cờ chỉ huy
3Băng chỉ huy
4Lều bạt chỉ huy cứu nạn, cứu hộ
5Lều bạt cho chiến sỹ cứu nạn, cứu hộ
FTrang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác huấn luyện cứu nạn, cứu hộ
1Bộ thiết bị tập thể lực
2Còi
3Đồng hồ bấm giây
4Hình nộm người bị nạn
5Súng phát lệnh
6Mô hình học tập kỹ, chiến thuật cứu nạn, cứu hộ (cứu nạn, cứu hộ dưới nước; cứu nạn, cứu hộ trên cao; cứu nạn, cứu hộ giao thông…)
Phần 3: Trang thiết bị, phương tiện khác
IThiết bị, phương tiện phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện cứu nạn, cứu hộ
1Kích nâng di động (1 bộ gồm 4 chiếc)
2Cầu nâng 4 trụ cố định
3Bơm dầu bằng tay có xe đẩy di động
4Bơm mỡ bằng tay có xe đẩy
5Máy ra vào lốp tự động
6Thiết bị đỡ lốp cho tháo lắp bánh xe
7Thiết bị dọn nội thất ôtô
8Kích cá sấu nâng xe chui gầm sửa chữa
9Thiết bị thu gom dầu thải có bánh xe di động
10Thiết bị kiểm tra đèn pha tự động
11Bộ dụng cụ đồ nghề chuyên dùng cho sửa chữa động cơ ô tô (súng, vam, khâu, cân lực…)
12Thùng đồ nghề chuyên dùng
13Súng hơi chuyên dùng tháo lắp ốc cỡ tối đa 16mm
14Súng hơi chuyên dùng tháo lắp ốc cỡ tối đa 22mm
15Súng hơi chuyên dùng tháo lắp ốc cỡ tối đa 50mm
IIPhương tiện, dụng cụ khác
1Máy nạp điện ắc quy
2Thiết bị kiểm tra động cơ

BẢNG 4C

DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ GIỚI CHO ĐỘI CẢNH SÁT CỨU NẠN, CỨU HỘ

STTDANH MỤC PHƯƠNG TIỆNGHI CHÚ
IXe cứu nạn, cứu hộ và xe chuyên dùng
1Xe chỉ huy cứu nạn, cứu hộ
2Xe cứu nạn, cứu hộ
3Xe cứu thương
4Xe thang 32m
5Xe chở quân
6Xe rà, phá dỡ các loại
7Xe máy xúc, máy đào đa năng
IITàu, xuồng cứu nạn, cứu hộ
1Tàu cứu nạn, cứu hộ trên sông
2Xuồng cứu nạn, cứu hộ
3Ca nô cứu nạn, cứu hộ
IIIMáy bay cứu nạn, cứu hộ
1Máy bay trực thăng cứu nạn, cứu hộ
2Máy bay cánh bằng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

BẢNG 4D

DANH MỤC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ CHO MỘT XE CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ BẢN

STTDANH MỤC PHƯƠNG TIỆNGHI CHÚ
1Máy bơm thủy lực
2Cuộn dây dẫn dầu thủy lực
3Thiết bị cắt, banh thủy lực
4Thiết bị phá dỡ 3 trong 1
5Thiết bị cắt cỡ nhỏ
6Dụng cụ cứu nạn, cứu hộ bằng khí nén gồm: súng, cụm đồng hồ, kính bảo hộ, cuộn dây thủy lực và 6 mũi đục phá
7Súng cứu nạn, cứu hộ bằng khí nén, gồm: Súng, cụm đồng hồ, cuộn dây thừng và 4 mũi phá dỡ
8Máy đập bằng điện
9Máy cưa bằng điện
10Máy cắt bằng điện
11Máy cắt bằng động cơ xăng
12Máy cưa xích
13Cuốc chim
14Rìu 2 mặt
15Rìu nhọn
16Búa tạ
17Rìu tay
18Búa tay
19Bộ tổ hợp kê chèn
20Bình bột chữa cháy ABC
21Kìm cắt điện
22Bình khí cao áp dự phòng
23Găng tay cứu nạn, cứu hộ
24Găng tay chống nhiệt
25Tam giác cảnh báo có phản quang
26Báo hiệu giao thông hình nón
27Dây cứu người tải trọng 100 kg
28Xuồng cao su cứu nạn, cứu hộ 4 người/360kg và dụng cụ đi kèm gồm: xuồng bơm hơi, tay chèo
29Bộ đồ lặn gồm: bình dưỡng khí, miếng chì, đồng hồ, thắt lưng, dao, ủng, kính, ống thở, chân vịt, bộ điều chỉnh, găng tay, áo khoác ngoài, túi đựng đồ
30Bộ cáng cứu thương
31Bộ đồ cứu thương gồm: các loại băng quấn, băng đeo, bông, nhíp, kéo, ga rô cầm máu, kẹp nhiệt độ, khăn ướt, khăn, chén rửa mắt, băng mắt
32Chăn bệnh nhân 1.900mm x 1.400mm
33Đèn rọi xe MICA IL 60 (cả bộ nạp)
34Đèn cầm tay
35Đèn gắn trên mũ
36Bơm chân không
37Vòi dẫn nước nối với bơm chân không
38Khóa mở vòi
39Máy phát điện 40 KVA
40Đèn chiếu sáng di động 2 x 500 W
41Cuộn dây điện kéo dài 50 m
42Giá đỡ cho đèn chiếu sáng di động 2m

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788