Thủ tục giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà bạn nên biết

Vì lý do nào đó, các nhà đầu tư nước ngoài muốn chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, thủ tục giải thể cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài là tương đối phức tạp. Với kinh nghiệm thời gian cũng như thực hành trong lĩnh vực này, Luatvn.vn hy vọng hỗ trợ khách hàng với các thủ tục nhanh và hợp lý.

Văn bản nghị định nghiên cứu

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;

Công văn số 5122/BKHĐT-PC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 24/07/2015 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.

Câu hỏi về vấn đề giải thể công ty

Công ty của chúng tôi ở Hà Nội đã hoạt động trong khoảng 6 năm với vốn đầu tư nước ngoài, bây giờ tôi muốn dừng hoạt động, nên tôi muốn biết thủ tục và thủ tục; Và có bao nhiêu tháng để hoàn thành thủ tục?

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều kiện giải thể công ty

 • Theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 201 của luật doanh nghiệp 2014, theo quyết định của hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp có thể giải thể.
 • Việc giải thể các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định phù hợp với doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước, theo đó khách hàng phải tuân theo quy định của luật doanh nghiệp và luật đầu tư. Và luật quản lý thuế.
 • Khách hàng chỉ có thể giải thể khi đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác và kinh doanh không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài.
 • Hiện nay, theo quy định của luật đầu tư 2014, giấy chứng nhận đầu tư không đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, nội dung giấy chứng nhận đầu tư không bao gồm nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể là tên doanh nghiệp ; địa chỉ trụ sở chính ; địa chỉ trụ sở chính ; địa chỉ doanh nghiệp ; người đại diện theo pháp luật của công ty.

>>>> Xem thêm: Những thủ tục giải thể dành cho công ty thuộc TNHH mới nhất>>>>

Điều kiện bổ sung của việc giải thể công ty

 • Cuối kỳ hoạt động ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp tư nhân, đối với công ty hợp danh, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, đại hội đồng cổ đông;
 • Công ty không còn gặp số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị thu hồi.

Doanh nghiệp chỉ giải thể khi: đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không phải trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án, trọng tài.

Do đó, trước khi tiến hành giải thể, khách hàng phải

 • Thực hiện thủ tục trao đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh, sau đó thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư;
 • Thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, khách hàng sẽ thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Thủ tục chấm dứt dự án đầu tư của công ty

Nếu nhà đầu tư có dự án đầu tư gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế, nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp nước ngoài

Chấm dứt dự án đầu tư

 • Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư với cơ quan đăng ký đầu tư vào cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.
 • Thời gian dự kiến hoàn thành các dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Sự giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp.

Quyết định này bao gồm:

 • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn và thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán nợ của doanh nghiệp ; thời hạn trả nợ và thanh lý hợp đồng không quá 06 tháng, kể từ ngày chấp thuận quyết định giải thể;
 • Kế hoạch xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bước 2

Doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

 • Thanh lý hợp đồng thuê đất, giao đất giao đất trong trường hợp công ty cho thuê hoặc giao đất;
 • Thanh lý tài sản cố định của công ty;
 • Thực hiện các nghĩa vụ tài chính của công ty;

Bước 3: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế của công ty

 • Phụ thuộc vào sổ kế toán thực tế của doanh nghiệp, thủ tục đóng mã số thuế từ 04 tháng đến 06 tháng. , vi phạm, thanh toán muộn;
 • Trường hợp doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể kế hoạch giải quyết nợ cho chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Bước 4: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp

 • Phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, nhân viên trong doanh nghiệp và niêm yết quyết định giải thể cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • Thời gian thực hiện: trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày phê duyệt. Bước 6: hoàn thành thủ tục niêm phong và giấy chứng nhận mẫu dấu niêm phong công ty;

Bước 5: Thực hiện các thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 • Thời gian thực hiện: sau 180 ngày kể từ ngày đưa ra quyết định giải thể cho cục kế hoạch và đầu tư, nếu không phản đối các bên, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm cập nhật tư cách pháp nhân. Trong cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh quốc gia.

Các lưu ý khi giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 • Hội đồng thành viên tiến hành một cuộc họp để phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp. Tài liệu giải thể phải được gửi đến các thành viên ít nhất 7 ngày làm việc trước ngày họp.
 • Hội đồng thành viên công ty trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định việc thành lập tổ chức thanh lý riêng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt quyết định giải thể, khách hàng phải

 • Gửi thông báo, quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên đến phòng đăng ký kinh doanh;
 • Gửi quyết định giải thể và biên bản họp đến cơ quan thuế và nhân viên trong doanh nghiệp;
 • Đăng tải quyết định giải thể về cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và phải được niêm yết công khai tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trong trường hợp khách hàng có nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải kèm theo quyết định giải thể kế hoạch giải quyết nợ cho các chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Vấn đề con dấu của công ty

 • Trường hợp khách hàng sử dụng con dấu do cơ quan cảnh sát cấp, khách hàng có trách nhiệm trả con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an cấp giấy chứng nhận. Trả lại.
 • Hiện nay, theo quy định mới của luật doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo một trong hai cách:
 • Sau 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể, không nhận được ý kiến giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tư cách pháp lý của doanh nghiệp.

Thời gian xét duyệt hồ sơ

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể, phòng đăng ký kinh doanh thay đổi tư cách pháp lý của doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp đối với nhà nước giải thể nếu không nhận được từ chối doanh nghiệp. Cơ quan thuế, đồng thời phát hành thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Theo đánh giá của dtd, bất kể phương pháp, khách hàng phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với cơ quan thuế để được giải thể, tuy nhiên để bảo đảm thời gian cho khách hàng, chúng tôi thực hiện thủ tục

gt cty 2

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của Luatvn.vn

Thông thường, luật sư thực hiện dịch vụ trên đây thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Tư vấn việc giải thể doanh nghiệp cho khách hàng;
 • Tư vấn xử lý nghĩa vụ tài chính phát sinh sau khi giải thể;
 • Tư vấn pháp luật và xem xét lại các quyết định giải thể, biên bản họp và hợp đồng cần phải thanh lý;
 • Người đại diện theo uỷ quyền của khách hàng theo yêu cầu thực hiện công việc có liên quan.
 • Những công việc khác.
 • Dựa trên yêu cầu của khách hàng, công ty sắp xếp luật sư, giới hạn phạm vi công việc, dự toán thời gian gia công và trích dẫn cho khách hàng.

>>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể công ty theo quy định mới nhất>>>>

Cam kết chất lượng dịch vụ

 • Tại Luatvn.vn, tất cả các yêu cầu của khách hàng được ghi nhận và đáp ứng trong thời gian ngắn nhất, qua nhiều kênh truyền thông khác nhau.
 • Khi nhận và xử lý các vấn đề, chúng tôi đảm bảo:
 • Duy trì sự bảo mật tuyệt đối của thông tin khách hàng;
 • Thỏa mãn tất cả các yêu cầu trong phạm vi khả năng của họ, trừ trường hợp yêu cầu của khách hàng vi phạm luật cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội;
 • Thực hiện yêu cầu của khách hàng trong thời hạn cam kết, trừ trường hợp bất khả kháng mà công ty không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù nỗ lực tốt nhất.
 • Kế toán chi phí pháp lý là minh bạch, rõ ràng và đầy đủ cho khách hàng.
 • Tuân thủ 27 nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của luật pháp việt nam
 • Khi sử dụng dịch vụ ở long phan, bạn cũng có thể tận hưởng chính sách bán hàng được thiết kế bởi chúng tôi. Với khách hàng công ty, bạn có thể tiết kiệm chi phí khi sử dụng dịch vụ tư vấn gói.
 • Do đó, thông qua bài viết trên, chúng tôi đã tham khảo ý kiến về việc giải thể doanh nghiệp cho khách hàng. Nếu bạn quan tâm đến gói dịch vụ của chúng tôi hoặc cần trợ giúp pháp lý.

Vậy các bạn đã hiểu hết về giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài qua bài viết trên của Luatvn.vn chưa? Nếu còn vướng mắc gì hãy truy cập Luatvn.vn, Hotline/ Zalo: 0763.387.788 để được hướng dẫn kĩ hơn. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788