Thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài: điều kiện, hồ sơ, trình tự

Giải thể doanh nghiệp dù là tự nguyện hay bắt buộc cũng đều là kết quả không nhà đầu tư nào mong muốn. Tuy nhiên, quyết định giải thể đôi khi lại là lựa chọn sáng suốt khi gặp nhiều yếu tố bất lợi. Vậy pháp luật Việt Nam hiện tại quy định như thế nào về thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài? Sau đây là các thông tin pháp lý giải thể để quý khách hàng nắm bắt và thực hiện một cách đơn giản, hoàn thiện nhanh chóng.

Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được luật sư tư vấn

Điều kiện giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam mới cập nhật, để giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần phải đảm bảo những điều kiện sau đây:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đầu tư đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Giải thể theo quyết định của tất cả các thành viên, chủ sở hữu công ty, cổ đông
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án

Trước khi tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, quý khách cần:

 • Thực hiện thủ tục đổi lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau đó đổi lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư
 • Chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh
 • Làm thủ tục giải thể doanh nghiệp sau khi được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Chấm dứt dự án đầu tư

 • Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cùng với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định
 • Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Giải thể doanh nghiệp tự nguyện

Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp, trước hết doanh nghiệp cần họp tất cả chủ sở hữu/ thành viên hợp danh/ cổ đông để thông qua quyết định giải thể. Trong quyết định giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cần có các nội dung:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Lý do giải thể
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ. Thời hạn thanh toán nợ và thời hạn thanh lý hợp đồng dưới 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể
 • Giải pháp xử lý nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 2: Thông báo công khai quyết định giải thể

Theo quy định về thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, sau khi quyết định giải thể được thông qua, doanh nghiệp lập tức thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan đến việc giải thể doanh nghiệp biết về quyết định giải thể.

Nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì ngoài quyết định giải thể cần phải gửi kèm theo phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Trong thông báo về việc giải thể doanh nghiệp cần có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Bước 3: Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ

Căn cứ theo khoản 2 và Khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2014, chủ doanh nghiệp/ Hội đồng thành viên/ chủ sở hữu công ty/ Hội đồng quản trị trực tiếp thanh lý tài sản của doanh nghiệp (ngoại trừ trường hợp điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng).

 • Để đảm bảo quyền lợi của những người liên quan đến việc giải thể, việc thanh toán các khoản nợ cần thực hiện theo trình tự:
 • Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động tại công ty
 • Nợ thuế
 • Các khoản nợ khác

Bước 4: Đóng mã số thuế

Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán mà thủ tục đóng mã số thuế kéo dài trong thời gian từ 04 – 06 tháng. Hồ sơ đóng mã số thuế gồm có:

 • Công văn xin đóng mã số thuế của doanh nghiệp
 • Biên bản xác nhận việc hoàn trả hóa đơn
 • Báo cáo tài chính
 • Sổ sách chứng từ kế toán
 • Quyết định giải thể

Bước 5: Làm thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Để tiến hành thủ tục giải thể, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh – nơi đặt trụ sở chính sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014, hồ sơ giải thể gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể
 • Quyết định giải thể
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể
 • Báo cáo thanh lý tài sản, danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)
 • Biên bản hoàn trả dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định đóng mã số thuế

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng giải thể. Đồng thời thông báo về việc giải thể.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

Thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bắt buộc

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia. Kèm theo đó là quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể của Tòa án

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định giải thể của tòa án có hiệu lực, doanh nghiệp họp để ra quyết định giải thể. Sau đó gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ quyết định giải thể của tòa án đến cơ quan thuế và những người có liên quan. Ngoài ra, doanh nghiệp phải niêm yết công khai quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh.

Nếu chưa thực hiện hết nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ và những người liên quan.

Bước 3: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ

Bước 4: Thực hiện thủ tục giải thể

Việc thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bắt buộc tương tự với thủ tục giải thể tự nguyện. Quý khách có thể tham khảo ở trên hoặc liên hệ Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được luật sư hướng dẫn thêm

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

Theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam, kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm thực hiện các hoạt động:

 • Cất giấu, tẩu tán tài sản
 • Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ
 • Chuyển nợ không có bảo đảm thành nợ có bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp
 • Ký kết hợp đồng mới
 • Cầm cố, thế chấp, tặng, cho thuê tài sản
 • Chấm dứt thực hiện hợp đồng đã có hiệu lực
 • Huy động vốn

Trên đây là tư vấn của luatvn.vn về hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong trường hợp giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc theo quy định mới nhất của pháp luật Việt Nam. Nếu còn vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0763.387.788 – Email: luatvn.vn02@gmail.com để được các luật sư tư vấn, giải đáp miễn phí một cách đầy đủ, chi tiết, tận tâm.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788