Thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động cập nhật mới

Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chỉ đạo hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho vay đối với người lao động có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, còn được gọi là thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động cập nhật mới như sau:

Các Luật được thông qua

Theo Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XII (ngày 29/11/2006);
“Cho vay tương đối cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài” theo Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 2339/QĐ-NHNN ngày 5/10/2010;
Theo Quyết định số 666/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 15/6/2010 của Hội đồng quản trị “Ban hành quy định về cho vay khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” và các quy định hiện hành. Cho vay thực hiện các biện pháp an toàn, phân bổ và xử lý rủi ro của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam;
Thỏa thuận nguyên tắc được ký ngày 15/11/2002 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội);
Ký ngày 21/4/2010 theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Hiệp hội xuất khẩu lao động Việt Nam về hợp tác, hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài vay tiền, chuyển tiền;
Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chỉ đạo việc thực hiện cho vay đối với người lao động làm việc ở nước ngoài trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như sau:

Người lao động làm việc ngoài hợp đồng

 • Sau đây gọi là người lao động làm việc ở nước ngoài, là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận, đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Hợp đồng phái cử người lao động đi làm việc ở nước ngoài là thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp hoặc tổ chức phi doanh nghiệp và người lao động về quyền và nghĩa vụ của đương sự phái cử người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động cập nhật mới

 • Nơi cho vay NHNo: văn phòng giao dịch, chi nhánh, văn phòng giao dịch (không bao gồm chi nhánh Campuchia)
 • Doanh nghiệp dịch vụ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có vốn hợp pháp theo quy định của Chính phủ và được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp phép.

Thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động cập nhật mới

 • Đại diện gia đình người lao động;
 • Nếu nhân viên là gia đình độc thân, khoản vay sẽ được giải ngân trực tiếp cho nhân viên.

Điều kiện cho vay xuất khẩu lao động

Ngoài các điều kiện quy định hiện hành để vay khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, để được vay vốn xuất khẩu lao động, người lao động phải:
 • Người lao động ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ (để biết thêm thông tin về doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động, ngân hàng của bên cho vay có thể truy cập website lao động, thương binh và các vấn đề xã hội www.dolab.gov.vn – Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu lao động hoặc trang thông tin điện tử của Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam);
 • Đại diện gia đình hoặc người lao động phải mở tài khoản tiền gửi tại NHNo, nơi cung cấp khoản vay và cam kết chuyển thu nhập của người lao động ở nước ngoài vào tài khoản đó để trả nợ ngân hàng thông qua hệ thống. Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Cho vay

 • Ngân hàng quyết định mức cho vay phù hợp với khả năng huy động vốn và nhu cầu vay vốn xuất khẩu lao động của khách hàng; áp dụng các quy định về bảo lãnh vay vốn; khả năng trả nợ của người lao động và gia đình người lao động.
 • Mức cho vay tối đa không vượt quá 80% tổng chi phí pháp lý cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài.

>>>> Xem thêm: Cách chuyển visa du học sang visa gia đình tại Nhật Bản >>>>

Thời hạn vay vốn

 • Người cho vay và người lao động thỏa thuận thời hạn vay trong hợp đồng tín dụng căn cứ vào mức thu nhập của người lao động, khả năng trả nợ của hộ gia đình người lao động và khả năng nguồn vốn của ngân hàng.
 • Thời hạn vay tối đa để xuất khẩu lao động không được vượt quá thời hạn người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ.

Tiền tệ cho vay

 • Cho vay tiền đơn vị Việt Nam (VND)
 • Cho vay được chuyển trực tiếp cho doanh nghiệp dịch vụ. Nếu doanh nghiệp dịch vụ có yêu cầu bằng văn bản, chi nhánh ngân hàng nơi người cho vay cung cấp khoản vay có thể cho nhân viên vay trực tiếp.

Lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay do Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quy định tại thời điểm cho vay.

Cho vay bảo lãnh xuất khẩu lao động

Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo lãnh vay vốn của khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Cụ thể:

Trong các trường hợp sau đây, các khoản vay hộ gia đình của người lao động nông thôn không yêu cầu bảo lãnh tài sản

 • Mức cho vay tối đa không quá 50 triệu đồng, bên vay đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 4, Điều 3 Quyết định số 881/QĐ-HĐQT-TDHo ngày 17/7/2010 của Hội đồng quản trị NHNo Việt Nam về việc ban hành Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng đối với lừa đắng đối với lượt vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn và các hộ chưa có khả năng thế chấp tại thời điểm phê duyệt cho vay (bao gồm Cả 41). khoản vay chưa thanh toán theo Nghị định và các đối tượng khác);
 • Mức cho vay tối đa đối với lao động đi xuất khẩu lao động là 20 triệu đồng/01 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tài sản không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định không thế chấp. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Các biện pháp phải được thực hiện để bảo đảm khoản vay bằng tài sản

 • Đối với nhân viên của các gia đình độc thân;
 • Mục 8.1 của tài liệu này không chỉ định gia đình của người đi vay.

Hồ sơ vay vốn xuất khẩu lao động

Để có được khoản vay, người lao động nộp các tài liệu sau đây cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nơi cho vay:
 • Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân của người vay/hộ chiếu hợp lệ của bên vay (ngân hàng so sánh bản gốc với tuyên bố trên mẫu đơn xin vay vốn)
 • Mẫu đơn xin vay vốn của đại diện gia đình người lao động (Phụ lục Mẫu 01) và do người lao động cung cấp nếu người lao động là hộ gia đình độc thân (Phụ lục mẫu 02).
 • Hợp đồng cử người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp dịch vụ (bản chính)
Lưu ý: Trong trường hợp không có hợp đồng, ngân hàng cho vay sẽ xem xét các thủ tục dựa trên giấy chứng nhận của doanh nghiệp dịch vụ (phụ lục 03 của mẫu đơn) để quyết định có nên cho vay hay không. Khoản vay chỉ được phát hành sau khi người cho vay nhận được hợp đồng chính thức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
 • Thực hiện hợp đồng bảo lãnh vay vốn xuất khẩu lao động và tài sản thế chấp có liên quan (đối với đối tượng phải bảo lãnh vay vốn bằng tài sản) và thực hiện nghĩa vụ trả nợ (nếu có)

Thanh toán khoản vay

 • Ngân hàng mà bên cho vay và bên vay thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng trả nợ gốc và lãi của khoản vay dựa trên thu nhập hộ gia đình của người lao động và người lao động.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ có thể quản lý tiền lương của người lao động nước ngoài, doanh nghiệp, người lao động và ngân hàng có thể thỏa thuận bằng văn bản về việc doanh nghiệp chuyển tiền lương của người lao động vào tài khoản của tổ chức tài chính để trả nợ.
 • Đối với người lao động của hộ gia đình độc thân mở tài khoản ngoại tệ, người cho vay và người lao động đồng ý cho ngân hàng tự động thu tiền gốc và lãi bằng VND theo tỷ giá đã cam kết.

Thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động cập nhật mới

Các vấn đề khác

 • Về nguyên tắc cho vay, phê duyệt khoản vay, kiểm tra và giám sát khoản vay, thu hồi nợ, thu lãi, sắp xếp lại thanh toán, phân bổ và xử lý rủi ro… Đối với những nội cảnh không được đề cập trong văn bản này, địa điểm cho vay NHNo phải phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
 • Văn bản này thay thế Văn bản số 1410/NHNo-TD ngày 23/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về “Hướng dẫn cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài”; Văn bản số 1607/NHNo-TDHo ngày 6/8/2007; Văn bản số 262/NHNo-TDHo ngày 24/01/2008 và Văn bản số 1782/NHNo-TDHo ngày 15/5/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điểm của Văn bản số 1. Ngày 1410/NHNo-TD là ngày 23/5/2007, do Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ban hành hướng dẫn cho vay lao động nước ngoài.

>>>> Xem thêm: Thị trường lao động và những điều cần biết về đất nước Nhật Bản >>>>

Hiệu lực bằng văn bản

Văn bản này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào của văn bản này do Thống đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quyết định.

Bài viết trên đây đã cung cấp cho quý khách hàng về thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động cập nhật mới. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788