Trong thời gian bao lâu thì được hưởng tiền mai táng và tiền tử tuất?

Mức phí mai táng, trợ cấp tuất và trợ cấp chết của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện được xác định như thế nào? Thủ tục đăng ký phụ cấp theo quy định của pháp luật? Lời khuyên và câu trả lời cụ thể của Luatvn.vn về câu hỏi trong thời gian bao lâu thì được hưởng tiền mai táng và tiền tử tuất?

Mục lục

Mất bao lâu để nhận lương hưu về tang lễ và chứng tử?

Luatvn.vn thân mến, xin vui lòng cho chúng tôi biết thời gian để được hưởng chi phí mai táng và phụ cấp di sản là gì? Chân thành cảm ơn và mong được trả lời của luật sư công ty Luatvn.vn.

Chế độ sinh tồn của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chương III, Mục V Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, kể cả người hưởng lương hưu, khi chết được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Mục III, Mục V của Luật Bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội Chương V Chương III Chương III Luật này bao gồm:

 • Trợ cấp mai táng, trợ cấp di sản một lần hoặc trợ cấp di sản hàng tháng.
 • Thời gian hưởng trợ cấp phụ cấp hàng tháng được tính từ ngày người thụ hưởng lương hưu chết.
 • Trường hợp đối tượng được hưởng trợ cấp di sản một lần, được hưởng trợ cấp di sản hàng tháng khi chết thì người thân được hưởng trợ cấp di sản hàng tháng theo quy định nêu trên.
 • Người thân của người hiện đang hưởng trợ cấp hưu trí tử tuất được tính theo thời gian hưởng lương hưu. Nếu bạn chết trong vài tháng tới, với mỗi tháng lương hưu được thêm vào, trợ cấp sẽ được giảm 0,5 tháng lương hưu, mức tối thiểu bằng 03 tháng lương hưu hiện đang được hưởng.

Trong thời gian bao lâu thì được hưởng tiền mai táng và tiền tử tuất?

Chế độ người sống sót sau khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo quy định tại Chương IV, Khoản 2 Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, kể cả người đang hưởng lương hưu, được áp dụng khi chết, tỷ lệ tử tuất như sau:
 • Trường hợp được hưởng trợ cấp mai táng thì người phụ trách mai táng được hưởng trợ cấp mai táng tương đương 10 tháng lương cơ sở.
 • Trong trường hợp tử tuất khi nhận lương hưu, người thân của họ có quyền nhận trợ cấp di sản một lần. Người thân của người hiện đang hưởng trợ cấp hưu trí tử tuất được tính theo thời gian hưởng lương hưu. Nếu họ chết trong vài tháng tới, trợ cấp sẽ giảm 0,5 tháng lương hưu cho mỗi 01 tháng lương hưu.

Hệ thống tài sản để lại của người thân đã qua đời?

Kính thưa luật sư, xin hỏi: Cha tôi là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, làm việc trong quân đội trong 37 năm và 6 tháng, làm việc tại Lào trong 5 năm và nghỉ hưu từ tháng 10 năm 2010. Cho đến bây giờ, ông vừa qua đời, làm thế nào để tận hưởng bồi thường tử tuất? Làm thế nào để người mẹ 68 tuổi của tôi nhận được lợi ích hàng tháng? Cha mẹ tôi đã nuôi dạy cháu trai của họ từ khi họ được sinh ra, bởi vì cha mẹ của ông không còn có thể tận hưởng chế độ của mình bây giờ? Cảm ơn bạn và mong nhận được lời khuyên sớm của bạn!

Đầu tiên, tang lễ của cha bạn được trợ cấp mai táng bởi một người lính chịu trách nhiệm chăm sóc cha của bạn và người cha nhận lương hưu

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:
 • Người tổ chức mai táng được hưởng trợ cấp mai táng một lần khi người sau đây chết: Người hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng đã bị đình chỉ công tác…”.
Khoản 2 Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức trợ cấp mai táng của gia đình bạn khi làm thủ tục mai táng:
 •  Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở hàng tháng của người chết quy định tại khoản 1 Điều này.

>>>> Xem thêm: Đóng bảo hiểm xã hội liên tục 6 tháng mới được hưởng chế độ thai sản? >>>>

Thứ hai, mẹ và cháu trai của bạn đã sống với cha mẹ của bạn từ khi sinh ra và có nhận được trợ cấp người sống sót hàng tháng không?

Trong những trường hợp như vậy, điều kiện của cha và người thân của bạn có thể được đảm bảo để được hưởng hệ thống như vậy hay không. Cụ thể, cha, mẹ, cháu của quý vị phải đáp ứng các điều kiện sau:
Nếu cha của bạn là người đã mất người thân thì người đó có quyền được hưởng trợ cấp di sản hàng tháng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:
 • Người quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây thì thân nhân của họ khi chết thì được hưởng trợ cấp di sản hàng tháng: … b) Đang hưởng lương hưu;…

Đối với mẹ và con của bạn: Theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Thân nhân của những người được liệt kê tại khoản 1 Điều này được hưởng lương hưu hàng tháng, bao gồm:
 • Trẻ em dưới 18 tuổi; trẻ em từ đủ 18 tuổi trở lên nếu khả năng lao động của trẻ giảm từ 81% trở lên; cha mất, mẹ mang thai, sinh con;
 • Vợ đủ 55 tuổi hoặc chồng đủ 60 tuổi; vợ dưới 55 tuổi, chồng dưới 60 tuổi, giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng thì người tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ nuôi dưỡng thành viên gia đình khác theo quy định của pháp luật. Luật hôn nhân và gia đình quy định nam đủ 60 tuổi và nữ đủ 55 tuổi;
 • Cha đẻ, mẹ đẻ, cha đẻ của vợ hoặc cha đẻ của chồng, mẹ đẻ của vợ hoặc mẹ đẻ của chồng thì người tham gia bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ nuôi dưỡng thành viên gia đình khác theo quy định của pháp luật. Nam giới dưới 60 tuổi, nữ dưới 55 tuổi, khả năng lao động giảm hơn 81%.
Người thân quy định tại điểm b, c, d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở. Các khoản thu theo quy định của Luật này không bao gồm phụ cấp theo quy định của pháp luật đối với người lập công.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mẹ của bạn có thể được hưởng trợ cấp phụ cấp hàng tháng

 • Phụ cấp di sản hàng tháng của mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; nếu thân nhân không trực tiếp chăm sóc thì phụ cấp di sản hàng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
 • Thời gian hưởng trợ cấp di sản hàng tháng được tính từ tháng tiếp theo kể từ tháng tiếp theo đối tượng tử tuất quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này. Trường hợp người cha qua đời, người mẹ mang thai thì thời gian hưởng lương hưu hàng tháng của con được tính từ ngày sinh con.
Vì vậy, nếu mẹ của bạn không có thu nhập hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn mức lương cơ bản của cha bạn, cháu của bạn không được hưởng trợ cấp di sản hàng tháng. Trợ cấp được thực hiện theo quy định nêu trên.

Thứ ba, nếu mẹ của bạn đã đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp di sản hàng tháng và muốn được hưởng trợ cấp di sản một lần, pháp luật cho phép theo quy định tại khoản 3 Điều 69 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Thân nhân hưởng trợ cấp di sản hàng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 67, trừ trường hợp con dưới 06 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng bị giảm khả năng chết thì người lao động được hưởng trợ cấp di sản một lần. Hơn 81% công suất;
Trợ cấp một lần được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
 • Thân nhân của người đang hưởng trợ cấp đã chết được hưởng trợ cấp một lần, được tính theo thời gian nhận lương hưu. Trường hợp tử tuất trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày hưởng lương hưu thì được tính bằng 48 tháng lương hưu hiện đang hưởng; nếu chết trong vòng vài tháng tiếp theo, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì trợ cấp sẽ được giảm 0,5 tháng lương hưu, mức tối thiểu bằng 3 tháng hưởng lương hưu hiện hành.

Quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội đối với chế độ cho thân nhân?

Luatvn.vn tư vấn về chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành: Kính gửi luật sư, tôi chân thành cảm ơn bạn đã tư vấn cho tôi! Nhưng không biết người chồng từ khi qua đời vào tháng 2 năm 2016 đến nay, có quyền nghỉ phó chủ tịch cựu chiến binh xã không? Trong thời gian bao lâu thì được hưởng tiền mai táng và tiền tử tuất? Chồng tôi có quyền nhận trợ cấp một lần. Kính thưa luật sư, tôi chân thành cảm ơn bạn!

Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế cựu chiến binh và được sửa đổi, bổ sung điều 5, khoản 10 Điều 5 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP

Cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; Cựu chiến binh khi tham gia công tác tại cơ quan cựu chiến binh” Hội Cựu chiến binh trở lên, khi ngừng công tác tại Hội thì được hưởng các chế độ, chính sách sau đây:
 • Cấp xã: Mỗi năm tham gia công tác xã, Chủ tịch xã được hưởng một khoản phụ cấp bằng một nửa mức lương hiện hành (1/2) (bao gồm cả tiền lương chức danh nghề nghiệp và phụ cấp chức vụ lãnh đạo). Phó Viện trưởng được hưởng một nửa (1/2) trợ cấp hiện hành mỗi năm làm việc; thời gian tính phụ cấp được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Cấp huyện trở lên: Mỗi năm tham gia công tác hội, một lần được hưởng một khoản phụ cấp bằng một nửa mức lương hiện hành (bao gồm cả tiền lương chức danh và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, nếu có; thời gian làm việc tính phụ cấp được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong thời gian bao lâu thì được hưởng tiền mai táng và tiền tử tuất?

Tình hình trợ cấp hiện nay

Hiện nay, quy định về trợ cấp cho cựu chiến binh xã cựu thành phó chủ tịch chưa rõ ràng, khi chưa có quy định nghỉ hưu thì Hội phải còn sống khi nghỉ hưu. Trả tiền cho các lợi ích. Do đó, gia đình bạn có văn bản yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã giải thích thỏa đáng. Nếu bạn không đồng ý với câu trả lời của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, gia đình bạn có thể nộp đơn xin tái định cư cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Chi phí mai táng và tử tuất của thân nhân được bảo hiểm?

Xin chào luật sư. Luật sư yêu cầu tôi hỏi tôi một vài câu hỏi. Cha ông sinh năm 1969 và gia nhập quân đội năm 1988. Năm 1991, ông là một người lính. Sau khi trở thành một sĩ quan, cha ông là một sĩ quan dự bị. Mỗi năm vẫn đi tập luyện. Đến năm 2011, nó đã trở lại. Sau khi về nước, ông gia nhập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Cho đến khi nó biến mất. Hiện tại, cha tôi đã qua đời vào ngày 10 tháng 9 năm 2018. Cha tôi có được hưởng phí mai táng theo quy định không? Yêu cầu luật sư giải thích cho tôi. Cảm ơn luật sư!

Căn cứ Thông tư số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP hướng dẫn quy định cựu chiến binh

Chế độ chi phí mai táng quy định tại Khoản 8, Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
 • Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở đi, khi ông qua đời, nếu ông không tuân thủ chế độ chi phí mai táng theo quy định của Pháp lệnh người lập công và Luật Bảo hiểm xã hội thì người tổ chức được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật;
 • Mức trợ cấp mai táng tương tự như đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành (mức lương tối thiểu 10 tháng) do ngân sách nhà nước bảo đảm.
Do đó, nếu cha của bạn đáp ứng các điều kiện trên, người tổ chức tang lễ sẽ nhận được phí tang lễ.

Vấn đề tử và không nhận sổ hưu trí hoặc lương hưu?

Luật sư thân mến, cha tôi qua đời vào năm 2017, khi ông 56 tuổi, làm việc trong xã và bỏ công việc của mình. Cha tôi làm việc trong Công đoàn Cựu chiến binh và nhận được Huân chương Cựu chiến binh. Cha tôi qua đời mà không có tang lễ, để ông chờ đợi một quyết định và trả tiền, nhưng bây giờ gần hai năm, không có gì. Yêu cầu luật sư của bạn giải quyết vấn đề này. Cám ơn vì điều đó.

Giải thích vấn đề

Nếu cha của bạn là một cựu chiến binh, cha của bạn sẽ áp dụng các văn bản của Quy định cựu chiến binh năm 2005, trong đó nêu rõ: Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở đi, nếu không tham gia vào hệ thống thu phí tang lễ Theo Quy định người lập công và Luật Bảo hiểm xã hội, bên tổ chức mai táng có quyền thu phí mai táng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Nếu các điều kiện trên được đáp ứng, cha của bạn sẽ nhận được trợ cấp mai táng. Nếu cha của bạn có quyền nhận trợ cấp mai táng nhưng chưa nhận được, gia đình bạn có quyền khiếu nại về hành vi sai trái hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Luật Khiếu nại 2011.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Trong thời gian bao lâu thì được hưởng tiền mai táng và tiền tử tuất? Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788