Trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2 tiêu chuẩn công nhận

Việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Nhằm tạo điều kiện để các trường mầm non tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản lý. Chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và giữ vững, phát huy hơn nữa thành tích, kết quả đạt được. Góp phần đưa sự nghiệp giáo dục nước nhà lên tầm cao mới. Đối với trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2. Trường đạt các tiêu chuẩn cần thiết của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, ở mức cao hơn mức độ 1. Tạo điều kiện để tiếp cận với trình độ phát triển của trường mầm non ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ban hành ngày 22/08/2019

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2

Nếu trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức 3 trở lên. Sẽ được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 3
Trường mầm non đạt Mức 3 khi đảm bảo các quy định tại Mức 2. Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT và các quy định sau:

1. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường
Định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. Tổ chức xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển. Có sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị đối với trường tư thục). Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ và cộng đồng.

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

a) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có ít nhất 02 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các năm còn lại hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

b) Các đoàn thể, tổ chức khác đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.

Trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2
Trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

a) Hoạt động của tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Có đóng góp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

b) Tổ chuyên môn thực hiện hiệu quả các chuyên đề chuyên môn. Góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo
Nhà trường có không quá 20 (hai mươi) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản
Có kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Để tạo ra các nguồn tài chính hợp pháp phù hợp với điều kiện nhà trường, thực tế địa phương.

2. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. Đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức khá trở lên. Trong đó có ít nhất 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở mức tốt.

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo đạt ít nhất 65%. Đối với các trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 50%.

b) Trong 05 năm liên tiếp tính đến thời điểm đánh giá. Có ít nhất 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên. Trong đó có ít nhất 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt. Đối với trường thuộc vùng khó khăn có ít nhất 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá trở lên. Trong đó có ít nhất 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức tốt.

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

a) Có trình độ đào tạo đáp ứng được vị trí việc làm.

b) Hằng năm, được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm.

3. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn
Sân vườn có khu vực riêng để thực hiện các hoạt động giáo dục phát triển vận động. Có đủ các loại thiết bị và đồ chơi ngoài trời. Theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Có bổ sung thiết bị đồ chơi ngoài Danh mục phù hợp với thực tế, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập
Có phòng riêng để tổ chức cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học và âm nhạc.

Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị
Có đủ các phòng, đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.

Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức ăn
Bếp ăn đảm bảo theo Tiêu chuẩn quốc gia về yêu cầu thiết kế trường mầm non.

Tiêu chí 3.5: Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
Các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài danh mục quy định. Được khai thác và sử dụng hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

4. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ
Phối hợp có hiệu quả với nhà trường, xã hội trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường
Tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân. Xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương.

5. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

a) Nhà trường phát triển Chương trình giáo dục mầm non. Do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trên cơ sở tham khảo chương trình giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới. Đúng quy định, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của trường, địa phương.

b) Hằng năm, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường. Từ đó điều chỉnh, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục. Để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
Tổ chức môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học. Phù hợp với nhu cầu, khả năng của trẻ. Kích thích hứng thú, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hoạt động vui chơi, trải nghiệm. Theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi”.

Trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2
Trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
Có ít nhất 95% trẻ khỏe mạnh, chiều cao, cân nặng phát triển bình thường.

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục

a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 97%. Trường thuộc vùng khó khăn đạt ít nhất 95%.

b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được đánh giá có tiến bộ đạt ít nhất 85%.

Như vậy tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non đạt chuẩn mức độ 2, sẽ cao hơn mức độ 1. Để được công nhận thì phải đáp ứng các tiêu chuẩn trên.

Nếu có nhu cầu thành lập trường mầm non. Quý khách hàng nên lựa chọn dịch vụ thành lập trường mầm non của Luatvn.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn tất cả các thủ tục thành lập trường hoàn thiện nhất. Liên hệ ngay hotline/zalo: 0763387788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788