Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót khi sử dụng như thế nào? Cách lưu trữ hóa đơn điện tử ra sao? Mời quý khách hàng đón xem bài viết sau đây của Luatvn.vn để biết thêm chi tiết về thông tin trên! Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót
Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Mục lục

1.  Xử lý hóa đơn điện tử khi có lỗi

1.1 Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót khi Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

1. Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có lỗi thì:

 • Bên bán có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy hóa đơn điện tử không đúng mã số và xuất hóa đơn. mới điện tử, kỹ thuật số, ký số và gửi đến cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã thực hiện để gửi cho người mua.
 • Cơ quan thuế hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã lỗi lưu trữ trên hệ thống của cơ quan thuế.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gửi cho người mua bị phát hiện có sai sót thì bị xử lý như sau:

Trong trường hợp có lỗi về tên và địa chỉ của người mua, nhưng mã số thuế không sai và các nội dung khác là chính xác, thì:

 • Bên bán thông báo cho người mua rằng hóa đơn có sai sót và thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và không phải lập hóa đơn lại. 

Trường hợp có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, số tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không phù hợp với thông số kỹ thuật và chất lượng thì:

 • Bên bán và bên mua thỏa thuận bằng văn bản nêu rõ lỗi và bên bán thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về tiêu hủy hàng hóa. hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử mới để thay thế hóa đơn điện tử được mã hóa sai.
 • Sau khi nhận được thông báo, cơ quan thuế hủy hóa đơn điện tử đã được cấp mã số lỗi lưu trữ trên hệ thống của cơ quan thuế.
 • Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã được cấp mã lỗi phải có dòng chữ “Thay hóa đơn bằng số model, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… Có thể”.
 • Người bán ký điện tử và hóa đơn điện tử mới để thay thế hóa đơn điện tử sai, sau đó người bán gửi cho cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã số lỗi thì:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán sử dụng Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.
 • Trong thời hạn 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, bên bán phải thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về việc hủy bỏ của cơ quan thuế. hóa đơn điện tử có mã đã cấp có lỗi và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký số gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử được lập để gửi cho người mua…
 • Nếu người bán không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ tiếp tục thông báo cho người bán về lỗi của hóa đơn đã được cấp mã để người bán có thể điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

4. Cơ quan thuế thông báo cho người bán kết quả tiếp nhận, xử lý theo mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử bị hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để tham khảo.

1.2 Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót khi Hóa đơn điện tử không có mã cơ quan thuế

1. Trường hợp hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế gửi cho người mua không chính xác thì thực hiện các hành vi sau đây:

Trong trường hợp có lỗi về tên và địa chỉ của người mua, nhưng mã số thuế không sai và các nội dung khác là chính xác, thì:

 • Bên bán thông báo cho người mua về lỗi của hóa đơn và không phải lập hóa đơn lại.
 • Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã được gửi đến cơ quan thuế, người bán phải thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP).

>>Tư vấn kế toán thuế tại Luatvn.vn mời bạn xem thêm tại đây>>

Trường hợp có sai sót về mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, sai thuế suất, số tiền thuế hoặc hàng hóa không phù hợp với thông số kỹ thuật và chất lượng thì:

 • Bên bán và bên mua thỏa thuận bằng văn bản nêu rõ sai sót, bên bán xuất hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử sai quy định.
 • Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử bị lập có lỗi phải có dòng chữ “Thay hóa đơn bằng số mẫu, ký hiệu hóa đơn… số hóa đơn…, ngày… tháng. .. năm”.
 • Người bán ký điện tử và hóa đơn điện tử mới để thay thế hóa đơn điện tử được lập sai, sau đó người bán gửi cho người mua.
 • Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót và đã được gửi đến cơ quan thuế, bên bán phải thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP). gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương pháp và thời gian quy định tại Điều 16 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

2. Trường hợp sau khi nhận được dữ liệu hóa đơn điện tử, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót thì:

 • Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) để người bán kiểm tra sai sót.
 • Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, bên bán có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) về việc hủy hóa đơn (nếu có).
 • Nếu người bán hủy hóa đơn điện tử, người bán sẽ xuất hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua và gửi lại dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế.
 • Trường hợp người bán không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan thuế tiếp tục thông báo cho người bán về lỗi của hóa đơn để người bán có thể điều chỉnh hoặc hủy hóa đơn.

3. Cơ quan thuế thông báo cho bên bán kết quả tiếp nhận, xử lý theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) cho bên bán. Hóa đơn điện tử bị hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để tham khảo.

hoa don doanh nghiep 3
Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

2. Làm thế nào để lưu trữ hóa đơn điện tử?

1. Hóa đơn điện tử được bảo quản, lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được lựa chọn, áp dụng hình thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử phù hợp với đặc điểm hoạt động và khả năng ứng dụng công nghệ.

3. Lưu trữ hóa đơn điện tử phải bảo đảm:

 • Bảo mật, liêm chính, đầy đủ, không thay đổi, không sai lệch trong thời gian lưu trữ;
 • Lưu trữ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • In trên giấy hoặc tra cứu khi cần thiết.

4. Hóa đơn điện tử đã hết hạn lưu kho theo quy định của pháp luật về kế toán, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quy định khác thì có thể bị tiêu hủy.

Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử không được ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của các thông điệp dữ liệu hóa đơn chưa được phát hành và hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

3. Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót : Ngừng sử dụng hóa đơn điện tử 

3.1 Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế dừng cấp mã hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau đây:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân chấm dứt mã số thuế;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân được cơ quan thuế xác minh, thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc tạm ngừng kinh doanh;
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân đã thông báo cho cơ quan thuế về việc chấm dứt sử dụng hóa đơn điện tử để cưỡng chế nợ thuế;

Trường hợp khác:

 • Trường hợp có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, thông báo. cơ quan thuế;
 • Trường hợp có hành vi lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhằm mục đích bán khống hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức, cá nhân thì bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện, thông báo. cho cơ quan thuế;
 • Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. luật pháp. Căn cứ kết quả thanh tra, kiểm tra, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp được thành lập với mục đích mua, bán, sử dụng hóa đơn điện tử trái phép hoặc sử dụng trái phép hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, đồng thời, cơ quan thuế ra quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân nêu trên được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sau khi thông báo cho cơ quan thuế về việc nối lại hoạt động kinh doanh. hoặc được cơ quan thuế khôi phục mã số thuế, quyết định cưỡng chế nợ thuế bị hủy bỏ.

3. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân tạm ngừng kinh doanh thì phải có hóa đơn điện tử giao cho người mua để thực hiện hợp đồng đã ký trước khi cơ quan thuế có Nếu thông báo tạm ngừng kinh doanh thì hóa đơn điện tử được sử dụng theo hướng dẫn tại khoản

4,  Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC.

3.2 Hóa đơn điện tử không có mã cơ quan thuế

 1. Người bán hàng hóa, tổ chức cung ứng dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 119/2018/NĐ-CP không xuất hóa đơn điện tử mà không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua.
 2. Người bán hàng hóa, tổ chức cung ứng dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử sau khi thông báo. với cơ quan thuế.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn bạn xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788