Giấy phép hoạt động kỹ năng sống

Ngày 28 tháng 02 năm 2014 Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2014/TT – BGDĐT ban hành Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Theo đó Hoạt động giáo dục kỹ năng sống được hiểu là hoạt động giáo dục giúp người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học, giúp trẻ nhanh nhẹn, năng động, linh hoạt, biết tập trung lắng nghe và có phản xạ tốt, trí não được kích thích và hoạt động nhịp nhàng.

Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.

Đây là một lĩnh vực hoạt động giáo dục cần phải đáp ứng những điều kiện về cơ sở vật chất và điều kiện về nhân sự nhất định. Luatvn.vn xin được nêu ra các điều kiện như sau:

Giấy phép kỹ năng sống
Giấy phép kỹ năng sống

1. Điều kiện về cơ sở vật chất

Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.

Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

2. Điều kiện về Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

Có đủ điều kiện về sức khỏe.

Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

3. Giáo trình tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động theo quy định chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Quý khách có thể tham khảo 1 số bộ sách liên quan đến giảng dạy kỹ năng sống như sau:

Bộ sách Bài tập Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Bộ sách “ Thử thách IQ” cho học sinh tiểu học của Nhà xuất bản Thế Giới

Bộ giáo trình Kỹ năng Tư duy Toán học Early Steps và Key Steps.

Hoặc Tài liệu tự biên soạn, lưu hành nội bộ….

4. Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

 Thẩm quyền cấp phép : Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động đối với các đơn vị như sau:

a) Các nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học, và trung tâm học tập cộng đồng (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.

Hồ sơ cấp phép:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

b) Giấy phép đăng ký kinh doanh;

c) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động:

a) Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống:

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo xác nhận đăng ký hoạt động đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, trường chuyên, trường năng khiếu, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm ngoại ngữ, tin học và các đơn vị thuộc trường đại học, cao đẳng đặt ngoài khuôn viên của trường.

b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện xác nhận đăng ký hoạt động đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú và trung tâm học tập cộng đồng.

c) Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

d) Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

e) Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Giao duc chuyen biet
Giáo dục chuyên biệt

Trình tự, thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động:

Cơ sở giáo dục lập hồ sơ gửi cho cơ quan có thẩm quyền; Trong thời hạn 05 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xác nhận đăng ký hoạt động vào công văn đăng ký của cơ sở giáo dục với nội dung: xác nhận đã đăng ký hoạt động và gửi trả lại cho cơ sở giáo dục. Nếu không đồng ý cho hoạt động, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Công việc của luatvn.vn:

  • Tư vấn các quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
  • Tư vấn về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
  • Khảo sát, đánh giá điều kiện về cơ sở vật chất, nhân sự của Quý khách;
  • Tư vấn, hướng dẫn Quý khách chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, thủ tục xác nhận đăng ký hoạt động;
  • Kiểm tra tính phù hợp, hợp lệ của những hồ sơ, tài liệu do Quý khách cung cấp;
  • Soạn thảo hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động, xác nhận đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật;
  • Đại diện Quý khách thực hiện các thủ tục tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Cùng Quý khách tiếp đoàn thẩm định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  • Theo dõi hồ sơ, giải trình các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
  • Nhận Giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, xác nhận đăng ký hoạt động và bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Quý khách.

Chúng tôi vui mừng chào đón Quý khách đến văn phòng của chúng tôi tại:

Số 18 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Email: luatvn@luatvn.vn
Zalo: 077.873.8886
Hotline: 076.338.7788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788