CÔNG VĂN 2101/BHXH-DVT NĂM 2020 VỀ ĐẤU THẦU MUA

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2101/BHXH-DVT
V/v đấu thầu mua thuốc phục vụ khám, chữa bnh BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

– Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Bảo hiểm xã hội: Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân (Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/7/2016 của Chính phủ, trên cơ sở thống nhất của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã lựa chọn danh mục và thực hiện thí điểm đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia lần 1 với 5 hoạt chất, sử dụng cho năm 2017 và lần 2 với 20 hoạt chất, sử dụng cho năm 2019-2020 (các thuốc này không nằm trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia ban hành theo Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá). Kết quả lựa chọn nhà thầu đến ngày 31/12/2020 sẽ hết hiệu lực.

Hiện tại, Bộ Y tế đang trong quá trình sửa đổi bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT nêu trên theo hướng ban hành chung danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia (không phân biệt cơ quan thực hiện). Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư mới, thay thế Thông tư số 09/2016/TT-BYT, để đảm bảo cung ứng thuốc kịp thời phục vụ công tác khám, chữa bệnh BHYT. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh:

Phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chủ động xây dựng nhu cầu để đưa vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm đối với các thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm tổ chức năm 2017- 2018 để sử dụng từ năm 2021.

– Đề nghị các Hội đồng đấu thầu tập trung cấp địa phương; cơ sở khám, chữa bệnh tham khảo danh mục, số lượng, giá trúng thầu các thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam thí điểm tổ chức làm căn cứ xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết/.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng Giám đốc (để b/c);
– Bộ Y tế: Cục QLD, Vụ KHTC, TTMS thuốc TTQG;
– Các đơn vị: GĐB, TTKT, TCKT, KTNB:
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để p/h);
– Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, ngành:
– Website BHXH Việt Nam;
– Lưu: VT, DVT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Lê Văn Phúc

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788