Hủy tư cách công ty đại chúng gồm những thủ tục như thế nào?

Công ty đại chúng là gì?  Hủy tư cách công ty đại chúng gồm những hồ sơ và trình tự thực hiện ra sao? Mời bạn theo dõi bài viết sau của Luatvn.vn để biết thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

1. Công ty đại chúng là gì?

thanh lap cong ty

Căn cứ quy định của Luật Chứng khoán 2019, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau:
 • Công ty đã góp vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên và có ít nhất 10% số cổ phần có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
 • Công ty đã thực hiện thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Hủy tư cách công ty đại chúng

2.1. Luật

Điều 38 Luật Chứng khoán 2019 quy định về việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng như sau:
1. Công ty đại chúng có trách nhiệm gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản kèm theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày phát hành. vốn điều lệ góp không đủ 30 tỷ đồng tính trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất hoặc cơ cấu cổ đông không đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này, căn cứ xác nhận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

2. Sau 1 năm kể từ ngày công ty không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này, công ty vẫn không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy bỏ khoản tư cách công ty đại chúng.

3. Công ty phải tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan đến công ty đại chúng cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.
4. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng, công ty có trách nhiệm thông báo hủy tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử. thông tin điện tử của công ty, phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và thực hiện thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.

2.2. Hồ sơ, trình tự hủy tư cách công ty đại chúng

Theo đó, việc hủy bỏ tình trạng của một công ty đại chúng sẽ được thực hiện theo thứ tự sau:

Bước 1:

Công ty đại chúng có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ 30 tỷ đồng trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày không đủ vốn điều lệ hoặc không đủ vốn góp. Cơ cấu cổ đông không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán 2019.
Tệp thông báo bao gồm:
+ Văn bản thông báo không đáp ứng điều kiện về cơ cấu vốn điều lệ/cổ đông
+ Danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp
Báo cáo tài chính kiểm toán gần đây nhất (chứng minh vốn điều lệ)
+ Xác nhận của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam rằng cơ cấu cổ đông không đáp ứng các điều kiện.

Bước 2:

Sau 01 năm kể từ ngày không đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng và công ty vẫn không thể đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng theo quy định, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét hủy tư cách công ty. 

Bước 3:

Nộp đơn xin hủy tư cách công ty đại chúng
Công ty đại chúng không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng phải nộp đơn xin hủy tư cách công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng bao gồm (căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Chứng khoán 2019):
 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 2. Văn bản thông báo công ty đại chúng không còn đáp ứng yêu cầu tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Luật này;
 3. Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
 4. Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được phê duyệt. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc kỳ kế toán gần nhất, công ty phải bổ sung báo cáo tài chính mới nhất đã kiểm toán.

Bước 4:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước căn cứ vào đơn xin hủy tư cách công ty đại chúng và ra thông báo hủy tư cách công ty đại chúng.

Bước 5:

Công ty đã bị hủy niêm yết tư cách công ty đại chúng thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng trên trang thông tin điện tử của công ty và phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Chứng khoán Việt Nam và làm thủ tục hủy niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hủy tư cách công ty đại chúng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Một số trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng

Thông tư 118/TT-BTC hướng dẫn các trường hợp hủy tư cách công ty đại chúng. Cụ thể là:

Hủy bỏ tư cách của một công ty đại chúng trong trường hợp điều kiện không thỏa mãn là công ty đại chúng bị chia, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc phá sản.

a) Công ty đại chúng báo cáo, công bố thông tin về việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
b) Sau khi công ty đại chúng được cập nhật tình trạng pháp lý trên Cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc khi có quyết định của Tòa án tuyên bố phá sản, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy bỏ tư cách công ty đại chúng.

Hủy tư cách công ty đại chúng trong trường hợp công ty đại chúng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

a) Công ty đại chúng bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
c) Sau khi hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy tư cách công ty đại chúng.

Hủy bỏ tư cách của công ty đại chúng trong trường hợp điều kiện không được đáp ứng là công ty đại chúng sau khi tách hoặc sáp nhập doanh nghiệp.

a) Trình tự, thủ tục, hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng trong trường hợp không đáp ứng điều kiện tách, nhận sáp nhập thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2.
b) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho công ty về việc hủy tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn xin hủy tư cách công ty đại chúng đầy đủ, hợp lệ, đồng thời thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hủy tư cách công ty đại chúng trong trường hợp không đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn.

a) Công ty đại chúng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phải báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
b) Sau khi nhận được báo cáo, công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hủy bỏ thông tin. như một công ty đại chúng.

4. Hình thức công bố thông tin công ty đại chúng

thanh lap cong ty 3
công bố minh bạch thông tin của công ty đại chúng
>>> Mẫu công bố này được ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
TIẾT LỘ THÔNG TIN VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(Công văn số… ngày… của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước)
Tên công ty: ABC COMPANY
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mã doanh nghiệp… do Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành… Lần đầu tiên…, với sự thay đổi thứ hai… ngày… (chỉ định thông tin đã thay đổi lần trước)
Địa chỉ trụ sở chính: …………………….
Điện thoại: Fax: ………………
Trang web: …………………….
Vốn điều lệ góp tại: …………. đồng
Phụ trách công bố thông tin:
Tên:……………………
Vị trí:…………………….
Điện thoại: ………………….

I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

(Phần này có thể được trình bày trong một bản tóm tắt nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung đầy đủ dưới đây)

1. Tổng kết sự hình thành và phát triển của Công ty

– Tổng kết quá trình hình thành, phân chia, tách, hợp nhất, sáp nhập và phát triển Công ty.
– Tổng hợp quá trình góp vốn, tăng vốn từ khi thành lập hoặc cổ phần hóa đối với công ty nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.
– Ngày Công ty đáp ứng các điều kiện của công ty đại chúng.
– Thông tin về cơ cấu cổ đông tại ngày công ty đáp ứng các điều kiện để trở thành công ty đại chúng bao gồm:
+ Số cổ đông không phải là cổ đông lớn: ………….;
+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông không phải là cổ đông lớn: …………. (tỷ lệ tương ứng…%).

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty (và cấu trúc của nhóm công ty, nếu có) (thể hiện trong sơ đồ có giải trình)

3. Cơ cấu quản lý của công ty (thể hiện bằng sơ đồ có giải thích)

4. Cơ cấu cổ đông

Cơ cấu cổ đông như tại …/…/…
STTCổ đông Số lượng cổ đông Số côt phần sở hữuTỷ lệ 
ICổ đông trong nước, nước ngoài
1Trong nước
1.1Nhà nước 
1.2Tổ chức
1.3Cá nhân
2Nước ngoài
2.1Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
2.2Cá nhân
Tổng cộng100%
IICổ đông lớn, cổ đông khác
1Cổ đông lớn
2Cổ đông khác
Tổng cộng100%
 • – Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty (tên, địa chỉ);
 • – Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ (trường hợp công ty có cổ đông sáng lập đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng).
5. Danh sách công ty mẹ, công ty con của Công ty đại chúng, công ty mà Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần, kiểm soát việc góp vốn, kiểm soát công ty, cổ phần Dominion đối với công ty đại chúng

6. Hoạt động kinh doanh

7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm gần nhất và trong giai đoạn gần nhất (nếu có)

8. Vị trí của công ty trong ngành

 • Vị trí của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành;
 • Triển vọng phát triển ngành.

9. Chính sách đối với người lao động

 • Số lượng nhân viên trong công ty;
 • Chính sách đào tạo, thưởng lương, phụ cấp…

10. Chính sách cổ tức (nêu rõ các chính sách liên quan đến chi trả cổ tức, tỷ lệ cổ tức trong năm gần nhất)

11. Tình hình tài chính năm gần nhất và giai đoạn gần nhất (nếu có)

12. Tài sản (ghi rõ tên, chi phí gốc, giá trị còn lại của từng tài sản chính thuộc sở hữu của công ty)

13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức

Chỉ tiêuNăm X… 
Kế hoạch % tăng giảm so với trước
Doanh thu tuần 
Lợi nhuận sau thuế
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ cổ tức
– Nêu cơ sở để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nêu trên.

14. Thông tin về các cam kết chưa thực hiện của công ty đại chúng (thông tin về trái phiếu chưa phát sinh, cam kết bảo lãnh, cam kết vay, cho vay…)

15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh

16. Thông tin, kiện tụng liên quan đến công ty (nếu có)

III. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị (giới thiệu cơ cấu Hội đồng quản trị, bao gồm danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên Hội đồng quản trị, nêu rõ các thành viên độc lập của Hội đồng quản trị, thành viên không điều hành của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có))
2. Ban kiểm soát (trong trường hợp mô hình có Ban kiểm soát)
3. Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị (trong trường hợp mô hình không có Ban kiểm soát)
4. Tổng giám đốc (Giám đốc) và các nhà quản lý khác
5. Kế hoạch tăng cường quản trị doanh nghiệp
6. Danh sách người trong cuộc và những người có liên quan của người trong cuộc
7. Thống kê giao dịch giữa công ty và những người có liên quan theo quy định (giao dịch có liên quan phát sinh trong năm và giai đoạn gần nhất)

….,ngày, …tháng…năm…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về Hủy tư cách công ty đại chúng . Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788