Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu 03) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được Luật VN hướng dẫn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

Tình hình dịch đang diễn biến phức tạp công việc bị tạm ngưng bạn muốn làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp để giải quyết khó khăn Luật VN xin gửi đến mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và hướng dẫn cách viết đơn sao cho đúng.

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bạn cần làm hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp, nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, bạn cần mẫu đơn xin trợ cấp thất nghiệp để hoàn thành đơn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị mẫu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hiện hành theo quy định của pháp luật:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm………………………

Tôi tên là:………… sinh ngày …. /….. /…. Giới tính: ….

Số chứng minh nhân dân:……………………………………..
Ngày cấp: …../…../…….nơi cấp:……………………………….
Số sổ BHXH:…………………………………………………………
Số điện thoại:……………… Địa chỉ email (nếu có)………..
Dân tộc: ……………………… Tôn giáo:………………………..
Số tài khoản ATM (nếu có)………………………………………
Trình độ đào tạo:……………………………………………………
Ngành nghề đào tạo:………………………………………………
Nơi thường trú (1):…………………………………………………
Chỗ ở hiện nay (2):…………………………………………………

Ngày…../…../…………., tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc (tên đơn vị)…….. tại địa chỉ ……..

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ….
……………………………………………………………………………….
Loại hợp đồng lao động/ hợp đồng làm việc:………………..
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:……………. tháng
Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận /huyện hoặc qua thẻ ATM):…
Kèm theo đơn đề nghị này là (3)……… và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
….., ngày….tháng…..năm…….
Người đề nghị
(Ký rõ họ và tên)
Hướng dẫn cách viết đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trước tiên bạn tải mẫu (copy mẫu đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp) về máy sau đó điền đầy đủ thông tin từ trên xuống dưới

Lưu ý:

Các thông tin như Chứng minh thư nhân dân( thẻ căn cước) 
Số sổ bảo bảo hiểm Xã hội 
Số Tài khoản ngân hàng phải: Chính xác để không mất công làm đi làm lại

Hướng dẫn:

(1, 2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Bao gồm :
– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định);
– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
– Sổ BHXH.

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đơn đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp được ban hành theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Vui lòng tham khảo:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NƠI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm……………………..

Tên tôi là: ………………. sinh ngày……../………/…………….

Số chứng minh nhân dân:……………………………………….

Ngày cấp: ……../………../……………. nơi cấp:……………….

Số sổ BHXH:………………………………………………………..

Nơi thường trú:…………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:…………………………………………………..

Hiện nay, tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số ……. ngày . /…. /… của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố……

Tổng số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp:………. tháng

Đã hưởng trợ cấp thất nghiệp: …………….tháng

Nhưng vì lý do:…………………………………………………

………………………………………………………………………

Tôi đề nghị Quý Trung tâm chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh/thành phố…………. để tôi được tiếp tục hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định./.

….., ngày….tháng…..năm…….
Người đề nghị
(Ký rõ họ và tên)

Trích thông tư: Số: 28/2015/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 28/2015/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 3 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm,

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây được viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).

………….

Chương IV

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Điều 7. Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 15 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp nộp đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm gửi lại hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động vào ngày trả kết quả theo phiếu hẹn trả kết quả.

Mẫu: Đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 08: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ KHÔNG HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm  dịch vụ việc làm ……………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………………………….Sinh ngày ………./……../………

Số chứng minh nhân dân:………….. …………………………………………..

Ngày cấp: ………/……../….…. nơi cấp:………………………………………

Số sổ BHXH……………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú:…………..….………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay:..…….…………….……….……………………………………

Tôi đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày…………../………/……… nhưng hiện nay, tôi không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp vì: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Do đó, tôi đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Tôi xin trân trọng cám ơn./.

….., ngày….tháng…..năm…….
Người đề nghị
(Ký rõ họ và tên)

Các bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật VN số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788