Trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng

Gia đình tôi có một thửa đất trên tỉnh lộ 784 với một cuốn sổ đỏ với 100% đất ở. Đường 784 đang được thông xe và bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân viên. Xung quanh nhà tôi có người bổ sung giá đất ở, có người bổ sung giá đất nông nghiệp. Trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng như thế nào?

Yêu cầu nội dung câu hỏi

Xin hãy giúp tôi trả lời: Nhà tôi có một mảnh đất trên tỉnh lộ 784 với 1 sổ đỏ với 100% là đất ở. Đường 784 đang được thông xe và bồi thường giải phóng mặt bằng cho nhân viên. Một số người xung quanh nhà tôi được bồi thường giá đất ở, những người khác là bồi thường giá đất nông nghiệp. 100% diện tích đất của gia đình tôi là đất ở được liệt kê trong Sổ đỏ nhưng được bồi thường theo giá đất nông nghiệp. Chúng tôi đã khiếu nại lên phòng tiếp tân của UBND huyện, tỉnh. Người nhận chỉ đọc qua và ngay lập tức trả lại tài liệu cho chúng tôi, nói rằng họ đã làm đúng, vì vậy họ đã không chấp nhận tài liệu khiếu nại của chúng tôi.
Chúng tôi muốn khiếu nại, bởi vì bồi thường như vậy là không thỏa đáng, làm thế nào chúng ta nên tìm một luật sư để tham khảo ý kiến?

Cơ sở pháp lý

Bộ luật Dân sự 2015;
Luật Đất đai 2013;
Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Nghị định sửa đổi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật Đất đai;
Các văn bản quy phạm pháp luật khác;

Vấn đề 1: Trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng

Luatvn.vn trình bày trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Theo ông, người môi giới nhà ở đã thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật? Trong trường hợp này, Luatvn.vn hiểu rằng nhà nước đã thu hồi đất của bạn vì mục đích phát triển kinh tế – xã hội, vì lợi ích quốc gia và công cộng (nếu không phải trường hợp này, bạn cung cấp thêm cho pháp luật. Theo quy định tại Điều 69 Luật Đất đai 2013: Mệnh lệnh, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được vận động, thuyết phục, người sử dụng đất vẫn không hợp tác với đơn vị bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định kiểm điểm, cưỡng chế kiểm phiếu. Người bị thu có trách nhiệm thi hành quyết định cưỡng chế thanh tra. Trường hợp người bị thu hồi đất không thực hiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thi hành quyết định cưỡng chế thanh tra và tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 70 của Luật này.
Trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng

Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch phục hồi đất đai, khảo sát, khảo sát, đo đạc, quản lý hàng hóa được quy định

 • Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.
 • Thông báo thu hồi đất phải được gửi đến từng cá nhân bị thu hồi đất, gửi cho người dân trong khu vực bị thu hồi đất và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đăng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. nơi cư trú chung của khu dân cư nơi bị thu hồi đất;
 • Uỷ ban nhân dân cấp xã phối hợp với tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện phương án thu hồi đất, khảo sát, đo đạc, đo đạc, giải phóng mặt bằng;
 • Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với đơn vị bồi thường, giải phóng mặt bằng tiến hành khảo sát, đo đạc, đo đạc, xác định diện tích đất, thống kê nhà ở và tài sản gắn liền với đất khác. phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến đất đai;
 • Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực bị thu hồi đất không phối hợp với tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng để khảo sát, đo đạc, đo đạc, giải phóng mặt bằng thì Uỷ ban nhân dân tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã nơi có đất bị thu hồi, huy động, thuyết phục người sử dụng đất.

>>>> Xem thêm: Tư vấn giao dịch đất đai cho người không còn quốc tịch Việt Nam >>>>

Việc lập và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy định

 • Cơ quan có trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi tổ chức tham mưu phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức. Gặp gỡ trực tiếp với người dân trong khu vực bị thu hồi đất, đồng thời công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Trụ sở chính. Nằm ở đó.
 • Tổ chức tham vấn phải có giấy chứng nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại diện nhân dân bị thu hồi đất.
 • Cơ quan chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến bằng văn bản, làm rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý và số lượng ý kiến khác của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp đối thoại với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi khi có bất đồng về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn thành kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền; Trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng.
 • Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được quy định

 • Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền quy định tại Điều 66 của Luật này quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho việc thu hồi đất và phê duyệt cùng ngày;
 • Cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tuyên truyền, công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở chính, văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư công cộng. Vị trí khu dân cư nơi thu hồi đất; ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng cá nhân bị thu hồi đất, xác định rõ thời gian, địa điểm thanh toán việc bố trí, bồi thường, hỗ trợ nhà, đất tái định cư (nếu có); thời gian giao nhà, đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất bị thu hồi cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng;
 • Tổ chức bố trí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt;
 • Trường hợp người bị thu hồi đất không bàn giao đất cho tổ chức chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi bị thu hồi đất, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức địa phương. Chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, vận động, thuyết phục người bị thu hồi đất làm như vậy.

Việc giải phóng mặt bằng do cơ quan có trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng quản lý

Trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng vì mục đích lợi ích quốc gia và công cộng xã hội, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc và quản lý hàng hóa

 • Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.
 • Thông báo thu hồi đất phải được gửi đến từng cá nhân bị thu hồi đất, gửi cho người dân trong khu vực bị thu hồi đất và được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và được đăng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã. nơi cư trú chung của khu dân cư nơi bị thu hồi đất;

Bước 2: Xây dựng và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

 • Cơ quan chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tham móc ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị thu hồi đất về quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Áp dụng hình thức gặp gỡ trực tiếp với người dân trong khu vực thu hồi đất, đồng thời công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban. Đất thu hồi nằm.
 • Tổ chức tham vấn phải có giấy chứng nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và đại diện nhân dân bị thu hồi đất.
 • Cơ quan chịu trách nhiệm về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến bằng văn bản, làm rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý và số lượng ý kiến khác của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp đối thoại với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi khi có bất đồng về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; hoàn thành kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền;

>>>> Xem thêm: Tư vấn thủ tục xây dựng chung cư theo quy định pháp luật Việt Nam >>>>

Bước 3: Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

 • Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cùng ngày;
 • Cơ quan chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành và công bố công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại trụ sở Ủy ban. Vị trí khu dân cư nơi thu hồi đất; ban hành quyết định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng cá nhân bị thu hồi đất, xác định rõ thời gian, địa điểm thanh toán việc bố trí, bồi thường, hỗ trợ nhà, đất tái định cư (nếu có); thời gian giao nhà, đất tái định cư (nếu có) và thời gian bàn giao đất bị thu hồi cho cơ quan có trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng;

Bước 4. Tổ chức các nhiệm vụ bồi thường và giải phóng mặt bằng

 •  Do đó, khi tiến hành thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền cần xem xét liệu trường hợp của bạn có thể được thu hồi dần dần theo cách nêu trên hay không. Từ đó để xác định xem quyền và lợi ích của gia đình bạn có được bảo vệ không?

Trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng

Vấn đề 2: Bồi thường đất ở?

Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định nguyên tắc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất

 • Trường hợp người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường đầy đủ các điều kiện bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này nếu rõ trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng.
 • Trường hợp bồi thường bằng đất có cùng mục đích sử dụng với đất bị thu hồi thì thực hiện bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất mà Ủy ban thu hồi. Quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
 • Việc nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.
 • Nếu bồi thường sai loại đất. Theo thông tin bạn cung cấp, đất của gia đình ông là 100% đất ở được ghi trong Sổ đỏ nhưng được bồi thường theo giá đất nông nghiệp. Do đó, việc bồi thường không đảm bảo nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Nguyên tắc bổ sung

 • Bạn có thể kháng cáo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phương án bồi thường đất đai. Thời hiệu khởi kiện là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc được thông báo về quyết định hoặc hành vi hành chính. Trong trường hợp của khách hàng, khi nhận được phương án bồi thường đất/quyết định bồi thường đất.
 • Trên đây là đề xuất của chúng tôi về “đề xuất đất đai”. Ý kiến tư vấn nêu trên dựa trên các quy định của pháp luật và hồ sơ bạn cung cấp. Thông báo này chỉ dành cho mục đích thông tin của bạn. Nếu có sự nhầm lẫn hoặc không rõ ràng trong tư vấn hoặc thông tin được cung cấp trong tư vấn khiến bạn không hiểu đầy đủ vấn đề, chúng tôi mong nhận được phản hồi của bạn. Chúng tôi đã sẵn sàng để trả lời.

>>>> Xem thêm: Sử dụng đất hành lang theo quy định của Luật đất đai 2013 >>>>

Phía trên là bài viết tất cả về trình tự thực hiện thủ tục khiếu nại khi đền bù đất không thỏa đáng. Nếu bạn có thắc mắc vấn đề gì, hãy liên hệ cho chúng tôi qua số Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788