Những trường hợp được phép thay đổi mục đích sử dụng đất

Cách thay đổi mục đích sử dụng đất? Lời khuyên thay đổi mục đích sử dụng đất? Tư vấn gia hạn quyền sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất? Cơ sở thẩm định đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất? … Công ty Luatvn.vn sẽ khuyên về những trường hợp được phép thay đổi mục đích sử dụng đất và các vấn đề pháp lý có liên quan:

Căn cứ thay đổi mục đích sử dụng đất

Điều 52 của luật đất đai 2013 quy định căn cứ thay đổi mục đích sử dụng đất

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong các dự án đầu tư, hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Những trường hợp được phép thay đổi mục đích sử dụng đất

Điều 12 thông tư số 33 / 2017 / TT – BTNMT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai, quy định về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dấu hiệu biến động, bao gồm:

 • Thay đổi đất trồng lúa để trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất trồng trồng, đất trồng muối;
 • Thay đổi đất trồng cây hàng năm khác để trồng nuôi trồng thủy sản mặn, sản xuất muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, bảo vệ đất rừng, đất rừng sản xuất để sử dụng mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp.
 • Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển nhượng đất phi nông nghiệp do nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho đất phi nông nghiệp do nhà nước giao đất, thuê đất cho thuê đất;
 • Chuyển nhượng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở cho đất ở;
 • Chuyển nhượng đất xây dựng công trình không kinh doanh, đất sử dụng mục đích công nghiệp để sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

>>>> Xem thêm: Chuyển mục đích sử dụng đất tiếng anh>>>>

Điều kiện cơ bản để thực hiện thay đổi mục đích sử dụng đất

Mặc dù luật quy định rằng có 07 trường hợp thay đổi mục đích phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không phải là người sử dụng đất đã nộp đơn xin chuyển nhượng, nhưng phải căn cứ vào 02 điều: trường hợp sau đây

 • Điều kiện 1: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Điều kiện 2: Nhu cầu sử dụng đất được nêu trong hồ sơ đề nghị thay đổi mục đích sử dụng đất.

Do đó, người sử dụng đất muốn thay đổi mục đích cần để xem địa điểm chuyển nhượng đất có được chuyển giao kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện công bố thông tin về khu vực.

Tư vấn đăng ký đất đai theo quy định mới nhất

Hồ sơ cần chuẩn bị và bước đầu cho những trường hợp được phép thay đổi mục đích sử dụng đất

Dựa vào các thông tư của nhà nước

Hồ sơ đăng ký thay đổi theo điều 11 thông tư số 02 / 2015 / TT -BTNMT bao gồm:

 • Đơn xin đăng ký thay đổi tài sản đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09 / dk;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở chung gọi chung là giấy chứng nhận

Theo quy định tại khoản 1 điều 6 thông tư 30 / 2014 / TT – BTNMT, hộ gia đình, cá nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn xin thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký thay đổi là phòng đăng ký đất đai

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư muốn nộp hồ sơ cho uỷ ban nhân dân cấp xã, uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất có đất được tiếp nhận hồ sơ và trả lại kết quả. Trường hợp đăng ký thay đổi đất, tài sản gắn liền với đất ; cấp lại hoặc cấp lại giấy chứng nhận, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ cho phòng đăng ký đất đai.

Nơi tiếp nhận hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, xác định trường hợp cần thiết ; xác nhận mục đích sử dụng đất trong giấy chứng nhận ; điều chỉnh, cập nhật các thay đổi hồ sơ địa chính.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được trả cho người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận kết quả giải quyết, trừ trường hợp các hành vi sau đây. Nghĩa vụ tài chính đối với đất.

Trường hợp các nghĩa vụ về tài chính có liên quan đến thủ tục hành chính thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện sau khi người sử dụng đất ký hợp đồng thuê đất;

Về các nghĩa vụ tài chính

Theo luật, trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng đất, bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, bao gồm cả tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất bằng tiền sử dụng đất và tiền sử dụng đất. Việc sử dụng đất được tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm quyết định thay đổi mục đích của sở tài nguyên và môi trường nhân với chênh lệch quy định tại khoản 2 điều này. 5 nghị định số 45 / 2014 / NĐ – CP.

Thủ tục thực hiện thay đổi mục đích sử dụng đất

Theo điều 69 nghị định 43 / 2014 / nđ – cp, thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Gửi hồ sơ

Để áp dụng: Gửi tại sở tài nguyên và môi trường.

Bước 2. Nhận và xử lý hồ sơ ban đầu

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, vụ tài nguyên và môi trường phải thông báo, hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Xử lý và giải quyết yêu cầu

 • Cục tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm xác minh hồ sơ ; xác minh lĩnh vực, đánh giá nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Sở tài nguyên và môi trường hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Phân công tài nguyên và môi trường trình ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thay đổi mục đích sử dụng đất.
 • Bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo cập nhật và sửa đổi cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính.
 • Các hộ gia đình và cá nhân thực hiện các nghĩa vụ tài chính.

Bước 4. Trả lại kết quả

Sở tài nguyên và môi trường quyết định việc thay đổi mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Phí chuyển mục đích sử dụng đất cập  nhật mới 2021

Đối với các hộ gia đình, cá nhân

Thay đổi khu vườn, ao trong khuôn viên

Trong cùng một thửa đất ở khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại khoản 6 điều 103 của luật đất đai, tiền sử dụng đất được chia cho đất ở, hồ thu tiền sử dụng đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

Trường hợp đất được chuyển từ đất nông nghiệp

Do nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho đất ở thì tiền sử dụng đất sẽ bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Vào thời điểm quyết định thay đổi mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đề cập ở trên, bạn có quyền đăng ký mở rộng sử dụng đất 06 tháng trước ngày hết hạn và gửi đến sở tài nguyên và môi trường nơi có đất để xem xét, gia hạn.

Nếu mục đích được thay đổi từ đất phi nông nghiệp Không phải là đất ở cho đất ở, tiền sử dụng đất sẽ được thu như sau

 • Trường hợp họ sử dụng đất phi nông nghiệp được nhà nước công nhận là quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 không phải là đất được nhà nước giao, nộp phí sử dụng đất.
 • Trường hợp sử dụng đất phi nông nghiệp theo hình thức giao đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, thì mức thu tiền sử dụng đất bằng mức thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở.
 • Trường hợp được nhà nước thuê đất không phải là đất ở của nhà nước theo một lần trả tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê, thời điểm thay đổi tiền thuê đất, đồng thời trả tiền thuê đất bằng giá đất đã tính. Quyết định mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trường hợp sử dụng đất phi nông nghiệp ngoài đất ở dưới hình thức đất được nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng tiền sử dụng đất sẽ được thu theo giá đất ở.
 • Trường hợp mục đích sử dụng đất bị thay đổi từ việc nhận quyền sử dụng đất hợp pháp theo luật đất đai từ người sử dụng đất đến đất ở, tiền sử dụng đất sẽ được thu trên nguồn gốc của chuyển nhượng. Mức quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai

Đối với các vùng đất thuộc nhà nước

Thay đổi từ đất nông nghiệp do nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất cho đất ở. Mức thu tiền sử dụng đất: Tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thay đổi mục đích.

Theo các quy định nêu trên, nếu đất của bạn không được nhà nước phân bổ trực tiếp nhưng chỉ cho thuê đất là đất của gia đình có nguồn gốc từ thuê đất hoặc nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng đất trong vòng 6 tháng. Sử dụng đất.

Nếu đất của gia đình bạn được nhà nước phân bổ trực tiếp, bạn sẽ không cần phải theo các thủ tục trên, nhưng tất nhiên theo các quy định của điều 126 và 201 của luật đất đai 2013, bạn sẽ tiếp tục sử dụng nó. Vùng đất này có khoảng thời gian được nhà nước phân bổ.

>>>> Xem thêm: Tổng hợp 8 trường hợp không phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp>>>>>

Giới hạn thời gian

Theo quy định tại khoản 40 điều 2 nghị định số 01 / 2017 / NĐ – CP, thời hạn làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đất như sau:

 • Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ để thực hiện nghĩa vụ tài chính của đất đai.
 • Không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được hướng dẫn và tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788