Quyết định số 600/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH 600/QĐ-UBND VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC THI ĐUA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 GÓP PHẦN THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 600/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC THI ĐUA VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG CÁC TẬP THỂ CÓ THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 GÓP PHẦN THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đánh giá Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-BNN-KTHT ngày 20/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tiêu chí, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới ”;

Căn cứ Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thđua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tải cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình s 63/TTr-SNN ngày 17 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí, hình thức thi đua và tiêu chí đánh giá, khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”, với các nội dung như sau:

1. Các chỉ tiêu thi đua

– Đến cuối năm 2020, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 144 Hợp tác xã nông nghiệp và từ 03 Liên hiệp Hợp tác xã trở lên hoạt động hiệu quả.

– Thành lập mới Hợp tác xã theo Kế hoạch số 659/KH-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, tiêu thụ nông sản có hiệu quả đến năm 2020; tạo điều kiện duy trì hoạt động có hiệu quả. Trong đó tập trung vào những vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có thế mạnh đáp ứng yêu cầu của thị trường. Hàng năm, rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các Hợp tác xã để tập trung xử lý giải thể các Hợp tác xã ngừng hoạt động theo đúng quy định.

– Củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá lại hoạt động trung bình, yếu và mới thành lập trong năm 2019.

– Khuyến khích các Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phấn đấu đến hết năm 2020 có khoảng 21 Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao (chiếm 15% số Hp tác xã hoạt động có hiệu quả).

– Lựa chọn các mặt hàng chủ lực của tỉnh để hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm huy động các Hợp tác xã nông nghiệp tham gia có hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản.

– Liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp với nông dân, sản xuất theo chuỗi để gia tăng lượng nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng.

2. Hình thức thi đua

– Giữa các Sở, Ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có liên quan đến công tác đổi mới, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.

– Giữa các tổ chức, đoàn thể, chính trị – xã hội các cấp có liên quan đến công tác đi mới, phát trin Hợp tác xã nông nghiệp.

– Giữa các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Giữa các tập thể Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và Phòng Kinh tế thành phố Gia Nghĩa.

– Giữa các Hp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp.

– Giữa các Doanh nghiệp có tham gia liên kết với Hp tác xã nông nghiệp để tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3. Tiêu chí đánh giá

3.1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị để khen thưởng:

– Đối với các Hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp Hp tác xã nông nghiệp được lựa chọn trên mức điểm từ cao xuống thấp tại nội dung đánh giá, xếp loại Hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Đối với UBND các huyện, thành phố được lựa chọn từ cao xuống thấp trên tiêu chí: số lượng Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập mới; kết quả phân loại hoạt động của các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; giải thể các Hợp tác xã ngừng hoạt động; số lượng Hợp tác xã tham gia vào các chuỗi giá trị nông sản; số lượng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị.

– Đối với các cơ quan được lựa chọn từ cao xuống thấp trên tiêu chí: Tổ chức vận động thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp; số lượt tham gia xây dựng cơ chế chính sách về Hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp.

– Đối với các doanh nghiệp được lựa chọn từ cao xuống thấp trên tiêu chí: số lượng hp đồng liên kết với các Hợp tác xã bền vững theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ.

a) Đối với các Sở, ban, ngành có liên quan:

– Tổ chức tốt công tác tuyên truyền thành lập mới và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.

– Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế chính sách liên quan đến phát triển Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.

– Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua đổi mới, phát triển Hợp tác xã đem lại kết quả cao về phát triển số lượng và chất lượng Hợp tác xã trong lĩnh vực chuyên ngành phụ trách và công việc phối hợp thực hiện.

b) Các tổ chức, đoàn thể, chính trị – xã hội các cấp:

– Tổ chức tốt công tác tuyên truyền thành lập mới và phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp.

– Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện phong trào thi đua đổi mới, phát triển Hợp tác xã đem lại kết quả cao về phát triển số lượng và chất lượng Hợp tác xã trong lĩnh vực chuyên ngành phụ trách và công việc phối hợp thực hiện.

c) Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông và các đơn vị trực thuc Sở:

– Tổ chức tuyên truyền thành lập mới và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.

– Triển khai thực hiện Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

– Hỗ trợ phát triển liên kết gắn với sản xuất với tiêu thụ nông sản, huy động được các Hợp tác xã nông nghiệp tham gia có hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản.

– Có mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, tăng mạnh lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng.

– Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào thi đua đổi mới, phát triển Hợp tác xã.

– Xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh.

– Tổ chức cho các huyện, thành phố ký kết giao ước thực hiện thi đua đổi mới, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp năm 2020.

– Tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết phong trào thi đua Đổi mới phát triển Hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương.

– Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất theo quy định.

d) Đối với UBND các huyện, thành phố

– Tổ chức tuyên truyền thành lập mới và phát triển Hợp tác xã nông nghiệp.

– Triển khai thực hiện Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về Ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

– Mỗi địa phương chọn ra sản phẩm chủ lực để hỗ trợ phát triển liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, huy động các Hợp tác xã nông nghiệp tham gia có hiệu quả các chuỗi giá trị nông sản.

– Xây dựng mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, tăng mạnh lượng nông sản tiêu thụ qua hợp đồng.

– Phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện tốt Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đổi mới, phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

– Tổ chức thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai phong trào thi đua Đổi mới phát triển Hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương.

– Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, hàng năm hoặc đột xuất về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

e) Đối với các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp (sau đây gọi chung là Hợp tác xã nông nghiệp)

– Đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã, đang hoạt động sản xuất nông nghiệp hoặc cung ứng dịch vụ nông nghiệp cho các thành viên Hợp tác xã, thời gian hoạt động tối thiểu 3 năm.

– Có kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh hàng năm.

– Tổ chức sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ cho các thành viên Hợp tác xã mang lại hiệu quả cao. Ưu tiên các Hợp tác xã có tổ chức hoạt động sơ chế và chế biến sản phẩm, liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị để tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao.

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bền vững, không có công nợ xấu.

– Chấp hành đúng các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

– Tham gia tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các hoạt động phục vụ cộng đồng của địa phương.

– Hàng năm, Hợp tác xã tổ chức Đại hội thường niên và tự đánh giá, xếp loại Hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, chấp hành báo cáo định kỳ hàng năm cho cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương để theo dõi, tổng hp.

– Là Hợp tác xã được đánh giá xếp loại tốt, khá trong năm trước của năm đề nghị khen thưởng.

f) Đối với Doanh nghiệp

– Chấp hành đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp.

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của Nhà nước, không vi phạm các quy định của pháp luật.

– Có hợp đồng liên kết với các Hợp tác xã bền vững theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và thực hiện có hiệu quả; ưu tiên các doanh nghiệp hỗ trợ về đào tạo, tập huấn, tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ cho Hợp tác xã, đặc biệt là hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Kế hoạch và Đu tư, Nội vụ; Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– Ủy ban MTTQ VN t
nh;
– Các S
, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– Các PCVP UBND t
nh;
– Lưu: VT, CTTĐT, KTN(Ha).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thanh Tùng

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đầu tư nước ngoài 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788