Sự khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH

Sự khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH. Hiện nay mộ số Quý khách hỏi sự khác nhau giữa Công ty cổ phần và công ty TNHH như nào? Trong phạm vi bài viết dưới đây, LUẬT VN sẽ cung cấp cho độc giả những điểm giống và khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên để có sự lựa chọn thích hợp khi muốn thành lập doanh nghiệp.

So sánh công ty cổ phần và công ty TNHH qua các tiêu chí dưới đây:

CÔNG TY TNHH

2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
GIỐNG NHAU– Đều là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Đều có tư cách pháp nhân;

– Có nhiều đại diện pháp luật;

– Các thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty;

– Số vốn góp không đủ và không đúng hạn được coi là khoản nợ đối với công ty.

KHÁC NHAU

Cơ sở pháp lý

 

Điều 46 – Điều 72 Luật Doanh nghiệp 2020

 

Điều 111 – Điều 176 Luật Doanh nghiệp 2020

Số lượngthành viênTối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.Tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa.
Cấu trúc vốnVốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau.Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau, được ghi nhận bằng cổ phiếu.
Góp vốnGóp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ được góp bằng tài sản khác nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.Góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
Huy động vốnKhông được phát hành cổ phiếu.Được phát hành cổ phiếu.

Chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng phải có điều kiện (ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty).Dễ dàng, tự do chuyển nhượng (trừ trong 03 năm đầu, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông)
Cơ cấu tổ chức

Có một mô hình:

Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát)

Có hai mô hình:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức giữ dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát);

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).

Chi tiết Sự khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH

Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (LLC):

Một doanh nghiệp trong đó các thành viên góp vốn cùng chia sẻ lợi nhuận, liên đới chịu tổn thất tương ứng với vốn góp của họ và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi góp vốn vào công ty. .

Đặc điểm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, mỗi thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn cam kết góp vốn vào doanh nghiệp, nhưng không quá 50 thành viên.
Phần vốn góp của tất cả các thành viên dưới mọi hình thức phải được thanh toán đầy đủ ngay khi thành lập công ty.
Việc góp vốn của thành viên không được thể hiện dưới hình thức chứng khoán (như cổ phần trong công ty cổ phần) và được ghi rõ trong Điều lệ công ty.
Công ty TNHH không được phát hành cổ phần ra công chúng để huy động vốn. Do đó, khả năng huy động vốn của công ty rất hạn chế.
Việc chuyển nhượng phần vốn góp của họ cho người ngoài của công ty bị hạn chế nghiêm ngặt. Việc chuyển nhượng vốn chỉ có thể được thực hiện khi có sự đồng ý của một nhóm thành viên đại diện cho ít nhất 3/4 vốn điều lệ của công ty.
Trên tất cả các giấy tờ giao dịch, ngoài tên công ty, vốn điều lệ của công ty phải ghi rõ dòng chữ “Trách nhiệm hữu hạn”, viết tắt là “Limited”.

Cơ cấu quản lý thường nhỏ gọn tùy thuộc vào số lượng thành viên.

 • Nếu công ty có từ 11 thành viên trở xuống, cơ cấu tổ chức quản trị bao gồm Hội đồng thành viên là cơ quan ra quyết định cao nhất, Chủ tịch công ty và Giám đốc điều hành (hoặc Tổng giám đốc).
 • Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức, là doanh nghiệp thuộc sở hữu của tổ chức – được gọi là chủ sở hữu, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn. Điều lệ công ty. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Đối với loại công ty này, không có hội đồng thành viên nào được thành lập. Tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề và ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức và quản lý bao gồm: Hội đồng quản trị và Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc (Tổng giám đốc), trong đó Chủ tịch là chủ sở hữu của công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty, có toàn quyền quyết định việc quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Đối với các công ty có từ 12 thành viên trở lên, phải thành lập ban kiểm soát bổ sung.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty TNHH

Ưu điểm:

 • Có nhiều chủ sở hữu hơn một chủ sở hữu duy nhất (SOE) vì vậy nó có thể có nhiều vốn hơn, do đó có một vị trí tài chính cho phép doanh nghiệp phát triển.
 • Khả năng quản lý toàn diện vì có nhiều người tham gia điều hành doanh nghiệp, các thành viên có trình độ kiến thức khác nhau, họ có thể bổ sung cho nhau về kỹ năng quản lý.
 • Trách nhiệm hữu hạn.

Khó khăn:

 • Khó kiểm soát: Mỗi thành viên chịu trách nhiệm về quyết định của bất kỳ thành viên nào của công ty. Tất cả các hoạt động nhân danh bất kỳ công ty thành viên nào đều bị ràng buộc với các thành viên khác mặc dù họ không được biết trước. Do đó, sự hiểu biết và mối quan hệ thân thiện giữa các thành viên là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết, bởi vì sự ủy quyền giữa các thành viên là ngầm và có phạm vi rất rộng.
 • Thiếu tính bền vững và ổn định, miễn là một thành viên chấp nhận rủi ro hoặc có suy nghĩ không phù hợp, công ty có thể không còn tồn tại; Tất cả các hoạt động kinh doanh đều bị đình chỉ. Sau đó, nếu bạn muốn, hãy bắt đầu một doanh nghiệp mới, có hoặc không có một công ty TNHH khác.
 • Các công ty trách nhiệm hữu hạn cũng có nhiều bất lợi hơn so với các doanh nghiệp tư nhân ở những điểm như phải chia sẻ lợi nhuận, khó giữ bí mật kinh doanh và có nguy cơ lựa chọn các thành viên bất tài và không trung thực.

Công ty cổ phần:

Công ty cổ phần là một công ty trong đó:

 • Số lượng thành viên được gọi là cổ đông mà công ty phải có trong quá trình hoạt động ít nhất là 03.
 • Vốn của công ty được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phiếu và thể hiện dưới dạng chứng khoán dưới dạng cổ phiếu. Người có cổ phần được gọi là cổ đông hoặc thành viên của công ty.
 • Khi thành lập những người sáng lập (những người có sáng kiến thành lập công ty chỉ cần ký 20% cổ phần được phát hành), phần còn lại họ có thể công khai huy động vốn từ người khác.
 • Các công ty cổ phần được phép phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra công chúng, vì vậy khả năng tăng vốn của công ty là rất lớn.
 • Khả năng chuyển nhượng vốn của cổ đông một cách dễ dàng. Họ có thể bán cổ phần của họ một cách tự do.
 • Một công ty cổ phần thường có số lượng thành viên (cổ đông) lớn vì được phát hành cổ phiếu, ai mua cổ phần sẽ trở thành cổ đông.
 • Tổ chức quản lý công ty cổ phần:

Một công ty cổ phần là một công ty bình thường với nhiều thành viên và một tổ chức quản lý rất phức tạp, vì vậy cần có một cơ chế quản lý chặt chẽ. Việc quản lý, vận hành công ty cổ phần thuộc thẩm quyền của ba cơ quan:

Đại hội đồng cổ đông:

 • Đại hội đồng cổ đông là cơ quan ra quyết định cao nhất của công ty bao gồm tất cả các cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đại hội đồng cổ đông của công ty. Là một cơ quan tập thể, đại hội đồng cổ đông không hoạt động thường xuyên mà chỉ tồn tại trong cuộc họp và chỉ đưa ra quyết định khi nó đã được thảo luận và biểu quyết bởi các cổ đông.
 • Đại hội đồng cổ đông được triệu tập để thành lập công ty. Luật không quy định Đại hội đồng cổ đông phải được tổ chức trước hoặc sau khi có giấy phép thành lập nhưng phải được tiến hành trước khi đăng ký kinh doanh. Đại hội đồng cổ đông được thành lập hợp lệ phải có một nhóm cổ đông đại diện cho ít nhất 3/4 vốn điều lệ của công ty và biểu quyết bằng đa số phiếu bầu.
 • Đại hội đồng cổ đông bất thường: Một cuộc họp chỉ được triệu tập để sửa đổi Điều lệ công ty. Bản chất phi thường của Đại hội đồng chỉ ra rằng nó sẽ quyết định những vấn đề rất quan trọng.
 • Đại hội thường niên: được tổ chức hàng năm. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định các vấn đề chính sau:

Quyết định phương hướng, nhiệm vụ phát triển công ty và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

Thảo luận và phê duyệt tóm tắt năm tài chính.
Bầu và loại bỏ thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên.
Quyết định số tiền lãi được dành cho quỹ của công ty, số tiền lợi nhuận được phân phối cho cổ đông và phân chia trách nhiệm về thiệt hại gây ra cho công ty trong kinh doanh.
Quyết định các giải pháp tài chính lớn cho công ty.
Xem xét các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị là cơ quan chủ quản của công ty, với 3-12 thành viên, số lượng cụ thể được nêu trong Điều lệ công ty.
Hội đồng quản trị có toàn quyền thay mặt công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến mục đích và lợi ích của công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị bầu một người làm Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm làm Giám đốc (Tổng giám đốc công ty) hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm một trong số họ làm Giám đốc hoặc thuê người làm Giám đốc công ty.

Bảng kiểm soát:

Công ty cổ phần có trên 11 cổ đông phải có ban kiểm soát từ 3 đến 5 thành viên.
Kiểm soát viên thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động của công ty, chủ yếu là các vấn đề tài chính. Do đó, phải có ít nhất một kiểm soát viên có trình độ chuyên môn về kế toán. Kiểm soát viên có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
Kiểm soát sổ kế toán tài sản, bảng tổng kết năm tài chính của công ty và triệu tập Đại hội đồng khi cần thiết;
Trình Đại hội đồng báo cáo thẩm tra bảng tổng kết năm tài chính của công ty;
Báo cáo về các sự kiện tài chính bất thường về điểm mạnh, điểm yếu trong quản lý tài chính của Hội đồng quản trị.
Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng và không thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc một người liên quan trực tiếp đến họ trong ba thế hệ.

Ưu điểm và nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm:

 • Trách nhiệm hữu hạn: trách nhiệm của cổ đông được giới hạn ở số tiền đầu tư của họ.
 • Công ty cổ phần có thể có sự tồn tại ổn định và lâu dài
 • Sự ổn định, bền vững, công nhận pháp lý, khả năng chuyển nhượng cổ phần và trách nhiệm hữu hạn đều cộng lại có nghĩa là các nhà đầu tư có thể đầu tư mà không gây nguy hiểm cho lợi ích của họ. tài sản cá nhân khác và được bảo đảm ở một mức độ nào đó bởi giá trị của vốn đầu tư sẽ tăng lên mỗi năm. Điều này đã giúp hầu hết các công ty cổ phần có thể huy động vốn tương đối dễ dàng.
 • Chuyển quyền sở hữu: Cổ phần hoặc quyền sở hữu của công ty có thể được chuyển nhượng dễ dàng, chúng được niêm yết trong danh sách chuyển nhượng tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể được mua hoặc bán trong phiên mở. nhanh lên. Do đó, các cổ đông có thể duy trì thanh khoản của cổ phiếu của họ và có thể chuyển nhượng cổ phiếu một cách thuận tiện khi họ cần tiền mặt.
 • Chuyển quyền sở hữu: Cổ phần hoặc quyền sở hữu của công ty có thể được chuyển nhượng dễ dàng, chúng được niêm yết trong danh sách chuyển nhượng tại Sở giao dịch chứng khoán và có thể được mua hoặc bán trong phiên mở. nhanh lên. Do đó, các cổ đông có thể duy trì thanh khoản của cổ phiếu của họ và có thể chuyển nhượng cổ phiếu một cách thuận tiện khi họ cần tiền mặt.

Nhược điểm:

 • Công ty cổ phần phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ kiểm tra, báo cáo.
 • Khó giữ bí mật: vì lợi ích của cổ đông và để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, các công ty thường phải tiết lộ thông tin tài chính quan trọng có thể được khai thác bởi các đối thủ cạnh tranh.
 • Cổ đông thường thiếu sự quan tâm đúng mức, nhiều cổ đông chỉ lo lắng về cổ tức hàng năm và ít hoặc không quan tâm đến công việc của công ty. Sự quan tâm đến cổ tức này đã khiến một số ban lãnh đạo chỉ nghĩ đến các mục tiêu ngắn hạn, không phải thành công lâu dài. Với một nhiệm kỳ hạn chế, ban quản lý có thể chỉ đơn giản là muốn bảo tồn hoặc tăng cổ tức để nâng cao danh tiếng của chính mình.
 • Công ty cổ phần bị đánh thuế hai lần. Lần đầu tiên thuế được đánh vào công ty. Sau đó, khi lợi nhuận được phân phối, nó lại chịu thuế đối với thu nhập cá nhân của mỗi cổ đông.

Trên đây là so sánh công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu có nhu cầu, bạn đọc có thể liên hệ dịch vụ thành lập công ty của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Luật Vn – Hotline 0763.387.788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788