Thành lập trung tâm tư vấn du học Quận Bình Thạnh

Trong quá trình hội nhập toàn cầu, khi nhu cầu đào tạo ở các nước đang phát triển, vươn tầm nhìn ra toàn thế giới, các trung tâm tư vấn du học ra đời, đáp ứng phù hợp với mong muốn của các bạn trẻ.  Đồng hành với việc đó, các trung  tâm phải có điều kiện hoạt động là việc xin giấy phép con sau khi hoạt động. Luatvn.vn sẽ tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, thực hiện trọn gói thủ tục xin giấy phép tư vấn du học.

Để Thành lập trung tâm tư vấn du học Quận Bình Thạnh  trước hết Quý khách phải Thành lập công ty, việc thành lập công ty cũng phải chuẩn bị kỹ càng một số công việc sau;

Trách nhiệm của người tư vấn du học
Trách nhiệm của người tư vấn du học

Cơ sở pháp lý áp dụng?

  • Theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • Luật doanh nghiệp năm 2014 
  • Luật đầu tư năm 2014 

   Trước khi Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được coi là kinh doanh có điều kiện, vì vậy khi cá nhân và tổ chức muốn hoạt động trong lĩnh vực này, phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo Quyết định 05/2013/QĐ-TTg. Tuy nhiên, trong số 267 ngành kinh doanh có điều kiện được quy định trong phụ lục 4 ban hành cùng với Luật đầu tư năm 2014, dịch vụ tư vấn du học không phải là một doanh nghiệp có điều kiện nữa. Điều 74 Luật đầu tư 2014 quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:
1. Nhà đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư trước ngày luật này có hiệu lực thi hành dự án đầu tư theo giấy phép đầu tư phát hành hoặc giấy chứng nhận đầu tư. Theo yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
2. Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trước ngày luật này có hiệu lực và phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc phải quyết định chính sách đầu tư theo quy định của luật này không thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chính sách đầu tư. Nếu có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục quy định tại luật này.
3. Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày luật này có hiệu lực, trái với quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Luật này chấm dứt hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. 
4. Chính phủ quy định chi tiết Khoản 1 và Khoản 2 Điều này

    Theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 ngày 28 tháng 6 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mô tả các điều kiện hoạt động của dịch vụ tư vấn nghiên cứu ở nước ngoài. Trong Chương 3 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định rằng công dân ViệtNnam đi ra nước ngoài để học tập sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Vì vậy, nếu cá nhân hoặc tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn kinh doanh du học, bạn chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập kinh doanh tư vấn du học theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 như bình thường và trong giấy đề nghị đăng ký kinh doanh thì thể hiện ngành nghề kinh doanh là tư vấn du học( dịch vụ hỗ trợ giáo dục)

Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm những gì?

Các dịch vụ tư vấn du học bao gồm:
– Giới thiệu và lời khuyên về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ ; tư vấn về lựa chọn trường học, khóa học, nghề nghiệp và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học.
– Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về nghiên cứu nước ngoài theo quy định của pháp luật.
– Tổ chức tuyển sinh, tuyển sinh học sinh ở nước ngoài.
– Tổ chức đào tạo kỹ năng cần thiết cho công dân việt nam học tập ở nước ngoài.
– Tổ chức công dân việt nam ở nước ngoài nghiên cứu, đưa cha mẹ, người giám hộ đến nơi tập huấn ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
– Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học quận Bình Thạnh

1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Quận Bình Thạnh  cần làm gì?

1. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Điều 11 Quyết định này tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

2. Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lệ phí : Không thu lệ phí với hoạt động đăng ký này.

Thứ hai, về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ

Căn cứ vào Điều 7; khoản 1, Điều 8 và Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT

“Điều 7. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.”

Loại hình kinh doanh trung tâm ngoại ngữ
Loại hình kinh doanh trung tâm ngoại ngữ

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Điều 8 Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT:

“Điều 8. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc sở giáo dục và đào tạo (nếu được chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm trực thuộc; các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập.

2. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định đối với các trung tâm trực thuộc.

3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật quy định cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

4. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm thì có thẩm quyền sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.”.

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 03/2011/TT-BGĐT, hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm những giấy tờ sau:

a) Tờ trình xin thành lập trung tâm;

b) Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Như vậy, để thành lập trung tâm thành công nhanh chóng, bạn nên chọn dịch vụ của luatvn.vn. Tại đây chúng tôi có đội ngũ chuyên viên tư vấn, luật sư dày dặn kinh nghiệm. Chắc chắn chúng tôi sẽ giải quyết mọi khó khăn, thắc mắc của bạn. Hơn nữa, với mức phí cạnh tranh, quý khách sẽ được hưởng dịch vụ chất lượng, giá rẻ.

Trên đây là những chia sẻ quan trọng liên quan đến việc thành lập trung tâm tư vấn du học. Hy vọng nó sẽ là thông tin bổ ích đối với những ai đang có nhu cầu mở trung tâm. Nếu còn khó khăn hay cần hỗ trợ về thủ tục pháp lý, Quý khách liên hệ với luatvn.vn qua hotline 076 338 7788. Để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788