Thủ tục giải thể công ty theo quy định mới nhất

Sau thời hạn hoạt động, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục giải thể công ty theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện giải thể doanh nghiệp, phải thực hiện nghĩa vụ thuế, tài chính, làm thủ tục giải thể tại cơ quan quản lý kinh doanh, tiêu hủy con dấu và mã số thuế của công ty. Xuất bản báo cáo giải thể trong 03 vấn đề liên quan. Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục hành chính không dễ thực hiện. Việc giải thể doanh nghiệp sẽ được gắn với thanh toán nợ. Đây là những quy định cần thiết mà Luatvn.vn cần lưu ý khi các doanh nghiệp thực hiện thủ tục này.

Giải thể công ty là gì?

Giải thể công ty là việc chấm dứt hoạt động của công ty theo ý nguyện của chủ sở hữu công ty. Hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có nhiều lý do tại sao công ty giải thể như mục tiêu kinh doanh. Công việc chưa hoàn thành, không đủ điều kiện kinh tế để duy trì hoạt động của công ty, phải giải thể bởi một cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, v. v.

Sự giải thể là vắng mặt hoặc không tồn tại toàn bộ, tổ chức. Theo đó, giải thể doanh nghiệp được hiểu là chấm dứt tư cách pháp nhân và quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Điều 6, điều 41 của nghị định 01 / 2021 / NĐ – CP quy định về tình trạng của doanh nghiệp bị giải thể là tư cách pháp lý của doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục giải thể theo quy định và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận. Cập nhật trạng thái pháp lý theo quy định tại khoản 8 điều 208 và khoản 5 điều 209”.

Khi hoàn thành thủ tục giải thể doanh nghiệp, tình trạng này sẽ được cập nhật trên cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia.

Khi nào thì doanh nghiệp được coi là tan rã?

Theo điều 207 luật doanh nghiệp 2020, có 04 trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, bao gồm:

 • Thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty hết hạn mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, đối với công ty hợp danh, hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của đại hội đồng cổ đông;
 • Công ty không còn gặp số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, trừ trường hợp luật quản lý thuế có quy định khác.

Do đó, có thể thấy rằng công ty có thể bị giải thể trong các trường hợp sau đây

gt cty 1

Giải thể tự nguyện

Đây là trường hợp công ty giải thể theo quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân nếu đó là công ty hợp danh ; giải thể theo quyết định của đại hội đồng cổ đông nếu là công ty cổ phần.

Giải thể theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Khi công ty không còn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục không thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình loại hình. Doanh nghiệp sẽ phải giải thể. Ngoài ra, công ty có thể bị giải thể trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi. Tuy nhiên, để thực hiện các thủ tục giải thể công ty, cần phải đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ. Các nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại tòa án.

Khi doanh nghiệp của bạn muốn tan rã, hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức với Luatvn.vn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực: thành lập một công ty, mua và bán, sáp nhập, giải thể công ty. Công ty Luatvn.vn bảo đảm đáp ứng các bạn. Bạn có thể yên tâm rằng bạn sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Đồng thời lưu thời gian trong khi vẫn đạt được chất lượng dịch vụ tốt nhất và chuyên nghiệp nhất.

>>>> Xem thêm: Thủ tục giải thể chi nhánh hoạch toán phụ thuộc >>>>

Tài liệu và thủ tục giải thể công ty là gì?

 • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp là một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 hoặc nhiều hơn, tất cả các thành viên hợp danh của công ty cổ phần, chủ sở hữu công ty.
 • Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của đoàn thanh lý tài sản.
 • 03 vấn đề liên tiếp về giải thể doanh nghiệp được công bố trên báo điện tử, báo viết, kể cả các nội dung. Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, địa điểm đăng ký kinh doanh.
 • Xác nhận kết thúc thủ tục khóa mã số thuế hoặc không đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp mã số thuế chưa được xác định lại.
 • Báo cáo tình hình thực hiện quyết định giải thể tài sản, thanh lý tài sản.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 hoặc nhiều hơn. Tất cả các thành viên hợp danh của đại hội đồng cổ đông là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gốc.
 • Bàn nội dung ghi chép đơn đặt hàng.

Trình tự, thủ tục giải thể công ty theo quy định gần nhất 2021

Thủ tục được tiến hành khi giải thể công ty là việc chuẩn bị mọi tài liệu và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định:

Bước 1: Phê duyệt quyết định giải thể của công ty

Quyết định giải thể công ty phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; lý do giải thể công ty; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng, thanh toán nợ của công ty; thời hạn trả nợ và thanh lý hợp đồng không quá 06 tháng;
 • Lập kế hoạch xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động ; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Bước 2: Công bố công khai quyết định giải thể công ty

 • Khi quyết định giải thể công ty được thông qua, công ty phải thông báo cho người có quyền lợi, lợi ích liên quan của quyết định giải thể công ty.
 • Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt, quyết định giải thể. Biên bản họp phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động tại công ty. Đăng ký quyết định giải thể công ty trên cổng thông tin quốc gia. Niêm yết công khai tại trụ sở chính, tại chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty.

Bước 3: Thanh lý tài sản và trả nợ công ty

 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của công ty. Trừ trường hợp điều lệ công ty quy định việc thành lập tổ chức thanh lý riêng biệt.
 • Các khoản nợ của công ty sẽ được thanh toán theo thứ tự sau. Nợ tiền lương, trợ cấp mất việc làm, bảo hiểm xã hội theo quy định ; thuế và các khoản nợ khác.
 • Sau khi công chúng đã trả hết các khoản nợ và chi phí giải thể. Phần còn lại sẽ được phân bổ cho chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Chia cho các thành viên, cổ đông và chủ sở hữu công ty. Với quyền sở hữu vốn góp và cổ phần.

Bước 4: Gửi hồ sơ giải thể công ty cho nơi thẩm định

 • Người đại diện theo pháp luật của công ty phải gửi yêu cầu giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc. Kể từ ngày nộp hết các khoản nợ của công ty.
 • Sau 180 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến giải thể công ty. Hoặc có phản đối của các bên liên quan bằng văn bản hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được. Ứng dụng giải thể văn phòng đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tư cách pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia.

Do đó, khi công ty bị giải thể, cần phải hoàn thành thủ tục giải thể công ty theo các bước nêu trên.

Thủ tục giải thể công ty tại công ty Luatvn.vn nhu thế nào?

 • Tư vấn các quy định của luật giải thể công ty.
 • Văn bản soạn thảo và hình thức phù hợp với luật giải thể công ty. Chúng tôi sẽ chuẩn bị linh hoạt các tài liệu theo loại hình kinh doanh mà công ty của bạn đang giải thể, như: giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty hạn chế, giải thể công ty, giải thể doanh nghiệp cá nhân.
 • Kiểm tra, xem xét và hoàn tất tài liệu quyết toán thuế.
 • Gửi hồ sơ quyết toán thuế và giải trình về việc giải quyết thuế đối với cơ quan thuế.
 • Nhận kết quả khóa mã số thuế kinh doanh từ cơ quan thuế.
 • Đăng thông báo giải thể công ty.
 • Trả lại dấu niêm phong tại đồn cảnh sát và nhận thông báo về việc rút dấu niêm phong.
 • Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cục kế hoạch & đầu tư.
 • Gửi thông báo về việc thu hồi con dấu và nhận kết quả giấy phép kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư.
 • Kiểm tra và giám sát tiến độ ; thông báo kịp thời cho công ty bạn.

>>> Xem thêm: Giải thể công ty Quận Gò Vấp >>>

gt cty 2

Trong trường hợp giải thể tự nguyện

 • Bước 1: Phê duyệt quyết định giải thể doanh nghiệp và tổ chức thanh lý tài sản;
 • Bước 2: Công bố giải thể doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động trong doanh nghiệp trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông qua.
 • Bước 3: Thanh lý tài sản, trả nợ của doanh nghiệp;
 • Bước 4: Gửi đơn xin giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hết các khoản nợ.

Đối với trường hợp buộc giải thể

 • Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh nộp chứng nhận đăng ký kinh doanh giải thể công ty;
 • Bước 2: Doanh nghiệp hoặc một cuộc họp quyết định giải thể. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật thì doanh nghiệp phải triệu tập họp.
 • Bước 3: Thanh lý tài sản, trả nợ của doanh nghiệp;
 • Bước 4: Gửi đơn xin giải thể doanh nghiệp. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán tất cả các khoản nợ, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
Doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục giải thể công ty nhanh chóng, các bạn có thể liên hệ Hotline/Zalo; 076.3387.788 để được tư vấn miễn phí khi làm hồ sơ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788