Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Ngày 26/8/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT. Quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Theo đó, mục đích chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục là, bồi dưỡng những kiến thức về nghiệp vụ quản lý, phương pháp, kỹ năng quản lý ban đầu, bắt buộc, tối thiểu đối với cán bộ quản lý. Đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh cán bộ quản lý giáo dục. Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế – xã hội, chuyên môn, nghiệp vụ. Bồi dưỡng, củng cố về kỹ năng, phương pháp lãnh đạo và quản lý giáo dục. Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp. Chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục.

Các đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Các cán bộ quản lý ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp. Cán bộ quản lý khoa, phòng cơ sở giáo dục đại học. Cán bộ quản lý sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo. Công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch cho các chức danh quản lý trên (sau đây gọi tắt là cán bộ quản lý). Các tổ chức, cá nhân liên quan là đối tượng bồi dưỡng của các trường đại học sư phạm, các đại học, học viện, trường đại học có khoa, ngành quản lý giáo dục.

Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học và mầm non là đối tượng bồi dưỡng của các trường cao đẳng sư phạm.

Đối tượng bồi dưỡng của các cơ sở giáo dục khác được xác định căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ghi trong quyết định thành lập của từng cơ sở.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Chương trình, thời lượng bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thời lượng bồi dưỡng: 360 tiết

Hình thức tổ chức bồi dưỡng

Căn cứ vào điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục làm nhiệm vụ bồi dưỡng (sau đây gọi tắt là cơ sở bồi dưỡng) và nhu cầu của học viên, cơ sở bồi dưỡng được quyền chủ động lựa chọn một trong 2 hình thức:

Bồi dưỡng tập trung: học tập trung tại cơ sở bồi dưỡng trong 8 tuần (315 tiết). 4 tuần còn lại (45 tiết). Thực hiện các công việc: đi thực tế và viết tiểu luận tại địa phương. Đánh giá tiểu luận và tổng kết khóa học tại cơ sở bồi dưỡng.

Bồi dưỡng bán tập trung (vừa làm vừa học): học viên đảm bảo đủ các nội dung và thời lượng thực học như hình thức học tập trung. Nhưng tổng thời gian bồi dưỡng không quá 20 tuần.

Kiểm tra, đánh giá kết quả chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Kết thúc mỗi module của chương trình bồi dưỡng. Học viên phải thực hiện một bài kiểm tra viết trong thời gian tối thiểu 60 phút. Bài kiểm tra được chấm theo thang điểm 10.

Học viên tham gia tối thiểu 80% thời lượng chương trình bồi dưỡng quy định cho mỗi module thì được tham gia kiểm tra kết thúc module đó. Học viên có tất cả các bài kiểm tra kết thúc module đạt từ 5 điểm trở lên thì được viết tiểu luận cuối khóa.

Bài tiểu luận cuối khóa phải áp dụng kiến thức đã học vào giải quyết vấn đề thực tiễn tại nơi đang công tác (có ý kiến nhận xét của cơ quan quản lý trực tiếp học viên). Bài tiểu luận cuối khóa được đánh giá theo thang điểm 10.

Xếp loại kết quả chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Điểm xếp loại kết quả bồi dưỡng là điểm trung bình cộng của điểm các module và điểm tiểu luận cuối khóa, làm tròn đến một chữ số sau phần thập phân.

Ví dụ: Học viên A có điểm 5 module lần lượt là: 5,0. 6,0. 6,5. 8,0. 9,0 và điểm tiểu luận cuối khóa là 9,5 thì điểm xếp loại kết quả bồi dưỡng là: (5,0 + 6,0 + 6,5 + 8,0 + 9,0 + 9,5) : 6 = 44 : 6 = 7,33 làm tròn thành 7,3.

Xếp loại kết quả bồi dưỡng.

a) Loại trung bình: điểm xếp loại đạt từ 5 điểm đến dưới 7 điểm.

b) Loại khá: điểm xếp loại đạt từ 7 điểm đến dưới 9 điểm (không có điểm dưới 6).

c) Loại giỏi: điểm xếp loại đạt từ 9 điểm đến 10 điểm (không có điểm dưới 7).

Học viên không được công nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng khi điểm xếp loại đạt dưới 5 điểm hoặc chưa đủ số điểm các module và tiểu luận theo quy định.

Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Cấp chứng chỉ bồi dưỡng

Người học được cấp chứng chỉ bồi dưỡng sau khi hoàn thành chương trình và có điểm xếp loại kết quả bồi dưỡng quy định tại khoản 1, Điều 10 đạt từ 5 điểm trở lên.

Các cơ sở bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho học viên đạt các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

Việc quản lý và cấp chứng chỉ bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy, theo thông tư này thì cán bộ quản lý trung tâm tư vấn du học cũng là là đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Bạn là tổ chức cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ nên sử dụng dịch vụ trọn gói thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Quý khách có nhu cầu cần thành lập công ty/doanh nghiệp, thành lập trung tâm tư vấn du học trọn gói, hãy chọn dịch vụ của Luatvn.vn. Quý khách hàng yên tâm vì không phải đi lại, chờ đợi, nhân viên của chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả. Đảm bảo các thủ tục được làm nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và đúng luật.

Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi Luatvn.vn – Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

0763 387 788