CÔNG VĂN 2139/LĐTBXH-ATLĐ

CÔNG VĂN 2139/LĐTBXH-ATLĐ NĂM 2019 VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ TAI NẠN LAO ĐỘNG DO BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2139/LĐTBXH-ATLĐ
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Cổ phần DAP số 2

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần DAP số 2

Ngày 17/5/2019 Văn phòng Chính phủ có công văn số 4189/VPCP-ĐMDN chuyn kiến nghị của Công ty cổ phần DAP số 2 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi người lao động bị tai nạn lao động. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau;

Điểm a, Khoản 2, Điều 38 Luật An toàn vệ sinh lao động quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người tham gia bảo hiểm y tế”. Do đó, việc xác định chi trả từ phía người sử dụng lao động căn cứ vào mức chi trả từ bảo hiểm y tế cho người lao động có tham gia bảo hiểm y tế.

Trong các trường hợp được hưởng bảo hiểm y tế quy định tại Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, không có trường hợp “người lao động đã từ chối điều trị tại bệnh viện tỉnh (không có chỉ định chuyển viện của bệnh viện tuyến tỉnh), người lao động xuống thẳng bệnh viện Vinmec tại Hà Nội”.

Vì vậy, không có cơ sở đế người sử dụng lao động chi trả chi phí y tế cho người lao động tham gia bảo hiểm y tế trong trường hợp nêu tại Công văn của quý Công ty.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần DAP số 2 được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Lê Tấn Dũng (để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
– Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, VPCP;
– Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Độ LĐTBXH;
– Văn phòng Bộ;
– Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN GIAO THÔNG

Hà Tất Thắng

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788