Hợp đồng vận chuyển tài sản

Hợp đồng vận chuyển tài sản có hình thức như thế nào? Cách ghi đầy đủ chi tiết Hợp đồng vận chuyển tài sản ra sao? Mời quý khách hàng theo dõi bài viết sau đây của Luatvn.vn để biết thêm thông tin chi tiết nhé! Xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Hợp đồng vận chuyển tài sản

Mẫu hợp đồng thử việc
Biên bản thanh lý hợp đồng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN

Số: … /20…/HĐVCTS/VPLSĐMS

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ …

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, tại … chúng tôi gồm có:

Bên thuê vận chuyển tài sản (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

(Trường hợp bên thuê vận chuyển tài sản là cá nhân thì được ghi như sau):

Bên thuê vận chuyển tài sản (sau đây gọi tắt là bên A)

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Email: …

Bên vận chuyển tài sản (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chưc: …

Địa chỉ trụ sở: …

Mã số doanh nghiệp: …

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …

Chức vụ: …

Điện thoại: …

Email: …

Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng vận chuyển tài sản với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng  

Bên A thuê bên B vận chuyển tài sản: …

Số lượng tài sản: …

Chất lượng tài sản: …

Thời hạn, địa điểm giao nhận, đóng gói, xếp, dỡ tài sản: …

Phương tiện vận chuyển tài sản: …

Điều 2. Giao tài sản cho bên vận chuyển

Bên A có nghĩa vụ giao tài sản cho bên B đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận trong hợp đồng này; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển.

Trường hợp bên A giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng này cho bên B.

Trường hợp bên B chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.

Điều 3. Giá cước phí vận chuyển, phương thức thanh toán

Cước phí vận chuyển tài sản là: … đồng/ người (Bằng chữ: …).

Bên A phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển của bên B.

Phương thức thanh toán: …

Điều 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ … đến ngày … / … / …

Địa điểm đóng gói, xếp tài sản lên phương tiện vận chuyển: tại số nhà … đường …, phường …, quận … , thành phố … vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Địa điểm giao tài sản cho bên nhận tài sản: tại số nhà … đường …, phường …, quận … , thành phố … vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

Phương thức thực hiện hợp đồng: …

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của bên A

 1. Quyền của Bên A:

Yêu cầu bên B chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

 1. Nghĩa vụ của bên A:
 2. 1. Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên B theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.
 3. 2. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.
 4. 3. Trông coi tài sản trên đường vận chuyển. Trường hợp bên A trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì bên B không được bồi thường.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của bên B

 1. Quyền của bên B:

Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Yêu cầu bên A thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

 1. Nghĩa vụ của bên B:

Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

Giao tài sản cho người có quyền nhận.

Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

Bồi thường thiệt hại cho bên A trong trường hợp bên B để mất, hư hỏng tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

 (Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 7. Giao tài sản cho bên nhận tài sản

Bên nhận tài sản có thể là bên A hoặc là người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản.

Bên B phải giao tài sản đầy đủ, đúng thời hạn và địa điểm cho bên nhận tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp tài sản đã được chuyển đến địa điểm giao tài sản đúng thời hạn nhưng không có bên nhận tài sản thì bên B có thể gửi số tài sản đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên A hoặc người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản. Bên A hoặc người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản.

Nghĩa vụ giao tài sản hoàn thành khi tài sản đã được gửi giữ và bên A hoặc người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản đã được thông báo về việc gửi giữ.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của bên nhận tài sản

Kiểm tra số lượng, chất lượng tài sản được vận chuyển đến.

Nhận tài sản được vận chuyển đến.

Yêu cầu bên B thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do phải chờ nhận tài sản nếu bên B chậm giao.

Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do tài sản bị mất, hư hỏng (nếu có).

Điều 9. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại điểm 2. 3 khoản 2 Điều 5 của hợp đồng này.

Bên A phải bồi thường thiệt hại cho bên B và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên B không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Điều 10. Chi phí khác

Chi phí chờ đợi do chậm giao tài sản: …

Chi phí chờ đợi do chậm tiếp nhận tài sản: …

Cước phí qua phà là: … đồng, do bên … thanh toán.

Lệ phí bến đỗ là … đồng, do bên … thanh toán.

Cảng phí là … đồng, do bên … thanh toán.

Chi phí mua bảo hiểm hàng hoá là … đồng, do bên … thanh toán.

Chi phí mua bảo hiểm phương tiện vận tải là … đồng, do bên … thanh toán.

(Bên A và bên A thoả thuận các khoản chi phí khác và ghi cụ thể vào trong hợp đồng này).

Điều 11. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN B

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

BÊN A

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

 

 

Nguồn: Sưu tầm

Hướng dẫn làm hợp đồng vận chuyển tài sản

hop dong van chuyen tai san
hợp đồng vận chuyển tài sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN TÀI SẢN

Số: 6 /2019/HĐVCTS/VPLSĐMS

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ:

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;

Hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2020, tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM chúng tôi gồm có:

Bên thuê vận chuyển tài sản (sau đây gọi tắt là bên A):

Tên tổ chức:  Công ty ABC

Địa chỉ trụ sở: Tòa nhà B6A Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 154913864898

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: Phạm Đoàn Bên A

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:  0778.738.886

Email: …

(Trường hợp bên thuê vận chuyển tài sản là cá nhân thì được ghi như sau):

Bên thuê vận chuyển tài sản (sau đây gọi tắt là bên A)

Họ và tên: …

Năm sinh: …/ …/ …

Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Chỗ ở hiện tại: …

Điện thoại: …

Email: …

Bên vận chuyển tài sản (sau đây gọi tắt là bên B):

Tên tổ chưc: LUATVN.VN

Địa chỉ trụ sở: 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Mã số doanh nghiệp: 0315884930 do Sở kế hoạch và đầu tư TP HCM cấp.

Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: Phan Văn Luật

Chức vụ: Giám đóc

Điện thoại: 076 338 7788

Email: … luatvn.vn02@gmail.com

Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng vận chuyển tài sản với các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng  

Bên A thuê bên B vận chuyển tài sản: Dụng cụ văn phòng

Số lượng tài sản: tổng cộng 60 

Chất lượng tài sản: Mới 

Thời hạn, địa điểm giao nhận, đóng gói, xếp, dỡ tài sản: 8h30 sáng ngày 19 tháng 5 năm 2020, 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Phương tiện vận chuyển tài sản: xe tải 

Điều 2. Giao tài sản cho bên vận chuyển

Bên A có nghĩa vụ giao tài sản cho bên B đúng thời hạn, địa điểm và đóng gói theo đúng quy cách đã thỏa thuận trong hợp đồng này; phải chịu chi phí xếp, dỡ tài sản lên phương tiện vận chuyển.

Trường hợp bên A giao tài sản không đúng thời hạn, địa điểm đã thỏa thuận thì phải thanh toán chi phí chờ đợi và tiền vận chuyển tài sản đến địa điểm đã thỏa thuận trong hợp đồng này cho bên B.

Trường hợp bên B chậm tiếp nhận tài sản tại địa điểm đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí phát sinh do việc chậm tiếp nhận.

Điều 3. Giá cước phí vận chuyển, phương thức thanh toán

Cước phí vận chuyển tài sản là: 3tr5 đồng/ người (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Bên A phải thanh toán đủ cước phí vận chuyển sau khi tài sản được chuyển lên phương tiện vận chuyển của bên B.

Phương thức thanh toán: Tiền mặt

Điều 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày ngày 19 tháng 5 năm 2020 đến ngày ngày 20 tháng 5 năm 2020

Địa điểm đóng gói, xếp tài sản lên phương tiện vận chuyển: tại số nhà 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 5 năm 2020

Địa điểm giao tài sản cho bên nhận tài sản: tại số nhà 42 Lê Văn Sỹ , P. 3, Q. Phú Nhuận , TP.HCM vào lúc … giờ … phút, ngày 20 tháng 5 năm 2020

Phương thức thực hiện hợp đồng: Gặp mặt trực tiếp

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của bên A

 1. Quyền của Bên A:

Yêu cầu bên B chuyên chở tài sản đến đúng địa điểm, thời điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trực tiếp hoặc chỉ định người thứ ba nhận lại tài sản đã thuê vận chuyển.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

 1. Nghĩa vụ của bên A:
 2. 1. Trả đủ tiền cước phí vận chuyển cho bên B theo đúng thời hạn, phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.
 3. 2. Cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến tài sản vận chuyển để bảo đảm an toàn cho tài sản vận chuyển.
 4. 3. Trông coi tài sản trên đường vận chuyển. Trường hợp bên A trông coi tài sản mà tài sản bị mất, hư hỏng thì bên B không được bồi thường.

(Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của bên B

 1. Quyền của bên B:

Kiểm tra sự xác thực của tài sản, của vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển tương đương khác.

Từ chối vận chuyển tài sản không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Yêu cầu bên A thanh toán đủ cước phí vận chuyển đúng thời hạn.

Từ chối vận chuyển tài sản cấm giao dịch, tài sản có tính chất nguy hiểm, độc hại.

(Bên A và bên B thoả thuận các quyền cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

 1. Nghĩa vụ của bên B:

Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn.

Giao tài sản cho người có quyền nhận.

Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.

Bồi thường thiệt hại cho bên A trong trường hợp bên B để mất, hư hỏng tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

 (Bên A và bên B thoả thuận các nghĩa vụ cụ thể khác và ghi vào trong hợp đồng này).

Điều 7. Giao tài sản cho bên nhận tài sản

Bên nhận tài sản có thể là bên A hoặc là người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản.

Bên B phải giao tài sản đầy đủ, đúng thời hạn và địa điểm cho bên nhận tài sản theo thỏa thuận tại hợp đồng này.

Trường hợp tài sản đã được chuyển đến địa điểm giao tài sản đúng thời hạn nhưng không có bên nhận tài sản thì bên B có thể gửi số tài sản đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho bên A hoặc người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản. Bên A hoặc người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản phải chịu chi phí hợp lý phát sinh từ việc gửi giữ tài sản.

Nghĩa vụ giao tài sản hoàn thành khi tài sản đã được gửi giữ và bên A hoặc người thứ ba được bên A chỉ định nhận tài sản đã được thông báo về việc gửi giữ.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của bên nhận tài sản

Kiểm tra số lượng, chất lượng tài sản được vận chuyển đến.

Nhận tài sản được vận chuyển đến.

Yêu cầu bên B thanh toán chi phí hợp lý phát sinh do phải chờ nhận tài sản nếu bên B chậm giao.

Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại do tài sản bị mất, hư hỏng (nếu có).

Điều 9. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Bên B phải bồi thường thiệt hại cho bên A nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại điểm 2. 3 khoản 2 Điều 5 của hợp đồng này.

Bên A phải bồi thường thiệt hại cho bên B và người thứ ba về thiệt hại do tài sản vận chuyển có tính chất nguy hiểm, độc hại mà không có biện pháp đóng gói, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

Trường hợp bất khả kháng dẫn đến tài sản vận chuyển bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại trong quá trình vận chuyển thì bên B không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Điều 10. Chi phí khác (Chi phí sau đay do haia bên trao đổi và đi đến quyết định)

Chi phí chờ đợi do chậm giao tài sản: …

Chi phí chờ đợi do chậm tiếp nhận tài sản: …

Cước phí qua phà là: … đồng, do bên … thanh toán.

Lệ phí bến đỗ là … đồng, do bên … thanh toán.

Cảng phí là … đồng, do bên … thanh toán.

Chi phí mua bảo hiểm hàng hoá là … đồng, do bên … thanh toán.

Chi phí mua bảo hiểm phương tiện vận tải là … đồng, do bên … thanh toán.

(Bên A và bên A thoả thuận các khoản chi phí khác và ghi cụ thể vào trong hợp đồng này).

Điều 11. Phương thực giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Các thoả thuận khác

Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN B

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Phan Văn Luật

 

BÊN A

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Phạm Đoàn Bên A

 

Nguồn: Sưu tầm

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn làm Hợp đồng vận chuyển tài sản. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788