Mẫu hồ sơ nghiệm thu quy trình thủ tục thanh toán Đường cao tốc Bắc Nam BGTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT

*****

Mục lục

MẪU HỒ SƠ NGHIỆM THU, QUY TRÌNH THỦ TỤC NGHIỆM THU THANH TOÁN

VÀ NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH

ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC

TRÊN TUYẾN BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

(Ban hành kèm theo Văn bản số 80/BGTVT-CQLXD ngày 05/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải) Hà Nội, tháng 12/2018

MỤC LỤC

I. CÁC CĂN CỨ……………………………………………………………………………………..5
II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU…………………………………………………………………………6
III. NỘI DUNG………………………………………………………………………………………….6

1. Đối tượng thực hiện……………………………………………………………………………….6

2. Danh mục các bước nghiệm thu………………………………………………………………7
3. Quy định chung về kiểm soát chất lượng thi công công trình xây dựng………..7
4. Phạm vi áp dụng và các quy định về công tác nghiệm thu chất lượng công trình
giao thông…………………………………………………………………………………………….7
5. Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trình…………………..9
6. Thành phần hồ sơ các bước nghiệm thu……………………………………………………9

7. Quy trình nghiệm thu vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sẵn, gối cầu, điện chiếu
sáng trước khi đưa vào sử dụng……………………………………………………………..11

7.1 . Quy trình nghiệm thu………………………………………………………………………….11
7.2 . Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu……………………………………………12
7.3 . Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu…………………………..12
7.4 . Điều kiện cần để nghiệm thu……………………………………………………………….12
7.5 . Nội dung và trình tự nghiệm thu………………………………………………………….12
7.6 . Thời gian nghiệm thu:………………………………………………………………………..13

8. Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng………………………………………………13

8.1 . Quy trình nghiệm thu………………………………………………………………………….13
8.2 . Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu……………………………………………13
8.3 . Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu…………………………..13
8.4 . Điều kiện cần để nghiệm thu……………………………………………………………….13
8.5 . Nội dung và trình tự nghiệm thu………………………………………………………….14
8.6 . Thời gian thực hiện nghiệm thu…………………………………………………………..15

9. Quy trình nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận
công trình xây dựng……………………………………………………………………………..15

9.1 . Quy trình nghiệm thu………………………………………………………………………….15
9.2 . Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu……………………………………………15
9.3 . Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu…………………………..16
9.4 . Điều kiện cần để nghiệm thu……………………………………………………………….16
9.5 . Nội dung và trình tự nghiệm thu………………………………………………………….17
9.6 . Thời gian thực hiện nghiệm thu…………………………………………………………..18

10. Quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử
dụng…………………………………………………………………………………………………..18

10.1 . Quy trình nghiệm thu………………………………………………………………………….18
10.2 . Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu……………………………………………19
10.3 . Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu…………………………..19
10.4 . Điều kiện cần để nghiệm thu……………………………………………………………….20
10.5 . Nội dung và trình tự nghiệm thu………………………………………………………….20

10.6 . Hồ sơ hoàn công công trình……………………………………………………………….21
10.7 . Sau khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng………………………………………21

11. Quy trình nghiệm thu thanh toán……………………………………………………………22

11.1 . Quy trình nghiệm thu………………………………………………………………………….22
11.2 . Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu……………………………………………22
11.3 Điều kiện và hồ sơ nghiệm thu………………………………………………………………22
11.4 . Trình tự nghiệm thu……………………………………………………………………………23
11.5 . Thời gian nghiệm thu:………………………………………………………………………..23

Phụ lục A: Danh mục các bước nghiệm thu một số hạng mục chủ yếu………………24

Phụ lục 1 – Biên bản nghiệm thu thanh toán:………………………………………………….64
Phụ lục 2 – Nhật ký thi công…………………………………………………………………………70
Phụ lục 3 – Hồ sơ hoàn công công trình:………………………………………………………..77
Phụ lục 4. Biểu mẫu nghiệm thu (tham khảo)…………………………………………………81
BM-D-PYC.01- Phiếu yêu cầu nghiệm thu…………………………………………………….82
BM-D-CTMVL.01- Mẫu biên bản chấp thuận mỏ (hoặc nguồn cung cấp vật liệu)83
BM-D-NTVL/TB/DS.02- Mẫu Biên bản nghiệm thu vật liệu/ thiết bị/ sản phẩm đúc
sẵn trước khi đưa vào sử dụng………………………………………………………………85
BM-D-KTTB/NL.03- Mẫu Biên bản kiểm tra thiết bị nhân lực của Nhà thầu…….87
BM-D-KTPTNHT.04 – Mẫu Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường của nhà
thầu……………………………………………………………………………………………………89

BM-D-KTMMT.05 – Mẫu Biên bản kiểm tra mốc mạng phục vụ thi công…………91

BM-D-BBMB.06 – Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng……………………………………..93
BM-D-KTDKTKTC.01- Mẫu Biên bản kiểm tra điều kiện trước khi thi công……95
BM-D-NTCVXD.02- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc………………………………97
BM-D-NTVDKT.03- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Rải vải địa kỹ thuật…99
BM-D-NTTCTL.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Trồng cỏ mái taluy nền
đường……………………………………………………………………………………………….101
BM-D-NTHTHMCT.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình
………………………………………………………………………………………………………..103

BM-D-NTKTMM/TBGCCCBT.01- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: kiểm tra
máy móc thiết bị thi công giêng cát/ cọc cát/ bấc thấm/ vải địa kỹ thuật…..109

BM-D-NTLĐQT.02 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt thiết bị quan trắc
và đo đạc số liệu ban đầu…………………………………………………………………….111
BM-D-QTLLBMĐQT.03 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kết quả quan trắc
lún bề mặt…………………………………………………………………………………………113
BM-D-NTLĐQT.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tổng hợp kết quả quan
trắc lún bề mặt…………………………………………………………………………………..116
BM-D-NTLĐQT.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kết quả quan trắc chuyển
vị ngang bề mặt…………………………………………………………………………………119
BM-D-NTLDC.03- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Cao độ và KTHH Lớp đệm
cát……………………………………………………………………………………………………122

BM-D-NTKTGCCCBT.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra thi công
giếng cát/cọc cát/bấc thấm………………………………………………………………….124

BM-D-NTKTCLN.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra thi công cửa
lọc ngược………………………………………………………………………………………….126
BM-D-NTKĐ.01- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Nghiệm thu khuôn đường128
BM-D-NTTTNTB.02 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tưới thử, quyết định
lượng nhựa thấm bám…………………………………………………………………………130
BM-D-NTTNTB.03 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tưới nhựa thấm bám132
BM-D-NTBTN.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Thi công bê tông nhựa134
BM-D-NTĐBP.06 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra độ bằng phẳng của
mặt đường…………………………………………………………………………………………136

BM-D-NTCDBTN.07 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra chiều dày lớp
BTN Mặt đường………………………………………………………………………………..138

BM-D-NTLĐVK.01- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt ván khuôn..140
BM-D-NTLĐCT.02 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt cốt thép……142
BM-D-NTĐBT.03 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Đổ bê tông……………144
BM-D-NTBMSKTVT.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Bề mặt bê tông sau
khi tháo ván khuôn…………………………………………………………………………….146
BM-D-NTPDKCC.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Phá dỡ cấu kiện cũ148
BM-D-NTGCHM.06 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Gia cố móng cọc trước
khi sử dụng và công trình……………………………………………………………………150

BM-D-NTDCT.07 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Đóng cọc tre…………..152

Biểu mẫu nghiệm thu cọc khoan nhồi………………………………………………………….154
Biểu mẫu nghiệm thu đúc cọc…………………………………………………………………….202
Biểu mẫu nghiệm thu cọc đóng, ép cọc………………………………………………………. 225
Biểu mẫu nghiệm thu bệ trụ………………………………………………………………………248
Biểu mẫu nghiệm thu thân trụ…………………………………………………………………… 278
Biểu mẫu nghiệm thu xà mũ……………………………………………………………………… 300
Biểu mẫu nghiệm thu đúc dầm Super-T……………………………………………………… 322
Biểu mẫu nghiệm thu đúc dầm I,T……………………………………………………… ……. 368
Biểu mẫu nghiệm lao lắp dầm Super-T, I, T……………………………………………….. 413

Biểu mẫu nghiệm thu K0 dầm hộp……………………………………………………… ……. 440

Biểu mẫu nghiệm thu Ki dầm hộp……………………………………………………… …….. 499
Biểu mẫu nghiệm thu khối đúc trên đà giáo dầm hộp………………………………….. 551
Biểu mẫu nghiệm thu dầm ngang dầm hộp khung T……………………………………. 602
Biểu mẫu nghiệm thu khối HL dầm hộp……………………………………………………… 620
Biểu mẫu nghiệm thu dầm ngang……………………………………………………… ……… 671
Biểu mẫu nghiệm thu bản mặt cầu……………………………………………………… ……. 686
Biểu mẫu nghiệm thu khe co giãn……………………………………………………… …. … 701
Biểu mẫu nghiệm thu lớp chống thấm mặt cầu…………………………………………….. 719
Biểu mẫu nghiệm thu betong ASPHALT……………………………………………………..731
Biểu mẫu nghiệm thu lan can thép……………………………………………………… …….. 746

Biểu mẫu nghiệm thu ống thoát nước……………………………………………………… …. 758

Biểu mẫu nghiệm công tác đảm bảo an toàn giao thông……………………………….. 773
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng đào hầm…………………………………………………….797
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng bê tông phun…………………………………………….. 818
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng neo đá……………………………………………………….832
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng lưới thép………………………………………………….. 843
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng neo dẫn trước…………………………………………… .853
Biểu mẫu nghiệm thu khung chống théo hình………………………………………………. .860
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng lớp phòng nước………………………………………… .868

Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng bê tông vỏ hầm………………………………………… . 880

Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng đoạn hầm trần, hầm tạm………………………………892
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng bê tông lấp đầy………………………………………….. 909
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng mặt đường bê tông xi măng………………………… 916
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng bơm vữa sau vỏ hầm………………………………….. 932
Biểu mẫu nghiệm thu lề bộ hành trong hầm………………………………………………….. 938
Biểu mẫu nghiệm thu khối lượng buồng thiết bị trong hầm…………………………….. 972

MẪU HỒ SƠ

NGHIỆM THU, QUY TRÌNH THỦ TỤC NGHIỆM THU THANH TOÁN VÀ NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020

I. CÁC CĂN CỨ

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội khóa XIII;
– Luật đầu tư công 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII;
– Nghị quyết số 20/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ về dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020;
– Nghị định 42/2017/NĐ- CP sửa đổi Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư cụ thể thay đổi quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân và tổ chức;

– Nghị quyết 52/2017/QH14 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020;

– Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
– Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
– Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
– Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
– Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

– Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư áp dụng với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư.

– Quyết định số 2777/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước ký hợp đồng dự án đầu tư hình thức đối tác công tư.
– Quyết định số 3173/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2013 của Bộ GTVT về việc bàn hành Quy chế tạm thời hoạt động tư vấn giám sát xây dựng công trình trong ngành GTVT;
– Quyết định số 4255/QĐ-BGTVT ngày 01/12/2015 của Bộ GTVT về việc quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của ban quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do bộ giao thông vận tải quản lý.
– Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính “Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước”;

– Thông tư 26/2016/TT-BXD Quy định một số nội dung về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

– Thông tư số 88/2018/TT-BTC về Quy định một sốnội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;
– Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
– Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
– Thông tư số 108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách;
– Thông tư số 52/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
– Văn bản số 475/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc dừng thực hiện công tác đánh giá kết quả thực hiện, xếp hạng năng lực của các tổ chức Tư vấn và kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp.

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Mẫu hồ sơ này hướng dẫn nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành đối với dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc – nam phía đông giai đoạn 2017 – 2020.

III. NỘI DUNG

1. Đối tượng thực hiện Hướng dẫn này áp dụng thống nhất đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp 6 / 981 tham gia các dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Tài liệu này hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung công tác nghiệm thu

2. Danh mục các bước nghiệm thu:

Trước khi bắt đầu quá trình thi công, Chủ đầu tư phải phê duyệt danh mục cácbước nghiệm thu cho phù hợp với quy mô và tính chất của từng dự án. Danh mục các bước nghiệm thu: Tham khảo phụ lục A.

3. Quy định chung về kiểm soát chất lượng thi công công trình xây dựng:

3.1. Phải tiến hành kiểm tra, nghiệm thu chất lượng tại hiện trường tất cả các loại vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình;
3.2. Mọi công việc xây dựng đều phải kiểm tra, kiểm soát chất lượng ngay trong khi đang thi công và phải tiến hành nghiệm thu sau khi đã hoàn thành;
3.3. Chưa có sự kiểm tra và chấp nhận nghiệm thu của chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư thì nhà thầu thi công xây dựng không được tiến hành thi công công việc tiếp theo, bộ phận công trình xây dựng tiếp theo, giai
đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

4. Phạm vi áp dụng và các quy định về công tác nghiệm thu chất lượng công trình giao thông Công tác nghiệm thu công trình tuân thủ theo các điều từ điều 27 và điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các điều từ điều 8 đến điều 14 của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

4.1. Tư vấn giám sát chủ trì tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng.
4.2. Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư) chủ trì tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng. nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng
4.3. Chỉ được phép đưa bộ phận công trình (hạng mục công trình hoặc công trình) đã xây dựng xong vào sử dụng sau khi đã tiến hành công tác nghiệm thu theo các quy định của Hướng dẫn này trừ trường hợp các công trình vừa xây dựng nâng
cấp vừa khai thác.
4.4. Chỉ được nghiệm thu những công việc xây lắp, bộ phận kết cấu, thiết bị, máy móc, bộ phận công trình, giai đoạn thi công, hạng mục công trình và công trình hoàn toàn phù hợp với thiết kế được duyệt, tuân theo những yêu cầu của hướng dẫn này và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu kỹ thuật chuyên môn liên quan hiện hành.
4.5. Đối với công trình hoàn thành nhưng vẫn còn các tồn tại về chất lượng mà những tồn tại đó không ảnh hưởng đến độ bền vững và các điều kiện sử dụng bình thường của công trình thì có thể chấp nhận nghiệm thu đồng thời phải tiến hành những công việc sau đây:
– Lập bảng thống kê các tồn tại về chất lượng và quy định thời hạn sửa chữa, khắc phục để nhà thầu thực hiện;
– Các bên có liên quan có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục các tồn tại đó;
– Tiến hành nghiệm thu công việc, bộ phận còn tồn tại sau khi các tồn tại về
chất lượng đã được sửa chữa khắc phục xong.
4.6. Khi nghiệm thu công trình cải tạo có thiết bị, máy móc đang hoạt động phải tuân theo nội quy, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành và các quy định về an toàn, vệ sinh trong tiêu chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt áp dụng cho công trình và của đơn
vị sản xuất.
4.7. Các biên bản nghiệm thu trong thời gian xây dựng và biên bản nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng là căn cứ để thanh toán sản phẩm xây lắp và quyết toán giá thành công trình đã xây dựng xong.
4.8. Đối với các công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng thi công lại hoặc các máy móc thiết bị đã lắp đặt nhưng thay đổi bằng máy móc thiết bị khác thì phải tiến hành nghiệm thu lại.
4.9. Đối với công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận công trình xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển sang nhà thầu khác thi công tiếp thì cả hai nhà thầu đó phải được tham gia nghiệm thu xác nhận vào biên bản.
4.10. Các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng trước khi bị che lấp kín phải tổ chức nghiệm thu.
4.11. Đối với các công việc xây dựng, kết cấu xây dựng, bộ phận công trình xây dựng không nghiệm thu được, phải sửa chữa hoặc xử lý gia cố thì phải tiến hành nghiệm thu lại theo phương án xử lý kỹ thuật đã được đơn vị thiết kế và trình Chủ đầu tư phê duyệt.
4.12. Không nghiệm thu hạng mục công trình, bộ phận công trình, công việc xây dựng sau khi sửa chữa hoặc xử lý gia cố nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu bền vững và các yêu cầu sử dụng bình thường của công trình. Trường hợp có dấu
hiệu mất an toàn chịu lực thì phải đề nghị Chủ đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền cho phép kiểm định đảm bảo an toàn chịu lực của công trình trước khi nghiệm thu.
4.13. Tư vấn giám sát có nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra công tác quản lý chất lượng thi công xây dựng trên công trường của nhà thầu xây lắp. Trước khi tiến hành nghiệm thu bàn giao phải có báo cáo bằng văn bản gửi Chủ đầu tư về công tác giám sát chất lượng công trình trong quá trình thi công và phải nộp hồ sơ hoàn công cho Chủ đầu tư trước 07 ngày làm việc.

5. Các bước nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng công trìnhTrong quá trình thi công xây dựng công trình (mới hoặc cải tạo) phải thực hiện các bước nghiệm thu sau:

5.1. Nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào
công trình.
5.2. Nghiệm thu công việc xây dựng.
5.3. Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây
dựng.
5.4. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để
đưa vào sử dụng.

6. Thành phần hồ sơ các bước nghiệm thu

TTThành phần hồ sơNghiệm thu công việc xây dựngNghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựngNghiệm thu thanh toánNghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng
1Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm  thu  đã  được  thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quanxxx
2Phiếu  yêu  cầu  nghiệm  thu của nhà thầuxxxx
3Hồ  sơ  thiết  kế  bản  vẽ  thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận   liên   quan   đến   đối tượng nghiệm thuxxx
4Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quanxxx
5Các  kết  quả  quan  trắc,  đo đạc, thí nghiệm có liên quanxxxx
6Nhật  ký  thi  công;  các  văn bản  khác  đã  xác  lập  trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thuxxx
7Biên   bản   nghiệm   thu   vật liệu,  thiết  bị,  sản  phẩm  chế tạo  sẵn  trước  khi  sử  dụng vào công trình xxxx
8Biên  bản  nghiệm  thu  công việc  xây  dựng  có  liên  quan tới  giai  đoạn  thi  công  xây dựng   hoặc   bộ   phận   công trình được nghiệm thuxxx
9Bảng  tổng  hợp  khối  lượng nghiệm  thu  thanh  toán  đợt này và lũy kế khối lượng của toàn bộ công trìnhx
10Biên  bản  nghiệm  thu  hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng   hoặc   bộ   phận   công trình xây dựng đã thực hiệnxx
11Kết  quả  quan  trắc,  đo  đạc, thí  nghiệm,  đo  lường,  hiệu chỉnh, vận hành thử đồng bộ hệ  thống  thiết  bị  và  kết  quả kiểm  định  chất  lượng  công trình (nếu có)x
12Bản vẽ hoàn công công trình xây dựngxx
13Báo cáo của nhà thầu về quá trình   thi   công   hạng   mục công trình (có xác nhận của TVGS)xx
14Văn  bản  chấp  thuận  của  cơ quan  quản  lý  nhà  nước  có thẩm quyền về phòng chống cháy,    nổ;    an    toàn    môi trường;   an   toàn   vận   hành theo quy địnhx
15Kết luận của cơ quan chuyên môn  về  xây  dựng  về  việc kiểm   tra   công   tác   nghiệm thu  đưa  công  trình  vào  sử dụngx

7. Quy trình nghiệm thu vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sẵn, gối cầu, điện chiếu sáng trước khi đưa vào sử dụng

Chủ đầu tư, bên mua sản phẩm có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và chấp thuận nguồn của sản phẩm trước khi sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng.

7.1. Quy trình nghiệm thu

Bước 1: Nhà thầu trình nộp hồ sơ năng lực của nhà cung cấp, nhà sản xuất vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sẵn, gối cầu, điện chiếu sáng…đến BQLDA, TVGS xem xét, kiểm tra, đánh giá năng lực.

Bước 2: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA

Bước 3:
– Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu.
– Kiểm tra thực tế tại hiện trường
– Kiểm tra vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sẵn, gối cầu, điện chiếu sáng… đã thực hiện tại hiện trường đối với nhà cung cấp, nhà sản xuất.
– Đánh giá sự phù hợp của vật liệu, thiết bị và sản phẩm đúc sẵn, gối cầu, điện chiếu sáng… với yêu cầu của thiết kế.
Bước 4:
– Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu
– Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1.
– Các bên cùng nhau ký vào biên bản.

7.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a) Tư vấn giám sát trưởng (hoặc giám sát thường trú) và giám sát viên trực tiếp giám sát gói thầu; b)Chỉ huy trưởng công trường và Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

 7.3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu

Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp: – Các loại vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình; – Các loại thiết bị, máy móc trước khi đưa vào lắp đặt cho công trình.

7.4. Điều kiện cần để nghiệm thu

– Có chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, có các chứng chỉ của nhà sản xuất rõ ràng (Giấy chứng nhận xuất xứ CO và giấy chứng nhận chất lượng CQ), lý lịch của các thiết bị, các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất; – Có kết quả thí nghiệm mẫu lấy tại hiện trường (nếu hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư hoặc tiêu chuẩn, quy phạm yêu cầu).

7.5. Nội dung và trình tự nghiệm thu

a) Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu;

b) Kiểm tra chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, lý lịch của các thiết bị, các chứng chỉ (CO, CQ), các văn bản bảo hiểm, bảo hành thiết bị (nếu có), các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc của nhà sản xuất;

c) Kiểm tra các tài liệu thí nghiệm;

d)Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

– Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm để thí nghiệm bổ sung;

– Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

– Thẩm tra mức độ đúng đắn của các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định (nếu có) với tài liệu thiết kế được duyệt, các yêu cầu của các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

f) Trên cơ sở đánh giá chất lượng bản nghiệm thu đưa ra kết luận:

– Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn gối cầu, điện chiếu sáng… để sử dụng vào công trình;

Kết quả nghiệm thu ghi vào biểu mẫu Phụ lục 01 kèm theo Hướng dẫn này..

+ Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu;

– Trường hợp thứ hai: Không Chấp nhận nghiệm thu các vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn, gối cầu, điện chiếu sáng… để sử dụng vào công trình.

Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau: + Ghi rõ tên và số lượng các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu;

+ Thời gian nhà thầu xây lắp phải đưa các đối tượng không chấp nhận nghiệm thu ra khỏi công trường. 7.6. Thời gian nghiệm thu:

Phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản tối đa không quá 24h kể từ khi có Phiếu yêu cầu của Nhà thầu xây lắp. Trường hợp không tổ chức nghiệm thu thì các bên cần ghi rõ các nguyên nhân.

8. Quy trình nghiệm thu công việc xây dựng

8.1. Quy trình nghiệm thu

Bước 1: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA.

Bước 2:

– Kiểm tra công việc xây dựng đã thực hiện tại hiện trường.

– Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu.

– Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế.

Bước 3: – Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu

– Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1.

– Các bên cùng nhau ký vào biên bản

8.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a) Giám sát viên trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình;

b) Cán bộ trực tiếp phụ trách thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

8.3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu

Trực tiếp tiến hành nghiệm thu trong quá trình xây lắp những đối tượng công việc xây dựng sau đây sau khi nhận được phiếu yêu cầu của nhà thầu xây lắp:

– Những công việc xây dựng đã hoàn thành;

– Những công việc lắp đặt thiết bị tĩnh đã hoàn thành;

– Những kết cấu, bộ phận công trình sẽ lấp kín.

8.4. Điều kiện cần để nghiệm thu

a) Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành; 13 / 981 b) Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu:

– Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

– Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện trường;

– Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng và khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;

– Nhật ký thi công và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

Lưu ý: Các kích thước hình học của công trình TVGS phải trực tiếp đo đạc, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế được duyệt.

c) Có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

8.5. Nội dung và trình tự nghiệm thu

a) Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: Công việc xây dựng, thiết bị lắp đặt tĩnh tại hiện trường;

b) Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 8.4;

c) Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

– Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các công việc hoàn thành với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu:

– Yêu cầu nhà thầu xây lắp lẫy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;

– Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu;

– Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kết luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng, và các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

d) Đối chiếu các kết quả kiểm tra với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

e) Trên cơ sở đánh giá chất lượng nghiệm thu đưa ra kết luận:

– Trường hợp thứ nhất:

Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo Phụ lục 02 của Hướng dẫn này.

– Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng thi công chưa xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ sai với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan.

Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau:

+ Những công việc phải làm lại; 14 / 981

+ Những thiết bị phải lắp đặt lại;

+ Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

+ Thời gian làm lại, sửa lại: Nhà thầu có cam kết rõ ràng về thời gian làm lại sửa lại.

f) Sau khi đối tượng đã được chấp nhận nghiệm thu cần tiến hành ngay những công việc xây dựng tiếp theo.

Nếu dừng lại, thì tùy theo tính chất công việc và thời gian dừng lại chủ đầu tư hoặc đơn vị giám sát thi công của chủ đầu tư có thể xem xét và quyết định việc nghiệm thu lại đối tượng đó.

8.6. Thời gian thực hiện nghiệm thu Phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản tối đa không quá 24h kể từ khi có Phiếu yêu cầu của Nhà thầu xây lắp. Trường hợp không tổ chức nghiệm thu thì các bên cần ghi rõ các nguyên nhân.

9. Quy trình nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng

9.1. Quy trình nghiệm thu

Bước 1: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA.

Bước 2:

– Kiểm tra việc hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng đã thực hiện tại hiện trường.

– Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu

– Đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế.

Bước 3:

– Nếu đạt yêu cầu, kết thúc quá trình nghiệm thu

– Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1.

– Các bên cùng nhau ký vào biên bản

9.2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a) Đại diện Chủ đầu tư

+ Đại diện theo pháp luật;

+ Cán bộ phụ trách công trình;

b) Đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với hình thức PPP)

+ Đại diện theo pháp luật;

+ Cán bộ phụ trách công trình;

c) Đại diện Nhà đầu tư (nếu có)

+ Đại diện theo pháp luật; 15 / 981

+ Cán bộ phụ trách công trình;

d) Đại diện Tư vấn giám sát

+ Tư vấn giám sát trưởng

+ Giám sát viên trực tiếp giám sát thi công xây dựng công trình;

e) Nhà thầu thi công

+ Đại diện theo pháp luật;

+ Cán bộ phụ trách công trình;

f) Tư vấn thiết kế: Trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể mời thêm Đại diện Tư vấn thiết kế Ghi chú:

– Đối với dự án BT: Có thêm thành phần của Nhà đầu tư tham gia vào quá trình nghiệm thu

– Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư

9.3. Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu

a) Căn cứ vào quy mô công trình để phân chia bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

b) Phải trực tiếp tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 24h kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu xây lắp đối với các đối tượng sau đây:

– Bộ phận công trình xây dựng đã hoàn thành;

– Giai đoạn thi công xây dựng đã hành thành;

Lưu ý: Các kích thước hình học của công trình TVGS phải trực tiếp đo đạc, kiểm tra đối chiếu với hồ sơ thiết kế được duyệt, lập thành hồ sơ kèm theo biên bản nghiệm thu.

9.4. Điều kiện cần để nghiệm thu

a) Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành;

b) Tất cả các công việc xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo quy định ở mục 8. của Hướng dẫn này;

c) Có đầy đủ số các hồ sơ, tài liệu:

– Các biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng;

– Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng có liên quan;

– Các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan;

– Các biên bản nghiệm thu những kết cấu, bộ phận công trình đã lấp kín có liên quan;

– Các phiếu kết quả thí nghiệm mẫu kiểm nghiệm có liên quan lấy tại hiện 16 / 981 trường;

– Các kết quả thử nghiệm, đo lường, đo đạc, quan trắc mà nhà thầu thi công xây lắp đã thực hiện tại hiện trường để xác định chất lượng, khối lượng đối tượng cần nghiệm thu;

– Bản vẽ hoàn công;

– Nhật ký thi công và các tài liệu văn bản khác đã xác lập trong khi xây lắp có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

– Báo cáo của nhà thầu thi công có xác nhận của Tư vấn giám sát về các đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành trên cơ sở tổng hợp các công tác nghiệm thu công việc xây dựng.

– Có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây lắp;

9.5. Nội dung và trình tự nghiệm thu

a) Kiểm tra tại chỗ đối tượng nghiệm thu: bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

b) Kiểm tra các hồ sơ ghi ở mục 9.4c;

c) Trong khi nghiệm thu, trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

– Kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng, chất lượng các đối tượng nghiệm thu với số liệu ghi trong biên bản, tài liệu trình để nghiệm thu;

– Yêu cầu nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung;

– Thử nghiệm lại đối tượng nghiệm thu.

– Kiểm tra mức độ đúng đắn của những kế luận ghi trong biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng; biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị có liên quan, các kết quả thí nghiệm có liên quan đến chất lượng đối tượng nghiệm thu do nhà thầu xây lắp thực hiện và cung cấp.

d) Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

e) Trên cơ sở đánh giá chất lượng nghiệm thu đưa ra kết luận:

– Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản phụ lục 03 của Hướng dẫn này;

– Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu khi các đối tượng chưa thi công xong, thi công sai hoặc có nhiều chỗ không phù hợp với thiết kế được duyệt, hoặc không đáp ứng được những yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công trình và những yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan. 17 / 981 Hội đồng nghiệm thu lập biên bản (vào sổ nhật ký thi công) về nội dung sau: + Những công việc phải làm lại;

+ Những thiết bị phải lắp đặt lại;

+ Những thiết bị phải thử lại;

+ Những sai sót hoặc hư hỏng cần sửa lại;

+ Thời gian làm lại, sửa lại: Nhà thầu có cam kết rõ ràng về thời gian làm lại sửa lại 9.6.

Thời gian thực hiện nghiệm thu Phải thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng và xác nhận bằng biên bản tối đa không quá 24h kể từ khi có Phiếu yêu cầu của Nhà thầu xây lắp. Trường hợp không tổ chức nghiệm thu thì các bên cần ghi rõ các nguyên nhân.

10. Quy trình nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng để bàn giao đưa vào sử dụng

Sau khi công trình hoàn thành, chậm nhất trong thời gian 07 ngày, Nhà thầu thi công nộp Hồ sơ hoàn công kèm theo Báo cáo công tác thi công công trình và Tư vấn giám sát nộp Báo cáo công tác giám sát chất lượng trong quá trình thi công cho Chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra các công tác liên quan trước khi nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

10.1 . Quy trình nghiệm thu

Bước 1: Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu đã được TVGS xác nhận về Ban QLDA

Bước 2:

– Kiểm tra tại hiện trường và đối chiếu với thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật

– Kiểm tra bản vẽ hoàn công

– Kiểm tra các số liệu thí nghiệm, đo đạc, quan trắc, thử nghiệm… vận hành thử; kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có)

– Kiểm tra các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ, an toàn môi trường, an toàn vận hành; công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và các văn bản khác có liên quan

– Kiểm tra quy trình vận hành, bảo trì Bước 4:

– Nếu đạt yêu cầu, chuyển sang bước 5

– Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1. Bước 5:

– Chấp nhận nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng

– Các bên cùng nhau ký vào biên bản 18 / 981

10.2 . Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a) Đại diện Chủ đầu tư:

+ Đại diện theo pháp luật;

+ Cán bộ phụ trách công trình;

b) Đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với hình thức PPP):

+ Đại diện theo pháp luật; + Cán bộ phụ trách công trình; c) Đại diện Nhà đầu tư (nếu có)

+ Đại diện theo pháp luật;

+ Cán bộ phụ trách công trình;

d) Đại diện Tư vấn giám sát:

+ Đại diện theo pháp luật;

+ Tư vấn giám sát trưởng

e) Đại diện nhà thầu thi công xây dựng công trình:

+ Đại diện theo pháp luật;

+ Chỉ huy trưởng công trường

f) Đại diện nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:

+ Người đại diện theo pháp luật;

+ Chủ nhiệm thiết kế. g) Đại diện cơ quan quản lý, khai thác công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình:

+ Người đại diện theo pháp luật;

h) Và các thành phần khác trực tiếp tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu cần).

Ghi chú:

– Đối với dự án BT: Có thêm thành phần của Nhà đầu tư tham gia vào quá trình nghiệm thu

– Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư

10.3 . Trách nhiệm của các thành phần tham gia nghiệm thu

a) Trực tiếp tiến hành nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng những đối tượng sau:

+ Thiết bị chạy thử liên động có tải; + Hạng mục công trình xây dựng đã hoàn thành; + Công trình xây dựng đã hoàn thành;

+ Các hạng mục hoặc công trình chưa hoàn thành nhưng theo yêu cầu của chủ 19 / 981 đầu tư vần phải nghiệm thu để bàn giao phục vụ cho nhu cầu sử dụng.

b) Thời gian bắt đầu tiến hành công tác nghiệm thu không muộn hơn 3 ngày kể từ khi nhận được phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu xây lắp; hoặc nhận được văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư.

c) Công tác nghiệm thu phải kết thúc theo thời hạn quy định của chủ đầu tư.

10.4 . Điều kiện cần để nghiệm thu

a) Đối tượng nghiệm thu đã thi công hoàn thành, các công việc còn tồn tại được nêu trong bước nghiệm thu kỹ thuật đã được nhà thầu hoàn thiện có xác nhận của TVGS và đơn vị quản lý;

b)Tất cả các công việc xây dựng, bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng của đối tượng nghiệm thu đều đã được nghiệm thu theo quy định của Hướng dẫn này;

c) Có kết quả thí nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành liên động có tải hệ thống thiết bị công nghệ;

d) Có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;

e) Có đầy đủ các hồ sơ, tài liệu hoàn thành xây dựng có liên quan đến đối tượng nghiệm thu do nhà thầu lập và cung cấp cho chủ đầu tư cùng với phiếu yêu cầu nghiệm thu;

f) Có đủ hồ sơ pháp lý của đối tượng nghiệm thu;

g) Có bảng kê các hồ sơ tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu;

h) Đối với trường hợp nghiệm thu để đưa vào sử dụng các hạng mục công trình, công trình chưa thi công hoàn thành thì phải có quyết định yêu cầu nghiệm thu bằng văn bản của chủ đầu tư kèm theo bảng kê các việc chưa hoàn thành.

i) Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (phụ lục 05 của thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016).

10.5 . Nội dung và trình tự nghiệm thu

a) Kiểm tra tại chỗ hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng đã hoàn thành;

b) Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu nêu ở mục

c) Kiểm tra việc chạy thử thiết bị liên động có tải (nếu có);

d) Kiểm tra những điều kiện chuẩn bị để đưa công trình vào sử dụng;

e) Kiểm tra và đánh giá chất lượng công tác xây lắp, thiết bị, máy móc, vật liệu, cấu kiện chế tạo sẵn đã sử dụng vào công trình trên cơ sở đó đánh giá chất lượng xây dựng chung của đối tượng nghiệm thu;

f) Kiểm tra sự phù hợp của công trình theo mục 9 (nếu có); 20 / 981

g) Trong khi nghiệm thu trường hợp cần thiết có thể tiến hành thêm các công việc kiểm định sau:

– Yêu cầu các nhà thầu xây lắp lấy mẫu kiểm nghiệm từ đối tượng nghiệm thu ở công trình để thí nghiệm bổ sung, thử nghiệm lại thiết bị để kiểm tra;

– Yêu cầu chủ đầu tư chạy thử tổng hợp hệ thống thiết bị máy móc để kiểm tra.

h) Đối chiếu các kết quả kiểm tra, kiểm định với tài liệu thiết kế được duyệt, yêu cầu của các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên môn khác có liên quan, các tài liệu hướng dẫn hoặc các tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc để đánh giá chất lượng.

i) Trên cơ sở đánh giá chất lượng Chủ đầu tư đưa ra kết luận:

– Trường hợp thứ nhất: Chấp nhận nghiệm thu các đối tượng đã xem xét và lập biên bản theo biểu mẫu Phụ lục 04 kèm theo Hướng dẫn này;

– Trường hợp thứ hai: Không chấp nhận nghiệm thu hạng mục, công trình khi phát hiện thấy các tồn tại về chất lượng trong thi công xâp lắp làm ảnh hưởng đến độ bên vững, độ an toàn và mỹ quan của công trình hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường của thiết bị khi sản xuất sản phẩm.

10.6 . Hồ sơ hoàn công công trình

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công. Các bộ phận bị che khuất của công trình phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo. Cách lập và xác nhận bản vẽ hoàn công được hướng dẫn tại Phụ lục 6. 10.7 . Sau khi nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ tới cấp có thẩm quyền để xin phép được bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng. Thời hạn xem xét và chấp thuận không quá 10 ngày làm việc sau khi đã nhận đủ hồ sơ hoàn thành hạng mục, công trình theo quy định.

b) Sau khi có quyết định chấp thuận nghiệm thu để bàn giao đưa hạng mục, công trình xây dựng xong vào sử dụng của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư phải tiến hành ngay công tác bàn giao cho chủ sở hữu, chủ sử dụng hạng mục, công trình theo quy định.

c) Tất cả các hồ sơ tài liệu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng phải được nhà thầu xây dựng lập, đóng quyển thành 7 bộ (04 bộ gốc, 03 bộ bản chính) theo quy định. Trong đó ba bộ do chủ đầu tư, một bộ do cơ quan quản lý sử dụng công trình, hai bộ do nhà thầu xây lắp chính và một bộ do cơ quan lưu trữ nhà nước bảo quản.

11. Quy trình nghiệm thu thanh toán.

Nghiệm thu thanh toán trong quá trình thi công thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý , thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Ngoài ra đối với các dự án PPP sẽ được bổ sung căn cứ quy định cụ thể bao gồm cả điều khoản hợp đồng giữa Bộ GTVT ký với Nhà đầu tư, trình tự hướng dẫn như sau:

11.1 . Quy trình nghiệm thu.

Bước 1:
– Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu về Ban QLDA.
Bước 2:
– Kiểm tra biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.
– Kiểm tra biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.
– Bản vẽ hoàn công các hạng mục dự kiến nghiệm thu.
– Bản tổng hợp khối lượng thanh toán đợt này và lũy kế thực hiện toàn bộ công trình.
Bước 3:
– Nếu đạt yêu cầu, chấp nhận nghiệm thu.
– Nếu không đạt yêu cầu, nhà thầu có trách nhiệm chỉnh sửa lại và thực hiện lại từ bước 1.
– Các bên cùng nhau ký vào biên bản.

11.2 . Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu

a) Đại diện Chủ đầu tư:
+ Đại diện theo pháp luật;
+ Cán bộ phụ trách công trình;
b) Đại diện TVGS (Đối với các dự án theo hình thức PPP nếu trong hợp đồng có quy định):
+ Đại diện theo pháp luật;
+ Tư vấn Trưởng;
c) Đại diện nhà thầu thi công xây dựng công trình:
+ Đại diện theo pháp luật;
+ Chỉ huy trưởng công trường Ghi chú:
– Đối với dự án BOT: Công ty BOT đóng vai trò là Chủ đầu tư

11.3 Điều kiện và hồ sơ nghiệm thu

Phiếu yêu cầu nghiệm thu chỉ được chấp thuận khi nhà thầu có đủ các hồ sơ, tài liệu sau:
– Biên bản nghiệm thu vật liệu, thiết bị, sản phẩm chế tạo sẵn trước khi sử dụng vào công trình.
– Các chứng chỉ thí nghiệm hợp lệ đã được Tư vấn giám sát chấp thuận.
– Các phiếu đo đạc kiểm tra cao độ, kích thước hình học của các bộ phận, hạng mục công trình.
– Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng.
– Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình.
–  Bảng  tổng  hợp  khối  lượng  nghiệm  thu  thanh  toán  đợt  này  và  lũy  kế  khối lượng của toàn bộ công trình.

11.4 . Trình tự nghiệm thu

Nhà thầu gửi phiếu yêu cầu nghiệm thu về Chủ đầu tư (Đại diện chủ đầu tư).
Các bên cùng nhau tiến hành lập Biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành được lập Phụ lục 04: Các biểu mẫu nghiệm thu (Tham khảo) ; Biên bản nghiệm thu giá trị xây lắp hoàn thành được lập theo biểu mẫu kèm (gồm phụ lục nghiệm thu 3a và phụ lục nghiệm thu 4 của Thông tư số 08/2016/TT-BTC).

11.5 . Thời gian nghiệm thu:

Mỗi bước nghiệm thu không quá 02 ngày làm việc.

Phụ lục A: Danh mục các bước nghiệm thu một số hạng mục chủ yếu;

STTTên biên bản – Hạng mục công việcThành phần nghiệm thuBiểu mẫu

A

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ (trước khi thi công và trong quá trình thi công)

1Kiểm tra chấp thuận các nguồn cung cấp vật liệu3 thành phầnBM-D-CTMVL.01
2Kiểm tra và nghiệm thu vật liệu/thiết bị/cấu kiện trước khi sử dụng vào công
trình
2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
3Kiểm tra thiết bị máy móc/nhân lực
được huy động theo hồ sơ  mời, trúng thầu
2 thành phầnBM-D-KTTB/NL.03
4Kiểm tra các phòng thí nghiệm hiện trường3 thành phầnBM-D-KTPTNHT.04
5Kiểm tra hệ tim mốc, mạng phục vụ thi công2 thành phầnBM-D-KTMMT.05
6Kiểm tra phương án tổ chức thi công và đảm bảo giao thông2 thành phầnBM-D-KTDKTKTC.01
7Biên bản bàn giao mặt bằng4 thành phầnBM-D-BBMB.06

B

CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN
ĐƯỜNG

IĐO ĐẠC KIỂM TRA VỊ TRÍ CỌC ĐỈNH,
HƯỚNG TUYẾN VÀ KIỂM TRA CẮT DỌC, CẮT NGANG TỰ NHIÊN

II

NGHIỆM THU CÔNG TÁC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

1Kiểm tra điều kiện trước khi thi công2 thành phầnBM-D-KTDKTKTC.01
2Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công2 thành phầnBM-D-KTTB/NL.03
3Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
4Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu đào vét bùn, đất hữu cơ
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
5Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu đào lớp đất không thích hợp
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
6Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào đường cũ, đào khuôn2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
7Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào cải mương, đào cấp2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
8Nghiệm thu công việc xây dựng:

Nghiệm thu đắp bờ bao

2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
9Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu rải vải địa kỹ thuật2 thành phầnBM-D-NTVDKT.03
10Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp các lớp cát K902 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
11Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp các lớp cát K952 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
12Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp từng lớp đất K98 (đo
K, E…)
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
13Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu trồng cỏ mái ta luy nền đường
2 thành phầnBM-D-NTTCTL.04
14Nghiệm thu hoàn thanh giai đoạn thi công xây dựng: Nghiệm thu tổng thể
nền đường chuyển giai đoạn thi công tiếp theo
3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05

III

XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU

1Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm
tra máy móc thiết bị thi công giếng cát, cọc cát, bấc thấm, vải địa kỹ thuật
2 thành phầnBM-D- NTKTMM/TBGCCCBT.01
2Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
3Nghiệm thu công việc thi công xây
dựng: thi công thử nghiệm cọc cát, giếng cát, bấc thấm.
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
4Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra lắp đặt thiết bị quan trắc và đo trạc
số liệu ban đầu
2 thành phầnBM-D-NTLĐQT.02
5Nghiệm thu công việc xây dựng: Kết quả quan trắc lún bề mặt2 thành phầnBM-D-QTLLBMĐQT.03
6Nghiệm thu công việc xây dựng: Tổng hợp kết quả quan trắc lún bề mặt2 thành phầnBM-D-NTLĐQT.04
7Nghiệm thu công việc xây dựng: Kết quả quan trắc chuyển vị ngang bề mặt2 thành phầnBM-D-NTLĐQT.05
8Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên
bản kiểm tra cao độ và KTHH lớp đệm cát
2 thành phầnBM-D-NTLDC.03
9Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản kiểm tra thi công giếng cát, cọc cát,
bấc thấm (hoặc nhật trình thi công)
2 thành phầnBM-D-NTKTGCCCBT.04
10Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản nghiệm thu thi công cửa lọc ngược.2 thành phầnBM-D-NTKTCLN.05
11Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản kiểm tra đắp gia tải theo từng lớp2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
12Nghiệm thu công việc xây dựng: Biên bản kiểm tra rải vải địa kỹ thuật2 thành phầnBM-D-NTVDKT.03
13Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công tác đắp gia
tải.
3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05

IV

NGHIỆM THU CÔNG TÁC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

1Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công2 thành phầnBM-D-KTTB/NL.03
2Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
3Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu khuôn đường2 thành phầnBM-D-BIV.01
5Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đá dăm tiêu chuẩn2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
6Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu Láng nhựa2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
8Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cấp phối đá dăm loại 1,
loại 2
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
9Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu bù vênh cấp phối đá dăm loại 1, loại 2
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
10Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: lớp cấp phối đá
dăm
3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05
12Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đá dăm gia cố xi măng2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
13Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Lớp đá gia cố
xi măng.
3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05
14Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu vệ sinh trước khi tưới nhựa thấm bám
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
15Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra tưới thử, quyết định lượng nhựa tưới
thấm bám
2 thành phầnBM-D-NTTTNTB.02
16Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu tưới nhựa thấm bám2 thành phầnBM-D-NTTNTB.03
18Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông nhựa hạt mịn2 thành phầnBM-D-NTBTN.05
19Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bù vênh bê tông nhựa hạt
trung (hạt mịn)
2 thành phầnBM-D-NTBTN.05
20Biên bản kiểm tra độ bằng phẳng của mặt đường2 thành phầnBM-D-NTĐBP.06
21Biên bản kiểm tra chiều dày lớp BTN mặt đường2 thành phầnBM-D-NTCDBTN.07
22Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công
việc thi công xây dựng: Lớp bê tông nhựa hạt trung, hạt mịn
3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05
23Nghiệm thu hoàn thanh giai đoạn thi công xây dựng: Nghiệm thu tổng thể mặt đường chuyển giai đoạn thi công
tiếp theo
3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05

V

NGHIỆM THU THI CỐNG THOÁT NƯỚC

V.1
Cống tròn
V.1.1
Cấu kiện đúc sẵn
1Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
2Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
3Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm
tra ván khuôn thi công đế móng cống tại bãi đúc
2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
4Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép đế móng cống tại
bãi đúc
2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
5Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
6Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông móng cống sau khi tháo ván
khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
7Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra móng cống tại bãi đúc2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
8Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn thi công ống cống tại bãi
đúc
2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
9Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu cốt thép ống cống tại bãi
2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
đúc
10Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
11Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm
tra bê tông ống cống sau khi tháo ván khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
12Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng: Nghiệm thu lô sản
phẩm trước khi xuất xưởng
3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05
V.1.2
Thi công cống
1Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
2Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
3Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu phá dỡ cống cũ2 thành phầnBM-D-NTPDKCC.05
4Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cọc tre gia cố móng cống2 thành phầnBM-D-NTDCT.07
5Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đào hố móng cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
6Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu cọc tre và công tác đóng cọc tre
2 thành phầnBM-D-NTDCT.07
7Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra đế móng cống trước khi lắp đặt2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
8Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt móng cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
9Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra mối nối chống thấm giữa các đốt
móng cống
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
10Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ống cống trước khi lắp đặt2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
11Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt ống cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
12Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm
tra mối nối chống thấm giữa các ống cống
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
13Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn bê tông móng tường đầu, tường
cánh, sân cống
2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
14Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm
tra bê tông móng tường đầu, tường
2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
cánh, sân cống sau khi tháo ván khuôn
15Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn bê tông tường đầu, tường cánh,
sân cống
2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
16Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm
tra bê tông tường đầu, tường cánh, sân cống sau khi tháo ván khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
17Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp lớp K95 mang cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
18Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu xây đá hộc gia cố tường đầu, sân cống
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
19Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đá hộc xếp khan2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
20Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra đắp lớp K95 đỉnh cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
21Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đắp lớp K95 đỉnh cống sau
khi hoàn chỉnh
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
22Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05
V.2
Ga cống, hố thu cống
1Nghiệm thu công việc xây dựng: Đào hố móng ga cống, hố thu cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
2Nghiệm thu công việc xây dựng: Đá dăm đệm móng ga cống, hố thu cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
3Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván
khuôn bê tông đệm móng ga cống, hố thu
2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
4Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông đệm móng ga cống, hố thu
cống sau khi tháo ván khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
5Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn bê tông ga cống, hố thu cống2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
6Nghiệm thu công việc xây dựng: Cốt thép ga cống, hố thu cống2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
7Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
8Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông ga cống, hố thu cống sau khi
tháo ván khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
9Nghiệm thu công việc xây dựng: Ván khuôn tấm đan2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
10Nghiệm thu công việc xây dựng: Cốt thép tấm đan2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
11Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
12Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu bê tông tấm đan sau khi
tháo ván khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
13Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra tấm đan trước khi lắp đặt2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
14Nghiệm thu công việc xây dựng: Trát ga (nếu là xây gạch )2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
15Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt tấm đan2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
V.3Cống hộp2 thành phần
1Nghiệm thu máy móc thiết bị trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
2Nghiệm thu vật liệu trước khi thi công2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
3Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu phá dỡ cống cũ2 thành phầnBM-D-NTPDKCC.05
4Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vật liệu cọc tre2 thành phầnBM-D-NTDCT.07
5Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu đào hố móng cống (có đánh giá địa chất)
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
6Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu công tác đóng cọc tre2 thành phầnBM-D-NTDCT.07
7Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu lớp đá dăm đệm móng cống
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
8Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn bê tông đệm móng cống2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
9Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
10Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông đệm sau khi tháo ván khuôn2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
11Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn thi công móng cống2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
12Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép móng cống2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
13Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
14Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông móng cống sau khi tháo ván
khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
15Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn thân cống2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
16Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép thân cống2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
17Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
18Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông thân cống sau khi tháo ván
khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
19Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn tường cánh, sân cống2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
21Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép tường cánh, sân
cống
2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
22Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
23Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông tường cánh, sân cống sau
khi tháo ván khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
24Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra ván khuôn bản quá độ2 thành phầnBM-D-NTLĐVK.01
25Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu cốt thép bản quá độ2 thành phầnBM-D-NTLĐCT.02
26Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
27Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra bê tông bản quá độ sau khi tháo ván
khuôn
2 thành phầnBM-D-NTTCTBTN.04
28Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt tấm ngăn nước khe lún thân cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
29Nghiệm thu công việc xây dựng: Quét nhựa đường chống thấm thân cống,
tường cánh, bản quá độ
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
30Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu các lớp K95 mang cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
31Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu xây đá hộc gia cố tường
đầu, sân cống
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
32Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu đá hộc xếp khan2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
33Nghiệm thu công việc xây dựng: Kiểm tra đắp lớp K95 đỉnh cống2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
34Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu đắp lớp K95 đỉnh cống sau khi hoàn chỉnh
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
35Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05
V.4Rãnh thoát nước
1Nghiệm thu công việc xây dựng: Đào móng rãnh2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
2Nghiệm thu công việc xây dựng: Đá dăm đệm2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
3Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông đáy rãnh2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
4Nghiệm thu công việc xây dựng: Xây rãnh2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
5Nghiệm thu công việc xây dựng: Đổ bê tông mố rãnh2 thành phầnBM-D-NTĐBT.03
6Nghiệm thu công việc xây dựng: Lắp đặt tấm đan2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
7Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05
VINGHIỆM THU THI CÔNG AN TOÀN GIAO THÔNG
1Nghiệm thu vật liệu trước khi lắp đặt2 thành phầnBM-D-NTVL/TB/DS.02
2Nghiệm thu lắp đặt biển báo2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
3Nghiệm thu lắp đặt giá long môn2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
4Nghiệm thu lắp đặt cọc rào di dộng2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
5Nghiệm thu lắp đặt đèn xoay tín hiệu + chân đế2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
6Nghiệm thu lắp đặt băng rào công trình2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
7Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05

VII

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

1Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu trồng cỏ mái ta luy nền đường
2 thành phầnBM-D-NTTCTL.04
2Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu thi công, hoàn thiện lề
đường
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
3Nghiệm thu công việc xây dựng:
Nghiệm thu vệ sinh, hoàn thiện mặt đường
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
4Nghiệm thu công việc xây dựng: Nghiệm thu vệ sinh, hoàn thiện các
công trình trên tuyến
2 thành phầnBM-D-NTCVXD.02
5Nghiệm thu hoàn thành bộ phận thi công xây dựng.3 thành phầnBM-D-NTHTHMCT.05

C

CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN CẦU

I

CỌC KHOAN NHỒI

1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy
móc, thiết bị, vật tư thi công cọc khoan nhồi (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)
2 thành phầnC-CKN.01
2Biên bản NTCVXD: Kiểm tra ống vách trước khi hạ (Phụ kèm theo: Phụ
lục số 02)
2 thành phầnC-CKN.02
3Biên bản NTCVXD: Kiểm tra định vị tim cọc khoan nhồi, hạ ống vách (Phụ
kèm theo: Phụ lục số 03)
2 thành phầnC-CKN.03
4Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu lồng thép cọc khoan nhồi (Phụ kèm theo:
Phụ lục số 04)
2 thành phầnC-CKN.04
5Biên bản NTCVXD: Kiểm tra công tác
khoan tạo lỗ cọc khoàn nhồi (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05)
2 thành phầnC-CKN.05
6Biên bản NTCVXD: Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi hạ lồng thép
(Phụ kèm theo: Phụ lục số 06)
2 thành phầnC-CKN.06
7Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu công tác hạ lồng thép (Phụ kèm theo:
Phụ lục số 07)
2 thành phầnC-CKN.07
8Biên bản NTCVXD: Kiểm tra công tác vệ sinh lỗ khoan trước khi đổ bê tông2 thành phầnC-CKN.08
(Phụ kèm theo: Phụ lục số 08)
9Biên bản NTCVXD: Kiểm tra công tác chuẩn bị đổ bê tông cọc khoan nhồi
(Phụ kèm theo: Phụ lục số 09)
2 thành phầnC-CKN.09
10Biên bản NTCVXD: Theo dõi quá
trình đổ bê tông cọc khoan nhồi (Phụ kèm theo: Phụ lục số 10)
2 thành phầnC-CKN.10
11Biên bản NTCVXD: Rút ống vách thi công cọc khoan nhồi (Phụ kèm theo:
Phụ lục số 11)
2 thành phầnC-CKN.11
12Biên bản NTCVXD: Đập đầu cọc khoan nhồi (Phụ kèm theo: Phụ lục số
12
2 thành phầnC-CKN.12
13Biên bản NTCVXD: Kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp siêu âm (Phụ kèm theo: Phụ lục
số 13)
2 thành phầnC-CKN.13
14Biên bản NTCVXD: Khoan kiểm tra
mùn đầu cọc và lấy lõi để kiểm tra – Cọc C… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 14)
2 thành phầnC-CKN.14
15Biên bản NTCVXD: Bơm vữa lấp lòng ống siêu âm cọc khoan nhồi (Phụ kèm
theo: Phụ lục số 15)
2 thành phầnC-CKN.15
16Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi cho một hạng
mục
3 thành phầnC-HT.16

II

CỌC VUÔNG BTCT

II.1

Đúc cọc BTCT

1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công ép cọc vuông BTCT (Phụ kèm theo: Phụ lục
số 01)
2 thành phầnC-ĐC.01
2Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu chất lượng các đốt cọc vuông BTCT trước khi tiến hành ép, đóng. (Phụ kèm theo:
Phụ lục số 02)
2 thành phầnC-ĐC .02
3Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu định vị tim  cọc vuông BTCT (Phụ kèm2 thành phầnC-ĐC .03
theo: Phụ lục số 03)
4Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu mối nối cọc BTCT (Phụ kèm theo: Phụ lục
số 04)
2 thành phầnC-ĐC .04
5Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu vỗ lại
cọc vuông BTCT (chỉ áp dụng với cọc thử) (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05
2 thành phầnC-ĐC .05
6Biên bản NTCVXD: Đóng/Ép cọc BTCT (Phụ kèm theo: Phụ lục số 06)2 thành phầnC-ĐC .06
7Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công ép, đóng
cọc vuông BTCT.
3 thành phầnC-HT .07
II.2Ép (đóng) cọc BTCT
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công ép cọc vuông BTCT (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-EC.01
2Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu chất lượng các đốt cọc vuông BTCT trước khi tiến hành ép, đóng. (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-EC .02
3Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu định vị tim  cọc vuông BTCT (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-EC .03
4Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu mối nối cọc BTCT (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC-EC .04
5Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu vỗ lại cọc vuông BTCT (chỉ áp dụng với cọc thử) (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05)2 thành phầnC-EC .05
6Biên bản NTCVXD: Đóng/Ép cọc BTCT (Phụ kèm theo: Phụ lục số 06)2 thành phầnC-EC .06
7Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công ép, đóng
cọc vuông BTCT.
3 thành phầnC-HT .07

III

PHẦN NGHIỆM THU BỆ, THÂN MỐ, TRỤ CẦU

STTTên biên bản – Hạng mục công việcThành phần nghiệm thuBiểu mẫu
III.1
BỆ TRỤ (MỐ)
1Biên bản NTCVXD: Máy móc và thiết bị thi công bệ trụ (mố) (Phụ
lục kèm theo: Phụ lục số 01).
2 thành phầnC-BT.01
2Biên bản NTCVXD: Định vị hố móng và đào đất hố móng đến cao độ thiết kế. (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số
02)
2 thành phầnC-BT.02
3Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông lót bệ. (Phụ
lục kèm theo: Phụ lục số 03)
2 thành phầnC-BT.03
4Biên bản NTCVXD: Công tác đổ
bê tông lót bệ. (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 04)
2 thành phầnC-BT.04
5Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Ván khuôn bệ trụ (mố). (Phụ kèm theo: (Phụ lục kèm theo: Phụ lục
số 05)
2 thành phầnC-BT.05
6Biên bản NTCVXD: Cốt thép bệ trụ (mố). (Phụ lục kèm theo: Phụ
lục số 06)
2 thành phầnC-BT.06
7Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông bệ trụ (mố) . (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số
07)
2 thành phầnC-BT.07
8Biên bản NTCVXD: Công tác đổ bê tông, và lấy mẫu bê tông bệ trụ (mố) (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số
08)
2 thành phầnC-BT.08
9Biên bản NTCVXD: Tháo ván khuôn bệ trụ (mố)2 thành phầnC-BT.09
10Biên bản NTCVXD: Đắp hoàn trả hố móng. (Phụ lục kèm theo:
Phụ lục số 09)
2 thành phầnC-BT.10
III.2
THÂN TRỤ (MỐ)
1Biên bản NTCVXD: Máy móc và thiết bị thi công thân trụ, (mố)
(Phụ luc kèm theo: Phụ lục số 01).
2 thành phầnC-TT.01
2Biên bản NTCVXD: Đà giáo,
khung chống thân trụ (mố) (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 02)
2 thành phầnC-TT.02
3Biên bản NTCVXD: Cốt thép thân trụ. (Phụ lục kèm theo: Phụ
lục số 03)
2 thành phầnC-TT.03
4Biên bản NTCVXD: Lắp dựng ván khuôn, nẹp ngang, thanh chống. (Phụ luckèm theo: Phụ lục
số 04)
2 thành phầnC-TT.04
5Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông thân trụ.. (Phụ lục kèm theo: (Phụ kèm theo: Phụ
lục số 05)
2 thành phầnC-TT.05
6Biên bản NTCVXD: Công tác đổ, lấy mẫu bê tông thân trụ. (Phụ lục
kèm theo: Phụ lục số 06)
2 thành phầnC-TT.06
7Biên bản NTCVXD: Tháo ván
khuôn thân trụ. (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 07)
2 thành phầnC-TT.07
III.3
XÀ MŨ TRỤ (MỐ)
1Biên bản NTCVXD: Máy móc và thiết bị thi công xà mũ trụ (mố) .
(Phụ luc kèm theo: Phụ lục số 01).
2 thành phầnC-XM.01
2Biên bản NTCVXD: Đà giáo, khung chống xà mũ trụ (mố).
(Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 02)
2 thành phầnC-XM.02
3Biên bản NTCVXD: Cốt thép xà mũ
trụ (mố). (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 03)
2 thành phầnC-XM.03
4Biên bản NTCVXD: Ván khuôn xà
mũ trụ (mố). (Phụ lục kèm theo: (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)
2 thành phầnC-XM.04
5Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn
bị đổ bê tông xà mũ trụ (mố). (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 05)
2 thành phầnC-XM.05
6Biên bản NTCVXD: Công tác đổ bê
tông xà mũ trụ (mố) (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 06)
2 thành phầnC-XM.06
7Biên bản NTCVXD: Tháo ván khuôn
xà mũ trụ (mố) (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 07)
2 thành phầnC-XM.07
8Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công
việc thi công xây dựng: Hoàn thành hạng mục bệ, thân, xà mũ
3 thành phầnC-HT.08

IV

PHẦN NGHIỆM THU DẦM GIẢN ĐƠN BÊ TÔNG DƯL (SUPER T và DẦM I, DẦM T…)

IV.1
Đúc dầm Super-T  (căng DUL trước)
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-CT.01
2Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu vật liệu trước khi thi công  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-CT.02
3Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu tổng thể bệ đúc dầm (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-CT.03
4Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu ván khuôn ngoài dầm Super-T (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC-CT.04
5Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu lắp đặt cốt thép và chôn sẵn dầm Super-T (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05)2 thành phầnC-CT.05
6Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu cáp DUL tọa độ cáp  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 06)2 thành phầnC-CT.06
7Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu lắp đặt Cáp DUL  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 07)2 thành phầnC-CT.07
8Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu ván khuôn trong dầm Super-T (Phụ kèm theo: Phụ lục số 08)2 thành phầnC-CT.08
9Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu điều kiện trước khi căng kéo  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 09)2 thành phầnC-CT.09
10Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu  căng kéo  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 10)2 thành phầnC-CT.10
11Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu điều kiện đổ bê tông (Phụ kèm theo: Phụ lục số 10)2 thành phầnC-CT.11
12Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu đổ bê tông (Phụ kèm theo: Phụ lục số 12)2 thành phầnC-CT.12
13Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu cắt cáp và kiểm tra độ vồng  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 13)2 thành phầnC-CT.13
14Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu dầm (Phụ kèm theo: Phụ lục số 14)2 thành phầnC-CT.14
15Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Lô sản phẩm dầm đã
đúc trước khi lao lắp.
3 thành phầnC-HT.15
IV.2
Đúc dầm I, T (căng DUL sau)
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-CS.01
2Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu vật liệu trước khi thi công  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-CS.02
3Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu tổng thể bệ đúc dầm (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-CS.03
4Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu ván khuôn ngoài dầm I, T (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC-CS.04
5Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu lắp đặt cốt thép  ông ghen và chôn sẵn(Phụ kèm theo: Phụ lục số 05)2 thành phầnC-CS.05
6Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu cáp DUL tọa độ ống ghen (Phụ kèm theo: Phụ lục số 06)2 thành phầnC-CS.06
7Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu lắp đặt ván khuôn   (Phụ kèm theo: Phụ lục số 07)2 thành phầnC-CS.07
8Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu điều kiện trước khi đỏ bê tông  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 08)2 thành phầnC-CS.08
9Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu đổ bê tông  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 09)2 thành phầnC-CS.09
10Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu  sau khi tháo ván khuôn  (Phụ kèm theo:

Phụ lục số 10)

2 thành phầnC-CS.10
11Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu lắp đặt cáp (Phụ kèm theo: Phụ lục số 10)2 thành phầnC-CS.11
12Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu điều kiện căng kéo  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 12)2 thành phầnC-CS.12
13Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu căng kéo  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 13)2 thành phầnC-CS.13
14Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu  độ vồng (Phụ kèm theo: Phụ lục số 14)2 thành phầnC-CS.14
15Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Lô sản phẩm dầm đã
đúc trước khi lao lắp.
3 thành phầnC-HT.15
IV.3
Lao lắp dầm vào vị trí
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công  lao dầm (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-LD.01
2Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu vật liệu trước khi thi công  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC- LD.02
3Biên bản NTCVXD: Kiểm tra cao độ tim gối trước khi đổ vữa đêm gối (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC- LD.03
4Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu lắp đặt gối và bản tạo dốc   (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC- LD.04
5Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu ván khuôn và đổ bê tông vữa đêm  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05)2 thành phầnC- LD.05
6Biên bản NTCVXD: Ngiệm thu sau khi lắp đặt gối  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 06)2 thành phầnC- LD.06
7Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu phiến dầm trước khi lao lắp  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 07)2 thành phầnC- LD.07
8Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu dầm sau khi lao (Phụ kèm theo: Phụ lục số 08)2 thành phầnC- LD.08
9Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu hoàn thành lao lắp cho từng nhịp3 thành phầnC- HT.09

V

PHẦN NGHIỆM THU DẦM HỘP
KHUNG T (bao gồm cả khối đúc trên đà giáo và đốt hợp long)

V.1
KHỐI K0
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư trước khi thi công lắp dựng hệ đà giáo K0 (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-K0.01
2Biên bản NTCVXD: Kiểm tra nghiệm thu vật tư, vật liệu, kết cấu trước khi thi công lắp dựng đà giáo khối K0 (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-K0.02
3Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp dựng đà giáo thi công khối K0 trước khi thử tải (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-K0.03
4Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp dựng đà giáo ván khuôn để lại thân trụ (Phụ lục kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC-K0.04
5Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiêm thu công tác thử tải đà giáo K0 (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05, 06)2 thành phầnC-K0.05
6Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị thi công khối K0 đợt 1 ( bản đáy) (Phụ kèm theo: Phụ lục số 07)2 thành phầnC-K0.06
7Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác lắp dựng sàn đạo đáy (Phụ kèm theo: Phụ lục số 08)2 thành phầnC-K0.07
8Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn và nẹp bản đáy khối K0 (Phụ kèm theo: Phụ lục số 09, 10, 11)2 thành phầnC-K0.08
9Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp dựng thang thi công và sàn
công tác (Phụ kèm theo: Phụ lục số 12)
2 thành phầnC-K0.09
10Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp đặt gối cầu (dùng cho K0 không ngàm vào trụ)(Phụ kèm theo:
Phụ lục số 13)
2 thành phầnC-K0.10
11Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu cốt thép bản đáy (.. bản thành và ống gen bản mặt…) khối K0 (Phụ kèm
theo: Phụ lục số 14,15, 16)
2 thành phầnC-K0.12
12Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông bản đáy ( bản thành và bản mặt) khối K0
(Phụ kèm theo: Phụ lục số 17)
2 thành phầnC-K0.13
13Biên bản NTCVXD: Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông bản đáy ( bản thành và bản mặt) khối K0 (Phụ kèm
theo: Phụ lục số 18)
2 thành phầnC-K0.14
14Biên bản NTCVXD: Kiểm tra cao độ
hoàn thành đổ bê tông khối K0 (Phụ kèm theo: Phụ lục số 19)
2 thành phầnC-K0.15
15Biên bản NTCVXD: Kiểm tra bê tông sau khi tháo ván khuôn khối K0 (… bản đáy, bản thành, bản mặt…) (Phụ
kèm theo: Phụ lục số 20)
2 thành phầnC-K0.16
16Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị và theo dõi căng cáp DUL ngang khối
K0 (Phụ kèm theo: Phụ lục số 21,22)
2 thành phầnC-K0.16
17Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị và theo dõi bơm vữa ống gen ngang khối K0 (Phụ kèm theo: Phụ lục số 23,
24)
2 thành phầnC-K0.17
V.2
KHỐI K1, Ki
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra công tác chuẩn bị lắp dựng xe đúc thi công khối K1, Ki(Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-Ki.01
2Biên bản NTCVXD: Kiểm tra nghiệm thu lắp đặt xe đúc trước khi thử tải (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-Ki.02
3Biên bản NTCVXD: Công tác thử tải (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-Ki.03
4Biên bản NTCVXD: Báo cáo kết quả chuyển vị xe đúc lúc gia tải và lúc dỡ tải (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05, 06)2 thành phầnC-Ki.04
5Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp dựng sàn công tác (Phụ kèm theo: Phụ lục số 07)2 thành phầnC-Ki.05
6Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra công tác chuẩn bị thi công khối Ki (Phụ kèm theo: Phụ lục số…)2 thành phầnC-Ki.06
7Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu tọa độ, cao độ và kích thước hình học ván khuôn khối Ki (Phụ kèm theo:
Phụ lục số …)
2 thành phầnC-Ki.07
8Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt cốt thép thường, tọa độ ống gen dọc và ngang cầu khối Ki (Phụ
kèm theo: Phụ lục số…)
2 thành phầnC-Ki.08
9Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị và theo dõi đổ bê tông khối Ki (Phụ kèm theo: Phụ lục số
14,15, 16)
2 thành phầnC-Ki.09
10Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra lắp đặt cáp DUL khối Ki (Phụ kèm theo: Phụ lục số 17)2 thành phầnC-Ki.10
11Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra công tác chuẩn bị và theo dõi căng kéo cáp DUL khối K1 (Phụ kèm theo: Phụ
lục số 18)
2 thành phầnC-Ki.11
12Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra công tác chuẩn bị và theo dõi bơm vữa ống gen khối Ki (Phụ kèm theo: Phụ
lục số 19)
2 thành phầnC-Ki.12
13Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra
cao độ trước và sau khi căng kéo khối K1(Phụ kèm theo: Phụ lục số 20)
2 thành phầnC-Ki.13
14Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu kích thước sau khi tháo ván khuôn
(Phụ kèm theo: Phụ lục số 21,22)
2 thành phầnC-Ki.14
V.3
KHỐI ĐÚC TRÊN ĐÀ GIÁO
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư trước khi thi công lắp dựng hệ đà giáo khối đúc trên ĐG trụ T.. (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-ĐG.01
2Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp dựng đà giáo thi công khối đúc trên ĐG trụ T.. trước khi thử tải (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-ĐG.02
3Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiêm thu công tác thử tải đà giáo khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03, 04)2 thành phầnC-ĐG.03
4Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị thi công khối đúc trên đà giáo đợt 1 ( bản đáy) (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05)2 thành phầnC-ĐG.04
5Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác lắp dựng sàn đạo, thang thi công khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 06)2 thành phầnC-ĐG.05
6Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác lắp dựng ván khuôn và nẹp bản đáy khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T (Phụ kèm theo: Phụ lục số 07, 8, 9)2 thành phầnC-ĐG.06
7Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp đặt gối cầu khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T…(Phụ kèm theo: Phụ
lục số 10)
2 thành phầnC-ĐG.07
8Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu cốt thép thường và ống gen bản đáy (.. bản thành và  bản mặt…) khối đúc
trên đà giáo cạnh trụ T… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 11,12, 13)
2 thành phầnC-ĐG.08
9Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông bản đáy ( bản thành hoặc bản mặt) khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T.. (Phụ kèm theo: Phụ lục số 14)2 thành phầnC-ĐG.09
10Biên bản NTCVXD: Công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông bản đáy ( bản2 thành phầnC-ĐG.10
thành hoặc bản mặt) khối đúc trên đà
giáo cạnh trụ T… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 15)
11Biên bản NTCVXD: Kiểm tra cao độ sau khi đổ bê tông hoàn thành khối đúc
trên đà giáo cạnh trụ T… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 16)
2 thành phầnC-ĐG.11
12Biên bản NTCVXD: Công tác lắp đặt cáp DUL ngang, công tác chuẩn bị và căng cáp DUL  khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 17,18, 19)2 thành phầnC-ĐG.12
13Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị và theo dõi bơm vữa lấp ống gen ngang khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T…
(Phụ kèm theo: Phụ lục số 20, 21)
2 thành phầnC-ĐG.13
14Biên bản NTCVXD: Kiểm tra bê tông sau khi tháo ván khuôn khối đúc trên đà giáo cạnh trụ T.. (… Đê lại hệ đà giáo ván khuôn đáy sau khi căng kéo mới tháo rỡ…) (Phụ kèm theo: Phụ lục số 22)2 thành phầnC-ĐG.14
V.4
VÁCH NGĂN
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư trước khi thi công dầm ngang  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-VN.01
2Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm
thu cốt thép dầm ngang Ki, phía…. (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)
2 thành phầnC-VN.02
3Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp dựng ván khuôn dầm ngang Ki, phía….(Phụ kèm theo: Phụ lục số 03,
04)
2 thành phầnC-VN.03
4Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị, công tác đổ bê tông và lấy mẫu bê tông dầm ngang Ki, phía…. (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05,06)2 thành phầnC-VN.04
5Biên bản NTCVXD: Kiểm tra bê tông sau khi tháo ván khuôn dầm ngang Ki, phía… (Phụ kèm theo: Phụ lục số 07)2 thành phầnC-VN.05
V.5
KHỐI HỢP LONG
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra công tác chuẩn bị thi công khối hợp long (Phụ kèm theo: Phụ lục số.. )2 thành phầnC-HL.01
2Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu lắp dựng hệ gông và ván khuôn (Phụ kèm theo: Phụ lục số.)2 thành phầnC-HL.02
3Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu tọa độ, cao độ và kích thước hình học ván khuôn khối HL.. (Phụ kèm
theo: Phụ lục số …)
2 thành phầnC-HL.03
4Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra công tác lắp đặt cốt thép thường, tọa độ ống gen dọc và ngang cầu khối HL… (Phụ kèm theo: Phụ lục số…)2 thành phầnC-HL.04
5Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị và theo dõi đổ bê tông khối HL.. (Phụ kèm theo: Phụ lục
số …)
2 thành phầnC-HL.05
6Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác theo dõi đổ bê tông và lấy mẫu bê tông khối HL.. (Phụ kèm theo: Phụ lục số …)2 thành phầnC-HL.06
7Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra lắp đặt cáp DUL khối đúc (Phụ kèm theo: Phụ lục số…)2 thành phầnC-HL.07
8Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra công tác chuẩn bị và theo dõi căng kéo cáp DUL khối đúc… (Phụ kèm theo:
Phụ lục số 18)
2 thành phầnC-HL.08
9Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra
cao độ trước và sau khi căng kéo khối đúc (Phụ kèm theo: Phụ lục số …..)
2 thành phầnC-HL.09
10Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu cốt thép, ván khuôn bịt đầu neo các khối đúc.. (Phụ kèm theo: Phụ lục số
…)
2 thành phầnC-HL.10
11Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị và theo dõi đổ bê tông bịt đầu neo các khối đúc.. (Phụ kèm theo: Phụ lục số …)2 thành phầnC-HL.11
12Biên bản NTCVXD: Biên bản kiểm tra công tác chuẩn bị và theo dõi bơm vữa ống gen khối đúc (Phụ kèm theo: Phụ
lục số ….)
2 thành phầnC-HL.12
13Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu bê tông sau khi tháo ván khuôn khối HL..(Phụ kèm theo: Phụ lục số
….)
2 thành phầnC-HL.13
14Biên bản NTCVXD: Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục dầm hộp khung T (Phụ kèm theo: Phụ lục số
….)
3 thành phầnC-HL.14
VIPHẦN NGHIỆM THU DẦM NGANG, BẢN MẶT CẦU, KHE CO GIAN, CHỐNG THẤM, BÊ TÔNG ASPHAL, LAN CAN, ỐNG THOÁT NƯỚC
VI.1
DẦM NGANG
1Biên bản NTCVXD: Máy móc và thiết bị thi công dầm ngang trụ, (mố)2 thành phầnC-DN.01
2Biên bản NTCVXD: Đà giáo, khung chống  dầm ngang trụ (mố)2 thành phầnC-DN.01
3Biên bản NTCVXD: Cốt thép dầm ngang trụ (mố).2 thành phầnC-DN.01
4Biên bản NTCVXD: Lắp dựng ván khuôn, nẹp ngang, thanh chống.2 thành phầnC-DN.01
5Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông dầm ngang trụ (mố)2 thành phầnC-DN.01
6Biên bản NTCVXD: Công tác đổ, lấy mẫu bê tông dầm ngang trụ (mố)2 thành phầnC-DN.01
7Biên bản NTCVXD: Tháo ván khuôn dầm ngang trụ (mố)2 thành phầnC-DN.01
VI.2
BẢN MẶT CẦU
1Biên bản NTCVXD: Máy móc và thiết bị thi công bản mặt cầu trụ, (mố).2 thành phầnC-MC.01
2Biên bản NTCVXD: Nghiệm thu cao độ  bản mặt cầu trụ (mố)2 thành phầnC-MC.02
3Biên bản NTCVXD: Cốt thép bản mặt cầu trụ (mố).2 thành phầnC-MC.03
4Biên bản NTCVXD: Kiểm tra ván khuôn bản mặt cầu2 thành phầnC-MC.04
5Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông bản mặt cầu trụ (mố)2 thành phầnC-MC.05
6Biên bản NTCVXD: Công tác đổ, lấy mẫu bê tông bản mặt cầu trụ (mố)2 thành phầnC-MC.06
7Biên bản NTCVXD: Tháo ván khuôn bản mặt cầu trụ (mố)2 thành phầnC-MC.07
VI.2
KHE CO GIÃN
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công khe co giãn (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-KCG.01
2Biên bản NTCVXD: Lắp đặt cốt thép (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC- KCG.02
3Biên bản NTCVXD: Công tác kiểm tra lắp đặt khe co giãn (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC- KCG.03
4Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông và vữa khe co giãn (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC- KCG.04
5Biên bản NTCVXD: Đổ bê tông và vữa chèn khe co giãn (Phụ kèm theo: Phụ lục số 05)2 thành phầnC- KCG.05
6Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Hoàn thành
toàn bộ khe co giãn cho một hạng mục
3 thành phầnC-HT.06
VI.3
LỚP CHỐNG THẤM MẶT CẦU
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công lớp chống thấm mặt cầu (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-CT.06
2Biên bản NTCVXD: Kiểm tra mặt cầu và công tác chuẩn bị trước khi thi công lớp chống thấm mặt cầu (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-CT.06
3Biên bản NTCVXD: Thi công lớp chống thấm mặt cầu (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-CT.06
4Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Hoàn thành
toàn bộ khe co giãn cho một hạng mục
3 thành phầnC-HT.06
VI.4
LỚP BÊ TÔNG ASPHALT (xem thêm phần A.IV)
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công lớp bê tông nhựa Asphal (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-AP.01
2Biên bản NTCVXD: Thi công lớp nhựa dính bám (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-AP.02
3Biên bản NTCVXD: Thi công lớp bê tông nhựa Asphal (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-AP.03
4Biên bản NTCVXD: Kiểm tra lớp bê tông nhựa Asphal sau khi lu lèn (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC-AP.04
5Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Lớp bê tông
nhựa Asphal
3 thành phầnC-HT.05
VI.5
LAN CAN THÉP
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công lan can thép  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-LCT.01
2Biên bản NTCVXD: Vật liệu lan can thép trước khi thi công  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-LCT.02
3Biên bản NTCVXD: Công tác kiểm tra lắp đặt ống thoát nước  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-LCT.03
4Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công
việc thi công xây dựng: Hoàn thành toàn bộ lan can thép
3 thành phầnC-HT.04
VI.6
ỐNG THOÁT NƯỚC
1Biên bản NTCVXD: Kiểm tra Máy móc, thiết bị, vật tư thi công ống thoát nước  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 01)2 thành phầnC-ÔTN.01
2Biên bản NTCVXD: Công tác kiểm tra lắp đặt ống thoát nước  (Phụ kèm theo: Phụ lục số 02)2 thành phầnC-ÔTN.02
3Biên bản NTCVXD: Công tác chuẩn bị đổ bê tông và vữa chèn lấp (Phụ kèm theo: Phụ lục số 03)2 thành phầnC-ÔTN.03
4Biên bản NTCVXD: Đổ bê tông và vữa lấp (Phụ kèm theo: Phụ lục số 04)2 thành phầnC-ÔTN.04
5Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công xây dựng: Hoàn thành
toàn bộ lắp đặt ống thoát nước
3 thành phầnC-HT.05
VII
NGHIỆM THU CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG
1Biên bản NTCVXD: Vật liệu bán thành phẩm2 thành phầnC-AT.01
2Biên bản NTCVXD: Chôn cọc tiêu2 thành phầnC-AT.02
3Biên bản NTCVXD: Lắp đặt dải phân cách2 thành phầnC-AT.03
4Biên bản NTCVXD: Lắp đặt biển báo2 thành phầnC-AT.04
5Biên bản NTCVXD: Chôn cột km2 thành phầnC-AT.05
6Biên bản NTCVXD: Sơn phản quang2 thành phầnC-AT.06
7Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc thi công công tác đảm bảo an
toàn giao thông
3 thành phầnC-HT.07

D

CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN HẦM

BM-H-SĐ-1

I

SƠ ĐỒ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HẦM

II

BÁO CÁO HÀNG NGÀY

2Công việc hàng ngày2 thành phầnBM-H-BC-2
3Đánh giá phân loại đất đá – hệ RMR2 thành phầnBM-H-BC-3

III

KIỂM SOÁT KHỐI LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG HÀNG NGÀY

4Khối lượng thực hiện mỗi bước đào2 thành phầnBM-H-BC-4
5Kiểm soát hiều dầy bê tông phun2 thành phầnBM-H-BC-5
6Kiểm soát chiều dày bê tông phun2 thành phầnBM-H-BC-6
7Kiểm soát trắc dọc hầm2 thành phầnBM-H-BC-7
8Kiểm soát trắc dọc hầm2 thành phầnBM-H-BC-8
9Yêu cầu xây dựng của Kỹ sư2 thành phầnBM-H-BC-9

IV

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG ĐÀO HẦM

10Khối lượng sụt lở do điều kiện địa chất2 thành phầnBM-H-KLĐ-10
11Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại I2 thành phầnBM-H-KLĐ-11
12Đào hầm – Kết cấu chống đỡ loại II2 thành phầnBM-H-KLĐ-12
13Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại III2 thành phầnBM-H-KLĐ-13
14Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại IV2 thành phầnBM-H-KLĐ-14
15Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại V2 thành phầnBM-H-KLĐ-15
16Đào hầm – kết cấu chống đỡ loại V – A2 thành phầnBM-H-KLĐ-16
17Đào hầm – kết cấu chống đỡ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-KLĐ-17
18Đào hầm – kết cấu chống đỡ của hầm loại B2 thành phầnBM-H-KLĐ-18
19Đào hầm – kết cấu chống đỡ hầm ngang2 thành phầnBM-H-KLĐ-19
20Đào hầm – KCCĐ buồng thiết bị kỹ thuật2 thành phầnBM-H-KLĐ-20
21Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Đào hầm3 thành phầnBM-H-KLĐ-21

V

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG PHUN

22Bê tông phun dầy 5cm- Kết cấu chống đỡ loại I2 thành phầnBM-H-BTP-22
23Bê tông phun dầy 10cm – Kết cấu chống đỡ loại II2 thành phầnBM-H-BTP-23
24Bê tông phun dầy 13cm- Kết cấu chống đỡ loại III2 thành phầnBM-H-BTP-24
25Bê tông phun dầy 13cm – Kết cấu chống đỡ IV2 thành phầnBM-H-BTP-25
26Bê tông phun dầy 20cm – Kết cấu chống đỡ loại V2 thành phầnBM-H-BTP-26
27Bê tông phun dầy 15cm – Kết cấu chống đỡ loại V-A2 thành phầnBM-H-BTP-27
28Bê tông phun dầy 20cm – KCCĐ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-BTP-28
29Bê tông phun dầy 20cm – KCCĐ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-BTP-29
30Bê tông phun dầy 5cm – KCCĐ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-BTP-30
31Bê tông phun dầy 15cm – KCCĐ cửa hầm loại B2 thành phầnBM-H-BTP-31
32Bê tông phun dầy 15cm – KCCĐ hầm ngang2 thành phầnBM-H-BTP-32
33Bê tông phun dầy 13cm – KCCĐ buồng thiết bị kỹ thuật2 thành phầnBM-H-BTP-33
34Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Phun bê tông3 thành phầnBM-H-BTP-34

VI

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHÓI LƯỢNG NEO ĐÁ

35Neo đá – Kết cấu chống đỡ loại II2 thành phầnBM-H-NĐ-35
36Neo đá – Kết cấu chống đỡ loại III2 thành phầnBM-H-NĐ-36
37Neo đá – Kết cấu chống đỡ IV2 thành phầnBM-H-NĐ-37
38Neo đá  – Kết cấu chống đỡ loại V2 thành phầnBM-H-NĐ-38
39Neo đá  – Kết cấu chống đỡ loại V-A2 thành phầnBM-H-NĐ-39
40Neo đá – Kết cấu chống đỡ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-NĐ-40
41Neo đá – Kết cấu chống đỡ cửa hầm loại B2 thành phầnBM-H-NĐ-41
42Neo đá – Kết cấu chống đỡ hầm ngang2 thành phầnBM-H-NĐ-42
43Neo đá – KCCĐ buồng thiết bị kỹ thuật2 thành phầnBM-H-NĐ-43
44Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Neo đá3 thành phầnBM-H-NĐ-44

VII

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG LƯỚI THÉP

45Lưới thép CQS 6 – Kết cấu chống đỡ loại II2 thành phầnBM-H-KLT-45
46Lưới thép CQS 6 – Kết cấu chống đỡ loại III2 thành phầnBM-H-KLT-46
47Lưới thép CQS 6 – Kết cấu chống đỡ IV2 thành phầnBM-H-KLT-47
48Lưới thép CQS 7 – Kết cấu chống đỡ loại V2 thành phầnBM-H-KLT-48
49Lưới thép CQS 7 – Kết cấu chống đỡ loại V-A2 thành phầnBM-H-KLT-49
50Lưới thép CQS 7 – KCCĐ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-KLT-50
51Lưới thép CQS 7  – KCCĐ cửa hầm loại B2 thành phầnBM-H-KLT-51
52Lưới thép CQS 7 – KCCĐ hầm ngang2 thành phầnBM-H-KLT-52
53Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công KC thép3 thành phầnBM-H-KLT-53

VIII

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG NEO DẪN TRƯỚC

54Neo dẫn trước  – Kết cấu chống đỡ V2 thành phầnBM-H-ND-54
55Neo dẫn trước  – Kết cấu chống đỡ loại V-A2 thành phầnBM-H-ND-55
56Neo dẫn trước  – KCCĐ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-ND-56
57Neo dẫn trước  – KCCĐ cửa hầm loại B2 thành phầnBM-H-ND-57
58Neo gương hầm – KCCĐ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-ND-58
59Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công Neo đá3 thành phầnBM-H-ND-59

IX

BIÊN BẢN NT KHỐI LƯỢNG KHUNG CHỐNG THÉP HÌNH

60Khung chống thép H125x125 – KCCĐ loại IV2 thành phầnBM-H-KCT-60
61Khung chống thép H125x125 – KCCĐ loại V2 thành phầnBM-H-KCT-61
62Khung chống thép H125x125 – KCCĐ loại V-A2 thành phầnBM-H-KCT-62
63Khung chống thép H125x125 – KCCĐ cửa hầm loại A2 thành phầnBM-H-KCT-63
64Khung chống thép H125x125 – KCCĐ cửa hầm loại B2 thành phầnBM-H-KCT-64
65Khung chống thép H125x125 – KCCĐ hầm ngang2 thành phầnBM-H-KCT-65
66Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công khung chống3 thành phầnBM-H-KCT-66

X

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LỚP PHÒNG NƯỚC

67Vải địa kỹ thuật – Hầm chính2 thành phầnBM-H-LPN-67
68Đinh ghim – Hầm chính2 thành phầnBM-H-LPN-68
69Màng chống thấm – Hầm chính2 thành phầnBM-H-LPN-69
67AVải địa kỹ thuật – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-LPN-67A
68AĐinh ghim – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-LPN-68A
69AMàng chống thấm – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-LPN-69A
70Vải địa kỹ thuật – Buồng thiết bị kỹ thuật2 thành phầnBM-H-LPN-70
71Đinh ghim – Buồng thiết bị kỹ thuật2 thành phầnBM-H-LPN-71
72Màng chống thấm  – Buồng thiết bị kỹ thuật2 thành phầnBM-H-LPN-72
73Kiểm soát chất lượng màng chống thấm2 thành phầnBM-H-LPN-73
74Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công lớp phòng
nước
3 thành phầnBM-H-LPN-74

XI

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG VỎ HẦM

75Bê tông vỏ hầm 30 Mpa – Vỏ hầm loại 12 thành phầnBM-H-BTV-75
76Bê tông vỏ hầm 30 Mpa – Vỏ hầm loại 22 thành phầnBM-H-BTV-76
77Bê tông vỏ hầm 30 Mpa – Vỏ hầm loại 32 thành phầnBM-H-BTV-77
78Bê tông vỏ hầm 30 Mpa – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-BTV-78
79Bê tông móng hầm 25 Mpa – Vỏ hầm loại 12 thành phầnBM-H-BTV-79
80Bê tông móng hầm 25 Mpa – Vỏ hầm loại 22 thành phầnBM-H-BTV-80
81Bê tông móng hầm 25 Mpa – Vỏ hầm loại 32 thành phầnBM-H-BTV-81
82Bê tông móng hầm 25 Mpa – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-BTV-82
83Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thi công BT vỏ hầm3 thành phầnBM-H-BTV-83

XIII

BIÊN BẢN NT KHỐI LƯỢNG ĐOẠN HẦM TRẦN, HẦM TẠM

84Lưới thép CQS 6 – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-84
85Bê tông phun dầy 30cm – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-85
86Khung chống thép hình H 150×150 – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-86
87Tôn lượn sóng – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-87
88Vải địa kỹ thuật – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-88
89Màng chống thấm – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-89
90Kiểm soát chất lượng màng chống thấm – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-90
91Bê tông vỏ hầm 30MPa – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-91
92Bê tông móng hầm 25 Mpa – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-92
93Cốt thép vỏ hầm – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-93
94Khối lượng chi tiết cốt thép vỏ hầm – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-KLH-94
95Bê tông vỏ hầm 30MPa – Hầm trần2 thành phầnBM-H-KLH-95
96Cốt thép vỏ hầm – Hầm trần2 thành phầnBM-H-KLH-96
97Khối lượng chi tiết cốt thép vỏ hầm – Hầm trần – Phần móng2 thành phầnBM-H-KLH-97
98Khối lượng chi tiết cốt thép vỏ hầm – Hầm trần – Phần vòm2 thành phầnBM-H-KLH-98

XIV

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯƠNG BÊ TÔNG LẤP ĐẦY

99Bê tông lấp đầy 15 Mpa – Vỏ hầm loại 12 thành phầnBM-H-BTLD-99
100Bê tông lấp đầy 15 Mpa – Vỏ hầm loại 22 thành phầnBM-H-BTLD-100
101Bê tông lấp đầy 15 Mpa – Vỏ hầm loại 32 thành phầnBM-H-BTLD-101
102Bê tông lấp đầy 15 Mpa – Vỏ hầm loại 3 – Hầm tạm2 thành phầnBM-H-BTLD-102
103Bê tông lấp đầy 15 Mpa – Hầm trần2 thành phầnBM-H-BTLD-103
104Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Bê tông lấp đầy3 thành phầnBM-H-BTLD-104

XV

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG BTXM

105Mặt đường BTXM 35 Mpa – Hầm trong đá Loại I – Loại V2 thành phầnBM-H-MD-105
106Mặt đường BTXM 35 Mpa – Hầm trong đá Loại VI2 thành phầnBM-H-MD-106
107Mặt đường BTXM 35 Mpa – Hầm trần2 thành phầnBM-H-MD-107
108Mặt đường BTXM 35 Mpa – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-MD-108
109Cấp phối đá dăm, giấy dầu – Hầm trong đá Loại I – Loại V2 thành phầnBM-H-MD-109
110Cấp phối đá dăm, giấy dầu – Hầm trong đá Loại VI2 thành phầnBM-H-MD-110
111Cấp phối đá dăm, giấy dầu – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-MD-111
112Khe nối mặt đường BTXM loại A – Hầm chính2 thành phầnBM-H-MD-112
113Khe nối mặt đường BTXM loại A – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-MD-113
114Khe nối mặt đường BTXM loại B – Hầm chính2 thành phầnBM-H-MD-114
115Khe nối mặt đường BTXM loại C – Hầm chính2 thành phầnBM-H-MD-115
116Khe nối mặt đường BTXM loại C – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-MD-116
117Khe nối mặt đường BTXM loại E – Hầm chính2 thành phầnBM-H-MD-117
118Khe nối mặt đường BTXM loại E – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-MD-118
119Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Mặt đường bê tông xi
măng
3 thành phầnBM-H-MD-119

XVI

BIÊN BẢN N.T,KHỐI LƯỢNG BƠM VỮA SAU VỎ HẦM

120Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm – Vỏ hầm loại 12 thành phầnBM-H-BVH-120
121Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm – Vỏ hầm loại 22 thành phầnBM-H-BVH-121
122Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm – Vỏ hầm loại 32 thành phầnBM-H-BVH-122
123Bơm vữa XM 30 Mpa sau vỏ hầm – Vỏ hầm ngang2 thành phầnBM-H-BVH-123
124Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Bơm vữa sau vỏ hầm3 thành phầnBM-H-BVH-124

XVII

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LỀ BỘ HÀNH TRONG HẦM

125Bê tông đường bộ hành 25 Mpa – Loại 12 thành phầnBM-H-LBH-125
126Cốt thép lề đường bộ hành – Loại 12 thành phầnBM-H-LBH-126
127Bê tông đường bộ hành 25 Mpa – Loại 22 thành phầnBM-H-LBH-127
128Cốt thép lề đường bộ hành – Loại 22 thành phầnBM-H-LBH-128
129Bê tông đường bộ hành – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-LBH-129
130Cốt thép lề đường bộ hành – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-LBH-130
131Bê tông đúc sẵn bản lề bộ hành – Loại 12 thành phầnBM-H-LBH-131
132Cốt thép bản lề bộ hành – Loại 12 thành phầnBM-H-LBH-132
133Bê tông đúc sẵn bản lề bộ hành – Loại 22 thành phầnBM-H-LBH-133
134Cốt thép bản lề bộ hành – Loại 22 thành phầnBM-H-LBH-134
135Bê tông đúc sẵn bản lề bộ hành – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-LBH-135
136Cốt thép bản lề bộ hành – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-LBH-136
137Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Lề bộ hành2 thành phầnBM-H-LBH-137

XVIII

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI
LƯỢNG BUỒNG THIẾT BỊ TRONG HẦM

138Bêtông loại 30 Mpa – Buồng điện thoại và cứu hỏa2 thành phầnBM-H-KLTB-138
139Chi tiết cốt thép – Buồng điện thoại và cứu hỏa2 thành phầnBM-H-KLTB-139
140Bê tong loại 30 Mpa – Buồng cứu hỏa2 thành phầnBM-H-KLTB-140
141Chi tiết cốt thép – Buồng cứu hỏa2 thành phầnBM-H-KLTB-141

XIX

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC TRONG
HẦM

142Thoát nước mặt – Ống BTCT D300 – Hầm Chính2 thành phầnBM-H-KLTN-142
143Thoát nước ngầm – Ống nhựa PVC D300 – Hầm Chính2 thành phầnBM-H-KLTN-143
144Thoát nước ngầm – Ống nhựa PVC D200 ngang – Vỏ hầm loại 12 thành phầnBM-H-KLTN-144
145Thoát nước ngầm – Ống nhựa PVC D200 ngang – Vỏ hầm loại 22 thành phầnBM-H-KLTN-145
146Thoát nước ngầm – Ống nhựa PVC D200 ngang – Vỏ hầm loại 32 thành phầnBM-H-KLTN-146
147Thoát nước ngầm – Ống nhựa PVC D200 – Xẻ rãnh – Hầm Chính2 thành phầnBM-H-KLTN-147
148Màng chống thấm – Ống nhựa PVC D200 – Xẻ rãnh – Hầm Chính2 thành phầnBM-H-KLTN-148
149Thoát nước ngầm – Ống nhựa PVC D100 – Xẻ rãnh – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-KLTN-149
150Màng chống thấm – Ống nhựa PVC D100 – Xẻ rãnh – Hầm ngang2 thành phầnBM-H-KLTN-150
151Kênh thông rửa – Ống nhựa PVC D200
– Hầm Chính
2 thành phầnBM-H-KLTN-151
152Khối lượng Bê tông – Hố ga HG – 12 thành phầnBM-H-KLTN-152
153Khối lượng thép – Hố ga HG – 12 thành phầnBM-H-KLTN-153
154Chi tiết cốt thép – Hố ga HG – 12 thành phầnBM-H-KLTN-154
155Khối lượng Bê tông – Hố ga HG – 22 thành phầnBM-H-KLTN-155
156Khối lượng thép – Hố ga HG – 22 thành phầnBM-H-KLTN-156
157Chi tiết cốt thép – Hố ga HG – 22 thành phầnBM-H-KLTN-157
158Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Thoát nước3 thành phầnBM-H-KLTN-158

XX

QUAN TRẮC ĐỊA KỸ THUẬT

159Quan trắc địa kỹ thuật – Loại A2 thành phầnBM-H-QT-159
160Quan trắc địa kỹ thuật – Loại B2 thành phầnBM-H-QT-160
161Quan trắc địa kỹ thuật – Loại C2 thành phầnBM-H-QT-161
162Quan trắc địa kỹ thuật – Loại D2 thành phầnBM-H-QT-162
163Nghiệm thu hoàn thành bộ phận công việc xây dựng: Quang trắc địa kỹ thuật3 thành phầnBM-H-QT-163

D

CÁC BIÊN BẢN CHUNG

1Biên bản xử lý vi phạm chất lượng hiện trường3 thành phầnC-BBC.01
2Biên bản xử lý kỹ thuật (kiểm tra) hiện trường4 thành phầnC-BBC.02
3Báo cáo của nhà thầu về chất lượng thi công hạng mục công trình phục vụ
nghiệm thu chuyển giai đoạn thi công
2 thành phầnC-BBC.03

Ghi chú:

– 2 thành phần: Tư vấn giám sát; Nhà thầu thi công.
– 3 thành phần: Chủ đầu tư và Nhà đầu tư (nếu có); Tư vấn giám sát trưởng; Nha thầu thi công.
– 4 thành phần: Chủ đầu tư và Nhà đầu tư (nếu có); Tư vấn thiết kế; Tư vấn giám sát trưởng; Nhà thầu thi công.
– Danh mục này chỉ nêu những hạng mục nghiệm thu thường gặp ở các công trình giao thông; chưa nêu các hạng mục nghiệm thu của công trình khác như : Cầu dây văng, hầm, cầu treo, xử lý đất yếu theo phương pháp hút chân không …
– Ngoài các biểu mẫu thường dùng trên, tùy từng trường hợp cụ thể, TVGS có thể hướng dẫn nhà thầu lập các biểu mẫu và phụ lục phù hợp với công tác thi công và nghiệm thu đảm bảo tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp và
thuận lợi cho việc áp dụng vào thực tế.

Phụ lục 1 – Biên bản nghiệm thu thanh toán:

Tên Chủ đầu tư
Số:              /…..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ……., ngày        tháng     năm 2021

BIÊN  BẢN  SỐ  ……………….
NGHIỆM  THU  KHỐI  LƯỢNG  XÂY  LẮP  HOÀN  THÀNH

1. Tên công trình xây dựng nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….……………
Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………
Công trình xây dựng: …………………….…………………….…………….…
Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1.  Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….………
– Ông: …………………….             Chức vụ: …………………….
– Ông: …………………….             Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: …………………….             Chức vụ: …………………….
– Ông: …………………….             Chức vụ: …………………….

3. Thời gian và địa điểm

– Thời gian:  … h, ngày    tháng     năm 20….;
– Địa điểm: Tại hiện trường Km….– Km….

4. Nội dung các bước tiến hành nghiệm thu.

4.1. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu.

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận;
– Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;
– Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;
– Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, các công trình ẩn dấu;
– Các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học; kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình được thực hiện trong quá trình xây dựng;

– Nhật ký thi công, các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
– Bản vẽ hoàn công của hạng mục nghiệm thu

4.2. Nội dung và trình tự nghiệm thu chất lượng công trình

– Kiểm tra đối tượng nghiệm thu tại hiện trường: Đạt yêu cầu;
– Kiểm tra các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học và kết quả thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình: Đạt yêu cầu;
– Kiểm tra các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công: Đạt yêu cầu;
– Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng: Đạt yêu cầu.

4.3. Nhận xét

Tiến độ thi công:………………………………..…………………………………
Chất lượng thi công ………………………………………..……………………
Khối lượng thi công …………………………………………………..…………
(Bảng tổng hợp khối lượng nghiệm thu kèm theo).

5. Kết luận

– Chấp nhận nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành;
– Nhà thầu thi công hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán theo quy định và triển khai các công việc tiếp theo.
– Các bên tham gia nghiệm thu cam kết chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu này

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)
ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)

BẢNG  XÁC  ĐỊNH  GIÁ  TRỊ  KHỐI  LƯỢNG  CÔNG  VIỆC  HOÀN  THÀNH THEO  HỢP  ĐỒNG  ĐỀ  NGHỊ  THANH  TOÁN

Tên dự án:Mã dự án:
Tên gói thầu:
Hợp đồng số:ngàythángnămPhụ lục bổ sung hợp đồng số:       ngày       tháng      năm
Chủ đầu tư: Nhà thầu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm.….
Số TTTên công việcĐơn vị tínhKhối lượngĐơn giá thanh toánThành tiềnGhi chú
Theo hợp đồngThực hiệnTheo hợp đồngThực hiện
Luỹ kế đến hết kỳ
trước
Thực hiện kỳ
này
Lũy kế đến hết kỳ
này
Theo hợp đồngĐơn giá bổ sung (nếu
có)
Luỹ kế đến hết kỳ
trước
Thực hiện kỳ
này
Lũy kế đến hết kỳ này
1234567891011121314
Tổng số:
1. Giá trị hợp đồng:
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Thanh toán để thu hồi  tạm ứng:
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
Số tiền bằng chữ                                        (là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).
7. Luỹ kế giá trị thanh toán:
Đại diện nhà thầu
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
…….,Ngày….. tháng….. năm 20…
Đại diện chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Phụ lục 2 – Nhật ký thi công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc

NHẬT KÝ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

QUYỂN SỐ:   …………….
CÔNG TRÌNH: ……………………………………………….
ĐOẠN KM ………………………………..
Tên công trình: :…………………………………….…………………………………

Mã số gói thầu: :……………………………………………….………………………
Chủ đầu tư :……………………………………….…………….………………………
Cơ quan QLDA : :…………………………………….…………………….…………
Tư vấn giám sát: :……………………………..……………….……………………….
Nhà thầu :………………………………………………………..………………………
Sổ này gồm…….. trang, đánh thứ tự từ 1 đến ….
Có đóng giáp lai của Chủ đầu tư ………
………., NĂM 20…

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ

1. Tất cả các công trình xây lắp do các công ty, tổng công ty nhận thầu thi công đều phải có sổ “Nhật ký công trình”. Cơ quan giao thầu phải thống nhất với cơ quan nhận thầu thi công về thể thức cấp, ghi chép sổ và các công tác kiểm tra nghiệm thu bàn giao.
2. Cơ quan cấp sổ là đại diện của Chủ đầu tư , sổ được giao cho người
phụ trách thi công. Người này sẽ ghi chép sổ và có nhiệm vụ trình sổ cho nhân viên hay cơ quan kiểm tra khi được yêu cầu.
3. Đơn vị trực tiếp thi công giữ sổ và có nhiệm vụ ghi chép, bảo quản sổ từ ngày khởi công cho đến ngày hoàn thành công trình, trong quá trình tiến hành công tác, nếu thay đổi người phụ trách sổ thì người cũ phải bàn giao sổ lại cho người mới và phải viết vào phần cuối phần công tác mình phụ trách lời bàn giao sau: “Tôi khóa sổ này ngày………/…../20 . và bàn giao cho ông……………….. từ ngày………/. /200 . ký tên.”
4. Trong quá trình xây lắp, nhân viên giám sát chất lượng của nhà thầu, tư vấn giám sát, cán bộ kiểm tra chất lượng của chủ đầu tư, cơ quan thiết kế có quyền yêu cầu xem và ghi xác nhận vào sổ.
5. Khi nghiệm thu, Hội đồng sẽ dùng sổ để kết hợp kiểm tra công trình. Sau đó đơn vị thi công phải xếp sổ này vào hồ sơ hoàn thành công trình cho đơn vị sử dụng.
6. Sổ này được lập theo 1 mẫu thống nhất khổ giấy A4, sổ gồm 4 phần có đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp sổ, chỉ khi nào dùng hết các trang của sổ mới được mở sổ
mới. Các sổ phải đánh số thứ tự kế tiếp (ngoài bìa).

PHẦN I – CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH

7. Phần này ghi theo mẫu, nếu là công trình lớn như tuyến đường, cầu lớn có thể chia nhiều hạng mục.

PHẦN II – NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

8. Phần này ghi danh sách và biến động về biên chế tổ chức các cán bộ chỉ huy, cán bộ kỹ thuật thi công của công trình và các nhân viên giám sát (trực tiếp) của nhà thầu, tư vấn giám sát, cán bộ kiểm tra của chủ đầu tư. Người ghi phải ký và ghi rõ họ tên.

PHẦN III – VĂN BẢN LIÊN QUAN

9. Phần này liệt kê tên các văn bản liên quan đến công trình bao gồm:
– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán, quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và hợp đồng xây lắp.
– Các tài liệu sửa đổi bổ sung cho thiết kế, dự toán, và hợp đồng của các cơ
quan có thẩm quyền (trường hợp do cá nhân giải quyết có thẩm quyền thì phải ghi rõ họ và tên, chức danh).

– Các biên bản giải quyết kỹ thuật và các tài liệu kỹ thuật khác đặc trưng cho các công trình.
(Tuỳ theo khối lượng của công trình, phần này dành một số trang thích hợp)
– Người ghi phải ký và ghi rõ họ và tên.

PHẦN IV – NHẬT KÝ

10. Đây là phần chính của nhật ký, phần này phản ánh từng phần việc, mọi công tác trong quá trình thi công từ lúc khởi đầu đến lúc hoàn thành bàn giao.
Phần này gồm 2 nội dung chính: Nhật ký Thi công và Ý kiến Kiểm tra, vì là tài liệu sản xuất cơ sở phản ánh mọi sinh hoạt sản xuất của công trường nên phải mô tả công tác từng ngày, từng ca sản xuất (nếu là nghỉ việc cũng ghi rõ lý do nghỉ việc).
11. Nguyên tắc ghi chép sổ theo công trình. Nếu là công trình lớn có thể chia thành bộ phận công trình (chú ý không chia theo đơn vị sản xuất).
12. Nội dung nhật ký thi công (phần tóm tắt nội dung công việc phải mô tả công tác trong ngày bao gồm phương pháp thi công, các điều kiện công tác cả về các mặt kỹ thuật, vật tư thiết bị, nhân lực, thời tiết v.v..và sự diễn biến của quá trình đó.

13. Nội dung Kiểm tra (ý kiến của người kiểm tra) dành cho các bộ phận kiểm tra có thẩm quyền của các cấp bao gồm nhân viên giám sát của nhà thầu, tư vấn giám sát, cán bộ kiểm tra của chủ đầu tư, cán bộ thiết kế thường trực, và cán bộ cấp trên của các đơn vị đó ghi chép. Nhận xét đánh giá chất lượng thi công và các mặt tổ chức sản xuất, kinh tế, kỹ thuật thi công. Những ý kiến này sẽ bổ sung vào hồ sơ quản lý chất lượng của nhà thầu, hệ thống kiểm tra giám sát của tư vấn giám sát và chủ đầu tư, và là một phần của hồ sơ hoàn công công trình.
14. Người phụ trách thi công phải căn cứ vào những nhận xét của người kiểm tra mà ghi ý kiến trả lời. Đồng thời thực hiện ngoài hiện trường.
– Nếu nhận xét thuộc nguyên tắc đã ghi trong quy trình quy phạm, tài liệu thiết kế hay nguyên lý phổ biến thì biện pháp sửa chữa phải tiến hành ngay tức khắc.
– Nếu nhận xét không thuộc loại trên hoặc đơn vị thi công không nhất trí thì phải chịu trách nhiệm khi vẫn tiếp tục thi công như cũ, nhưng phải ghi ý kiến trả lời.
15. Các cột ý kiến của người kiểm tra, và trả lời của đơn vị thi công đều phải ký
và ghi rõ họ và tên và cần ghi rõ cả tên cơ quan đơn vị của người kiểm tra.

PHẦN I : CÁC SỐ LIỆU CƠ BẢN VỀ CÔNG TRÌNH

– Tên công trình (hay bộ phận công trình):
– Tên cơ quan thiết kế :
– Họ và tên giám đốc Dự án:
– Tên cơ quan lập thiết kế thi công: Gói 1-
Gói 2-

– Tên cơ quan duyệt thiết kế:
– Họ và tên người duyệt: ……………………………………………………………………………..
– Quyết định duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán theo văn bản số:………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
– Bản vẽ thi công (văn bản số……………ngày )
– Đơn vị giao thầu:
– Tổng giám đốc:
– Đơn vị giám sát:
– Giám đốc dự án:
– Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn số:
– Đơn vị nhận thầu:
– Giám đốc dự án:
– Hợp đồng Xây lắp: …………….ngày …………….
– Khởi công theo hợp đồng ngày: ……………………. thực tế ……………………….
– Họ và tên đội trưởng thi công:
– Họ và tên người hướng dẫn phụ trách thi công nhà thầu:
– Họ và tên người kiểm tra kỹ thuật nhà thầu:
– Họ và tên người giám sát của chủ đầu tư:

PHẦN  II  :   NHÂN  SỰ  CHỦ  CHỐT

TTHọ và tênChức danh, ngành nghề và trình độ đào tạoNgày nhận việcNgày thôi việc
Chủ đầu tư
….
Tư vấn giám sát
Nhà thầu
1
…..

Ngày……….tháng.       năm 20
Người ghi ký tên
(ghi rõ họ tên)

PHẦN  III  :  VĂN  BẢN  LIÊN  QUAN

TTVăn bản số, ngàyCơ quan phát hànhTóm tắt nội dung
1
2

Ngày……….tháng……..năm 20   .
Người ghi ký tên
(ghi rõ họ tên)

PHẦN IV – NHẬT KÝ THI CÔNG

Dự án………………………………….. Tư vấn Gói thầu: Nhà thầu
Hạng mục thi công Ngày
Nhiệt độ Thời tiết Lượng mưa
Thông tin về nhân lực và máy thi công sử dụng trong ngày

Kỹ sư                                        …. người

Kỹ thuật viên .                          …….. Kỹ thuật viên

Công nhân                               …. Người

Thời gianĐịa điểmTình hình thi côngXác nhận của Tư
vấn/ Quản lý chất lượng

(Đơn vị thi công)              ( Phụ trách thi công)                    ( Tư vấn)

     

      Tên                                        Tên                                       Tên 

Phụ lục 3 – Hồ sơ hoàn công công trình:

1. Lập bản vẽ hoàn công:

a) Nếu các kích thước thực tế của công trình, hạng mục công trình không vượt quá sai số cho phép so với kích thước thiết kế, bản vẽ thi công được chụp (photocopy) lại và được các bên có liên quan đóng dấu và ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công; Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này.
b) Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới có khung tên như bản vẽ thiết kế thi công và mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục này.

2. Mẫu dấu bản vẽ hoàn công

TÊN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG
Ngày….. tháng….. năm…..

Người lập
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký)A4:G4
Chỉ huy trưởng công trình
(Ghi rõ họ tên, chữ ký)
Tư vấn giám sát trưởng
(Ghi rõ họ tên, chức vụ, chữ ký )

Hình 2 – Mẫu dấu bản vẽ hoàn công khi áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thi
công xây dựng. Kích thước dấu tùy thuộc vào kích cỡ chữ.

3. Danh mục hồ sơ hoàn công công trình

I. HỒ SƠ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ HỢP ĐỒNG

1. Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng và Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng.

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Nhiệm vụ thiết kế, các văn bản thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng và thiết kế cơ sở.

4. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng tái định cư (nếu có).

5. Văn bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về: thỏa thuận quy hoạch, thỏa thuận hoặc chấp thuận sử dụng hoặc đấu nối với công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào; đánh giá tác động môi trường, đảm bảo an toàn (an toàn giao thông, an toàn cho các công trình lân cận) và các văn bản khác có liên quan.

6. Quyết định cấp đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê đất đối với trường hợp không được cấp đất.

7. Giấy phép xây dựng, trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

8. Quyết định chỉ định thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn các nhà thầu và các hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu.

9. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu theo quy định.

10. Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng.

II. HỒ SƠ KHẢO SÁT XÂY DỰNG, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình.

2. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

3. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình kèm theo: hồ sơ thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt (có danh mục bản vẽ kèm theo); chỉ dẫn kỹ thuật.

4. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình.

5. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan đến giai đoạn khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

III. HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Bản vẽ hoàn công (có danh mục bản vẽ kèm theo).

3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn (nếu có) theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

5. Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công và quan trắc trong quá trình vận hành.

6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng.

7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có).

8. Lý lịch thiết bị lắp đặt trong công trình.

9. Quy trình vận hành, khai thác công trình; quy trình bảo trì công trình.

10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về:

a) Di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa;

b) An toàn phòng cháy, chữa cháy;

c) An toàn môi trường;

d) An toàn lao động, an toàn vận hành hệ thống thiết bị công trình, thiết bị công nghệ;

đ) Thực hiện Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);

e) Cho phép đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác có liên quan;

g) Các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có).

12. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng.

14. Các hồ sơ/ văn bản/ tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

15. Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng

4. Quy cách và số lượng hồ sơ hoàn thành công trình
1. Các bản vẽ thiết kế phải được lập theo quy định và phải được chủ đầu tư hoặc đại diện được uỷ quyền của chủ đầu tư xác nhận.
2. Các bản vẽ hoàn công phải được lập theo phần 1 của phụ lục này
3. Hồ sơ hoàn thành công trình được bảo quản trong hộp theo khổ A4 hoặc bằng các phương pháp khác phù hợp, bìa hộp ghi các thông tin liên quan tới nội dung hồ sơ lưu trữ trong hộp.
4. Thuyết minh và bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng có thể được lưu trữ dưới dạng băng từ, đĩa từ hoặc vật mang tin phù hợp.
5. Các văn bản quan trọng trong hồ sơ hoàn thành công trình như quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật (trường hợp chỉ phải lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật), quyết định phê duyệt thiết kế, biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, biên bản bàn giao công trình … được lưu trữ bằng bản chính. Trường hợp không còn bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp;

 

 

BIỂU MẪU NGHIỆM THU

(THAM KHẢO)

 

 

 

 

HÀ NỘI, THÁNG /20

BM-D-PYC.01- Phiếu yêu cầu nghiệm thu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……., ngày tháng năm 20….

PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU

Kính gửi: .…………………………………………………
Tư vấn giám sát

Đề nghị …………………(Tên chủ đầu tư) và Tư vấn giám sát xem xét kiểm tra hiện trường và nghiệm thu hạng mục: ……………………………………….

0Thời gianHạng mụcĐịa điểm

Nhà thầu đã thi công đúng theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, cam kết chất lượng các
hạng mục thi công đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật của dự án.

Ý KIẾN CỦA TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Nêu rõ đồng ý hay không đồng ý với đề nghị
của Nhà thầu)

 

(Ký và ghi rõ họ tên chức vụ)

NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên chức vụ)

 

 

BM-D-CTMVL.01- Mẫu biên bản chấp thuận mỏ (hoặc nguồn cung cấp vật liệu)

Tên Chủ đầu tư

……………………………….

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày….. tháng   năm

BIÊN BẢN ……………

CHẤP THUẬN MỎ (HOẶC NGUỒN  CUNG CẤP) VẬT LIỆU

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện chủ đầu tư : …………………….…………………….…

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

2.3. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…

– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….
– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu:……….ngày……….tháng………năm……….
Kết thúc:………..ngày………tháng………năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 • Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số …
 • Hợp đồng số… giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu
 • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án
 • Hồ sơ thí nghiệm đầu vào
 • Văn bản khác có liên quan

4.2. Kết quả kiểm tra

4.2.1 Tên mỏ (nguồn vật liệu).………………..…………(ghi rõ tên, chủ sở hữu)

Tên mỏ (nguồn vật liệu).………………..…………(ghi rõ tên, chủ sở hữu)

Nguồn cung cấp ……………………….………………………………………….…

Ghi rõ nguồn cung cấp,

Khối lượng……………………………………………………………………………

Ghi rõ khối lượng đã tập kết tại hiện trường hoặc mỏ của nhà thầu

Chất lượng……………………………………………………………………………

Đánh giá đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho gói thầu, nêu rõ nội dung

Cự li vận chuyển …………………………………………………………………

Ghi rõ tổng cự li từ mỏ (nguồn) đến công trình, phân rõ cự li cụ thể của từng cấp đường, loại đường)

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):

……………….………………..………….……………………….…………………….…

 • Kết luận:

……………….………………..………….……………………….…………………….…

……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT             ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

BM-D-NTVL/TB/DS.02- Mẫu Biên bản nghiệm thu vật liệu/ thiết bị/ sản phẩm đúc sẵn trước khi đưa vào sử dụng

Tên Chủ đầu tư

……………………………….

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày….. tháng   năm

BIÊN BẢN …………..

NGHIỆM THU VẬT LIỆU/THIẾT BỊ/SẢN PHẨM ĐÚC SẴN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO SỬ DỤNG (hoặc theo tần xuất)

1.Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…

– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….
– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:……….ngày……….tháng………năm……….
Kết thúc:………..ngày………tháng………năm……….
Tại: …………………

4.Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 • Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số …
 • Hợp đồng số… giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu
 • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án
 • Hồ sơ thí nghiệm đầu vào
 • Văn bản … của Chủ đầu tư cho phép sử dụng chủng loại vật liệu/thiết bị/sản phẩm đúc sẵn (nếu có)
 • Văn bản khác có liên quan

4.2. Kết quả kiểm tra

STTNguồn vật liệuK.lượng (m3)Ngày thí nghiệmTiêu chuẩn kỹ thuậtKết luận
STTVật liệuLoại thép
– Số lô
Đ.kính (mm)SL
(cây)
K.lượ
ng (tấn)
Ngày thí nghiệmTiêu chuẩn kỹ thuậtKết luận

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…
5. Kết luận và kiến nghị:
……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-KTTB/NL.03– Mẫu Biên bản kiểm tra thiết bị nhân lực của Nhà thầu

Tên Chủ đầu tư

……………………………….

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày….. tháng   năm

BIÊN BẢN………………..

KIỂM TRA THIẾT BỊ, NHÂN LỰC CỦA NHÀ THẦU

1.Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2.Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…

– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….
– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:……….ngày……….tháng………năm……….
Kết thúc:………..ngày………tháng………năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 • Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số …
 • Hợp đồng số… giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu
 • Hồ sơ nhân sự Ban chỉ huy công trường của nhà thầu thi công
 • Các tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng hiện hành liên quan đến đối tượng thiết bị kiểm tra
 • Hồ sơ xuất xứ, chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng, kết quả kiểm định kỹ thuật của đối tượng thiết bị kiểm tra
 • Văn bản khác có liên quan

4.2. Kết quả kiểm tra

Thiết bị, nhân lực hiện có trên công trường tại thời điểm nhà thầu chuẩn bị thi công hạng mục …..

4.2.1 Về thiết bị thi công

TTLoại thiết bịNhãn hiệu/công suấtSố lượngTình trạng hoạt độngGhi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu

4.2.2. Về nhân sự
– Ban điều hành công trường

TTHọ và tênChức danhGhi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu

– Công nhân
+ Công nhân lái máy, vận hành sửa chữa công trình …………………………
+ Công nhân trực tiếp thi công ……………………………………………………….
4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận và kiến nghị:

– Về thiết bị………………………………………………………………………….
– Về nhân sự: ………………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-KTPTNHT.04 – Mẫu Biên bản kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường của nhà thầu.

Tên Chủ đầu tư

……………………………….

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày….. tháng   năm

BIÊN BẢN KIỂM TRA …………

PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG CỦA NHÀ THẦU

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện chủ đầu tư : …………………….…………………….…

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

2.3. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…

– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….
– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:……….ngày……….tháng………năm……….
Kết thúc:………..ngày………tháng………năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

–  Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

– Hồ sơ trúng thầu và Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số … – Hợp đồng số… giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu

 • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật kèm theo dự án
 • Hồ sơ năng lực Phòng Thí nghiệm của nhà thầu thi công
 • Văn bản khác có liên quan

4.2. Kết quả kiểm tra

Kết quả kiểm tra thiết bị, năng lực Phòng thí nghiệm của nhà thầu tại thời điểm ………………………………………………………………………………….
………
4.2.1 Về thiết bị thí nghiệm

TTLoại thiết bịNhãn hiệu/công suấtSố lượngTình trạng hoạt độngGhi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu

4.2.2. Về nhân sự

TTHọ và tênChức danhGhi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận và kiến nghị:
……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-KTMMT.05 – Mẫu Biên bản kiểm tra mốc mạng phục vụ thi công

Tên Chủ đầu tư

……………………………….

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày….. tháng   năm

BIÊN BẢN SỐ ……..

NGHIỆM THU HỆ THỐNG MỐC MẠNG PHỤC VỤ THI CÔNG

 

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…

Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………

Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………

Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

– Ông: …………………….               Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…

– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….
– Ông: …………………….Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:……….ngày……….tháng………năm……….
Kết thúc:………..ngày………tháng………năm……….
Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đă thực hiện:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

 • Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
 • Biên bản bàn giao hệ thống mốc mạng TVTK bàn giao ngày…. tháng ….năm…
 • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
 • Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu….
 • Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
 • Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

…………………….…………………….……………………….……………………

…………………….…………………….………………………………………….…

4.3 Về khối lượng công việc xây dựng

Khối  lượng  thực  hiện:  ……….…………………….…………………

TTTên mốc mạngThiết kếThực tếSai số
1MC1X:……..
Y:…….
Cao độ:……..
X:……..
Y:…….
Cao độ:……..
2DC2X:……..
Y:…….
Cao độ:……..
X:……..
Y:…….
Cao độ:……..
3

4.4. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận và kiến nghị:

……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-BBMB.06 – Mẫu Biên bản bàn giao mặt bằng

Tên Chủ đầu tư

……………………………….

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày….. tháng   năm

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện chủ đầu tư : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện tư vấn thiết kế: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.3. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đă thực hiện:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
– Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu….
– Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
– Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.
4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).
…………………….…………………….……………………….……………………
…………………….…………………….………………………………………….…
4.3 Về khối lượng công việc xây dựng
Khối lượng thực hiện: ……….…………………….………………………………….

STT
.
NỘI DUNG BÀN GIAOKIỂM TRA SƠ BỘGHI CHÚ
Theo Thiết kếTheo thực tế

4.4. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận và kiến nghị:

……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-KTDKTKTC.01- Mẫu Biên bản kiểm tra điều kiện trước khi thi công

Tên Chủ đầu tư

……………………………….

 

CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa điểm, ngày….. tháng   năm

BIÊN BẢN…………….

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TRƯỚC KHI THI CÔNG

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình: …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt
– Biện pháp tổ chức thi công do nhà thầu lập.
– Thiết bị, nhân lực

– Điều kiện về ATGT (Cọc tiêu, biển báo, barie, hệ thống cảnh báo ban đêm…)
– Vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ
4.2. Kết quả kiểm tra
Đạt hay không đạt

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận và kiến nghị:

……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTCVXD.02- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……
BIÊN  BẢN  SỐ  . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG………

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….……………
Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………
Hạng mục: …………………….…………………….…………….………………
Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………

2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ……….ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ………..ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng:

4.1. Căn cứ nghiệm thu
a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
c) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
d) Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu;
e) Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
f) Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị có liên quan;
g) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

4.2. Về chất lượng công việc xây dựng(đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).
…………………….…………………….…………………………………………
…………………….…………………….…………………………………………
4.3 Về khối lượng công việc xây dựng
Khối lượng thực hiện: ……….…………………….………………………………….

Khối lượng theo thiết kếKhối lượng thực tế thi côngKhối lượng nghiệm thu

4.4. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận và kiến nghị:

……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-DNTVDKT.03- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Rải vải địa kỹ thuật

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: RẢI VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được …..phê duyệt tại quyết định số ……
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm vải địa kỹ thuật loại ….. số: …..

4.2. Kết quả kiểm tra

Lý trìnhKhối lượng
(m2)
Đường khâuGhi chú
….…..Đạt hay không
đạt yêu cầu
…..
Tổng cộng……

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………

5. Kết luận và kiến nghị:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTKTMM/TBGCCCBT.01- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: kiểm tra máy móc thiết bị thi công giêng cát/ cọc cát/ bấc thấm/ vải địa kỹ thuật

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC KIỂM TRA MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG GIẾNG CÁT/ CỌC CÁT/ BẤC THẤM/ VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số

– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra

TTLoại thiết bịNhãn hiệu/công suấtSố lượngTình trạng hoạt độngGhi đạt hay không đạt so với hồ sơ trúng thầu

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

BM-D-NTTCTL.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Trồng cỏ mái ta luy nền đường

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC : TRỒNG CỎ MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định
số …….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê

4.2. Kết quả kiểm tra

Lý trìnhKhối lượng (m2)Loại cỏChất lượng
….…..Đạt hay không đạt
Tổng cộng……

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
…………………………………………………………………………………………………………………….

5. Kết luận:

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTHTHMCT.05 

– Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

1. Tên hạng mục công trình nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….……………
Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………
Hạng mục: …………………….…………………….…………….………………
Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….…………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với hình thức PPP): …
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….………
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….…

– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.3. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.5. Đại diện Tư vấn thiết kế (nếu có): …………………….…………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu

a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
b) Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;
c) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
d) Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
e) Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
f) Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng;
g) Kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị có liên quan;
h) Nhật ký thi công xây dựng công trình và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

……….…………………….……………………….…………………….…
4.3 Về khối lượng công việc xây dựng
Khối lượng thực hiện:(Lập bảng phụ lục kèm theo khối lượngchi tiết các hạng mục thi công)
Tổng hợp khối lượng (Ghi khối lượng chính)

Khối lượng theo thiết kếKhối lượngt hực tếthi côngKhối lượng nghiệm thu

Ghi  chú:

Đối với phần cầu, phần đường hoặc phần hầm mục 4.2, 4.3 có thể ghi theo Phụ lục đính kèm là các biểu mẫu nghiệm thu phần công việc chi tiết cho từng hạng mục công việc nếu có
4.4. Các ý kiến khác (nếu có):
……….…………………….……………………….…………………….…

5. Kết luận:

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công tŕnh xây dựng để đưa vào sử dụng.
– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đă thực hiện và các yêu cầu khác nếu có. ……….…………………….……………………….…………………….…
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (NẾU CÓ)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ (NẾU CÓ)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

BM-D-NTHTHMCT.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình.

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình xây dựng nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….……………
Gói thầu: …………………….…………………….………………….…………
Công trình xây dựng: …………………….…………………….…………….…
Địa điểm xây dựng: …………………….…….…….………………….………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với hình thức PPP): …
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.1. Đại diện Chủ đầu tư: …………………….…………………….………
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà đầu tư (nếu có): …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.3. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.4. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.5. Đại diện Tư vấn thiết kế: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….

Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
a) Quy trình kiểm tra, giám sát, nghiệm thu đã được thống nhất giữa chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan;
b) Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;
c) Chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;
d) Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng;
e) Hồ sơ chất lượng (Bao gồm cả biên bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình);
f) Báo cáo hoàn thành công tác thi công xây dựng;
g) Nhật ký thi công xây dựng công trình;
h) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phòng chống cháy, nổ; an toàn môi trường; an toàn vận hành theo quy định;
i) Báo cáo hoàn thành TVGS;
j) Các văn bản khác có liên quan;

4.2. Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).……….……………………………

4.3 Về tiến độ công việc xây dựng ………………………………………………………………..
4.4. Các ý kiến khác (nếu có): ……….…………………….……………………..

5. Kết luận:

– Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công tŕnh xây dựng để đưa vào sử dụng.
– Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đă thực hiện và các yêu cầu khác nếu có. ……….…………………….……………………….…………………….
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (NẾU CÓ)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN NHÀ ĐẦU TƯ (NẾU CÓ)
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

BM-D-NTLĐQT.02 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt thiết bị quan trắc và đo đạc số liệu ban đầu

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC
VÀ ĐO ĐẠC SỐ LIỆU BAN ĐẦU

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số

– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Sơ họa : ………………………………………………………………………………………………….
– Số liệu kiểm tra:

Thiết bị quan
trắc
Lý trìnhĐiểm đặtTọa độ (m)Cao độSố lượngTổng số
lượng
XY
….
Bàn quan trắc lún…..

…..
….

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận:
……………….………………..………….……………………….……
……………….………………..………….……………………….……………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-QTLLBMĐQT.03 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kết quả quan trắc lún bề mặt.

 

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC KẾT QUẢ QUAN TRẮC LÚN BỀ MẶT

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án

4.2. Kết quả kiểm tra
– Sơ họa : ………………………………………………………………………………………………….
– Số liệu kiểm tra:

Chu kỳNgày quan trắcCao độ điểm đọc sau
(m)
Số đọc sauSố đọc trướcCao độ quan trắc (m)Độ cao thiết bị (m)Cao độ bàn tham lún (m)Lượng lún lần  này (mm)Cao độ nền đắp (m)Chiều cao nền đắp (m)Ghi chú
TráiTimPhảiTráiTimPhảiTráiTimPhảiTráiTimPhảiTráiTimPhải
0
1
2
3
4

5

6
7
8

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận:

……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

BM-D-NTLĐQT.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tổng hợp kết quả quan trắc lún bề mặt

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUAN TRẮC
VÀ ĐO ĐẠC SỐ LIỆU BAN ĐẦU

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án

– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê
duyệt

– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Sơ họa : ………………………………………………………………………………………………….
– Số liệu kiểm tra:

Chu kỳNgày đoSố ngày đoTrái tuyếnTim tuyếnPhải tuyếnCao độ nền đắp (m)
Cao độ bàn đo lún (m)Độ lún hàng
ngày (mm)
Tổng độ lún (mm)Cao độ bàn đo lún (m)Độ lún hàng
ngày (mm)
Tổng độ lún (mm)Cao độ bàn đo lún (m)Độ lún hàng
ngày (mm)
Tổng độ lún (mm)

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận:

……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTLĐQT.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kết quả quan trắc chuyển vị ngang bề mặt

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC QUAN TRẮC CHUYỂN VỊ NGANG BỀ MẶT

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án

– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Sơ họa : ………………………………………………………………………………………………….
– Số liệu kiểm tra:

Tên mốcXY
Chu kỳNgày quan trắcSố ngày đoTọa độSố liệu đo quan trắc chuyển vị ngang mặt (m)Kết quả dịch chuyển giữu 2 lần đo (mm)Chiều cao nền đăp
PhảiTráiPhảiTrái
L4L3L2L1R1R2R3R4L4L3L2L1R1R2R3R4

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận:
……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTLDC.03– Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Cao độ và KTHH Lớp đệm cát

 

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC CAO ĐỘ VÀ KTHH LỚP ĐỆM CÁT

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án

– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm cát
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Sơ họa : ………………………………………………………………………………………………….
– Số liệu kiểm tra:

TTCao độ thực tế (m)Tọa độ (m)Lý trình
XY

– Khối lượng thực hiện

Lý trìnhKL cát hạt trung (m3)Ghi chú
….
Tổng cộng

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…
5. Kết luận và kiến nghị :
……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

BM-D-NTKTGCCCBT.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra thi công giếng cát/cọc cát/bấc thấm

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA THI CÔNG GIẾNG CÁT/ CỌC CÁT/ BẤC THẤM

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án

– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm cát
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra

STTTên giếng/CọcCao độ thi công (m)Cao độ mũi cọc (m)Thời gian thi côngKhối lượng cát (m3)Chiều dài giếng/cọc cát
(m)
Chiều sâu sau rút ống sinh (m)
Tổng cộng……..

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…

5. Kết luận và kiến nghị :
……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTKTCLN.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra thi công cửa lọc ngược.

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC KIỂM TRA THI CÔNG CỬA LỌC NGƯỢC

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm cát

– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Sơ họa
– Khối lượng thực hiện

Lý trìnhKL Đá dăm loại
….
1 cửa lọc ngược(m3)
KL Đá dăm loại
….
1 cửa lọc ngược(m3)
Số lượng (cái)Chiều dày
Tổng cộng

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….…………………….…
5. Kết luận và kiến nghị :
……………….………………..………….……………………….…………………….…
……………….………………..………….……………………….…………………….…

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTKĐ.01- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Nghiệm thu khuôn đường

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: NGHIỆM THU KHUÔN ĐƯỜNG

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số …….

– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt

– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Sơ họa
– Kích thước hình học
4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………….………………..………….……………………….………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTTTNTB.02 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tưới thử, quyết định lượng nhựa thấm bám

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA TƯỚI THỬ, QUYẾT ĐỊNH LƯỢNG NHỰA TƯỚI THẤM BÁM

1. Tên công vệc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt

– Kết quả thí nghiệm vật liệu nhựa
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Vệ sinh
– Kiểm tra các kết quả thí nghiệm: (Có kết quả thí nghiệm kèm theo).
– Kiểm tra diện tích, độ đồng đều bề mặt sau khi tưới nhựa.
– Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế.
– Khối lượng:

Lý trìnhKhối lượng theo thiết kếKhối lượng thực tếChênhGhi chú
Tổng cộng

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTTNTB.03 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Tưới nhựa thấm bám

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: TƯỚI NHỰA THẤM BÁM

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm,

– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Vệ sinh
– Kiểm tra các kết quả thí nghiệm: (Có kết quả thí nghiệm kèm theo).
– Kiểm tra diện tích, độ đồng đều bề mặt sau khi tưới nhựa.
– Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế.
– Khối lượng:

Lý trìnhKhối lượng theo thiết kếKhối lượng thực tếChênhGhi chú
Tổng cộng

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..…………….

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTBTN.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Thi công bê tông nhựa

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: THI CÔNG BÊ TÔNG NHỰA

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm vật liệu: (độ chặt, Marshall, thí nghiệm tần suất vật liệu, thiết kế tỷ phối )

– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Bề rộng vệt thảm
– Chiều dầy lớp thảm
– Quá trình theo dõi :

Thời gianBiển số xeKhối lượngNhiệt độNhiệt độĐiều kiệnGhi chú
nhận thảmvận chuyểnthảm (tấn)thảm trênthảmthời tiết
tại hiệnxe (oC)trong máykhi nhận
trườngrải (oC)thảm
Cộng

Chiều dày lớp bê tông nhựa

STTLý trìnhVị trí kiểm traKhoảng cách đến tim (m)Chiều dày thực tế (cm)Chiều dày thiết kế (cm)Chênh lệchGhi chú

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………..

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTĐBP.06 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra độ bằng phẳng của mặt đường

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

Nghiệm thu công việc: Kiểm tra độ bằng phẳng của mặt đường

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt

– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Ngày kiểm tra ………..
– Ngày hoàn thành ………..
Phương pháp kiểm tra : Sử dụng thước dây 3m

Lý trìnhSố khe hở giữa mặt đường và thước dài 3m vượt quá các vị trí số sauGhi chú
TráiTimPhải
1mm3mm5mm7mm1mm3mm5mm7mm1mm3mm5mm7mm

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTCDBTN.07 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Kiểm tra chiều dày lớp BTN Mặt đường

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP
BÊ TÔNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số;
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt.

– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Ngày kiểm tra ………..
– Ngày hoàn thành ………..
– Lý trình: Đoạn km … đến km….
– Lớp mặt đường bằng kết cấu BTN ………….
– Kết quả kiểm tra: …………………

TTLý trìnhVị trí kiểm traKhoảng cách đến tim (m)Chiều dày thực tế (cm)Chiều dày thiết kế (cm)Chênh (cm)Ghi chú
Cộng

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTLĐVK.01- Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt ván khuôn

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm (Nếu có)
– Các văn bản khác (nếu có)

4.2. Kết quả kiểm tra
– Độ bằng phẳng bề mặt…………………………………………………………………………………
– Độ ổn định, ……………………………………………………………………………………………….
– Độ kín khít…………………………………………………………………………………………………
– Xử lý chống dính bề mặt……………………………………………………………………………..
– kích thước hình học……………………………………………………………………………………

TTKích thước kiểm traKết quả kiểm traGhi chú
Thiết kếThực tếChênh

Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế.

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTLĐCT.02 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Lắp đặt cốt thép

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: LẮP ĐẶT CỐT THÉP

1. Tên công việc nghiệm thu:
Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………
4. Nội dung kiểm tra :
4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt

– Kết quả thí nghiệm (Nếu có)
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Độ sạch……………………………………………………………………………………………………..
– Liên kết giữa các thanh thép…………………………………………………………………………
– Chủng loại…………………………………………………………………………………………………
– Bước cốt thép……………………………………………………………………………………………..
(So với hồ sơ thiết kế)

T TLoại cốt thépNội dung kiểm tra
Ký kiệuSơ họaSố lượng (thanh)Đường kính (mm)Khoảng cáchSố mối nốiChiều dài thanh
T.kếT.tếCT.kếT.tếCT.kếT.tếCT.kếT.tếCT.kếT.tếC

Tồng hợp khối lượng

Khối lượng theo thiết kếKhối lượng thực tế thi côngKhối lượng nghiệm thu

Ghi chú: T.Kế: Thiết kế; T. tế: Thực tế ; C: Chênh
Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế.

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTĐBT.03 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc:  Đổ bê tông

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN  BẢN  SỐ  . . . . . . . .

NGHIỆM  THU  CÔNG  VIỆC:  ĐỔ  BÊ  TÔNG

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…

– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Kết quả thí nghiệm (Nếu có)
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra

– Quá trình đổ bê tông (Độ sụt, độ đồng đều, tính liên tục): So sánh với hồ sơ thiết
– Kết cấu:
– Thời tiết
– Nhiệt độ bóng râm: …

Mẻ bê tông hoặc xe bê tông sốNgàyThời gianĐộ sụtThể tích mẻ trộn (hoặc xe BT)Thể tích tích lũyNhiệt độ bê tôngGhi chú

Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế.
4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTBMSKTVT.04 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Bề mặt bê tông sau khi
tháo ván khuôn.

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: BỀ MẶT BÊ TÔNG SAU KHI THÁO VÁN KHUÔN

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định
số …….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt

– Kết quả thí nghiệm.
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Kiểm tra kích thước hình học: so với thiết kế;
– Độ bằng phẳng của bê tông, độ nhẵn (rỗ), kết quả cường độ: So với thiết kế
(Có kết quả thí nghiệm kèm theo)
– Đánh giá sự phù hợp của hạng mục với yêu cầu của thiết kế.
Tồng hợp khối lượng bê tông

Khối lượng theo thiết kếKhối lượng thực tế thi côngKhối lượng nghiệm thu

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………..
5. Kết luận và kiến nghị :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-D-NTPDKCC.05 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Phá dỡ cấu kiện cũ

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: PHÁ DỠ CÁC CẤU KIỆN CŨ

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định
số …….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt
– Các văn bản khác (nếu có)

4.2. Kết quả kiểm tra
– Kiểm tra kích thước hình học: so với thiết kế;
– Phương pháp phá dỡ
– Khối lượng phá dỡ

Hạng mục phá dỡKhối lượng theo thiết kếKhối lượng thực tếChênhGhi chú
Tổng cộng

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

BM-DNTGCHM.06 – Mẫu biên bản nghiệm thu công việc: Gia cố móng cọc trước khi sử dụng và công trình

BIÊN BẢN SỐ . . . . . . . .152

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC: CỌC GIA CỐ MÓNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG VÀO CÔNG TRÌNH

Tên Chủ đầu tư
……………………….
……………………….
CỘNG HOÀ XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa điểm, ngày….. tháng….. năm……

1. Tên công việc nghiệm thu:

Dự án: …………………….…………………….………………….…………….…
Gói thầu : …………………….…………………….………………….……………
Hạng mục : …………………….…………………….………………….……………
Lý trình : …………………….…………………….………………….……………
Địa điểm xây dựng : …………………….…….…….………………….……………

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

2.1. Đại diện Tư vấn giám sát : …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
2.2. Đại diện Nhà thầu thi công: …………………….…………………….…
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….
– Ông: ……………………. Chức vụ: …………………….

3. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu: ………. ngày………. tháng……… năm……….
Kết thúc: ……….. ngày……… tháng……… năm……….
Tại: …………………

4. Nội dung kiểm tra :

4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu
– Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và nhật ký thi công.
– Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do ……lập đã được phê duyệt tại quyết định số
…….
– Chỉ dẫn kỹ thuật của dự án
– Biện pháp tổ chức thi công do Nhà thầu lập đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt

– Kết quả thí nghiệm (Nếu có)
– Các văn bản khác (nếu có)
4.2. Kết quả kiểm tra
– Đối tượng kiểm tra (ghi rõ loại cọc kết cấu sử dụng)
– Quy cách theo hồ sơ thiết kế …. (kích thước, hình dạng, chiều dài)
– Ngày sản xuất …
– Ngày kiểm tra …
– Kết quả kiểm tra …..

TTNội dung kiểm traKết quảGhi chú
Thiết kếThực tếChênh lệch
1Tiết diện (cm2)
2Chiều dài (m)
3Số lượng (cọc)
4Cường  độ  bê  tông  cọc (Mpa)     (nếu     là     cọc BTCT)Theo  kết  quả ép mẫu số ….

4.3. Các ý kiến khác (nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết luận và kiến nghị :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

152/table 89

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788