Thủ tục công bố sản phẩm Quận Từ Liêm Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, các sản phẩm thực phẩm sau đây phải được công bố trước khi lưu hành trên thị trường:
1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y tế, thực phẩm cho chế độ ăn uống đặc biệt.
2. Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em đến 36 tháng tuổi.
3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc Danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không dành cho đúng người sử dụng theo quy định của Bộ Y tế.
tu cong bo

Hồ sơ tự công bố sản phẩm bao gồm:

a) Tự kê khai sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Giấy chứng nhận kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày áp dụng được cấp bởi phòng thử nghiệm được chỉ định hoặc phòng thí nghiệm được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 bao gồm các tiêu chí an toàn. tiêu chuẩn an toàn do Bộ Y tế ban hành về nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định quốc tế hoặc tiêu chuẩn an toàn theo quy định, tiêu chuẩn có liên quan do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp không có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao có chứng thực).

Tự công bố sản phẩm được thực hiện theo thứ tự sau:

a) Tổ chức, cá nhân tự kê khai sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trang thông tin điện tử của mình hoặc đăng tải công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và công bố sản phẩm trên Hệ thống thông tin dữ liệu; Dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm (Trường hợp chưa có hệ thống thông tin, dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm thì tổ chức, cá nhân nộp 01 bản sao qua đường bưu điện hoặc trực tiếp cho cơ quan quản lý nhà nước). có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định lưu giữ hồ sơ, công bố tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự kê khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 cơ sở sản xuất trở lên sản xuất cùng một sản phẩm, tổ chức, cá nhân chỉ nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nơi có cơ sở sản xuất. Khi cơ quan quản lý nhà nước đã được lựa chọn để nộp hồ sơ, việc tự công bố tiếp theo phải nộp hồ sơ tại cơ quan được lựa chọn trước đó.)
b) Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân có quyền sản xuất, kinh doanh sản phẩm và chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự an toàn của sản phẩm đó;

Tài liệu trong hồ sơ tự công bố sản phẩm phải được xuất trình bằng tiếng Việt;

Trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng. Tài liệu phải có giá trị tại thời điểm tự tiết lộ.

Trường hợp sản phẩm có thay đổi về tên sản phẩm, nguồn gốc, thành phần sản phẩm, tổ chức, cá nhân phải tự công bố sản phẩm. Thủ tục công bố sản phẩm Quận Từ Liêm Hà Nội

Trường hợp có thay đổi khác, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về nội dung thay đổi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788