Công văn 5670/VPCP-CN

CÔNG VĂN 5670/VPCP-CN 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5670/VPCP-CN
V/v thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về báo cáo của Bộ Xây dựng (văn bản số 3145/BXD-KTXD ngày 30 tháng 6 năm 2020) về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo về kết quả kiểm toán chuyên đề về thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Thường hực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng có văn bản báo cáo lại Kiểm toán Nhà nước về những nội dung mà Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị đối với Bộ Xây dựng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng, PTTg Trương Hòa Bình,

PTTg Trịnh Đình Dũng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– VPCP: BTCN, các 
PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.I, TH;
– Lưu: 
VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đầu tư nước ngoài 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788