Công văn số 5760/VPCP-CN

CÔNG VĂN 5760/VPCP – CN

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5760/VPCP-CN
V/v xử lý thông tin báo nêu về chi phí vận chuyển nội địa đối với hàng nông sản

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Báo Diễn đàn doanh nghiệp điện tử ngày 09 tháng 7 năm 2020 có bài viết về “Chi phí vận chuyển cao hết sức vô lý, do quá nhiều trạm thu phí trong khi hệ thống đường biển không phát huy tác dụng, doanh nghiệp kiến nghị cắt giảm chi phí vận chuyển nội địa”. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Th tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
– Các Bộ: CT, GTVT;
– VPCP: BTCN, Phó Ch nhiệm Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
– Lưu: VT, CN (2) THH

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

Mai Tiến Dũng

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788