Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học thì việc đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định cụ thể như sau:

Điều 14 Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Thẩm quyền cấp phép và đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Người có thẩm quyền cấp phép cho trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thì có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm.

Thẩm quyền cấp phép

a) Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định tại Quy chế này:

– Trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc sở giáo dục và đào tạo. trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập.

– Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

– Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

 – Các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường.

b) Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Đình chỉ hoạt động:

Người có thẩm quyền cấp phép cho trung tâm đào tạo, bồi dưỡng thì có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm.

Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học khi nào?

Việc đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ.

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm.

Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện như sau:

a) Người có thẩm quyền cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thành lập đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm ngoại ngữ, tin học và lập đề xuất phương án xử lý.

b) Căn cứ kết quả thanh tra, người có thẩm quyền cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học. Phải xác định rõ lý do đình chỉ hoạt động, quy định rõ thời hạn đình chỉ. Các biện pháp đảm bảo quyền lợi người học. Quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

c) Sau thời gian đình chỉ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trở lại. Trong trường hợp chưa cho phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trở lại. Cơ quan có thẩm quyền có văn bản thông báo cho trung tâm biết rõ lí do và hướng giải quyết.

d) Người có thẩm quyền cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ra quyết định đình chỉ ngay hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học. Khi thấy trung tâm có biểu hiện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Pháp luật. Sau đó thực hiện các trình tự, thủ tục để đình chỉ hoạt động trung tâm theo quy định tại khoản 3 của Điều này.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ sẽ bị giải thể trung tâm. Các nguyên nhân bị giải thể, trình tự giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học được quy định như sau:

Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP sau đây:
(1) Vi phạm quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đến mức bị đình chỉ;
(2) Vì lý do khách quan, không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;
(3) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.
Như vậy, khi trung tâm ngoại ngữ vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử lý theo hình thức đình chỉ hoạt động.
Theo đó, khoản 2 và khoản 3 Điều 51 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được bãi bỏ tại một số điều bởi Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, lệnh tạm ngừng hoạt động.

Các trung tâm ngoại ngữ như sau:

(1) Người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học có quyền ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
(2) Trình tự thực hiện:
a) Khi trung tâm ngoại ngữ, tin học vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này thì người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định này thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức thi và lập biên bản kiểm tra. kiểm tra, đánh giá thực trạng trung tâm ngoại ngữ, tin học và đề xuất phương án xử lý;
b) Căn cứ kết quả sát hạch, người có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động giáo dục quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục phải xác định rõ lý do tạm ngừng hoạt động giáo dục, quy định cụ thể thời gian đình chỉ; biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
c) Sau thời gian tạm ngừng hoạt động giáo dục, nếu nguyên nhân dẫn đến đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ quyết định cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại. và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Trường hợp không cho phép hoạt động giáo dục trở lại thì phải thông báo bằng văn bản cho trung tâm ngoại ngữ, tin học, trong đó nêu rõ lý do và giải pháp;
d) Hồ sơ đề nghị phục hồi hoạt động giáo dục bao gồm:
– Văn bản đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại;
đ) Trình tự cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Nghị định này.
Trung tâm ngoại ngữ có vi phạm pháp luật để giải thể không?
Các trường hợp xử lý theo hình thức giải thể trung tâm ngoại ngữ được quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Điều 2 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, bao gồm:
(1) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
(2) Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.
Như vậy, trung tâm ngoại ngữ bị giải thể trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý, tổ chức và hoạt động hoặc theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm.

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trung tâm ngoại ngữ, tin học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

b) Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội.

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
Đình chỉ hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Trình tự, thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

a) Cơ quan ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra.

b) Căn cứ kết quả thanh tra, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, thẩm quyền giải thể và trình tự thực hiện được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 52 Nghị định 46/2017/NĐ-CP như sau:
(1) Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có thẩm quyền quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.
(2) Trình tự thực hiện:
a) Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm tổ chức đoàn kiểm tra để đánh giá hiện trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân đề xuất. thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, báo cáo kết quả kiểm tra;
b) Căn cứ kết quả kiểm tra, người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học. Quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, người lao động và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. thông tin đại chúng.
Như vậy, trung tâm ngoại ngữ được thành lập dựa trên các quy định nêu trên về thẩm quyền, hồ sơ và trình tự thực hiện. Tùy từng trường hợp và mức độ vi phạm, trung tâm ngoại ngữ sẽ bị giải thể, đình chỉ hoạt động theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học của Luatvn.vn

Bạn đang muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học đúng chuẩn theo quy định pháp luật. Hãy đến với dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trọn gói của Luatvn.vn.

– Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc lập, soạn thảo hồ sơ và xin cấp Giấy phép hoạt động cho trung tâm ngoại ngữ.

– Quý khách hàng sẽ không phải mất nhiều thời gian khi tự mình thực hiện những vấn đề liên quan trong quá trình thành lập trung tâm.

– Tư vấn hỗ trợ ngay cả khi trung tâm đã đi vào hoạt động, tránh những vi phạm hành chính không đáng có trong quá trình hoạt động của trung tâm. Dẫn đến việc đình chỉ, hay nặng hơn là bị giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học của Quý khách hàng.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788