Hướng dẫn lập chứng từ kế toán công ty chứng khoán

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. Chứng từ kế toán áp dụng cho Công ty chứng khoán phải thực hiện theo đúng nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong Chế độ này.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 210/2014/TT – BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Lập chứng từ kế toán công ty chứng khoán

 1. Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của Công ty chứng khoán đều phải/ lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng. Trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số.
 2. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên. Theo cùng một nội dung bằng máy tính, hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần. Nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ.
 3. Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính. Phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.
Kế toán công ty chứng khoán
Kế toán công ty chứng khoán

Ký chứng từ kế toán công ty chứng khoán

 1. Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực. Không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định. Trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.
 2. Chữ ký của người đứng đầu của Công ty chứng khoán (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được ủy quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại Ngân hàng thương mại. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng.
 3. Kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) không được ký “thừa ủy quyền” của người đứng đầu Công ty chứng khoán. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 4. Các Công ty chứng khoán phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của các nhân viên kế toán. Kế toán trưởng (và người được ủy quyền). Tổng Giám đốc, Giám đốc (và người được ủy quyền) liên quan đến hoạt động của Công ty chứng khoán. Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai. Do người đứng đầu tổ chức (hoặc người được ủy quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.
 5. Những cá nhân có quyền hoặc được ủy quyền ký chứng từ. Không được ký chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký.
 6. Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty chứng khoán. Quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản của Công ty chứng khoán.

Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán của Công ty chứng khoán được quy định như sau:

 1. Kế toán kiểm tra chứng từ: Tất cả các chứng từ kế toán do Công ty chứng khoán lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến. Đều phải tập trung vào bộ phận kế toán Công ty chứng khoán. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó. Chỉ sau khi kiểm tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ và sự khớp đúng về số liệu giữa Công ty chứng khoán. Thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán.
 2. Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau:
 • Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán.
 • Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty chứng khoán ký duyệt.
 • Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán.
 • Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
 1. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán.
 • Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu. Các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán.
 • Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên chứng từ kế toán. Đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan.
 • Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán.
 1. Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm: chính sách, chế độ, các quy định pháp luật hiện hành về thành lập và quản lý Công ty chứng khoán. Điều lệ Công ty chứng khoán, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đại hội thành viên hoặc Nghị quyết Hội đồng quản trị theo phân cấp phải từ chối thực hiện (không thanh toán,…) Đồng thời báo ngay cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty chứng khoán biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành.

Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số không rõ ràng. Người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại. Yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ.

Kế toán công ty chứng khoán
Kế toán công ty chứng khoán

Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt

 1. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài. Khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh nhưng có nội dung không giống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung chứng từ kế toán. Những chứng từ phát sinh nhiều lần có nội dung giống nhau thì chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân nhận. Nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký trên chứng từ,…
 2. Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.

Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán

 1. Tất cả các Công ty chứng khoán đều phải sử dụng thống nhất. Mẫu chứng từ kế toán quy định trong Chế độ kế toán này và các chứng từ khác có liên quan. Phù hợp với quy định của pháp luật của lĩnh vực có liên quan. Trong quá trình thực hiện, các Công ty chứng khoán không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc.
 2. Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận. Không được để hư hỏng, mục nát. Séc và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền.
 3. Đối với các biểu mẫu chứng từ kế toán có tính chất hướng dẫn. Công ty chứng khoán có thể mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu, tự in. Nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định tại Thông tư này và quy định của Luật Kế toán.

Sử dụng chứng từ kế toán điện tử và lưu trữ chứng từ 

 1. Các Công ty chứng khoán có sử dụng chứng từ điện tử cho hoạt động kinh tế, tài chính và ghi sổ kế toán. Phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và các quy định của pháp luật có liên quan về chứng từ điện tử.
 2. Công ty chứng khoán lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật.

Luatvn.vn cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho công ty chứng khoán. Đảm bảo tối ưu ngân sách cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Do đó quý khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng để giao phó cho đội ngũ Luatvn.vn.

Chúng tôi với đội ngũ kế toán giàu kinh nghiệm. Sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tháo gỡ được những gánh nặng về tài chính, các thủ tục kế toán thuế phức tạp.

Quý khách hàng yên tâm vì không phải đi lại, chờ đợi. Nhân viên của chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả. Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi Luatvn.vn – Hotline/Zalo: 076 338 7788. Để được tư vấn miễn phí và báo giá nhanh chóng.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788