Có được thay đổi mã số thuế doanh nghiệp không?

Mã số thuế doanh nghiệp là một dãy 10 số được cấp riêng cho mỗi công ty. Khi đổi tên hoặc chuyển đổi loại hình, công ty có phải thay đổi mã số thuế doanh nghiệp không?

“Theo quy định trên thì doanh nghiệp sẽ không bị thay đổi trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và mã số đó cũng không được sử dụng để cấp lại cho cá nhân, tổ chức khác. Vậy nên mã số doanh nghiệp sẽ không được thay đổi”.

Tham khảo thêm: Thành lập công ty

Mã số doanh nghiệp và mã số thuế doanh nghiệp chính là một

Trước đây, Luật Doanh nghiệp 2005 quy định mã số doanh nghiệp riêng và mã số thuế riêng, doanh nghiệp phải làm 1 bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời làm thêm 1 bộ hồ sơ đăng ký mã số thuế.

Theo khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp hiện hành 2014, mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập công ty và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất.

Sự thay đổi này đã giúp tránh được hiện tượng doanh nghiệp nợ thuế nhưng vẫn có thể giải thể khi làm thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Do cơ quan đăng ký kinh doanh không thể trực tiếp kiểm tra việc đóng thuế của doanh nghiệp.

Thay đổi mã số thuế doanh nghiệp
Thay đổi mã số thuế doanh nghiệp

Chỉ có duy nhất một mã số thuế doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số thuế doanh nghiệp duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động (điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC).

Như vậy, mã số thuế doanh nghiệp gắn liền với mỗi doanh nghiệp, chỉ khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số này mới chấm dứt hiệu lực. Do đó không thể tự động thay đổi mã số thuế doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp chấm dứt hoạt động khi bị giải thể, phá sản, doanh nghiệp bị chia trong trường hợp chia lại doanh nghiệp, doanh nghiệp bị sáp nhập trong trường hợp sáp nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp hợp nhất trong khi hợp nhất doanh nghiệp.

Do vậy, doanh nghiệp đổi tên hay chuyển đổi loại hình thì vẫn giữ nguyên mã số thuế được cấp ban đầu.

Doanh nghiệp được cấp mấy mã số doanh nghiệp?

Theo quy định tại Điều 1, Khoản 1, Điều 8 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Mỗi doanh nghiệp được gán một mã đặc biệt gọi là mã doanh nghiệp. Mã này cũng là mã số thuế và mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Do đó, khi đăng ký thành lập, doanh nghiệp sẽ được cấp một mã doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp có được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác không?

Điều 1, Khoản 29 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định về mã doanh nghiệp như sau:

Mã doanh nghiệp là một chuỗi số được tạo ra bởi Hệ thống Thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và ghi trong Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp có một mã độc nhất và không thể tái sử dụng để cấp cho doanh nghiệp khác.

Do đó, mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã doanh nghiệp duy nhất và không được tái sử dụng để cấp cho doanh nghiệp khác, ngay cả khi doanh nghiệp đã được cấp mã giải thể.

Đăng ký mã số doanh nghiệp nhằm mục đích gì?

Điều khoản của Điều 2, Điều 29 của Luật doanh nghiệp 2020 là như sau:

  1. Mã số doanh nghiệp là một dãy số được tạo ra bởi Hệ thống Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc gia, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp được gán một mã số duy nhất và không thể sử dụng lại cho một doanh nghiệp khác.
  2. Mã số doanh nghiệp được sử dụng để thực hiện các nghĩa vụ thuế, thủ tục hành chính và các quyền và nghĩa vụ khác.

Các loại mã số, mã vạch do tổ chức/doanh nghiệp tự lập để sử dụng, sau khi được cấp mã số doanh nghiệp

Loại mã và mã vạch được tổ chức/doanh nghiệp tạo ra để sử dụng, sau khi được cấp mã số doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 4, Quyết định 15/2006/QD-BKHCN về việc ban hành, sử dụng và quản lý mã vạch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, cụ thể như sau:

Các loại mã MSMV được tổ chức/doanh nghiệp tạo ra để sử dụng, sau khi được cấp mã số doanh nghiệp, bao gồm:

  • Số thứ tự hàng hóa thương mại toàn cầu (GTIN);
  • Số thứ tự địa điểm thương mại toàn cầu (GLN);
  • Các loại mã cho các đơn vị vận chuyển, tài sản hoặc các đối tượng khác khi cần thiết.

Mã số doanh nghiệp được thay đổi khi nào?

Dựa trên quy định tại Điều 8 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh, được quy định như sau:

  1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất được gọi là mã số doanh nghiệp, còn gọi là mã số thuế của doanh nghiệp.
  2. Mã số doanh nghiệp tồn tại suốt thời kỳ hoạt động của doanh nghiệp và không thể được cấp lại cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Khi doanh nghiệp ngừng hoạt động, mã số doanh nghiệp trở nên không còn hiệu lực.
  3. Mã số doanh nghiệp được tạo tự động, chuyển và nhận bởi Hệ thống Thông tin Đăng ký Kinh doanh Quốc gia, Hệ thống Thông tin Đăng ký Thuế và được ghi chép trên Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh.
  4. Các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng mã số doanh nghiệp một cách thống nhất để quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.

Dựa trên các quy định này, mã số doanh nghiệp không thay đổi trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không thể được cấp lại cho người hoặc tổ chức khác. Do đó, mã số doanh nghiệp không thay đổi.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788