Công văn 2718/GDĐT-VP

CÔNG VĂN SỐ 2718/GDĐT-VP

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2718/GDĐT-VP
Về thực hiện chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

– Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận – huyện;
– Hiệu trưởng các trường THPT;
– Giám đốc các Trung tâm GDTX và GDNN- GDTX;
– Hiệu trưởng các trường THCS.

Căn cứ Công văn số 1265/QLCL ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI);

Căn cứ Công văn số 3904/BĐTP-KTNV-KD ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, tăng cường công tác cải cách hành chính và thực hiện các quy định về giãn cách;

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận-huyện, các trường THCS, THPT, các trung tâm GDTX và GDNN-GDTX thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh đăng ký dịch vụ nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp, hồ sơ học bạ tại nhà trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện khi có nhu cầu.

Việc đăng ký được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, cụ thể như sau:

– Các đơn vị thông báo form đăng ký nhận hồ hơ học sinh trên Cổng Thông tin điện tử (trang web) của trường, với 02 đường link: www.bcci.hcm.edu.vn hoặc www.hosohosinh.hcmpost.vn.

– Phụ huynh và học sinh đăng ký theo form trực tuyến để nhận hồ sơ chuyển phát tận nhà theo quy trình (đính kèm).

2. Các đơn vị cơ sở phối hợp với Bưu điện Thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện trong việc chuyển trả học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp khi phụ huynh, học sinh đăng ký.

Bưu điện Thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện có trách nhiệm xác thực việc đăng ký của phụ huynh, học sinh, chuyển phát hồ sơ đúng đối tượng đã đăng ký theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bưu điện Thành phố;
– Giám đốc Sở GD&ĐT “để báo cáo”;
– Phòng Khảo thí và KĐCLGD;
– Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Văn Hiếu

 

QUY TRÌNH

CUNG CẤP DV CHUYỂN PHÁT HỌC BẠ, BẢNG ĐIỀM, GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP, BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (THPT), TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)

image001

 

image002

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788