Thông báo 312/TB-VPCP

THÔNG BÁO 312/TB-VPCP KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 312/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XÂY DỰNG CÔNG AN XÃ, THỊ TRẤN CHÍNH QUY

Ngày 13 tháng 8 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo các Bộ: Công an, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công an báo cáo, ý kiến của các Phó Thủ tướng và ý kiến của lãnh đạo các Bộ dự họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao việc Bộ Công an đã chủ động tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân.

2. Về giải quyết chế độ, chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách quy định tại Điều khoản chuyển tiếp (Điều 12 của dự thảo Nghị định): Bộ Công an nghiên cứu chỉnh sửa theo hướng quy định đối với xã, thị trấn đã tổ chức Công an chính quy, những trường hợp Công an xã bán chuyên trách được Ủy ban nhân dân địa phương đồng ý tiếp tục sử dụng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. Đối với các trường hợp Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn bố trí công tác khác thì được hưởng trợ cấp theo quy định pháp luật hiện hành.

3. Giao Bộ Công an:

– Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trước khi gửi xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

– Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, thống kê các trường hợp Công an xã bán chuyên trách nghỉ việc do không bố trí, sắp xếp được công tác khác khi thực hiện chủ trương bố trí Công an xã chính quy mà chưa được hưởng hỗ trợ thôi việc theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ thôi việc phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– TTg, các PTTg (để báo cáo);
– Các Bộ: NV, TP, LĐTBXH, TC;
– VPCP: BTCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: PL, KTTH, TCCV, TH;
– Lưu: VT, NC(2).NQH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Cao Huy

Cấp giấy phép cho nhà thầu nước ngoài 

Thành lập Công ty, Thành lập Hộ kinh doanh 

Đầu tư nước ngoài 

Dịch vụ khai thuế ban đầu

Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788