Công văn 1711/TCHQ-KTTT

CÔNG VĂN SỐ 1711/TCHQ-KTTT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ NHỮNG VƯỚNG MẮC THUẾ NHẬP KHẨU, THUẾ GTGT THEO LUẬT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số: 1711/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu hàng đầu tư  nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2005 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 187/CHQTTH-NV ngày 21/4/2005 về những vướng mắc về thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Căn cứ điểm 8, mục I, phụ lục số II, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, thì: “Máy móc, thiết bị cần thiết cho thiết kế sản phẩm hoặc trang thiết bị văn phòng phục vụ cho quản lý sản xuất được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định”. Vì vậy, Công ty TNHH Quốc tế Kugler được thành lập theo Giấy phép đầu tư của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa là trang thiết bị văn phòng phục vụ cho quản lý sản xuất phù hợp với Giấy phép đầu tư đã cấp thì được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định. Việc xét duyệt Danh mục mặt hàng miễn thuế thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại hoặc cơ quan được ủy quyền, cơ quan Hải quan căn cứ Danh mục mặt hàng miễn thuế đã được duyệt làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp.

2- Căn cứ điểm 4, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì: “Thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển nằm trong dây chuyền công nghệ… nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị Gia tăng”. Căn cứ mục B, phần II, phụ lục số II, ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì Danh mục các nhóm trang thiết bị chỉ được miễn thuế nhập khẩu một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế được miễn thuế nhập khẩu để tạo tài sản cố định”. Vì vậy, Công ty Liên doanh Khách sạn Kinh Thành thành lập theo Giấy phép đầu tư của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhập khẩu hàng hóa trong Danh mục B, mục II, phụ lục số II, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên phù hợp với Giấy phép đầu đã cấp thuộc đối tượng không chịu thuế Giá trị Gia tăng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên
– LĐTC
– Lưu VP(2), KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Đặng Thị Bình An

Thành lập công ty, Thành lập hộ kinh doanh

Đầu tư nươc ngoài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

0763 387 788