Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Trường mầm non tư thục là loại hình giáo dục mầm non được thành lập và hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và pháp luật để thu hút trẻ em cùng độ tuổi, được cơ quan tư nhân cho phép. Để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em chuẩn bị bước vào lớp 1, góp phần quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đáp ứng điều kiện thành lập trường mầm non tư thục. Hay tham khảo bài viết sau nhé!

Cơ sở pháp lý

Chúng tôi viết bài này dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

Luật Giáo dục 2019;

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục;

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi;

Thông tư sửa đổi Điều lệ trường mầm non số 09/2015/TT-BGDĐT kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT và 05/2011/TT-BGDĐT và 05/2011/TT-BGDĐT;

TCVN 3907:2011 Mầm non – Yêu cầu thiết kế;

Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ Mầm non;

Thông tư sửa đổi Điều lệ trường mầm non số 44/2010/TT-BGDĐT kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật An toàn thực phẩm;

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi các quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục và điều kiện thực hiện các hoạt động giáo dục

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục cơ bản

 • Có quy hoạch xây dựng trường học, trường mầm non theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục địa phương được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Chương trình xây dựng trường học, trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Trường học, trường mẫu giáo có thể thực hiện các hoạt động giáo dục khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện

 • Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường học hoặc trường mẫu giáo;
 • Có đất đai, trường học, cơ sở vật chất, trang thiết bị quy định tại Chương IV của Điều lệ này để bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục;
 • Các địa điểm xây dựng trường học và mẫu giáo đảm bảo một môi trường giáo dục và an toàn cho người học, giáo viên và nhân viên;
 • Trẻ em ba lớp, mẫu giáo trở lên, số lượng không ít hơn 50 người, không quá 20 lớp, lớp mẫu giáo;
 • Có chương trình giáo dục mầm non và tài liệu giáo dục chăm sóc trẻ em theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý có trình độ đầy đủ, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22 và Điều 24 của Điều lệ này;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục;
 • Việc tổ chức và hoạt động của trường và trường mẫu giáo được quy định.

>>>> Xem thêm: Điều kiện và thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục >>>>

Cơ sở hạ tầng

 • Trường tư thục, trường mầm non, nhóm trẻ em và trường mầm non tư thục có trách nhiệm bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi, đồ chơi theo quy định của Điều lệ trường mầm non và quy định của Bộ GD&ĐT. Giáo dục và đào tạo.
 • Khuyến khích các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục mầm non.

Tài chính

 • Trường độc lập, trường mẫu giáo, nhóm trẻ em, trường mẫu giáo hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ tài chính, cân đối thu chi; tuân thủ các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, kiểm toán, nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành khác có liên quan.
 • Cho phép các trường độc lập, trường mẫu giáo, nhóm trẻ em và trường mẫu giáo huy động vốn thông qua các nguồn vốn hợp pháp như hợp đồng bằng cách góp vốn cổ phần, góp vốn của người lao động trong đơn vị, hợp tác, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức tài chính trong và ngoài nước. tổ chức, cá nhân. Nội dung huy động vốn dưới hình thức cổ phần phải được thể hiện trong chương trình trường học.
 • Các nguồn tài trợ cho các trường độc lập, mẫu giáo, các nhóm trẻ em và trường mẫu giáo bao gồm: tài trợ của các tổ chức và cá nhân điều hành trường học và các nguồn tài trợ bổ sung cho hiệu suất hàng năm của trường. Lệ phí học tập thu cho người học theo quy định của pháp luật; lãi suất tiền gửi của ngân hàng, kho bạc nhà nước và tổ chức tín dụng; đầu tư, tài trợ, hỗ trợ, ân huệ, quà tặng của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cho vay từ ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân; được hỗ trợ từ ngân sách khi thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao; các khoản thu hợp pháp khác.

Các chú ý khác trong quá trình thành lập trường mầm non

Trường tư thục và trường mầm non có cơ cấu tổ chức phù hợp. Với yêu cầu cơ cấu tổ chức theo quy định của điều kiện thành lập trường mầm non tư thục, phù hợp với điều kiện và quy mô trường học, bao gồm:
 • Hội đồng quản trị (nếu có);
 • Bảng điều khiển;
 • Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
 • Các nhóm chuyên nghiệp;
 • Đội ngũ văn phòng;
 • Tổ chức quần chúng;
 • Nhóm và lớp học.

Hồ sơ thành lập trường mẫu giáo tư thục

Hồ sơ cơ bản

 • Trường công lập, trường mầm non, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xin thành lập trường tư thục, trường tư thục, trường mầm non, trường mầm non phải nêu rõ sự cần thiết phải thành lập trường, trường mẫu giáo. Tạo; Tên trường, trường mẫu giáo; địa điểm xây dựng văn phòng chung của trường hoặc trường mẫu giáo để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em;
 • Phương án thành lập trường, trường mầm non: Xác định tính thống nhất với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động của giáo viên, cán bộ hành chính; nguồn lực và tài chính; quy hoạch, chương trình, giải pháp xây dựng và phát triển trường học, trường mầm non qua các thời kỳ.

Bổ sung

 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và khả thi. Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường học, trường mẫu giáo qua các thời kỳ;
 • Có chính sách bằng văn bản về giao đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc nhà ở về nguyên tắc để xây dựng trường học hoặc trường mẫu giáo với thời hạn thuê dự kiến ít nhất là năm (năm) năm;
 • Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình xây dựng trên đất trường học, trường mầm non, thiết kế công trình xây dựng (nếu có trường học) bảo đảm phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn giáo dục của vùng để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Áp dụng các điều kiện thành lập trường mầm non tư thục được liệt kê phía trên.

Thủ tục thành lập trường mầm non

Hiện nay, các cơ sở giáo dục mầm non có nhiều loại hình, quy mô khác nhau như: mầm non, mẫu giáo, mẫu giáo, nhóm trẻ em…, nhưng về quy trình thành lập cơ bản có yêu cầu, cụ thể như sau:

Thủ tục thành lập

 • Có văn bản đề nghị thành lập cơ quan quản lý trường mầm non, mầm non, nhà trẻ công lập; tổ chức, cá nhân, trường mầm non tư thục, mầm non, nhà trẻ phải nêu rõ sự cần thiết phải thành lập; tên trường mầm non, mầm non, mẫu giáo; địa điểm xây dựng trụ sở cơ sở giáo dục nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em;
 • Có dự án xây dựng trường mầm non, mầm non, mẫu giáo phù hợp với quy mô và khả năng kinh tế;
 • Có hợp đồng thuê mặt bằng và các giấy tờ pháp lý khác chứng minh việc sử dụng/quyền sở hữu hợp pháp của địa điểm kinh doanh được đề xuất;
 • Phải có năng lực phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận;
 • Có đủ cơ sở vật chất để nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em;
 • Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, xác định trình độ chuyên môn đã qua đào tạo; danh sách giáo viên, trình độ chuyên môn của mình; ký hợp đồng làm việc với các trường mầm non, mầm non, mẫu giáo và các cán bộ quản lý, giáo viên;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh sách số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện theo quy định.

>>>> Xem thêm: Những điều kiện cần và đủ để thành lập trường mầm non >>>>

Quyền được cấp phép thành lập

 • Ủy ban nhân dân thành phố/quận cho phép thành lập cơ sở mầm non, bao gồm: nhóm trẻ em, lớp mẫu giáo độc lập;
 • Ủy ban nhân dân huyện (giao cho ngành giáo dục) cho phép thành lập trường mầm non, mẫu giáo, mẫu giáo.

Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục

Dịch vụ tư vấn Luật VN

Là đơn vị tư vấn có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn cấp giấy phép hoạt động của các doanh nghiệp giáo dục mầm non, chúng tôi mang đến cho khách hàng các giải pháp tư vấn pháp lý toàn diện, toàn diện, an toàn về sức khỏe và an toàn. Bởi vì chúng tôi có các chuyên gia và luật sư giàu kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

 • Đàm phán liên quan đến việc thuê đất để mở trường mầm non;
 • Tư vấn thành lập và ký kết hợp đồng thuê mặt bằng;
 • Tư vấn phát triển dự án, chương trình giảng dạy đáp ứng các điều kiện được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền;
 • Quy định tư vấn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy;
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở mầm non.
 • Tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hợp tác hoạt động trong quá trình kinh doanh.

Trên đây là những vấn đề pháp lý mà khách hàng cần lưu ý khi kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục mầm non. Chúng tôi chia sẻ bài viết này dựa trên kinh nghiệm tư vấn thực tế, hy vọng sẽ giúp khách hàng bảo vệ chống lại những rủi ro pháp lý có thể gặp phải khi đầu tư vào doanh nghiệp.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến những điều kiện thành lập trường mầm non tư thục mới nhất năm 2021. Hãy liên hệ Luật VN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788