Ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những trường hợp nào?

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021 – >2022: Đối tượng, trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN; Thời gian làm giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN… Kế toán thuế của Luật VN xin tổng hợp các quy định mới nhất về ủy quyền quyết toán thuế TNCN. Mời bạn theo dõi!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Công ty Luật VN qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những trường hợp nào?
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những trường hợp nào?

Mục lục

I. Các trường hợp được ủy quyền hoàn thiện thuế TNCN:

Căn cứ khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

a.2) Cá nhân thường trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thu nhập, cụ thể như sau:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một địa điểm và thực tế đang làm việc tại nơi tại thời điểm tổ chức, cá nhân có thu nhập quyết toán thuế, thậm chí trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 • Trường hợp cá nhân là nhân viên được chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới vì tổ chức cũ hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới. Trong cùng một hệ thống, cá nhân được ủy quyền để hoàn thành thuế cho tổ chức mới và tổ chức mới có trách nhiệm hoàn thành thuế theo ủy quyền của cá nhân cho cả thu nhập do tổ chức cũ trả và thu giấy chứng nhận thuế. khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ cấp cho người lao động (nếu có).
 • Các cá nhân có thu nhập từ tiền lương và tiền lương ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một địa điểm và thực sự đang làm việc tại thời điểm tổ chức, cả hai người nộp thu nhập để quyết toán thuế, bao gồm cả trường học. trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; Đồng thời, thu nhập bình quân tháng ở các nơi khác trong năm không quá 10 triệu đồng và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đã được khấu trừ ở mức 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này. .”

Như vậy: Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN như sau:

1. Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một địa điểm và tại thời điểm quyết toán thuế TNCN vẫn đang làm việc tại doanh nghiệp đó. (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm).

Ví dụ: Năm 2021 Người lao động A chỉ ký 01 hợp đồng lao động > 3 tháng tại Kế toán Luật VN bắt đầu từ tháng 4/2021.
-> Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2021 (thời hạn nộp tờ khai quyết toán là ngày 31/3/2022), người lao động A vẫn đang làm việc tại đây.
=> Sau đó được ủy quyền quyết toán thuế tại công ty (đối với thu nhập do Công ty Luật VN chi trả từ tháng 4/2021).

2. Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một địa điểm và tại thời điểm quyết toán thuế TNCN vẫn đang làm việc tại doanh nghiệp đó – Đồng thời, có thu nhập bình quân tháng ở nơi khác không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

Ví dụ: Năm 2021 người lao động A ký hợp đồng lao động > 3 tháng tại Kế toán Luật VN bắt đầu từ tháng 4/2021 và ký hợp đồng với Công ty B với mức lương 5 triệu đồng (số tiền này, Công ty B sẽ khấu trừ 10%).

-> Đến thời điểm quyết toán thuế TNCN năm 2021 (thời hạn nộp tờ khai quyết toán là ngày 31/3/2022), người lao động A vẫn đang làm việc tại Luật VN và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập hiện tại. tương lai 5 triệu.
=> Sau đó được ủy quyền quyết toán thuế tại Luật VN (đối với thu nhập do Công ty Luật VN chi trả từ tháng 4/2021).

– Nếu người lao động A có nhu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập hiện tại (5 triệu đồng) => thì người lao động A phải trực tiếp đến cơ quan thuế
+) Người lao động A có thể yêu cầu Công ty Luật VN và Công ty B (Doanh nghiệp trả thu nhập vãng lai) => Cấp chứng từ giữ lại thuế TNCN, tự giải quyết.

3. Cá nhân được chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới vì:

– Tổ chức cũ hợp nhất, hợp nhất, chia, tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
– Hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống.
=> Sau đó, cá nhân được ủy quyền để hoàn thành thuế cho tổ chức mới.

Lưu ý:

 • Tổ chức chi trả thu nhập chỉ nhận ủy quyền giải quyết thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả thu nhập, trừ trường hợp doanh nghiệp chia sẻ trong năm. , tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động chuyển giao giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ – Công ty con, Trụ sở và chi nhánh.
 • Cá nhân có chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm tùy chọn khác có phí bảo hiểm tích lũy mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã nhập khẩu. trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên số tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần đã mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải hoàn thiện thuế TNCN trên khoản thu nhập này.
 • Cá nhân ủy quyền cho tổ chức nộp thu nhập quyết toán bằng mẫu số 02/UQ- QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC (Từ ngày 01/01/2022, Mẫu 08 sẽ được sử dụng./UQ-QTT-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)
 • Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập có số lượng lớn người lao động được ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức chi trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân được ủy quyền phản ánh đầy đủ các nội dung theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN (08/UQ-QTT-TNCN), đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

II. Các trường hợp không được quyết định quyết toán thuế TNCN:

1. Cá nhân đáp ứng điều kiện ủy quyền cho người nộp thuế quyết toán thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được doanh nghiệp cấp hồ sơ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức nộp thuế. thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập thu hồi và hủy các chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

Ví dụ:

– Nhân viên C làm việc tại Công ty Luật VN (đảm bảo các điều kiện được ủy quyền như trên phần 1) -> Nhưng được công ty cấp giấy chứng nhận giữ lại thuế TNCN.
=> Không được phép ủy quyền quyết toán thuế cho công ty nữa => Nếu công ty đã thu hồi và thu chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì được ủy quyền.

2. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, nhưng tại thời điểm được ủy quyền quyết toán thuế thì không làm việc tại doanh nghiệp đó.

Ví dụ:

– Nhân viên D đã làm việc tại Kế toán Luật VN từ tháng 4/2021 (đã ký hợp đồng lao động > 3 tháng và chỉ kiếm được tại đây).
-> Đến thời điểm Công ty Sốp Tô tuyên bố quyết toán thuế TNCN năm 2021 (thời hạn nộp tờ khai quyết toán là ngày 31/3/2022), người lao động A không còn làm việc tại đây.
=> Sau đó không được ủy quyền quyết toán thuế tại Công ty Luật VN

3. Có thu nhập hiện tại nhưng không giữ lại thuế TNCN không được ủy quyền:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập hiện tại chưa được khấu trừ, khấu trừ thuế chưa đủ (kể cả trường hợp chưa được khấu trừ thuế). đến khoản khấu trừ và đã đạt mức khấu trừ nhưng không được khấu trừ).

Ví dụ:

 • Năm 2021, ông .B có thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động trên 3 tháng tại Công ty M.
 • Tháng 3/2021, ông .B có thu nhập hiện tại là 20 triệu đồng tại Công ty N, đã được khấu trừ 10% thuế.
 • Tháng 10/2021, ông .B có thu nhập hiện tại là 1,5 triệu đồng tại Công ty K chưa được khấu trừ thuế.
=> Như vậy, năm 2021 ông .B có thu nhập không được khấu trừ thuế.
=> Như vậy, .B ông không ủy quyền quyết toán tại Công ty M mà trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những trường hợp nào?
Ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những trường hợp nào?

Công văn số 3556/TCT-DNNCN ngày 17/9/2021 của Tổng cục Thuế

 • Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị, nhưng có thêm thu nhập hiện tại ở nơi khác, thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 10 tháng. (mười) triệu đồng, nếu thu nhập chưa được giữ lại từ người trả thu nhập theo tỷ lệ 10%.
  => Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho cơ quan nộp thuế mà phải kê khai, quyết toán thuế TNCN cho toàn bộ thu nhập này.

Theo Công văn 4885/CT-TTHT ngày 30/01/2018 của Cục Thuế Hà Nội.

 • Trường hợp nhân viên làm việc tại Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội có thêm thu nhập hiện tại ở nơi khác nhưng các đơn vị này không kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập đã trả. đối với cá nhân đó, cá nhân không thể ủy quyền cho Ngân hàng Mizuho, chi nhánh Hà Nội thay mặt cá nhân quyết toán thuế thu nhập cá nhân”.

4. Một số trường hợp khác:

 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên ở nhiều nơi.
 • Cá nhân có thu nhập hiện tại đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (ngay cả khi họ chỉ có thu nhập hiện tại ở một nơi).
 • Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế.
 • Người dân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và được xem xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không được quyết toán thuế. theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

III. Sai sót khi cho phép quyết toán thuế:

 • Sau khi cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức nộp thuế đã thay mặt cá nhân thực hiện quyết toán thuế, nếu phát hiện cá nhân trực tiếp được quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức nộp thuế không điều chỉnh quyết toán thuế TNCN của tổ chức nộp thuế.

-> Chỉ phát hành chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi ở góc dưới bên trái phiếu khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… đã hoàn thành thuế TNCN thay mặt cho ông/bà. .. (theo ủy quyền) theo dòng (số thứ tự). phụ lục danh sách 05-1/BK-TNCN
=> Để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

IV. Kết luận: Nếu cá nhân cho phép quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp thì:

 • Phải có giấy ủy quyền theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN (theo Thông tư 92/2015/TT- ВТС)
  -> Từ ngày 01/01/2022, Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN sẽ được sử dụng (theo Thông tư 80/2021/TT- ВТС)
 • Khi thực hiện kê khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN tại Phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN, bạn nên kiểm tra hộp “Cá nhân được ủy quyền nộp thuế thay mặt”:

Qua bài viết Ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những trường hợp nào? trên, nếu bạn có câu hỏi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788